studieforskrift § 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST

Comments

Transcription

studieforskrift § 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST
26.01.2016
i
Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny
studieforskrift § 8-2
For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ
Kapittel 1
Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting om ny eksamen i studieforskriften.
Svar: Begrepet ny eksamen og utsatt eksamen er slått sammen til «utsatt eksamen» som betyr
eksamen for studenter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen eller som strøk ved siste
ordinære eksamen.
Kapittel 2
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Kan jeg få en «fri bachelorgrad» ved NTNU?
Svar: Jf. § 2-3 litra c kan du søke om å få innvilget bachelorgrad ved NTNU hvis du har 80 studiepoeng
i fordypning samt at studieplanen definerer denne fordypningen. Du kan også få krav om
fellesemner. Du må samtidig ha minst 60 studiepoeng avlagt ved NTNU.
Hva skjer når lærerutdanningen blir 5-årig fra 2017?
Svar: Kunnskapsdepartementet må revidere «gradsforskriften» og gjennom den gi NTNU anledning
til å utstede denne graden. Så reviderer vi vår studieforskrift i henhold til «gradsforskriften».
Regnes studiepoeng ved de gamle høyskolene Gjøvik, Ålesund og HiST som avlagt ved NTNU når jeg
skal få utstedt vitnemål for grad jf. § 2-9 første ledd?
Svar: Ja.
Kapittel 3
§ 3-1 Adgang til å ta emner utenfor utdanningsplan
Jeg har fullført en grad ved HiST før 01.01.2016, kan jeg melde meg til enkeltemner ved NTNU?
Svar: Ja, alle studenter som har bestått en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. ved NTNU, HiST, HiG
eller Hials kan få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Søk om emnestudierett via
Søknadsweb innen 1. september for høstsemesteret eller 1. februar for vårsemesteret.
Jeg er lyst til å ta emner i tillegg til de som inngår i studieprogrammet mitt. Er det mulig?
Svar: Ja, NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Du må tilfredsstille
forkunnskapskravene, og forholde deg til ulike søknadsprosedyrer og frister alt etter som emnet er
adgangsbegrenset eller åpent. Se http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. Når et emne
har studierettskrav betyr det at emnet kun er tilgjengelig for studenter tatt opp på bestemte
studieprogram.
§ 3-3 Studierett og forsinkelse
Jeg er tatt opp på et tre-årig bachelorprogram og er ett år forsinket, mister jeg retten til å studere
ved NTNU nå?
1
Svar: Ingen studenter mister uten videre retten til å studere ved NTNU. En student kan miste
studieretten dersom hun ikke har fullført på normert tid med tillegg av 50 % dvs. 1 ½ år utover
normert studietid for et bachelorprogram. Dersom du har hatt permisjon i løpet av denne tiden
regnes dette ikke inn, og det kan også avtales individuell utdanningsplan ut over dette. Dersom du er
forsinket i studiet ditt anbefaler vi at du tar kontakt med en studieveileder som kan hjelpe deg å sette
opp en god utdanningsplan.
§ 3-4 Permisjon
Får jeg automatisk permisjon fra studiet etter å ha avlagt 30 studiepoeng?
Svar: Ved NTNU vil en student som hovedregel få permisjon hvis hun har avlagt 30 sp uten å grunngi
søknaden, men dersom du går på et studieprogram med mye praksis er det ikke sikkert det er
anledning til å gi permisjon uten at det foreligger en god grunn. Ta kontakt med studieveileder
dersom du er i tvil om dette gjelder studieprogrammet du er tatt opp til.
Kapittel 4
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 4 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Hvis jeg tas opp til et emne på under 60 studiepoeng, skal jeg da ha utdanningsplan?
Svar: Nei
Hvorfor skal jeg ha utdanningsplan?
Svar: Denne viser hvilke formelle rettigheter du har, slik som f.eks. forlenget studietid ut over
normert tid.
Hvis jeg har teknisk fagskole, kan jeg få fritak for emner i ingeniørutdanningen?
Svar: Dette kan du søke om. Med en godt begrunnet søknad må du legge ved god dokumentasjon om
innholdet i fagene fra teknisk fagskole som du vil ha godskrevet.
Hva betyr dette med fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller
prøve?
Svar: Dette betyr at du kan søke om å få fritak for deler av utdanningen hvis du har dokumenterbar
kunnskap, ferdigheter eller annen kompetanse som er tilsvarende den du ville oppnådd her ved
NTNU. Husk at dette skal være med læringsutbytte på universitetsnivå.
Hvis jeg har et økonomiemne fra HiST fra i fjor og så tar jeg et økonomiemne på NTNU, får jeg da
reduksjon i studiepoeng?
Svar: Nei. Reduksjon kommer bare hvis det nye emnet er svært likt ditt gamle emne. Vanligvis viser
det seg at emner bygger på hverandre, og da beholder du alle de nye studiepoengene også.
Kapittel 5
Merk: Utsatt eksamen / konte-eksamen i august og september 2016 for hører med til studieåret
2015/2016.
§ 5-1 Karaktersystem
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-1 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Hva gjør jeg hvis det ikke står noe i emnebeskrivelsen om hvordan deleksamenene vektes?
Svar: Da tar du kontakt med servicesenteret / studentservice eller eksamenskontoret og spør. Det
kan være at delene er brukt i mappevurdering, da vil ikke vekting kunne oppgis.
2
§ 5-2 Eksamensperiode
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Hva betyr det når det står at dato for eksamen skal kunngjøres i god tid før eksamen.
Svar: Dette er en frist som skal gjøre det mulig for deg å planlegge din eksamensperiode. Dato kan
oppgis ved semesterstart, men den vil uansett oppgis så tidlig at du rekker å melde deg av andre
eksamener om det er kollisjon mellom eksamensdager. Når du velger ekstra emner i studiet ditt fra
utenfor studieprogrammet eller de vi anbefaler som del av studieprogrammet (valgbare emner etc.)
kan dette skje, og det er ditt ansvar å passe på om eksamener kolliderer.
§ 5-3 Eksamensavvikling
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-3 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
§ 5-4 Rett til vurdering
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-4 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Til punkt nr.2: Hva betyr det med «rimelig tid»?
Svar: Rimelig tid betyr at det skal være mulig å klage på underkjente arbeidskrav før eksamen.
Hva skjer hvis faglærer er for sein til å informere om obligatoriske arbeidskrav er godkjent, får jeg
likevel gå opp til eksamen?
Svar: Ja du får gå opp til eksamen, men oppgaven din sensureres ikke før NTNU vet om du faktisk
hadde rett til å gå opp.
Til punkt 3: Hvis jeg trekker meg fra eksamen, har jeg da brukt ett forsøk?
Svar: Nei
Hvis jeg blir syk under eksamen og må gå, har jeg da brukt ett forsøk?
Svar: Hvis du får legeattest og søker om å få omgjort forsøket, så kan du unngå å få dette registrert
som et forsøk på å avlegge eksamen.
Jeg startet ingeniørstudier høsten 2015. Hva skjer fra og med høsten 2016 hvis jeg bruker opp alle
fem forsøkene i et emne?
Svar: Da mister du anledningen din til å gå opp flere ganger til eksamen i det emnet.
Hvis jeg brukte tre forsøk på eksamen før 31.12.2015 og fikk avslag på søknad om fjerdegangs forsøk
fra eksamenskontoret på HiST, kan jeg søke på ny under NTNU?
Svar: Ja.
§ 5-5 Oppmelding og trekk fra vurdering
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-5 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
§5-6 Vurdering
Jeg vil gjerne forbedre karakteren jeg fikk på en eksamen. Når er det mulig?
Svar: Tidligere fikk HiST-studenter som ønsket å forbedre karakter anledning til å gjøre dette dersom
det likevel ble arrangert ny eller utsatt eksamen. Fra og med høsten 2016 må tidligere HiST-studenter
vente til tidspunkt for ordinær vurdering.
3
Emnet jeg tar består av flere delvurderinger. Jeg er misfornøyd med karakteren i en av
delvurderingene, må jeg ta opp alle delvurderingene?
Svar: Tidligere var det slik at forbedring av en del av sammensatt vurdering ikke medførte at de andre
delene måtte tas på nytt. Dette er nå endret. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere
delvurderinger, må du ta opp alle delvurderingene fra høsten 2016. I emnebeskrivelsen vil det stå om
det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.
Emnet jeg tar består av flere delvurderinger. Jeg er strøk i en av delvurderingene, må jeg ta opp alle
delvurderingene?
Svar: Det er viktig at du leser emnebeskrivelsen nøye. Her vil det fremgå hvilke vurderinger du må ta
på nytt hvis du ikke har bestått.
Jeg møtte ikke til ordinær eksamen, og har ikke gyldig fravær. Kan jeg avlegge utsatt eksamen siden
denne likevel arrangeres?
Svar: Nei, studenter som ikke møtte ved ordinær eksamen, uten gyldig grunn til fravær, har kun
adgang til neste ordinære eksamen.
§ 5-7 Tilrettelagt vurdering
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-7 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
§ 5-8 Språk ved skriftlig vurdering
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-8 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Re. nr. 2: Hvordan kan jeg få eksamensoppgave i den målformen jeg ønsker?
Svar: du registrerer «din» målform på studweb, derifra får eksamenskontoret melding. Hvis alle
ønsker samme målform, lages ikke oppgave på både bokmål og nynorsk
Kan jeg skrive eksamensbesvarelse og bacheloroppgaven på engelsk?
Svar: Ja
Selv om forelesningene er på engelsk og oppgaven gis på engelsk, kan jeg skrive besvarelsen på
norsk?
Svar: Ja
§ 5-9 Masteroppgave /hovedoppgave
Jf. § 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i § 5-9 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal
gjelde.
Hva mener NTNU med at masteroppgaven kan leveres inn «omarbeidet»?
Svar: Dette er en vurdering som din veileder gjør. Diskuter med henne/ham og følg rådene du får.
Det er praktisk å få dette skriftlig, så er det enklere å følge rådene.
§ 5-10 Veiledet praksis
Jf. § 8-2 tredje ledd: For vårsemesteret 2016 vil bestemmelsen om at mulighet til å søke om tredje
gangs forsøk skal presiseres i emnebeskrivelsen, ikke anvendes jf. hva som er til gunst for studenten.
Enhver student kan søke om tredje gangs forsøk i praksis vår 2016. Fra høst 2016 vil derimot
bestemmelsen her trå i kraft.
4
Skal ikke lenger veileder gi meg tilbakemelding under praksisperioden, slik som det stod før at
veileder skulle?
Svar: Jo, det skal veileder eller faglærer ved NTNU gjøre. Denne regelen er ikke lenger i forskrift, men
står for de aller fleste utdanninger i praksisreglementet.
§ 5-11 Sensur
Jf. § 8-2 tredje ledd: For vårsemesteret 2016 og utsatt eksamen høst 2016 vil bestemmelsen om at
klagesensur skal foreligge innen 3 uker være gyldig, da dette er til gunst for studentene.
Kapittel 6
§ 6-2 Klage
Jeg vil klage på karakteren som ble gitt på en gruppeeksamen, men de andre i gruppen min er
fornøyde og ønsker ikke klage på karakteren. Kan jeg likevel klage?
Svar: Nei, ved klage på en felles besvarelse der det gis én felles karakter godtas ikke individuelle
klager fra høsten 2016. Samtlige studenter må samtykke og undertegne klagen.
Emnet mitt består av flere delvurderinger, og jeg ønsker å klage på karakteren på den ene
delvurderingen. Når skal jeg klage?
Svar: Tidligere var det slik at studenter klaget fortløpende på delvurderinger etter hvert som
karakteren ble kunngjort. Dette blir fra høsten 2016 endret til at studenter kan først klage når
karakter for hele emnet er kunngjort. Emnebeskrivelsen kan fastsette at klageprosedyre kan finne
sted allerede etter separat delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i
semesteret.
Kapittel 7
§ 7-1 Vitnemål
Jeg ønsker å reservere meg mot utstedelse av vitnemål. Er det mulig?
Svar: Du kan kun reservere deg i inntil to semestre mot å få vitnemål for bachelorgraden utstedt for å
kunne forbedre karakteren i emner som inngår som del av graden.
i
Veiledningen er utarbeidet av:
Seniorrådgiver Kjersti Møller [email protected] tlf 73 559153
Seniorrådgiver Olve Hølaas [email protected] tlf 73 412562 (begge tidligere HiST)
5