Forsvarets etterretningshøgskole (FEH)

Comments

Transcription

Forsvarets etterretningshøgskole (FEH)
Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) <Etterretningshøgskolen> kunngjør med dette et begrenset antall
studieplasser til et samlingsbasert påbygningsstudium i etterretning. Studiet gir graden Bachelor i etterretning
med totalt 180 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng er del av opptakskravet til studiet og 120 studiepoeng
avlegges ved fullføring av emner i studieprogrammet.
-
Etterretningsprofesjonen for erfarent etterretningspersonell
30 studiepoeng
-
Etterretning i et historisk perspektiv
15 studiepoeng
-
Etterretning i et funksjonelt perspektiv
15 studiepoeng
-
Etterretning i et strukturelt og institusjonelt perspektiv
15 studiepoeng
-
Etterretning fra brukerens og beslutningstakerens perspektiv
15 studiepoeng
-
Etterretningslederskap i praksis
10 studiepoeng
-
Introduksjon til vitenskapsteori og metodologi
5 studiepoeng
-
Bacheloroppgave
15 studiepoeng
Studieplan med emnebeskrivelser finnes forsvaret.no samt på skolens intranettside.
Studieplanen for 120 studiepoengs påbygningsstudium til bachelor i etterretning gir informasjon om innhold og
læringsutbytte både for studiet som helhet og for de enkelte emnene.
Studiet er samlingsbasert og det planlegges en samling på to uker per semester. I tillegg planlegges en studietur
til norske etterretningsorganisasjoner i løpet av studiet. Studentene forventes å ha lest pensum før samlingene.
I tillegg til betydelig andel selvstendig arbeid vil studentene motta veiledning fra Etterretningshøgskolen
mellom samlingene.
Studieprogrammet «Påbygningsstudium til Bachelor i etterretning» er et tilbud til erfarne
etterretningsoperatører samt erfarent personell i andre etterretningsfunksjoner i og utenfor Forsvaret.
Programmet retter seg i første rekke mot personell som ikke har akademisk grad, dernest mot personell som
allerede innehar akademisk grad. For å møte det totale etterretningsmiljøet behov, gjøres en andel av
studieplassene tilgjengelige for etterretningspersonell fra andre etater enn Forsvaret.
Opptakskravene er absolutte og er:

Søkeren må være sikkerhetsklarert før studiestart.

Søkeren må ha personlig studiesponsor;
Dette innebærer at søkeren må være anbefalt av sin hjemmeavdeling, herunder at søknaden må
inneholde en garanti om tilrettelegging av tjenesten for å gjennomføre studiet samt bekreftelse fra
hjemmeavdelingen på dekning av studentens kostnader til reise, kost og studiemateriell.
Hjemmeavdelingens leder skal skrive personlig påtegning i søknaden.

Søkeren må ha avlagt minst 60 studiepoeng (SP) fra relevant fagkrets ved høyskoler/universitet;
Søkeren må i søknaden selv gjøre rede for hvordan disse 60SP er relevante i et etterretningsstudium!
Av de 60SP skal minst 30SP skal være fra en og samme emnegruppe.
De 60 SP må være avlagt (dokumentert) senest 1. august i opptaksåret.
Disse 60 SP innpasses av Etterretningshøgskolen og utgjør studentens valgfrie andel av de 180 SP som
til sammen utgjør bachelorgraden. Karakterutskrift og emnebeskrivelse eller studieplan må vedlegges
søknaden.
All høyere utdanning kan være relevant, innholdet i nedenstående liste er derfor kun ment som
eksempler på mulige fagkretser:

o
Samfunnsvitenskapelige fag (f.eks. statsvitenskap, samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse,
sosialantropologi, sosiologi, religion/religionsvitenskap osv)
o
Naturvitenskapelige fag/realfag (f.eks. fysikk, matematikk, informatikk, øvrige fag relatert til
cyber-domenet osv)
o
Humanistiske fag (f.eks. filosofi, etikk, retorikk, logikk, historie, språkstudier (filologi og
lingvistikk), psykologi osv)
o
Rettsvitenskap
o
Militære studier
o
Sikkerhet (security) & Risk Management
o
mm
Søkeren må ha minst seks års relevant arbeidserfaring;
Søkeren må i sin søknad selv gjøre rede for den etterretningsfaglige relevansen av arbeidserfaringen!
3 av 4
6.1 Søkerens ansvar
Søknad om opptak sendes Etterretningshøgskolen etter påtegning av avdelingssjef og kontroll av lokalt
personell-kontor/personellmedarbeider. Søknaden skal inneholde:

Navn og øvrige personalia

Grad/tittel og tjenestestilling med beskrivelse av arbeidsoppgaver

Hjemmeavdeling

Dokumentasjon på øvrig tjenestetid og andel av denne i etterretningsstilling.

Sivil høyere utdanning tilsvarende 60 studiepoeng må dokumenteres med vitnemål eller
karakterutskrifter samt emne- eller studieplan. Studenten må i søknaden redegjøre for utdanningens
relevans for egen yrkesutøvelse

Personlig søknadstekst med begrunnelse for hvorfor søkeren bør få studieplass samt hvorfor søkerens
arbeidserfaring er etterretningsfaglig relevant. Har tas også med andre forhold som kan være av
betydning for søknaden (f.eks. ledererfaring, prosjekterfaring, operasjoner i utlandet, annen
internasjonal tjenesteerfaring eller annen sivil utdanning). Det fremheves særlig viktigheten av å
beskrive den nytteverdi den enkelte søker og avdelingen vil kunne oppnå ved at studiet gjennomføres

Nærmeste overordnes vurdering og anbefaling. Det fremheves også her viktigheten av å beskrive den
nytteverdi den enkelte søker og avdelingen vil kunne oppnå ved at studiet gjennomføres

Avdelingens vurdering:
o
Plan for gjennomføring og tilrettelegging for å sikre gjennomføring av studiet
o
Bekreftelse på dekning av utgifter (fastlønn, reise, kost og studiemateriell)
o
Avdelingens prioritet hvis flere søkere
Søkere fra Forsvaret: Den enkelte søker er ansvarlig for å kontrollere at egne rulledata/p-mappe er oppdatert.
Manglende rulledata kan få konsekvenser for din konkurransedyktighet mot opptak til studiet. Eventuelle
rettelser på rullebladet utføres ved lokal p-avdeling innen søknadsfrist.
6.2 Avdelingens ansvar
Avdelingene skal legge spesiell vekt på søknadenes påtegninger da disse vil ha betydning for søkernes
kandidatur. Arbeidsgiver/avdelingen skal gi en påtegning i forhold til søkerens potensial og nytte/behov for å
gjennomføre utdanningen, samt prioritere søkerne når det er flere som søker fra samme avdeling.
6.3 Opptakskriterier
Det er helheten i søkerens bakgrunn sett opp mot det totale, norske etterretningsmiljøets behov som er
utslagsgivende for opptak. I tillegg til de overnevnte formelle kriterier, vektlegges derfor:

Påtegning fra arbeidsgiver/tjenestegjørende avdeling med vurdering av nytte og potensial

Nåværende arbeidsoppgaver og tidligere tjenesteerfaring

Arbeidsgiver/avdeling

En balansert alder og kjønnsfordeling i kullene

Et balansert erfarings og utdanningsnivå på kullene
6.4 Søknads- og opptaksprosess
Søknadsfristen er satt til 15. april 2015. Prosedyre for opptak kunngjøres på skolens hjemmesider på hhv
forsvaret.no og på Forsvarets intranettsider.
Etterretningshøgskolen vil søke å sette sammen studentgrupper (kull) med bredest mulig erfaring og bakgrunn.

Resultat fra hovedopptaket til studiet kan forventes innen 29. mai 2015. Den enkelte søker må innen
fjorten dager etter tildelt studieplass i hovedopptaket, gi skriftlig tilbakemelding til
Etterretningshøgskolen ([email protected]) om en ønsker å ta imot tildelt studieplass.

Resultat fra suppleringsopptaket (for søkere som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket) kan
forventes innen 8. august 2015. Den enkelte søker må innen syv dager etter tildelt studieplass i
suppleringsopptaket, gi skriftlig tilbakemelding til Etterretningshøgskolen ([email protected]) om en
ønsker å ta imot tildelt studieplass.
Etterretningshøgskolen anmoder alt personell om å kontakte egen personellavdeling vedrørende spørsmål om
denne kunngjøring. Dersom egen P-avdeling mangler grunnlag for å kunne gi et tilfredsstillende svar, kan
Etterretningshøgskolen kontaktes av de respektive P-avdelinger, primært via e-post:
Utdannings- og forskningsadministrasjonen ved Etterretningshøgskolen
Tlf: 23092900
Intern tlf: 0510 2900
[email protected]
Kunngjøringen er til for den enkelte søker – bidra til at den når alle!
Lutvann, 4. februar 2015
Sjef Forsvarets etterretningshøgskole

Similar documents