orientering om pedagogisk-psykologisk tjeneste i

Transcription

orientering om pedagogisk-psykologisk tjeneste i
arbeidet med spesialinstitusjoner på fylkeskommunalt og statlig nivå. Det tverrfaglige samarbeid i
kommunen vektlegges spesielt.
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK
TJENESTE
Tjenesten skal i nært samarbeid med andre rettledningstjenester, hjelpe barn, foresatte og personalet med å utvikle gode læringsvilkår for elever som
trenger særlig hjelp. Tjenesten skal videre medvirke
til tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for
barn, unge og voksne i oppvekstmiljøet.
ORIENTERING OM
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK
TJENESTE I LØTEN
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en del av
Helse, sosial og tiltak for barn og unge (HSB) med
virksomhetsleder for HSB som nærmeste overordnete. Pedagogisk psykologisk tjeneste er samorganisert og samlokalisert med helsestasjonen og
barneverntjenesten for å kunne gi barn, unge og
voksne et bedre tilbud.
PP-tjenesten har en bred kontaktflate til de ulike
grupper av brukere. Sentralt i dette står samarbeidet
med barnehager og skoler, andre kommunale samarbeidsarenaer, som for eksempel helsestasjonen og
barneverntjenesten, de foresatte og kontakten/sam-
PPT dekker alle aldersgrupper med de utfordringer
som til enhver tid måtte komme, men primært
aldersgruppen 0–20 år.
En sentral oppgave for PPT er sakkyndige tilrådinger og vurderinger i forhold til mulige rettigheter til spesialundervisning.
Forebygging og systemrettet arbeid, eksempelvis
arbeid med trivselstiltak i skolen og lese- og
skriveopplæringen er også prioriterte oppgaver.
PPT gir hjelp, råd og veiledning til barn, unge
foreldre og personalet i skole og barnehager. Det
kan dreie seg om lærevansker/fagvansker (eksempelvis lese- og skrivevansker), funksjonshemninger, språk og talevansker, atferdsvansker,
mistrivsel på skolen eller hjemme, alternativ
skolestart eller utsatt skolestart, overgang fra
barnehage til grunnskole og fra grunnskole til
videregående skole.
I PP-tjenesten arbeider pedagogisk-psykologiske
rådgivere, spesialpedagoger, logopeder og psykolog.
I alt er vi fem stykker.
HVORDAN ARBEIDER PPT?
For å forstå barnets vansker, er det nødvendig med
mer informasjon fra de som kjenner barnet bestforeldre, lærere eller barnehagepersonalet. Dette
kan innebære at PPT har samtaler med foreldre,
barn og lærere hver for seg eller sammen. Det kan
også være behov for å observere barnet i klassen
eller barnehagen. Avhengig av vanskene, kan det
være aktuelt med prøver eller tester av forskjellig
slag. Hvilke tester som blir utført får foresatte beskjed om før testingen gjennomføres. Samtaler og
undersøkelser skjer som regel på skolen, i
barnehagen eller på våre kontorer. PPT kan også
komme hjem når det er hensiktsmessig.
Når PPT har mer informasjon om hva barnets
vansker handler om, blir det prøvd å gjøre noe for å
bedre situasjonen. Rådgivning til foreldre og/eller
lærere om å forholde seg på en bestemt måte i
forhold til eleven/barnet, er den vanligste arbeidsmåten i PPT. I noen tilfeller kan PPT gi direkte
hjelp til barnet, eller i samarbeid med foreldre og
elev/barn henvises til andre hjelpeinstanser.
RETTIGHETER, PLIKTER OG
RUTINER
Barn i førskole, grunnskole og ungdom i videregående skole har rett til pedagogisk-psykologisk
rådgivning, og rett til spesialpedagogisk hjelp der
dette er nødvendig ut fra PP-tjenestens tilråding.
Foreldre har rett til å være med når det skal
avgjøres hvilke tiltak som skal settes igang. Fravik
fra Læreplanen (L-97) skal føres i den individuelle
opplæringsplanen.
Personalet i PP-tjenesten har taushetsplikt.
Opplysninger som er samlet inn, oppbevares i en
journal. Foreldre har innsynsrett i journalen.
Foreldre må være enig i og skriftlig samtykke i
kontakt med PP-tjenesten. Foreldre og barn kan
også ta kontakt direkte med PP-tjenesten for
bistand, også uten at skolen kjenner til dette.
LOGOPEDI
PP-tjenesten har 20% stillingshjemmel til logopedi.
Logopeden utreder og gir spesialundervisning til
barn, unge og voksne med språk- og talevansker.
• Stamming
• artikulasjonsvansker
• stemmevansker
• språkvansker, fra sen språkutvikling til ervervet
språkskade (afasi)
• lese- og skrivevansker
Det gis også veiledning til foresatte, pårørende og
personalet i barnehager, skoler og institusjoner.
VOKSENOPPLÆRING PÅ
GRUNNSKOLENS OMRÅDE
Opplæringsloven gir voksne rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter sakkyndig
utredning og tilrådning. Denne retten omfatter
personer med mangelfull førstegangsopplæring,
samt personer i voksen alder (over 20 år) som etter
skade eller sykdom får behov for ny opplæring etter
tap av evner, ferdigheter eller kunnskaper. En
viktig målgruppe er psykisk utviklingshemmede
med behov for vedlikeholdsundervisning. En annen
sentral gruppe er voksne med mangelfull førstegangsopplæring på grunn av utilstrekkelig lese- og
skriveopplæring.
LØTEN KOMMUNE
BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN (BUT)
PPT deltar i barne- og ungdomstjenesten på lik
linje med andre kommunale tjenester. BUT skal
bidra til at barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon får rett hjelp til rett tid.
Hvordan får du kontakt med Pedagogiskpsykologisk tjeneste?
Du kan henvende deg til skolen eller barnehagen
der barnet eller ungdommen går, eller kontakte PPtjenesten direkte:
Telefon: 62 59 30 00
Besøksadresse: 2. etg. Megabygget, 2340 Løten
www.loten.kommune.no