eik-bladet nr 3

Transcription

eik-bladet nr 3
Eik-bladet
Nr. 3 – skoleåret 2015/2016
Til foreldre og foresatte ved Eik skole:
Godt nytt år! Et nytt og spennende år ligger foran oss. Eik skole er godt i
gang igjen etter en jule-pause, snøen er endelig på plass og ungene
elsker det!
I denne utgaven av Eik-bladet kan du lese mer om dette:






Gode resultater på elevundersøkelsen for 5.-7. trinn
Foreldreundersøkelsen 2016
SFO-priser i 2016
Lik Eik skole på Facebook
Informasjon om spesialundervisning
46 747,- kroner til Slottsfjellet barnehjem
Gode resultater på elevundersøkelsen
I november gjennomførte skolen den årlige elevundersøkelsen for 5.-7.
trinn. Undersøkelsen er laget av Utdanningsdirektoratet og obligatorisk
for 7. og 10. trinn på alle skoler i Norge. Tønsberg kommune
gjennomfører imidlertid undersøkelsen som en obligatorisk undersøkelse
for alle sine skoler og klasser fra 5. til 10. trinn, og har gjort dette i
mange år. Resultatene er svært viktige for de ulike skolene, kommunal
ledelse og politisk ledelse i vår kommune.
Eik skoles elever har over mange år gitt gode tilbakemeldinger på sin
skolehverdag gjennom elevundersøkelsen. Slik er det også i år.
Gjennomgående er resultatene meget gode. Generelt sett kan vi si at
elevene gir tilbakemelding på at de trives meget godt, er motiverte og
gjør en god innsats, men mener selv de kan få litt mer faglig utfordringer.
Andelen elever som opplever seg mobbet eller krenket er ytterligere
redusert. Det er veldig bra. Videre gir elevene blant annet tilbakemelding
på at de får god støtte fra lærer, opplever bedre arbeidsro og får god
hjelp hjemme i skolearbeidet.
På vårens foreldremøter vil trinnets resultater fra elevundersøkelsen bli
presentert. I tillegg til dette vil resultatene bli drøftet i skolemiljøutvalget
i februar. I skolemiljøutvalget er foreldre, elever, ansatte og politisk nivå
representert.
Foreldreundersøkelsen 2016
Akkurat som den årlige elevundersøkelsen er en meget viktig
undersøkelse for Eik skole, er foreldreundersøkelsen det samme. Også
denne undersøkelsen lages av Utdanningsdirektoratet. Tidligere har
undersøkelsen vært svært omfattende. I år er den svært redusert i
omfang. Undersøkelsen vi bli sendt ut på e-post 3. februar til en av de
foresatte på den adressen eleven er folkeregistrert. Vi oppfordrer alle til
å delta på undersøkelsen. Din tilbakemelding er svært viktig for oss. På
vårens foreldremøter vil trinnets resultater fra foreldreundersøkelsen bli
presentert. I tillegg til dette vil resultatene blir drøftet i FAU.
Lik Eik skole på Facebook
Dersom du ønsker et lite blikk inn i ditt barns skolehverdag, lik Eik skole
på Facebook. Der legges det jevnlig ut nyheter!
www.facebook.com/Eikskole/
SFO-priser i 2016
Bystyret vedtok i siste møte før jul betalingssatsene for SFO for 2016. De
nye prisene er:
Informasjon om spesialundervisning
Opplæringsloven sier at opplæringen skal være tilpasset evnene og
forutsetningene hos den enkelte elev. I Tønsberg kommune er prinsippet
om tilpasset opplæring gjort til et hovedanliggende for utviklingsarbeidet
i grunnskolen.
Loven slår også fast at elever som ikke har eller ikke kan få
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til
spesialundervisning – jf. opplæringsloven § 5-1. I vurderingen av hvilket
opplæringstilbud som skal gis, skal det særlig legges vekt på
utviklingsutsiktene til eleven og til hva som må til for at eleven skal få et
forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til
de opplæringsmålene som kan sies å være realistiske for eleven.
Tildelinga av tilleggsressurser til spesialundervisning er enkeltvedtak
etter forvaltningsloven. Før skolen kan gjøre vedtak, må PP-tjenesten
foreta en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven.
I Tønsberg kommune ønsker vi å ha en skole der flest mulig av elevene
skal ha best mulig utbytte av det tilpassede opplæringstilbudet som gis
innenfor den ordinære opplæringen. Det vil likevel være enkelte elever
som trenger en helt særskilt tilrettelegging for å kunne nå de målene
som er satt for opplæringen. Det kan være nødvendig å gi opplæringen
et alternativt innhold, bruke særskilte hjelpemidler, eller å organisere
deler av opplæringen på måter som imøtekommer elevens behov på en
mer egnet måte.
I løpet av vårhalvåret vil Eik skole vurdere om det er elever som har
behov for spesialundervisning neste skoleår. Foresatte til disse elevene
får invitasjon til å være med på drøftinger om hva slags hjelp som skal
gis.
Uavhengig av skolens vurdering kan foresatte på eget initiativ også
hevde sitt barns rett til spesialundervisning. Eik skole ber om at foresatte
snarest mulig og helst innen 01.02 gir skolen, ved skolens ledelse,
melding om dette, slik at skole og hjem kan snakke om saken og
eventuelt anmode PP-tjenesten om å vurdere barnets rettigheter og
behov.
Eik skole kan gi flere opplysninger. Ta gjerne kontakt hvis noe synes
uklart. Kontaktpersoner er:
Nils Henning Gundersen, inspektør 1.-4. trinn
Martin Glad Bratvold, inspektør 5.-7. trinn
46 747,- kroner til Slottsfjellet barnehjem
I forbindelse med omvendt julekalender under adventssamlingene i de
ulike klassene og som innsamling på «Vi synger jula inn», ble det totalt
samlet inn 46 747,- kroner til Slottsfjellet barnehjem. Tusen takk til alle
som bidro med penger.