Master i ergoterapi - Blogg

Transcription

Master i ergoterapi - Blogg
Master i ergoterapi
Heltid 2 år / deltid 4 år, 120 studiepoeng
www.hioa.no
PB. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00 (sentralbord)
[email protected]
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Fakultet for helsefag,
Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
Studiested Pilestredet
Informasjon om opptak:
Tlf. 67 23 50 50,
[email protected]
Informasjon om studiet:
[email protected]
www.hioa.no/master-ergoterapi
November 2015
Foto: HiOA
Masterstudiet i ergoterapi skal imøtekomme
samfunnets behov for ergoterapeuter med
kompetanse i utvikling, tilpasning og evaluering
av intervensjoner for mestring av hverdags- og
arbeidsliv.
På Masterstudiet i ergoterapi skal studentene
kombinere teorier, modeller og vurderingsredskap med klinisk erfaring og forskningsbasert kunnskap. Ergoterapeuters kompetanse
er etterspurt.
Målgruppe
Målgruppen for masterstudiet
er ergoterapeuter som ønsker
å arbeide med fagutvikling og/
eller delta i forskning innenfor
hverdags- og arbeidsliv.
Undervisningsformer
Foruten det nettbaserte emnet
i Kunnskapstranslasjon veksler alle andre emner mellom
forelesninger og studentaktive
arbeidsformer som seminarer,
gruppearbeid, skriftlige oppgaver, presentasjoner, vurdering av medstudenters oppgaver og selvstudier.
Studiested
Pilestredet, Oslo.
Søknadsfrist: 1. mars
Studiestart: høsten 2016
Mer informasjon
hioa.no/master-ergoterapi
Søkna
dsfrist
1. mars
Jobbmuligheter
Aktuelle stillinger etter fullført studium kan være innen:
• fagutviklings- og planarbeid
innenfor alle nivåer i helse-,
velferds- og omsorgstjenesten
• klinisk arbeid som bygger på
spesialkompetanse
• veiledningsoppgaver eller
undervisning innenfor
ergoterapi ved universiteter,
høyskoler og institusjoner
• koordinering av større kliniske forskningsprosjekter
• undervisning og veiledning
av kolleger, medarbeidere og
samarbeidspartnere
En kandidat med mastergrad
i ergoterapi er kvalifisert for
å søke opptak til doktorgradsprogrammer.
Emneoversikt
MAERG4000
Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv, 20 stp.
MAERG4100
Kunnskapstranslasjon, 10 stp.
MAERG4200
Vitenskapsteori og etikk, 10 stp.
MAERG4300
Kvantitativ forskningsmetode, 10 stp.
MAERG4400
Kvalitativ forskningsmetode, 10 stp.
MAERG5900
Masteroppgave, 60 stp.
Tre av emnene er felles for masterstudiet i ergoterapi,
masterstudiet i rehabilitering og habilitering og masterstudiet i fysioterapi. Det gjelder emnene MAERG4200,
MAERG4300 og MAERG4400.
Enkeltemne
Emnet MAERG4100 Kunnskapstranslasjon er nettbasert
og kan tas som enkeltemne. Det er åpent for søkere med
bachelorgrad innen helsefag, sosialfag, samfunnsfag,
pedagogiske fag eller medie-, journalistikk- og kommunikasjonsfag.

Similar documents