Skjema - Sandefjord kommune

Comments

Transcription

Skjema - Sandefjord kommune
Sandefjord kommune
Breidablikk ungdomsskole
Unntatt offentlighet
Off.l §14
Forvaltningsloven §13
SØKNADSSKJEMA - ELEV PERMISJON:
Elevens navn:
Fødselsdato:
Postadresse:
Postnr.:
Skole:
Trinn:
Poststed:
Skoledager totalt:
Tidsrom:
Begrunnelse for permisjonssøknad:
Foresattes underskrift:
Jeg/vi er kjent med at vi overtar opplæringsansvaret for:
_____________________________
i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for
tilsvarende tidsrom.
dato: _______________ foresattes underskrift:______________________________
Opplæringslova § 2 – 11 Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to
veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å
vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at
foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den
allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.
Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte
fra skolen i et kortere tidsrom. Relevante momenter ved en forsvarlighetsvurdering kan være
elevens prestasjoner på skolen, skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden og elevens
permisjonshistorikk.
Dersom en elev tas ut av skolen i mer enn de to avtalte ukene, er eleven å anse som utskrevet fra
sin skole for hele perioden. Eleven må innskrives på nytt ved tilbakekomst. Skolen vil ikke kunne
ansvarliggjøres for elevens senere, manglende skolegang ved fravær ut over avtalt tid.
Avslag om permisjon kan påklages. En eventuell klage sendes skolen innen 3 uker etter at
avslaget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 28.
Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-41 kan eleven kreve at inntil 10 dager av innvilget
permisjon etter opplæringslova § 2-11 ikke skal føres på vitnemålet.
Permisjon innvilges:
Permisjon innvilges ikke:
Rektors vurdering av permisjonssøknaden:
Dato:______________
Underskrift - skolen: _____________________________
rektor/avdelingsleder

Similar documents