fraværsskjema ved praksisutplassering

Transcription

fraværsskjema ved praksisutplassering
FRAVÆRSSKJEMA VED PRAKSISUTPLASSERING
Dette skjema fylles kun ut hvis praktikanten har et fravær høyere enn 3 dager.
Fylles ut og signeres av ansvarlig praksisbibliotekar.
Praktikantens navn
Praksissted
Lengde på fravær
Er det levert sykemelding?
Årsak til fravær
…………………..dager
Ja
Nei
Dokumentet kan scannes eller sendes via post til praksisansvarlig ved HiOA:
Navn
Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for samfunnsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
…………………………
…………………………………………………
Dato
Signatur