Dette er NIK Word template (Heading 1)

Transcription

Dette er NIK Word template (Heading 1)
IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer
Kjell Toft Hansen, 15.04.2015
Bachelor Informatikk Drift av datasystemer
Sammendrag
Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering av bacheloroppgaver
i Drift av datasystemer. Dokumentet gjelder også for emnet IFUD1029 Stort IT-prosjekt i
drift av datasystemer. Dette dokumentet er ment som et supplement til de generelle retningslinjene for bacheloroppgavene: http://www.aitel.hist.no/fag/hpr/Fellesveiledning.html.
Veileder kan i samarbeid med studenten(e) gjøre de nødvendige tilpasningene som er naturlig
og fornuftig ut fra hver enkelt oppgave.
Læringsutbytter
Det er flere mål med en bacheloroppgave i Drift av datasystemer. Læringsutbyttene i
emnebeskrivelsen er som følger:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:
Kunnskaper
 Kan referere til sentrale utviklingsmetoder og modeller innen utvikling av nettverksløsninger.
 Viser kunnskap om etablering, planlegging og utvikling av nettverks infrastruktur.
 Har kunnskap om krav til skriftlig framstilling av prosjekt innen infrastruktur og nettdrift.
Ferdigheter
 Gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldene krav til oppfølging og rapportering.
 Anvende en utviklingsmetode og modell som passer for en gitt problemstilling innen
fagområdet.
 Bruke informasjon og fagstoff til å belyse en problemstilling.
 Gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater.
 Presentere og argumentere for sluttproduktet.
Generell kompetanse
 Formidle fagstoff skriftlig og muntlig.
 Reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen.
 Gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers
mål og krav.
 Integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å løse en
konkret problemstilling.
Opphavsrett: Forfatter og HiST, AITeL
Roller
Team
Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i team på 2-3 studenter. Etter søknad kan det
innvilges dispensasjon fra regelen om teamarbeid, slik at én student kan utføre oppgaven
alene.
Veileder
Ansatt faglærer ved AITeL som gir veiledning underveis til teamet. Veilederen har 30
timer i sin arbeidsbelastning for hvert team. Disse timene inkluderer også sensur av
oppgaven. Målet er at veileder skal bruke disse timene til beste for studenten. Samtidig
må vi huske at det er studentene selv som har ansvar for å drive prosessen og at bacheloroppgaven skal være en oppgave med klare krav til selvstendighet.
Oppdragsgiver
Det er som regel en oppdragsgiver, typisk et firma eller liknende fra næringslivet eller en
offentlig etat/institusjon, som har formulert oppgaven.
I noen tilfeller kan det være aktuelt at studenten er sin egen oppdragsgiver. AITeL
kan også stille med oppgaver og da kan det noen ganger være hensiktsmessig at veileder
og oppdragsgiver er én og samme person.
Det kreves tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver i gjennomføringen av
oppgaven.
Både team og veiledere er forskjellige og fungerer godt med ulike rammebetingelser.
Det er derfor ikke noe poeng i å lage alt for rigide rammer og retningslinjer for dette.
Målet er å ha et minimum av felles retningslinjer som sikrer studentene likeverdig støtte
til oppgaven.
Oppstartsmøtet
Det er obligatorisk å gjennomføre et oppstartsmøte med veileder og oppdragsgiver. Før
oppstartsmøtet skal teamet ha utarbeidet en skisse til hvordan de har tenkt å angripe oppgaven som skal godkjennes av veileder før de går videre. Se for øvrig gjeldende retningslinjer for oppstartsmøtet i:
http://www.aitel.hist.no/fag/hpr/FellesVeiledning.html#oppstart
På oppstartsmøtet er det i tillegg viktig at studentene gjøres kjent med den karakterskalaen som benyttes og kravene som må oppfylles for å oppnå de ulike karakterene.
Veiledningsmøter
På oppstartsmøtet blir studenter og veileder enige om hvordan den videre kontakten skal
være. Som et minimum bør veileder og studenter ha møter med 2 ukers mellomrom.
Studenten bør også ha jevnlige møter med oppdragsgiver hvor også veileder kan delta på.
Veileder møter oppdragsgiver på oppstartsmøtet, underveis og på et avsluttende møte i
slutten av prosjektperioden.
Opphavsrett: Forfatter og HiST, AITeL
Tilbakemeldinger underveis
Veileder fungerer som rådgiver og diskusjonspartner underveis i prosessen og svarer på
faglige spørsmål og andre spørsmål studentene måtte ha. I tillegg bør veileder tilby seg å
lese og gi tilbakemeldinger på alt skriftlig materiale underveis i arbeidsprosessen – én
gang. Det ferdige og samlete produktet kan kommenteres underveis.
Krav til prosessen
Bacheloroppgaven er et stort arbeid, og derfor er orden i prosessen og jevnt arbeid viktig.
Veileder bør derfor i tillegg legge vekt på måten teamet har gjennomført oppgaven på.
Det vil si forhold som:
 Samarbeid i teamet (hvis flere deltakere).
 Evne til å holde avtaler, arbeide jevnt og selvstendig.
 Timeføring møtereferater, statusrapportering – legges ved som et vedlegg til sluttrapporten
Maler
Ved all rapportskriving er det viktig at veileder/oppdragsgiver og student(er) går nøye
gjennom disposisjonen før dokumentasjonen begynner. Deretter er det vanlig at veileder
leser igjennom og kommenterer hvert dokument/delresultat underveis.
Det er et sett av maler som skal brukes i en driftsoppgave. De er publisert på lenken:
http://www.aitel.hist.no/fag/maler-standarder/drift/. Her følger kort beskrivelse av hver
mal:
Forstudierapport
Hensikten med forstudierapporten er å finne ut om prosjektet skal gjennomføres.
Forstudierapporten skal gi en oversikt over hva prosjektet skal dreie seg om, hvordan
det skal avgrenses og hensiktsmessige angrepsmåter for arbeidet.
Rapporten skal gi tilstrekkelig informasjon slik at vi kan vurdere om prosjektet er
lønnsomt å gjennomføre.
Løsningsdesign
Oppdragsgivers behovsavklaring er fundamentet for løsningsdesignet.
Løsningsdesignet skal avklare en rekke tekniske forhold omkring kunde/medarbeiderdata, datainnsamling, analyser, rapportering og hvilket utstyr det er behov for.
Driftsdokument
Driftsdokumentet er en beskrivelse av systemets oppbygning og driftsmønster for å sikre
korrekt drift av IT-systemet, driftsmessig vedlikehold og stabilitet.
Opphavsrett: Forfatter og HiST, AITeL
Sluttrapport
Det er viktig at bacheloroppgaven har en sluttrapport. Den må inneholde:
 Presentasjon av problemstillingen.
 Metode.
 Relevant teori.
 Presentasjon av resultater.
 Analyse og diskusjon om det som er utviklet/installert.
 Konklusjon.
 En kritisk vurdering av oppnådde resultater.
Veileder, team og oppdragsgiver bør bli enige om hvilke maler som skal brukes
allerede på oppstartsmøtet. Det kan være at oppdragsgiver har egne maler som ønskes
brukt. Veileder må i så fall godkjenne dette.
Om kildebruk og referanser
I arbeidet med en bacheloroppgave kan det være lurt å bruke systematisk litteratursøk,
ikke bare «googling». Biblioteket har tilgang til en stor mengde e-bøker, som du kan
kontakte om du ønsker tilgang. Videre minner vi om følgende:
 Høgskolens retningslinjer for plagiatkontroll.
 Selv om du oversetter en tekst fra engelsk til norsk, er det like fullt kopiering og skal ha
sitatreferanse.
 Husk at også kopiert kildekode, tabeller og figurer skal ha referanser.
Vurdering av oppgavene
Alle rapporter, presentasjon av oppgaven for oppdragsgiver, oppnådde resultater og selve
gjennomføringen teller. Alle deler må være bestått. Det kan gis individuell vurdering selv
om arbeidet er utført i team.
Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F:
http://www.aitel.hist.no/nettfag/bokstavkarakterer.php
Merk at både A og B stiller krav til selvstendighet. For å få bestått må studenten
levere et resultat av oppgaven som viser at hun eller han er i stand til å fungere tilfredsstillende i et yrke som utdanningen kvalifiserer for.
Det som vurderes er overordnet sett:
 Kvaliteten på det utførte arbeidet.
 Kvaliteten på prosessen med det å arbeide med en oppgave
 Innleverte rapporter og dokumentasjon. Både innhold og språk er viktig. Dårlig språk
er ofte til hinder for at leseren forstår innholdet.
 Presentasjon av det ferdige resultatet.
 Tidsfrister er holdt.
Opphavsrett: Forfatter og HiST, AITeL
Ved vurdering av en bacheloroppgave i drift, bør det legges vekt på:
 At det er utformet dokumentasjon som er hensiktsmessig for problemstillingen og at
maler velges ut fra det som skal utvikles.
 At relevant teori for teknologier og metoder som brukes i oppgaven er gjort rede for,
med en drøfting av alternativer og begrunnelse for hvorfor aktuelle teknologier/metoder
er valgt.
 At arbeidet som er utført dekker læringsutbyttene som er formulert for bacheloroppgaven.
 At både faglige og administrative resultater beskrives. Dette kan være en oversikt over
om målene er nådd, status på hva som er gjort, reell framdrift opp mot opprinnelig
framdriftsplan, timeregnskap, og liknende.
 At svakheter og styrker i oppgaven påpekes, eventuelt feilkilder i materialet.
 At det gis klare råd om eventuelt veien videre.
 Arbeidsprosessen underveis, evne til å holde avtaler, timeføring, statusrapportering,
møteinnkallinger og møtereferater.
Studentene MÅ gjøres kjent med vurderingskriteriene i forkant.
Opphavsrett: Forfatter og HiST, AITeL

Similar documents