Tidsplan og romfordeling for parallellsesjoner

Transcription

Tidsplan og romfordeling for parallellsesjoner
Program Parallelle sesjoner Onsdag 18. mars 2015, Vitensenteret VilVite
Tid
12301300
Utdanningsledelse
Mål og innhold
Utdanning
gjennomføring
Utdanning samarbeid
Utdanning
gjennomføring
Auditoriet
Konferanserom A
Konferanserom B
Konferanserom C
Konferanserom D
NTNUs
teknologiutdanninger
1993-2014
Utdanningsledelse i et
20-årsperspektiv.
Helhetlig
systemperspektiv på
ingeniørfaget.
Teknologi og
samfunn, og et
eksempel fra
Universitetet i Agder.
”Jenter og teknologi”
– er det nødvendig i
2014?
Project Thinking as a
Strategy for
University Education.
Workshop
Ragnhild Madsen,
Therese Mjøen, HiST
Guttorm Sindre,
Michail N. Giannakos,
Birgit R. Krogstie,
Robin Munkvold,
Trond Aalberg
NTNU, HiST, HiNT
Roger Midtstraum, Mads
Nygård, Bjørn Torger
Stokke, NTNU
13101340
Tom Viggo Nilsen, UiA
Utdanningsledelse som
grunnlag for
utdanningsutvikling
Erfaringer ved UiO.
Didaktiske
refleksjoner om
ingeniørfaglig
innføringsemne.
Solveig Kristensen,
Hanne Sølna, Knut
Mørken, UiO
Tor Schive, UIT
Ingeniørstudenters
bruk av
læringsverktøy
i et lineær algebraemne - hvilken rolle
spiller nettbaserte
forelesninger?
Ragnhild Johanne
Rensaa, HiN
Studentaktiv
forskning i emnet
Sanntids datateknikk
Webjørn
Rekdalsbakken, Filippo
Sanfilippo, HiÅ
Erfaring med bruk av
digital vurdering i
matematikk på
ingeniørutdanningen
ved UiA.
Morten Brekke UiA
Slutt 1320
Workshop, Start 1330
Using Response
Technology to Make
Lectures More
Engaging, Fun and
Interactive.
13501420
Korleis utnytte
forskarkulturen for
betre undervisningskvalitet?
Øyvind Fiksen
UiB/ bioCEED
Bruk av teknisk
programvare som
pedagogisk verktøyCAE-verktøy i
innføringskurset på
ingeniørutdanningen.
Øivind Husø, HiOA
Er forelesninga
effektiv, interessant og
meningsfull?
Oppfatninger om og
betydningen av
forelesninger som
undervisningsform.
Knut Mørken, Hanne
Sølna, Ilan Dehli
Villanger, UiO
Elin Rødahl Thingnes,
Ragna Stalsberg og
Beathe Sitter. HiST
14201440
Kaffepause (Kaffe står også fremme under hele parallellen)
14401510
Utprøving av metode
for å motvirke frafall.
Geirmund Oltedal, Knut
Jakob W. Hellen; Gunn
Helen Hellevik, Øyvind
Edvardsen, HiÅ
15201550
Hvordan skaper vi
gode betingelser for
læring?
Y-veien til bachelor i
ingeniørfag.
Muligheter, dilemma
og utfordringer. Fra
evaluering av
prosjektet Y-vei-nord.
Erfaringar med aktive
læringsmetodar i eit
fysikkemne.
Kjell Øystein Netland,
UiT
Øystein Lund, UIT
Does academia disfavor Bruk av streamede
contextual and
forelesninger i
extraverted students?
klasserommet som en
del av forkursundervisningen – en
Solve Sæbø, Trygve
tilnærming til en
Almøy/ Helge Brovold,
distribuert campus.
NMBU/ Nasjonal senter
for Realfagsrekruttering Helge Fredriksen
HiN
Hvordan lære
studentene å ta i bruk
sin fagkunnskap i
tverrfaglige
sammenhenger i
arbeidslivet?
Bjørn Sortland, NTNU
Matematikk og
programmering for
teknologistudenter ved
NTNU
Marius Thaule, NTNU
Beyond research
based teaching:
Teaching
interdisiplinary
research and pushing
students beyond their
training.
Dag Kristian Dysthe,
Håkon Austrheim, UiO
George Adrian Stoica,
Knut Bjørkli,
Trond Morten Thorseth,
John Birger Stav
HiST
Workshop fortsetter
Slutt 1420
Kombinert summativ
og formativ vurdering
i matematikk.
Knut Bjørkli, Ketil
Arnesen
HiST
Innovativ utdanning i
matematikk
Frode Rønning,
NTNU
Program Parallelle sesjoner Torsdag 19. mars 2015, Grieghallen
Tid
10301100
11051135
Utdanning
gjennomføring
Utdanning
gjennomføring
Utdanning
gjennomføring
Utdanning samarbeid
Utdanning
gjennomføring
Klokkelklang
First Semester
Physics: Back-toBasics for Large
Groups?
Bukken
Erfaringer med
studentaktive læringsformer i teknologirikt
undervisningsrom.
Salong Nina
Meningsfuld
begynderundervisning
i matematisk analyse.
Gjendine
Aktiv læring i
mikrokontrollerar.
Anders Tranberg, UiS
Tiina M. Komulainen,
Christine Lindstrøm,
Tengel Aas Sandtrø
HiOA
Utvikling av læringsprosessen hos
førsteårs ingeniørstudenter; digitale
formative tester og
refleksjoner som
verktøy.
Troldtog
IBL-orienterte
matematikkaktiviteter
med tilknytning til
arbeidslivet.
Profesjonsutvikling i
EU-prosjektet mascil.
Integrasjon av
beregninger i fysikkundervisningen.
Anders MaltheSørenssen, Morten
Hjorth-Jensen, Hans
Petter Langtangen,
Knut Mørken
UiO/Simula
11401210
Projektbaserad
labundervisning inom
grundläggande fysik
för civilingenjörsstudenter.
Erik Wahlström,
Jonas Persson, NTNU
Mette Andresen, UiB
Medstudentvurdering
i matematikk og
fysikk.
John Haugan,
Marius Lysebo, HiOA
Trond Morten Thorseth,
Magnus Mellingsæter,
Knut Bjørkli, HiST
ArtsApp – et verktøy
for enklere
artsidentifikasjon.
L.M. Jeno og J.A.
Grytnes UiB/bioCEED
Utvikling og
forbedring av
undervisningsopplegget for
matematikkemne i
første semester for
realfagstudenter.
Amir Hashemi,UiB/HiB
Svein Arne Sikko,
HiST
Project-based learning
in programming
courses - the effect of
self-motivation on
learning outcome.
Evi Zouganeli,
Veslemøy Tyssø,
Boning Feng, Kjell
Arnesen, Nihad
Kapetanovic, HiOA
Integrering av 5
studiepoeng statistikk
i emner på 10+
studiepoeng.
Welie Schaathun, Hans
G. Schaathun, Robin T
Bye, HiÅ
Den elektroniske
ingeniørstigen – En
tiltakspakke for
mestring og
identitetsbygging.
Lars Lundheim,
Thomas Tybell, Bjørn
B. Larsen, Torbjörn
Ekman, NTNU
Bruk av Arduinoplattformen for økt
motivasjon for
programmering hos
elektroingeniørHelga Jonsdottir,
studenter.
Aasmund Kvamme, Jon Joakim Bjørk, Olaf
Eivind Vatne, HiB
Hallan Graven, HBV

Similar documents