Jan Eriks presentasjon

Comments

Transcription

Jan Eriks presentasjon
HiST taleaudiometri
Hva er HiST taleaudiometri?
• HiST taleaudiometri består av en rekke tester for hørselsvurderinger.
• Testsettet består av
• en rapport med beskrivelse av testene og instruksjoner for bruk
• to CD-plater for anvendelse med et audiometer
• en lyd-DVD-plate som kan anvendes med standard surround lydutstyr for
frittfelt-målinger.
• Talematerialet i testen består av
• Enstavelsesord, inkludert barnelister
• treords ytringer
• femords setninger
• enstavelses tallord
For en mer utførlig gjennomgang, gå til
http://hist.no/content/59112/HiST-Taleaudiometri
Les veiledningen!
HiST taleaudiometri avviker fra
den gamle til Quist-Hanssen.
Det er derfor viktig å lese om de
ulike testene og hvordan de
utføres.
Med CD-ene følger en perm
med utførlig beskrivelse av alle
testene.
Hva er nytt?
• Tostavelsesordene er borte, og er erstattet av
treords ytringer.
• Enstavelsesord for måling av maksimal
taleoppfattelse.
• Treords ytringer for måling av terskel.
• Femords setninger for måling i fritt felt, men
her anbefales det å bruke treords ytringer.
• Tallord finnes fremdeles som
diskriminasjonstest, der en behøver et enklere
ordmateriale.
• Referansekurven i taleaudiogrammet er basert
på treords ytringer.
Listene har ulik vanskelighetsgrad
Ulike lister har ulik terskel
• De ulike listene har ulik
vanskelighetsgrad, og derfor
vil gi ulike terskler.
• Treordsytringene vil passere
50 % score ved 0 dB HL,
enstavelsesord ved 6,5 dB og
tretallsprøven ved -3,4 dB.
• Quist-Hanssens lister er
kalibrert slik at alle listene
har samme normalkurven,
noe som har vært en
særnorsk ”standard”.
De ulike testene
Beskrivelse av framgangsmåte
Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri
Anbefalingene er utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe bestående av Jon Øygarden
(HiST), Einar Laukli (UNN), Wenche Fredagsvik (St. Olavs), Georg Træland (Sørlandet
sykehus) og Kjell Grøndahl (Haukeland).
Retningslinjene er publisert på NTAFs hjemmeside:
www.n-t-a-f.org/Fagstoff.htm  Diagnostikk og behandling
Diskriminasjonstest (enstavelsesord)
Hva kan testen brukes til?
• Testen er anvendelig på mange pasientgrupper, og måler maksimal taleoppfattelse.
• Den er ikke beregnet som terskelmåling (lydnivå ved 50% oppfattelse).
• Hvis en likevel ønsker å finne terskelen for enstavelsesord, må en ta hensyn til at
referanseterskelen for enstavelsesord ligger 6,5 dB høyere enn for tre-ords ytringer,
så en må trekke fra 6,5 dB fra 50%-nivået.
• Benyttes også til å måle UCL (ubehagsnivå) for tale. Dette er nivået der tale blir
ubehagelig sterkt.
• Dynamisk område for tale er lik UCL minus HTT (høreterskel for tale).
• UCL kan brukes til å finne et maksnivå for forsterkning i en høreapparattilpasning.
UCL + 20 dB gir en omtrentlig verdi for maksimalt lydtrykk i dB SPL.
Diskriminasjonstest (enstavelsesord)
•
•
•
•
•
•
•
Startnivå: PTA + 25 dB
10 ord pr liste
Maks nivå 85 dB HL
Bruk 5 dB trinn for å vise kurven riktig der den
stiger bratt.
Gå ned til et nivå der du er sikker på at ikke
scoren går opp igjen på neste nivå. For å gi en
god representasjon av kurven kan en fortsette
til en har ca. 50 % forskjell mellom beste og
dårligste måling (om mulig).
160 utvalgte ord er gjentatt slik at det er satt
sammen ni 50-ords lister med forskjellig
sortering.
Sporene er tilnærmet likeverdige, så en kan
bruke hvilken rekkefølge en vil.
Eksempler:
Hvis en oppnår 100 %, går en
ned til 50 %.
Hvis en oppnår maks. 70 %, går
en ned til ca. 20 %.
Hvis en oppnår maks. 50 % eller
dårligere, går en ned til 0 %.
Forskjell mellom HiST og Q-H
•
•
•
•
•
•
Det er en forskjell i kalibreringen.
Quist-Hanssen justerte listenivåene for å få
samme terskel på spondeer-, enstavelses- og
tretalls-listene.
Han korrigerte også 5 dB for den vanlige
befolkning i forhold til elever ved Oslo
Katedralskole (dvs. at Q-H gir 5 dB for dårlig
terskel).
På HiST har alle lister samme nivå og 0-nivået
valgt ut fra treords ytringer.
Enstavelseordene har dermed en terskel på
6.5 dB.
En kontroll gjort på HiST viser ganske nøyaktig
11.5 dB forskjell i terskel på enstavelsordene
mellom Quist-Hanssen og HiST.
Kontrollmåling, HiST vs. Q-H
Høreterskel for tale - HTT (tre-ords ytringer)
Valgfritt: Standard test eller hurtigtest
• Testen måler høreterskel for tale, det samme som tostavelsesordene ble brukt til
tidligere.
• Utvalget av ord er i godt samsvar med norsk slik det brukes i dag.
• Hurtigtesten sparer tid, men har den svakheten at maskering er vanskelig siden
ordene i en liste endrer nivå underveis.
• Ved behov for kontralateral maskering anbefales det at en bruker standard test.
Høreterskel for tale - HTT (tre-ords ytringer)
Standard test:
• Startnivå: PTA + 15 dB
• 10 tre-ords ytringer presenteres på hvert nivå.
Hvert ord telles, til sammen 30 ord.
• Finn punkter fra ca. 20% til ca. 80%
• 5 dB trinn
Oppbyggingen av listene
Liste 1 CD1
1 tre mørke boller
2 sju svarte skåler
3 tolv store ringer
4 fem fine penner
5 atten nye kasser
6 to vakre knapper
7 fire lyse vanter
8 seks lette kurver
9 elleve hele duker
10 åtte gamle luer
Hvordan ser taleaudiogrammet ut nå?
Resultat
• For høyre øre er maks.
taleoppfattelse 100 % og
høreterskelen for tale er 30
dB HL.
• For venstre øre er maks.
taleoppfattelse 70 % og
høreterskelen for tale er 50
dB HL.
NB: For å få en taleaudiometri med både terskel og maks. taleoppfattelse, må både
enstavelsesord og treords ytringer brukes.
Alternativ diskriminasjonstest (tallord)
• Testen kan brukes der det er behov for et
enklere testmateriale enn enstavelsesord, for
eksempel for fremmedspråklige pasienter.
• Testen brukes også som test i lydfelt i
forbindelse med utredning av
yrkesskadeerstatning. Den brukes da med SPLskala som relativ måling med og uten
høreapparat.
• Inneholder en liste med 60 grupper med tre
enstavelses tallord. Listen består av 20
forskjellige tallordgrupper som blir presentert
tre ganger.
• Materialet er i utgangspunktet hentet fra
Quist-Hanssens taleaudiometri, men er
“renset” digitalt for noe bakgrunnsstøy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tolv-en-seks
sju-tre-to
null-en-seks
fem-tolv-tre
seks-to-sju
to-fem-tolv
seks-tre-null
fem-en-tre
tolv-null-tre
sju-fem-null
11
tre-sju-tolv
12
seks-null-fem
13
sju-en-to
14
fem-null-tre
15
to-en-seks
16
fem-to-sju
17
seks-to-en
18
tolv-fem-en
19
seks-null-sju
20
to-en-tolv
Alternativ diskriminasjonstest (tallord)
Utførelse
• Startnivå: PTA + 5 dB (her forventes 100 % skår).
• 9 ord pr nivå
• Ved måling testes ni enheter av gangen, det vil si tre grupper med tre enstavelses
tallord, og skåren beregnes av hvor mange av disse ni tallene som er oppfattet.
• Gå opp/ned i 5 dB trinn for å finne 100 % respektive 0 % taleforståelighet.
• Høreterskel forventes 3.4 dB bedre enn høreterskel for treords ytringer.
Alternativ diskriminasjonstest (RHs barneliste)
• Dette er Rikshospitalets barnelister, som er et utvalg enstavelsesord fra de vanlige
enstavelsesordene, der de vanskeligste ordene er fjernet.
• Rikshospitalet har utviklet 3 barnelister hver med 50 ord.
• Dermed kan en bruke disse listene på yngre barn (ned til ca. 4 år, avhengig av
språklige ferdigheter).
• Brukes som vanlige enstavelsesord:
 Startnivå: PTA + 25 dB
 Maks nivå 85 dB HL
 Bruk 5 dB trinn for å vise kurven riktig der den stiger bratt.
 Gå ned til et nivå der du er sikker på at ikke scoren går opp igjen på neste
nivå. For å gi en god representasjon av kurven kan en fortsette til en har ca.
50 % forskjell mellom beste og dårligste måling (om mulig).
Tale i støy (treords ytringer)
• Dette krever et to-kanals audiometer. Bruk støyen som er spilt inn på
talematerialet.
• Treords ytringer er best til dette formålet.
• Det er mulig å bruke hurtigtest.
• For å si at to målinger gir signifikant forskjellig resultat, må forskjellen i signal/støyforhold ved hurtigtest være minst 5 dB og ved standard test minst 4 dB.
• Fast støynivå skal normalt være 45 dB HL i hodetelefoner og 65 dB SPL i lydfelt.
(Tilsvarer omtrent vanlig talenivå).
Ved store hørseltap må en ta følgende hensyn:
• Støyen skal være hørbar for pasienten, ellers vil høreterskelen og ikke støyen
begrense oppfattelsen. Øk støynivået til pasienten hører det.
• Talesignalet skal ikke bli ubehagelig sterkt (avbryt testen). Hvis dette skjer når
pasienten ikke har høreapparat på, kan det hende at testen kan utføres med
høreapparat.
Tale-i-støy i lydfelt (treords ytringer)
• Til å evaluere høreapparattilpasninger (sammenlikne signal/støy-forhold med og
uten høreapparat, eller med ulike apparater.)
• Minimumskrav er én høyttaler der både tale og støy presenteres samtidig. Rommet
må ikke være for trangt, da dette gir stor variasjon i resultatene (ref. standard NSEN 8253-2). Det vil si at en ikke kan bruke en liten “lydboks” til dette.
• Et oppsett med én høyttaler er tilstrekkelig til å oppfylle kravene i standarden.
• Tale og støy skal være kalibrert slik at attenuator viser lydtrykk i dB SPL. Det vil si at
taleaudiogrammet må vise SPL-skala for målinger i lydfelt . Til daglig sjekk brukes
kalibreringstone som vanlig.
• Valgfritt: Standard test eller hurtigtest
• Standard test kan gjøres med fast støynivå eller fast talenivå. Vi anbefaler fast
støynivå siden hurtigtestene også bruker dette, men fast talenivå er også greit hvis
en foretrekker dette.
Tale-i-støy i lydfelt
Standard test
•
•
•
•
Start uten høreapparat (eventuelt med apparat type 1)
10 tre-ords ytringer presenteres på hvert nivå.
Start med et talenivå som er godt hørbart over støyen.
Finn punkter fra ca. 20 % til ca. 80 % og marker punktet der kurven krysser 50 %.
Signal/støy-forholdet er differansen i dB mellom dette talenivået og det faste
støynivået.
• 5 dB trinn
• Gjenta med høreapparat (eventuelt apparat type 2)
• Resultatet av hele testen er endringen i signal/støy-forhold.
• Tre-tall-prøven brukes ved utfylling av yrkesskadeskjema, der en måler forskjellen i
terskel med og uten høreapparat.
Tale-i-støy i hodetelefoner
Valgfritt: Standard test eller hurtigtest
• Brukes omtrent som i lydfelt, men tester hvert øre for seg (tale og støy rutes til
samme hodetelefon).
• Det er ikke mulig å teste med høreapparat.
• 10 tre-ords ytringer presenteres på hvert nivå.
• Start med et talenivå som er godt hørbart over støyen.
• Finn punkter fra ca. 20 % til ca. 80 % og marker punktet der kurven krysser 50 %.
Signal/støy-forholdet er differansen i dB mellom dette talenivået og det faste
støynivået.
• 5 dB trinn
• Resultatet av testen er signal/støy-forholdet.
• Også her brukes normalt 45 dB HL som fast støynivå.
Hvor står vi i Nord-Norge?
- og hvor går vi?
•
•
For relativt kort tid siden var det bare rundt
halvparten av hørselssentralene og
avtalespesialistene i Norge som brukte HiST
taleaudiometri (Kilde: HLFs høreapparatformidlerundersøkelse).
Hvordan er dette hos oss?