Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom - NAFO

Transcription

Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom - NAFO
17.11.2015
«Å strekke seg etter ordene»
Utforskende samtaler i flerspråklige
klasserom
1
NAFO: Fokustreff for grunnskolen
2.11.2015
[email protected]
2
Prosjektet: Samtaler i klasserommet
Ruth Seierstad Stokke og Kirsten Palm
 Studier av ulike former for klassesamtaler i klasser
med en viss andel flerspråklige elever
 Hovedvekt på lærerstyrte samtaler i ulike
sammenhenger
 Samtaler både om faglige emner og litterære
samtaler
 Overordnet målsetting: Å se på hvordan lærerstyrte
samtaler kan være både språkstimulerende og
læringsfremmende – spesielt for elever med norsk
som andrespråk
[email protected]
1
17.11.2015
3
Bakgrunn
Interesse for ulike arbeidsformer i klasserommet
som også kan ivareta flerspråklige elevers
behov for tilpassing og språkutvikling
Klasseromsundersøkelser viser:
Krav om tilpasset opplæring – utfordrende med
mange elever
Differensiering blant annet gjennom
arbeidsoppgaver og arbeidsplaner
Mye individuelt arbeid?
For lite muntlig faglig samhandling?
[email protected]
Teorigrunnlag
4
1. Andrespråkslæring
• I et sosiokulturelt perspektiv
• Interaksjon, samhandling og samtalens betydning for
andrespråksutviklingen
• Utvikling av det akademiske/faglige språket
• Viktigheten av at andrespråkselever møter kognitivt
krevende fagstoff på sitt aldersnivå
Gibbons, 2006/2009; McKay 2006, Cummins 2000
2. Dialogisk undervisning, utforskende samtaler i
klasserommet
Alexander 2008; Mercer og Dawes 2008; Dysthe 2012
3. Mentalisering/Theory of mind/kognitiv litteraturteori
Nicolajeva 2014/ Stokke 2014
[email protected]
2
17.11.2015
Faktorer som fremmer andrepråkslæring og
faglig læring i samtaler
5

«Input» – forståelig språk – men som utvider
innlærerspråket
 «Output» – dvs innlærerens egen språkbruk
 Alle slags anledninger til å delta i utvidete samtaler – ikke bare
korte svar på enkle spørsmål
 Utprøving av hypoteser om andrespråket
 «Pushed language» (Swain 2005) – «å strekke språket»
 Situasjoner der innlæreren har behov eller ønsker å si noe som
egentlig er for språklig komplisert
 I den ytre delen av den proksimale utviklingssonen
[email protected]
6
Andrespråkslæring
 Den gode sirkelen i skolen: fagene læres gjennom språk –
og språk læres gjennom fagene
 Ny kunnskap må bygge på det elevene har med seg fra før
 Språk
 Kulturell bakgrunn
 Forkunnskaper
 Ordforråd
 Aktivitetene bør være kognitivt krevende
 Hvordan kan vi få til dette?
[email protected]
3
17.11.2015
7
Hva er intellektuelt krevende og engasjerende
undervisning for flerspråklige elever med
begrenset andrespråkskompetanse? Gibbons 2009
Høy utfordring
Læring og
engasjement
Frustrasjon/
engstelse
Høy støtte
Lav støtte
Komfortsone
Kjedsomhet
Lav utfordring
[email protected]
Tradisjonelle lærerstyrte samtaler
8
 Læreren har ordet 2/3 av tida
 IRE –struktur
 I = initiativ
 R = respons
 E =evaluering
 Mange kontrollspørsmål
 «overføring av kunnskap» ikke utforsking av fag
[email protected]
[email protected]
4
17.11.2015
9
Undersøkelser fra norske klasserom viser
God tone mellom lærer og elever
Lett å ta ordet
Ganske mange elever deltar – men sier bare litt hver
Kan være mangel på faglig dybde i mange
lærerledete samtaler
Hvordan gjøre disse bedre?
[email protected]
Utforskende samtaler
10
 Videreutvikling av de tradisjonelle IRE- samtalene
 Lærer venter med å evaluere elevutsagn, og ber om
begrunnelser og utdyping av elevenes svar (Mercer og
Dawes)
 Utvikler og utfordrer elevenes svar gjennom
tilleggsspørsmål (Gibbons )
 Bruke strategiene autentiske spørsmål, opptak og høy
verdsetting (Nystrand/Dysthe)
 Elevene utforsker et begrep eller et fenomen
gjennom spørsmål, hypoteser, slutninger, reaksjoner
på andres tanker.
[email protected]
5
17.11.2015
11
Robin Alexander; kjennetegn på
dialogisk undervisning
Kollektiv
Gjensidig
Støttende
Kumulativ
Hensikt
[email protected]
Bruk av bildebøker i andrespråksopplæring
12
 Bilder kommuniserer
uavhengig av
verbalspråk
 Bildebøker og fortellinger
om fremmede verdener
utfordrer leserne kognitivt
på særlige måter
[email protected]
6
17.11.2015
13
Den store ordfabrikken arbeider dag og natt.
[email protected]
14
Oskars øyne er fulle av selvsikkerhet. «Mine ord er så små», tenker Filip.
Han trekker pusten dypt, og mest av alt tenker han på all kjærligheten han
har i hjertet sitt.
[email protected]
7
17.11.2015
15
Bruk av bildebøker
 Vi fikk bekreftet at boka Ordfabrikken var svært
engasjerende for de aktuelle elevgruppene
 Elevene ble utfordret kognitivt når de skulle utforske
bokas innhold
 Vi så flere eksempler på at elevene forsøkte å sette seg
inn i hovedpersonens følelser
 Andrespråkselevene ønsket tydelig å ytre seg i
samtalene og måtte strekke seg språklig for å gjøre
dette
[email protected]
16
Utvikling av samtalene –dialogisk undervisning
 La flere ulike elevsynspunkt komme til ordet uten
evaluering
 Bygge på elevenes utsagn i den videre samtalen
(videreføring og opptak)
 Skape trygghet for utprøving og ulike meninger
 Ta utgangspunkt i elevenes utsagn når forklaringer
skal presenteres
 Sett ned tempoet - La elevene få tid til å tenke
 Lag gode regler for deltakelse
[email protected]
8
17.11.2015
Avslutning
- hva har vi sett i prosjektet?
17
 Engasjerende og kognitivt krevende samtaler
 Dialogiske samtaler der andrespråkselever
bidrar
 Et uutnyttet potensial i å utnytte elevenes
erfaringsbakgrunn i læringen
 Å lede slike samtaler krever planlegging og
trening
Palm, K. og R. S. Stokke (2015): Utforskende samtaler i flerspråklige
klasserom i Christensen, H. og R.S. Stokke (red): Samtalens didaktiske
muligheter. Gyldendal Akademisk
[email protected]
9