Reguleringsvansker: Presentasjon fra PPT

Comments

Transcription

Reguleringsvansker: Presentasjon fra PPT
Reguleringsvansker
Førskoleseksjonen ved Iren Egelandsdal og Janne G. Selseng
Fase 1: Du tror barnet har behov for
spesialpedagogisk hjelp
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Barn med reguleringsvansker utfordrer oss ofte
personlig. Viktig å være bevisste på voksenrollen.
Mestringsfølelse
Overveldende
Normal atferd ut ifra alder eller reguleringsvansker?
Gjennomgang for å avdekke hvor omfattende
vanskene er. Observasjon av overgangssituasjoner,
når oppstår atferden, andre involverte, når går det
bra, hva ligger til rette da? Gjennomgående
vanske? Vises i flere situasjoner? Samhandling
med barn?
Drøft barnet på avdelingsmøte.
Drøfte med foreldrene.
Videre kartlegging og observasjoner.
Pedagogisk plan.
Evaluere tiltak og videre behov
STAVANGER KOMMUNE
Fase 2: Kommunen sender en
henvisning til PPT
■ Nytt henvisningsskjema fra februar 2015 hvor en
krysser av for ønsket tjeneste fra PPT
■ Kan nå også be om kun veiledning:
■ System- og/eller individrettet
■ Vurdere behov for sakkyndig vurdering, få samtykke
fra foreldre ved behov
• Pedagogisk plan
• Henvisningsskjema PPT
STAVANGER KOMMUNE
Fase 3: PPT gjør en sakkyndig
vurdering av barnets behov
■
I forkant av en Sakkyndig vurdering:
■ Inntakssamtale med foreldre
■ Kontakt med barnehage. Observasjon og samtaler med
personalet. Testing.
■
Sakkyndig vurdering inneholder:
■ Utredning av barnets situasjon
■ PPTs vurdering av barnets behov
■ Individuelle mål
■ Anbefalte tiltak
■ Tilrådde årstimer.Kompetanse.Organisering.
PPT skal involvere foreldrene gjennom hele prosessen.
Foreldrene har klagerett.
STAVANGER KOMMUNE
Fase 4: Kommunen fatter vedtak
■
■
■
■
■
■
Den sakkyndige vurderingen sendes direkte til
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud som fatter
enkeltvedtak.
Enkeltvedtaket sier noe om innholdet og omfanget av den
spesialpedagogiske hjelpen.
Direkte oppfølging av barnet. Veiledning av foreldre/ personal
kommer i tillegg.
Når vedtak er foretatt, har Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud saken og PPT innkalles til møter ved behov.
Ny sakkyndig vurdering ved overgang fra barnehage til skole.
Viktig å evaluere tiltak og effekt. Behov for videre henvisning?
Dersom det oppstår nye behov, kan en sende melding om
nye behov. Melding om nye behov til PPT barnehage.docx
STAVANGER KOMMUNE
Anbefalte tiltak innen reguleringsvansker
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velg ut noen få tiltak om gangen som det jobbes med i
en periode.
Konkret drøfting/evaluering av valgte tiltak på
avdelingsmøter.
Refleksjoner rundt utfordrende atferd. Hvilke reaksjoner
vekker barnets hos de voksne og hvordan kan en takle
dette?
Felles kjøreregler som er synlige på avdelingen.
Evalueres jevnlig. Rolleavklaring og ansvarsfordeling.
Dagsplan, visualisering av aktiviteter. Tilgjengelig for
barnet.
Forutsigbarhet, fast dagsrytme, rutiner.
God forberedelse ved overganger.
Tydelige beskjeder; èn beskjed om gangen. «Gjørbeskjeder».
Følg opp beskjeder. Sikre at barnet har forstått
beskjeden og kommer i gang.
STAVANGER KOMMUNE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Lage handlingslister. Hva skal skje, når, med
hvem, hvor osv.
Lag plan for situasjoner som er utfordrende for
barnet. Fokus på noen få områder om gangen.
F.eks. samlingsstund og måltider.
Vær i forkant, «les» barnet og avverg uheldige
situasjoner.
Gi positiv oppmerksomhet på atferd en ønsker
mer av og ignorer negativ atferd av mindre
betydning.
God relasjon til barnet er viktig. Den voksne har
ansvar for at relasjonen blir god. Vær større,
sterkere og klokere enn barnet.
Sosiale historier.
Jobbe med barnet i mindre grupper.
Fysisk tilrettelegging; plassering ved måltid,
samlingsstund og i garderobe.
Tett samarbeid mellom hjem og barnehage.
Jevnlige foreldresamtaler.
Overføringsmøter mellom barnehage og skole for
å sikre en god overgang.
STAVANGER KOMMUNE
Eksempel på handlingsliste:
Problemstilling: Barnet tar dukken med ut og den
blir skitten. Personalet ønsker at dukken skal være
inne.
Det utarbeides en handlingslite basert på positiv
erfaring.
•
•
•
Hent barnet og dukken
Barnet kan gi klem og si ha det
Sett dukken på plassen i garderoben
Ringvirkninger: personalet føler seg bedre rustet til å gå
inn i grensesettingen, opplever mestring, lavere terskel for
å gå inn i andre grensesettinger.
STAVANGER KOMMUNE
Eksempel på sosial
historie
STAVANGER KOMMUNE