Tabell oversikt frister

Transcription

Tabell oversikt frister
Søknadsfrist:
1.oktober
Søknadsskjema:
Tilmeldingsskjema
Nivå:
Vg1
Lovhenvisning:
§ 6-15
Beskrivelse:
Søkere som har rett til et særskilt
utdanningsprogram og med rett til
spesialundervisning. Kommunen melder
søkeren til fylkeskommunen innen 1. oktober.
Dokumentasjon:
Dokumentasjon som må legges ved tilmeldingen er:

Siste enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.

En pedagogisk rapport fra skolen hvor det skal gjøres rede for:
a) vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning, og hvorfor
skolen mener søkeren oppfyller vilkårene for inntak til et særskilt utdanningsprogram
b) tidligere tiltak
c) hva vanskene vil ha å si for videregående opplæring (hvilken tilrettelegging søkeren
trolig vil ha behov for i videregående opplæring, og om det er forskjell på
utdanningsprogrammene)
1.oktober
Tilmeldingsskjema
Vg1
§ 6-17
Fortløpende, men
innen 31.
desember
Søknad om utvidet
tid
Vg1 og
Vg2/Vg3
§ 6-19 og § 6-32 jf.
Oppll. § 3-1, femte
ledd og § 16 i lokal
inntaks- og
formidlingsforskrift
for Oppland.
1.februar
Søknadsskjema
søkere med
fortrinnsrett
Vg1
§ 6-15
Vg1
§ 6-17
Vg1
§ 6-18
Vg1
§ 6-19
Søkere som har rett til spesialundervisning, og
som har stekt nedsatt funksjonsevne og
behov for omfattende tilrettelegging.
Kommunen melder søkeren til
fylkeskommunen innen 1. oktober.
Søkere som trenger flere år på Vg1 eller
Vg2/Vg3 må søke om utvidet tid. Eleven må i
samarbeid med skolen, sende søknad om
utvidet tid senest innen 31. desember.
Fylkesopplæringssjefen fatter enkeltvedtak
om utvidet tid på grunnlag av sakkyndig
vurdering fra PPT eller vedtak om særskilt
språkopplæring. Søknader om utvidet tid
behandles fortløpende.
Søkere som har rett til et særskilt
utdanningsprogram og med rett til
spesialundervisning.
Søkere som har rett til spesialundervisning, og
som har stekt nedsatt funksjonsevne og
behov for omfattende tilrettelegging.
Rett til opplæring i og på tegnspråk etter
opplæringsloven § 3-9. Gjelder både inntak til
knutepunktskole og inntak til ordinær
videregående for elever som ønsker
opplæring med tolk. Søkeren må i søknaden
opplyse hva han eller hun prioriterer høyest.
Fortrinnsrett for søkere med vedtak om
Fylkeskommunal PPT er sakkyndig instans etter 1. oktober.
Dokumentasjon som må legges ved tilmeldingen:

Siste enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.

Annen dokumentasjon som underbygger søkerens særlige behov.
Det er ikke krav om sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PPT i forbindelse med
inntak.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Elever med rett til spesialundervisning: Enkeltvedtak om
spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid.

Elever med rett til punktskriftopplæring: Sakkyndig vurdering med
anbefaling fra PPT om utvidet tid.

Elever med opplæring i eller på tegnspråk: Sakkyndig vurdering med
anbefaling fra PPT om utvidet tid.

Elever med rett til særskilt språkopplæring: Enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

Sakkyndig vurdering fra PPT i fylkeskommunen.

Karakterutskrift 1. termin.

Andre dokumenter fra grunnskolen forutsettes innsendt tidligere.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

Eventuelt nye relevante dokumenter. Andre dokumenter fra grunnskolen
forutsettes innsendt tidligere.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

Sakkyndig vurdering fra PPT i fylkeskommunen.

Pedagogisk rapport fra skolen.

Karakterutskrift 1. termin.

Eventuelt siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:
utvidet tid på Vg1, jf. Oppll. § 3-1, 5. ledd. Må
foreligge vedtak om utvidet tid.
1.februar
Søknadsskjema
søkere med
individuell
behandling
Vg2/Vg3
§ 6-30
Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt
funksjonsevne og behov for omfattende
tilrettelegging, og med rett til
spesialundervisning.
Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring
i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 39 og som ønsker opplæring med tolk på en
ordinær videregående skole.
Vg2/Vg3
§ 6-31
Vg2/Vg3
§ 6-32
Fortrinnsrett for søkere med vedtak om
utvidet tid, jf. Oppll. § 3-1, 5. ledd. Må
foreligge vedtak om utvidet tid.
Vg1
§ 6-22
Søkere som har rett til spesialundervisning
etter opplæringsloven § 5-1, og som mangler
vurdering med karakter i mer enn halvparten
av fagene. Gjelder søkere som ikke har
vurdering med karakter pga. innholdet i
enkeltvedtaket om spesialundervisning i
grunnskolen.
Vg1
§ 6-25
Søkere som av særlige grunner må behandles
individuelt. Må foreligge tungtveiende
grunner, og søkeren må ha et særlig behov.
Vg2
§ 6-35
Søkere med enkeltvedtak om
spesialundervisning eller planlagt
grunnkompetanse. Gjelder søkere som har
enkeltvedtak om spesialundervisning, og som
på grunn av vedtaket ikke har vurdering med
karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas
inn til neste nivå på grunnlag av en individuell
vurdering. Fylkeskommunal PPT er sakkyndig
instans.
Vg2/Vg3
§ 6-38
Søkere som av andre særlige grunner må
behandles individuelt. Må foreligge

Vedtak om utvidet tid.

Siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.

Individuell opplæringsplan.

Karakterutskrift 1. termin.

Pedagogisk rapport fra skolen.
Dokumentasjon som må legges ved skolen:

Siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering fra PPT.

Individuell opplæringsplan.

Pedagogisk rapport fra skolen med vurdering av søknaden.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

Sakkyndig vurdering fra PPT i fylkeskommunen.

Pedagogisk rapport fra skolen.

Karakterutskrift 1. termin.

Eventuelt siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.
Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

Vedtak om utvidet tid.

Sakkyndig vurdering fra PPT

Siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.

Individuell opplæringsplan.

Karakterutskrift 1. termin.

Pedagogisk rapport fra skolen.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering fra
grunnskolen.

Individuell opplæringsplan.

Karakterutskrift 1. termin.

Pedagogisk rapport fra skolen med vurdering av søknaden.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Dokumentasjon fra sakkyndige som begrunner de særlige forholdene.

Karakterutskrift 1. termin.

Pedagogisk rapport fra skolen med vurdering av søknaden.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Siste vedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering.

Individuell opplæringsplan.

Karakterutskrift 1. termin.

Pedagogisk rapport fra skolen med plan for opplæringen og vurdering av
søknaden.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Dokumentasjon fra sakkyndige som begrunner de særlige forholdene.
tungtveiende grunner, og søkeren må ha et
særlig behov. Skal gjelde svært få søkere.
1.februar
1.mars
15. april
Søknadsskjema
minoritetsspråklige
søkere med
individuell
behandling
Søknadsfrist
ordinære søkere
Overgangsskjema
ordinære søkere
Vg1/Vg2/Vg3
§ 6-8 c)
Minoritetsspråklige søkere, nylig kommet til
Norge.
Vg1
§ 6-8 b)/ § 6-23
Søkere som har rett til særskilt
språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8,
og/eller som mangler vurdering med karakter
i mer enn halvparten av fagene.
Avgiverskole sender overgangsskjemaet til
den videregående skolen som eleven har som
sitt første ønske innen 15.april.


Karakterutskrift 1. termin.
Pedagogisk rapport fra skolen.
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Dokumentasjon på oppholdstillatelse.

Dokumentasjon på norskopplæring.

Vitnemål/dokumentasjon fra grunnskole/ karakterutskrift 1. termin hvis du
går på skole nå.

Pedagogisk rapport fra grunnskole/ videregående opplæring hvis du går på
skole nå.

Realkompetansevurdering fra kommunen hvis grunnskole ikke kan
dokumenteres
Dokumentasjon som må ligge ved søknaden:

Siste vedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen etter
opplæringsloven § 2-8.

Dokumentasjon på oppholdstillatelse.

Dokumentasjon på norskopplæring.

Vitnemål/dokumentasjon fra grunnskole/ karakterutskrift 1. termin hvis du
går på skole nå.

Pedagogisk rapport fra grunnskole/ videregående opplæring hvis du går på
skole nå.

Realkompetansevurdering fra kommunen hvis grunnskole ikke kan
dokumenteres
Se eget overgangsskjema på oppland.no. Aktuell dokumentasjon legges ved skjemaet.