Sak 15-26 Notat ny master i bygg- og konstruksjonsteknikk

Transcription

Sak 15-26 Notat ny master i bygg- og konstruksjonsteknikk
P360°-dokument 15/07461
Saksbehandler: Lasse Saur
Saksgang
Studieutvalg TKD 2011-2015
Møtedato
01.10.2015
Opprettelse av ny master i Bygg- og konstruksjonsteknikk (120 sp), behandling
av programplan (2015/26)
Saksframstilling:
Bakgrunn
HiOA jobber mot å bli et universitet. I den forbindelse er det et ønske å bygge opp flere
mastermiljø og flere forskningstunge fagmiljø. TKD er det eneste fakultet uten egen PhD. I
tillegg mangler fakultetet master innen sentrale retninger innen teknologifagene. Å opprette en
ny master innen bygg- og konstruksjonsteknikk er i tråd med HiOAs og fakultetets strategier.
Denne masteren vil tidligst komme i gang høsten 2017.
Ansvarlig studieleder for denne masteren er Vitalis Pavlovas. Prosjektleder for arbeidet har
vært Eilif Hjelset. Andre involverte i arbeidet har vært Gro Markeset, Ann Karin Lassen,
Christoph Merschbrock, Mahdi Kioumarsi, Tor Arvid Vik og Finn-Erik Nilsen.
HiOA har i dag et solid bachelorstudium som dekker fagområdene bygg- og
konstruksjonsteknikk. Bygg-utdanningen uteksaminerer over 100 bachelor-kandidater hvert år.
Det finnes for tiden ikke noe tilbud om masterutdanning innen disse fagområdene i Osloområdet.
Masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk er normert til to år og 120 studiepoeng som
heltidsstudium og 4 år ved næringstilpasset deltidsstudium (§ 3 i Forskrift om krav til
mastergrad). Heltidsstudiet består av teoretiske emner på 90 studiepoeng og et selvstendig
arbeid (mastergradsavhandling) på 30 studiepoeng. Deltidsstudium er tenkt å knyttes mer opp
mot arbeidslivet består av teoretiske emner på 75 studiepoeng og et selvstendig arbeid
(mastergradsavhandling) på 45 studiepoeng. Masterstudiet er næringsrettet med stor grad av
samarbeid med byggenæringen. Det er inngått en samarbeidsavtale med Bygg21 for støtte til
økt næringslivssamarbeid. Studiet kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.
Behov for og etterspørsel etter studiet
Som landets største høgskole har HiOA ambisjoner om å bli ledende på profesjonsutdanninger.
Et viktig ledd for å nå dette målet er å tilby gjennomgående utdanningsløp. Instituttet tilbyr i
dag bachelorstudium innen bygg, men mangler masterutdanning som bygger videre på dette
studiet.
Det har over de seneste årene hatt en økt satsning på forsking og gjennom dette opparbeide et
stabilt fagmiljø.
Det etablerte fagmiljøet knyttet til bachelorutdanningen utgjør totalt ca. 30 fagpersoner som
hvert år utdanner 140 studenter. Masterstudiet er planlagt med 40 studenter og et foreløpig
estimat angir at det vil engasjere 11 fagpersoner (5,6 årsverk netto).
Fagmiljøet innen byggfag har gjennomført undersøkelser som viser at det skal være mulig å
kunne rekruttere rundt 40 studenter per år. Undersøkelsene baserer seg på egne undersøkelser
blant egne bachelorstudenter, ledere i byggenæringen, samt eksterne undersøkelser som vise
ingeniørmangel. Kandidatene antas å komme hovedsakelig fra østlandsområdet.
Konkurrerende institusjoner er i hovedsak NTNU og UMB, som begge har master innen bygg.
Utfordringen vil bli å rekruttere svært godt kvalifiserte og motiverte studenter.
Programplan
Målgruppe og opptakskrav
Studiet retter seg mot søkere med minimum 3-årig bachelorgrad fra universitet eller høgskole
med relevant emnekrets for dette studiet. Masterstudiet egner seg spesielt godt for ingeniører
med bakgrunn fra fagområder innen konstruksjon og/eller byggeteknikk.
Opptak til masterstudiet krever bachelorgrad i bygningsingeniørfag eller tilsvarende for opptak.
Utdanningen må inneholde minimum 30 studiepoeng totalt innen mekanikk, konstruksjonslære
og statikk, i tillegg kreves minimum 30 studiepoeng innen matematikk og 5 studiepoeng innen
statistikk. Det kreves bestått eksamen i Matematikk 3000 eller tilsvarende nivå.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-08-1215 (HiOA)
Læringsutbytte
Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) er satt opp i samsvar med NOKUTs anbefalinger. De
overordna LUB danner en overordnet ramme for LUB under hver enkelt emne. I starten av
studiet legges hovedvekten på innlæring av kunnskap og grunnkompetanse. Etter hvert
kommer det inn mer om prosjektarbeid og det å jobbe sammen med andre mot felles mål.
Fellesemner for flere masterstudier ved fakultetet - MS823G Forskning og etikk
Instituttet organiserer emnet MS823G Forskning og etikk med 5 studiepoeng som obligatorisk
del av studieprogrammet for master i energi og miljø i bygg. Dette emnet er valgt tatt inn som
et obligatorisk emne også i dette programmet. Emnet er relevant for studiet, samt at det åpner
opp for sambruk av emner.
Internasjonalisering og studentutveksling
Studiet er internasjonalt rettet ved at tredje semester (i heltidsvarianten, fra femte semester i
delttidsvarianten) kan ta studiet helt- eller delvis tase med studiesteder som det er inngått
samarbeidsavtale med. HiOA er med i Erasmus samarbeidet for studentutveksling.
Studiet vil i hovedsak foregå på engelsk, noe som muliggjør mer rekruttering utenfor Norge og
enklere kontakt med andre engelskspråklige fagmiljø
Eksamen og vurdering
Programmet har varierte eksamensformer fra tradisjonell skoleeksamen til mappevurdering av
skriftlige og muntlige ferdigheter, individuelt eller i gruppe.
Personellressurser
Ved det omsøkte studiet regnes et årsverk som 1687 timer. Fagmiljøet tilknyttet studiet utgjør:
5,6 årsverk, som skal utføres av: 8 fagpersoner. 3,3 årsverk er avsatt til undervisning og
veiledning. 1,1 årsverk er avsatt til FoU. 7 ansatte har sin hovedstilling ved HiOA.
Kravene fra NOKUT er minst 10 % av samlet fagmiljø skal være professorer og minst 40 % skal
være ansatte med førstestilingskompetanse. Minst 50 % skal ha sin hovedstilling ved
institusjonen. Disse kravene oppfyller mastermiljøet.
Kvalitetssikring av studiet
Programmet vil bli underlagt HiOAs kvalitetssikringssystem og følger de retningslinjer som
gjelder.
Videre gang i saken
Studieutvalget ved TKD behandler selve programplanen og støtter opprettelsen av et slikt
studium med de merknader som framkommer i møtet.
Deretter sendes en søknad fra TKD til studieseksjonen ved HiOA som tar saken videre via
Studieutvalget ved TKD, deretter styrebehandling ved HiOA og tilslutt sendes
opprettelsessøknaden til NOKUT.
Forslag til vedtak:


Studieutvalget anbefaler forslag til programplan for master i bygg- og
konstruksjonsteknikk (120) med de merknader som framkom i møtet.
Studieutvalget ber om at opprettelsessaken sendes videre til studieseksjonen ved HiOA
for videre behandling.
Kari Kjenndalen
Vedlegg:
Forslag til programplan
Siri Høgstvedt

Similar documents