Overgangsskjema for inntak i videregående skole (T

Transcription

Overgangsskjema for inntak i videregående skole (T
Unntatt offentlighet
Jf Lov om offentlighet
forvaltningen § 13
Overgangsskjema for inntak i videregående skole
(T-skjema)
Dette skjema kan brukes av elever som søker ordinært inntak til videregående skole og er ikke søknad om
spesialundervisning jfr. opplæringsloven § 5-1. Skjemaet skal sikre at opplysninger som har betydning for
opplæringsløpet følger eleven fra grunnskole til videregående opplæring, og ved overgang til ny videregående
skole. Hensikten er at mottakerskolen skal kunne motta og tilrettelegge for eleven på en god måte.
Søker sender 1 eksemplar av skjemaet til førsteønskeskolen og 1 eksemplar av skjemaet til Troms
fylkeskommune, postboks 6600, 9296 Tromsø. Dersom søkeren ikke kommer inn på sitt første ønske
videresendes skjemaet til skolen søkeren kommer inn på.
1. Personlige opplysninger
Etternavn, fornavn:
Fødselsnummer:
Adresse:
Hjemstedkommune:
Postnr:
Poststed:
Avgiverskole:
Telefon:
Mobiltelefon:
Kontaktperson / rådgiver:
Telefon rådgiver:
Jeg har søkt følgende:
Ønskenr.
1
Utdanningsprogram/programområde :
Skole
Skole
Skole
2
3
2. Årsak til melding
Lese-/skrivevansker
Motoriske vansker
Fagvansker
Hørselshemmet
Medisinske vansker
Synshemmet
Sosiale og emosjonelle vansker
Svake norskkunnskaper (minoritetsspråklige)
Annet, angi hva:
Side 1 av 2
Opplysninger om opplæringstilbudet inneværende skoleår eventuelt andre opplysninger:
Dersom søkeren har hatt spesialundervisning i henhold til opplæringslovens § 5-1, kan rapport og sakkyndig
vurdering av nyere dato legges ved.
3. Spesielle tilretteleggingsbehov
Spesiell skoleskyssordning, hvilke:
Tilpasning av skolebygg / undervisningslokale, hvilke:
Tekniske hjelpemidler / utstyr, hvilke:
Særskilt verneutstyr / vernetiltak i forb. med maskiner / utstyr / utplassering i arbeidslivet
4. Spesielt for minoritetsspråklige
Har søkeren hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i ungdomsskolen,
jfr. opplæringsloven § 2-8? JD
NHL
Har eleven fulgt:
Ordinær læreplan for norsk med tilpasninger
Læreplanen for grunnleggende norsk for minoriteter
Hvilket nivå ligger eleven på?
Når ble eleven sist kartlagt i forhold til læreplanen for grunnleggende norsk for minoriteter?
Jeg gir herved mottakerskolen fullmakt til å kontakte den skolen jeg går på inneværende år for å innhente
nødvendig informasjon om mine tilretteleggingsbehov.
Sted og dato
Sted og dato
Sted og dato
_________________________________
__________________________________
__________________________________
Søker
Foresatte (dersom eleven
Avgiverskole v/kontaktlærer
Skjemaet sendes til 1. ønske skole med kopi til:
Troms fylkeskommune, Pb 6600, 9296 Tromsø
Side 2 av 2