hvordan bedre skoleresultatene for barn i

Transcription

hvordan bedre skoleresultatene for barn i
SKOLESATSINGEN
Hvordan bedre skoleresultatene
for barn i barnevernet?
Marit K. Aarflot
Barnehage- og utdanningsavdelingen
17.4. 2015
Bufetat /Bufdir - skolesatsing
• Samarbeid mellom etater for bedre skoleresultater
• Dialogkonferanser fylkesvis – dialog mellom skole og
barnevern
• Ny veileder –rettet mot ansatte i skole og
barnevernsektoren
FAKTA
• Barn i barnevernet har dramatisk mye
dårligere utdanningsløp enn resten av
befolkningen.
• Hvis et barn i barnevernet greier å
gjennomføre skolen på en god måte, er det
store sjanser for at det klarer seg godt videre i
livet.
• For at barn i barnevernet skal lykkes med å utdanne
seg, må det stilles langt klarere krav og
forventninger til deres skoleprestasjoner.
I dag er det dessverre slik at svært mange av barna i
barnevernet er underytere.
• Den gode nyheten er at disse barna har et langt
større potensial for å ta igjen tapt opplæring enn det
vi tidligere har trodd.
Videre agenda
1. Ansvar for opplæringen – kommunen versus
fylkeskommunen
2. Rettigheter i opplæringsloven
Se nærmere på to av rettighetene:
- Rett til spesialundervisning - dvs. sakkyndig
vurdering fra PPT og enkeltvedtak
- Rett til å gå på nærskolen
Kommunen og fylkeskommunens
ansvar
Hovedregel:
Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen av alle barn som
er ”bosatt” i kommunen, § 13-1.
Dvs. at bostedskommunen har ansvar for fosterbarn.
Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring
Unntak:
Fylkeskommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen av barn og
unge i barneverninstitusjoner, § 13-2.
Presisering
av fylkeskommunens ansvar
§ 13-2
Når det blir gjort vedtak om plassering i
institusjon etter barnevernlova, er det den
fylkeskommunen der institusjonen ligg som
har ansvaret for å oppfylle retten til
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk
hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her.
Viktige rettigheter (og plikter) for disse
barna/ungdommene:
1) Rett til tilpasset opplæring og
spesialundervisning
2) Rett til nærskole
3) Rett til opplæring - omfang og innhold
4) Rett til å tilhøre en klasse/basisgruppe
5) Rett til et godt psykososialt miljø
1)
Rett til spesialundervisning
– sakkyndig vurdering og vedtak
§§ 5-1 (5-7) og 5-3
Spesialundervisning –
barneverntjenestens rolle
• Be om/søke om spesialundervisning/sakkyndig
vurdering
• Samtykke til spesialundervisning – nekte samtykke?
• Klage på vedtak om spesialundervisning
Enkeltvedtak om spesialundervisning
Bygger på sakkyndig vurdering
• Se strekpunktene i oppl. § 5-3 annet ledd
• Krav om beskrivelse av spesialundervisningens
- innhold
- organisering
- omfang
- kompetanse
Sakkyndig
vurdering
Vedtak
IOP
Årsrapport
Enkeltvedtak om spesialundervisning, forts.
Vedtaket skal beskrive spesialundervisningens
- innhold (fag/områder evt. avvik fra LK06?)
- organisering
- omfang (samsvarer timetallet med LK06?)
- kompetanse
Sakkyndig
vurdering
Vedtak
IOP
Årsrapport
Enkeltvedtak om spesialundervisning, forts
• Enkeltvedtaket skal klart og tydelig angi hva slags
opplæringstilbud eleven skal ha
• Avvik fra sakkyndig vurdering, § 5-3 siste ledd
 skal begrunnes
Sakkyndig
vurdering
Vedtak
IOP
Årsrapport
Enkeltvedtak om spesialundervisning – krav
om samtykke
• Krav om to typer samtykke:
- Før igangsetting av utredning
- Før det treffes vedtak
• Foreldrene/elev skal gis rett til å uttale seg
• Det skal også treffes enkeltvedtak ved avslag
Sakkyndig
vurdering
Vedtak
IOP
Årsrapport
2)
Rett til å gå på nærskole
§ 8-1
Sammenheng mellom
spesialundervisning og rett til å gå på
nærskole:
• Hvis eleven ikke plasseres på nærskolen, må dette
ha hjemmel i vedtak om spesialundervising
• Eleven/foreldrene/barneverntjenesten kan nekte å gi
samtykke til spesialundervisning, dvs. nekte å ikke bli
plassert på nærskolen
• Rett til å gå på nærskolen gjelder også for barn i
barnevernet.
• Dette vil si at barna i institusjon har rett til å gå på
den nærmeste skolen til institusjonen hvor barnet
faktisk bor.
• Fosterbarn – skolen nærmest fosterhjemmet
Rett til nærskole –
barneverntjenestens rolle
• Be om begrunnelse for hvorfor barnet ikke plasseres
på nærskolen
• Klage over at barnet ikke får gå på nærskolen
Andre viktige rettigheter (og plikter)
for disse barna/ungdommene:
3) Rett til opplæring - omfang og innhold
4) Rett til å tilhøre en klasse/basisgruppe
5) Rett til et godt psykososialt miljø
Retten til opplæring for barn og unge i
barnevernet –
konklusjon:
• God skole er godt barnevern
• Barnevern – det er god skole
• Mestring på skolen er viktig for å mestre livet