Forskningsskisse - Høgskolen i Gjøvik

Transcription

Forskningsskisse - Høgskolen i Gjøvik
Bacheloroppgave 2011
Høgskolen i Gjøvik
Forskningsskisse
Gruppemedlemmer: Odd Anders Amdahl, Carina Sikkeland og Martine Høie Jordet
Tittel
Konfliktområder i avtaleforhold – en analyse av rettssaker i byggebransjen
Hovedproblemstilling
Hvordan minimalisere risikoen for konflikter mellom byggherre og entreprenør gjennom godt
kontraktsarbeid?
Delproblemstilling
Finnes det likheter mellom de forskjellige konfliktene, og hvilke likheter kan det eventuelt være?
Forskning
Hva er bakgrunnen for at vi ønsker å utføre undersøkelsen?
Bakgrunnen for at vi ønsker å utføre denne undersøkelsen er at dette er et tema som ikke er skrevet
om på Høgskolen i Gjøvik før. Det er også gjort lite undersøkelser rundt denne problemstillingen. Vi
ønsker med dette og kanskje finne noe som går igjen i de forskjellige konfliktene. Dersom vi klarer å
finne disse likhetene kan det bli en flott lærdom både for oss, interesserte entreprenører og
byggherrer.
Hva er gjort tidligere?
Det er ikke mye som har blitt gjort tidligere når det kommer til vårt tema. Det har blitt utført en
masteroppgave ved NTNU med noe av det samme, men vinklingen er annerledes enn det vi har tenkt
til å utføre. Masteroppgaven har prøvd å finne ut om byggekonflikter kan unngås gjennom bruk av
byggblanketter fra Standard Norge, mens det vi skal finne ut er om det er noen likheter mellom
byggesaker som ender i rettssystemet.
Hva er formålet med undersøkelsen?
Formålet med denne undersøkelsen er å kunne finne en rød tråd i disse konfliktene, slik at man kan
ta lærdom av disse. Klarer vi å avdekke disse likhetsfaktorene vil dette få betydning for oss når vi
kommer ut i arbeidslivet. Vi lærer hvilke punkt i en kontrakt vi må ha god innsikt i med tanke på at
disse punktene ofte kan bli uenighetsmomenter.
Hvordan skal vi gå frem?
Vi har tatt kontakt med forskjellige entreprenører og byggherrer, og opprettet et forhold til en
kontaktperson. Disse er AF-gruppen, Skanska Norge, Veidekke, Syljuåsen, Gjøvik Kommune og ØM
Fjeld. Gjennom disse forbindelsene vil vi motta all dokumentasjon rundt rettssakene, og vi har i
tillegg muligheten for å foreta et intervju med de gjeldene parter. Intervjuet vil foregå ved lydopptak
som vil sikre en nøyaktig dokumentering av informasjonen. Fokus under denne fasen av prosjektet vil
være på kvalitet fremfor kvantitet, ettersom vi ønsker en god og gjennomtenkt undersøkelse. Etter
innsamling av materialet skal dette bearbeides og føres ned på papir til det som vil resultere i vår
bacheloroppgave.
Hva eller hvem skal undersøkelsen omfatte?
Undersøkelsen omfatter oss på gruppa, og de entreprenører/byggherrer vi får dokumenter,
informasjon og foretar intervju av.
Hva skal telles, måles, observeres eller forstås?
Vi skal innhente dokumentasjon fra tidligere rettssaker, gjennom kontaktpersoner i diverse
entreprenørfirmaer. Det vil også bli gjort intervjuer med personer som har innsikt i sakene, med
Side 1 av 2
Bacheloroppgave 2011
Høgskolen i Gjøvik
deretter tilrettelagte spørsmål. Dette kan være prosjektledere og/eller personer med juridisk
kompetanse. Vi ønsker å lage en god og konsis intervjuguide som er tydelig på hva vi skal spørre om
og sikrer oss den dokumentasjonen vi trenger. Dette innebærer at vi må benytte samme spørsmål
ved alle intervjuene.
Hvordan skal dataene innhentes?
Vi har valgt å innhente data ved at vi gjennomgår de forskjellige rettssakene og prøver å sette disse i
sammenheng. Vi velger også å bruke kvalitativ metode, gjennom intervjuer med personer som har
særskilt kjennskap til sakene.
Hvordan skal dataene lagres, kvalitetskontrolleres og analyseres?
Under utarbeidelsen av bacheloroppgaven skal dataene lagres via Dropbox. Dette er en programvare
som gjør at man kan dele filer med gruppemedlemmer. Hvis en forandring blir utført synkroniseres
dette over internett med medlemmenes filer. Vi kommer også til å bruke bachelorrommet på fronter
for å få all informasjonen som trengs. Dokumentene som vi kommer til å få av firmaer vil bli
behandlet konfidensielt og vil derfor ikke være tilgjengelig med navn, slik at det ikke skapes negative
holdninger rundt den individuelle part. Disse dokumentene blir lagret inne på vårt bachelorrom på
campus, der kun vi og noen medstudenter har tilgang ved bruk av nøkkelkort.
Intervjuene som skal utføres vil bli kvalitetssikret ved at vi sender et referat fra lydopptaket tilbake til
vedkommende som ble intervjuet. Dette gjør vi for at vedkommende skal få godkjenne
dokumentasjonen før svarene blir tatt i betraktning i vår bacheloroppgave. Vi må på forhånd avklare
med vedkommende som skal bli intervjuet at det er i orden med lydopptak.
For å oppbevare oppgavens råmateriale benytter vi bibliotekets database ved Høgskolen i Gjøvik.
Ved å bruke EndNote vil alle kilder være lett tilgjengelig for gruppemedlemmer, sensor og veileder.
Kildene av konfidensiell interesse vil havne i et vedlegg som blir tilbakeholdt fra bibliotekets database
for å ivareta bedriftens omdømme.
Hvordan skal prosjektarbeidet styres eller organiseres?
Prosjektarbeidet skal styres av oss i gruppa ved bruk av demokrati. Siden vi er tre medlemmer på
gruppa vil vi kunne stemme på avgjørelser uten at stemmene ikke blir fordelt likt. Derfor velger vi å
ikke ha noen gruppeleder. Vi har også en gruppekontrakt (se vedlegg) som alle gruppemedlemmene
har signert. Denne gruppekontrakten innebærer f.eks. at vi skal møte opp til fastsatt tid og at vi skal
melde fra om fravær o.l. Avgjørelser vedtas ved avstemning og fremdriftsplanen skal følges så godt
som mulig. Alle på gruppa skal også skrive seg opp på timelisten på bachelorrommet over hvor
mange timer hver dag som er brukt til bacheloroppgaven.
Hvordan skal tidsplan og fremdrift være?
Vi har laget en fremdriftsplan, som vi skal følge så nøye som mulig (se vedlegg). Vi baserer
prosjektarbeidet på fremdriftsplanen i så stor grad at vi vil revidere planen hver måned for å kunne ta
høyde for slakk og forsinkelser som vil oppstå gjennom prosessen.
Viktige datoer (milepeler):
-
24.01-11: Innleveringsfrist for forskningsskisse
03.02-11: Innleveringsfrist for nettside
27.05-11: Innleveringsfrist for bacheloroppgave 2011
07.06-11: Muntlig presentasjon av bacheloroppgave 2011
Hvordan og for hvem skal resultatene presenteres?
Resultatet skal leveres som en oppgave til Høgskolen i Gjøvik og vi skal presentere resultatet med en
framføring for medstudenter, sensor, veileder, andre faglærere ved HiG og eventuelt andre
interesserte.
Side 2 av 2