Anbefaling tjenestekoder

Transcription

Anbefaling tjenestekoder
KomUT 2 | 7. april 2015
SIDE 1
REVISJONSHISTORIKK
Dato
17.04.15
Tekst
Rutine godkjent i Midt-Norsk prosjektgruppe Hemit/Komut
BAKGRUNN
KomUT representert ved Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Elin Skjegstad, Trine Hansen og Tanja
Skjevik fikk i oppdrag å komme med anbefaling av hvilken tjenestekoder som skal benyttes i den
elektroniske samhandlingen mellom Helseforetak, legekontor og kommunene i Nord-, Sør- Trøndelag
og i Møre og Romsdal fylke, i det videre omtalt som den “Midt-Norske tjenestekatalogen”.
Tjenestekodene er hentet på www.volven.no
Obligatoriske tjenester
I dag er disse tjenestene obligatorisk for alle kommunene og i ferd med å bli godt innarbeidet i rutinene
for elektroniske samhandlingen mellom kommunikasjonspartene:





Legetjenesten, pleie- og omsorg
Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg
Saksbehandler pleie, omsorg, rehabilitering
Økonomi/oppgjørstjeneste, pleie- og omsorg
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Utvidelse av nye tjenestekoder og prinsipper for bruk
Utover de overnevnte obligatoriske tjenestene har KomUt nettverket vurdert en utvidelse av antall
tjenestekoder med utgangspunkt i kodeverket Volven. Bakgrunnen for dette er målsettingen om at nye
Tjenestekoder
FORSLAG TIL TJENESTEKODEKATALOG FOR HELSE-MIDT
tjenester skal over på meldingsbasert kommunikasjon som f.eks. psykiatri, fysio- og ergoterapitjeneste
mv. I tillegg til dette er det framkommet ønske fra en del større kommuner at man ønsker en mer
eksplisitt adressering som for eksempel demens- og kreftkoordinator, psykolog Helsestasjon mv.
Arbeidsgruppen presiserer at den enkelte kommune selv må ta en vurdering om man skal ta i bruk de
anbefalte tjenestekodene med utgangspunkt i egen organisering, størrelse, mulighet til oppfølging, svarog responstid mv.
SIDE 2
De kommuner som ikke tar i bruk de anbefalte tjenestekodene må samhandle videre på de obligatoriske
tjenestene og at dette kommuniseres ut til samhandlingspartene. Eks: Finner man ikke tjenesten
kreftkoordinator på kommunen skal tjenesten “Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg” benyttes.
Arbeidsgruppens anbefalinger
Arbeidsgruppen anbefaler at tjenestekoden “Psykisk kommunehelsetjenesten” gjøres obligatorisk for alle
kommuner. Videre anbefaler arbeidsgruppen at tjenestene Fysioterapi, pleie og omsorg og Ergoterapi,
pleie og omsorg opprettes i Adresseregisteret.
TJENESTER SOM SKAL BRUKES AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (I
FAGPROGRAMMENE GERICA, PROFIL OG COSDOC, EVT ANDRE FAGSYSTEM SOM KAN
SENDE OG/ELLER MOTTA E-MELDINGER)
Tjenestekode
Begrunnelse/bruk til
Psykisk
kommunehelsetjeneste
Koden skal brukes til personer med psykiske lidelser og som får
dokumentert sin helsehjelp i kommunens EPJ
Arbeidsgruppen anbefaler at denne koden får status som
obligatorisk tjeneste.
Fysioterapi, pleie og
omsorg
Koden skal brukes til personer som får dokumentert sin helsehjelp i
kommunens EPJ. Denne er ikke obligatorisk, men arbeidsgruppen
anbefaler at kommunene oppretter denne under forutsetning av at
tjeneste er etablert i kommunen
Ergoterapi, pleie og
omsorg
Koden skal brukes til personer som får dokumentert sin helsehjelp i
kommunens EPJ. Denne er ikke obligatorisk, men arbeidsgruppen
anbefaler at kommunene oppretter denne under forutsetning av at
tjeneste er etablert i kommunen
Kreftkoordinator
Kommunen må vurdere om en har stor nok ressurs på denne
tjenesten at det opprettes en egen tjenestekode med tanke på
oppfølging og responstid, eller om en skal benytte seg av den
obligatoriske tjenesten “Sykepleietjenesten, pleie og omsorg”.
Demenskoordinator
Kommunen må vurdere om en har stor nok ressurs på denne
tjenesten at det opprettes en egen tjenestekode med tanke på
oppfølging og responstid, eller om en skal benytte seg av den
obligatoriske tjenesten “Sykepleietjenesten, pleie og omsorg”
Frisklivssentral
En anbefaler å integrere denne tjenesten i et av kommunens
fagprogram og som kan kommunisere tjenestebasert. Hvis en
kommune ikke benytter et fagprogram som kommuniserer
elektronisk, anbefales det at tjenestekoden blir registrert med
korrekt postnummer og sted.
Kommunelegetjeneste
Hvis denne tjenesten ikke samhandler på et system som kan motta
og/eller sende e-meldinger anbefales det å registrere tjenesten på
adresseregisteret med postnummer, sted og evt telefon for at
helseopplysningene sendes til rett adressat og at man unngår
feilsendinger
Smitteverntjeneste
Hvis denne tjenesten ikke samhandler på et system som kan motta
og/eller sende e-meldinger anbefales det å registrere tjenesten på
adresseregisteret med postnummer, sted og evt telefon for at
helseopplysningene sendes til rett adressat og at man unngår
feilsendinger
SIDE 3
Flyktningehelsetjeneste
Hvis denne tjenesten ikke samhandler på et system som kan motta
og/eller sende e-meldinger anbefales det å registrere tjenesten på
adresseregisteret med postnummer, sted og evt telefon for at
helseopplysningene sendes til rett adressat og at man unngår
feilsendinger
Legevakttjeneste
Vi er kjent med at noen kommuner ha opprettet denne tjenesten i
kommunikasjon med NAV/Helfo. De kommuner som etablert denne
tjenesten må IKKE endre eller deaktivere denne.
Kommuner som ikke har opprettet tjenesten må forsikre seg at
kommunens legevaktsystem kan kommunisere tjenestebasert før en
legger denne inn som elektronisk kommunikasjonspart.
TJENESTER SOM SKAL I LEGESYSTEM
Fengselshelsetjeneste
De kommuner som er vertskap til et fengsel har ansvar for
helsetjenesten i fengselet. De fleste helsetjenester i fengsel benytter
et legeprogram og arbeidsgruppen anbefaler at denne tjenesten blir
opprettet, alternativt at den legges inn med riktig postadresse.
TJENESTER SOM SKAL BRUKES AV HELSESTASJONSTJENESTEN (FAGPROGRAMMENE
HSPRO OG WINMED HELSESTASJON)
Tjenestekode
Begrunnelse/bruk til
Helsestasjon for ungdom
Denne må hver enkelt kommune vurdere om en vil ta i bruk.
Jordmortjeneste
Denne må hver enkelt kommune vurdere om en vil ta i bruk.
Fysioterapi, helsestasjon
Denne må hver enkelt kommune vurdere om en vil ta i bruk.
Ergoterapi, helsestasjon
Denne må hver enkelt kommune vurdere om en vil ta i bruk.
Psykolog, helsestasjon
Denne må hver enkelt kommune vurdere om en vil ta i bruk.
Tjenestekoder en fraråder bruk av
Tjenestekode
Begrunnelse/bruk til
Rehabilitering
Kan misforstås i forhold til begrepsbruken i tjenestekode «pleie, omsorg,
rehab». Hva er rehabilitering? Kan være forskjellig fra kommune til
kommune, og kan lett misforstås og resultatet kan være at man sender mye
feil. Noen setter = til fysioterapitjenesten. Men Rehabilitering er så mye mer.
Det er også rehabilitering innen psykiatri, rus, osv. Begrepet blir for generelt,
at en ikke anbefaler bruk.
Arbeidsgruppen anbefaler at kommunene oppretter tjenestenkodene
Fysioterapi, pleie og omsorg, og Ergoterapi, pleie og omsorg
Godkjenning
Anbefalingen er drøftet i møte mellom helseoretak og KomUt nettverket og ble godkjent til bruk i møte
17.05.2015
SIDE 4
Vedlegg
Vedlagt ligger fullstendig liste over mulige koder:
KA01
Fastlegetjeneste
KA02
Legevakttjeneste
KA03
Kommunelegetjeneste
KA0301 Smitteverntjeneste
KA04
Flyktningehelsetjeneste
KP01
Legetjeneste, pleie- og omsorg
KP02
Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg
KP03
Psykisk kommunehelsetjeneste
KP04
Økonomi/oppgjørstjeneste, pleie- og omsorg
KP05
Psykolog, pleie og omsorg
KF01
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
KF0103
Helsestasjon for ungdom
KF0104
Jordmortjeneste
KF0105
Fysioterapi, helsestasjon
KF0106
Ergoterapi, helsestasjon
KF0107
Psykolog, helsestasjon
KD01
Sosialkontortjeneste
KD0501 Saksbehandler pleie, omsorg, rehab.
KD0601 Sakbehandler bolig
KR
Rehabilitering
KR01
Fysioterapi, pleie og omsorg
KR02
Ergoterapi, pleie og omsorg
KX
Andre tjenestetyper
KX01
Fengselshelsetjeneste
KX02
Helseteam (Overdoseteam)
KX03
Sosialmedisinsk senter, helsetjeneste
KX04
Frisklivssentral
KX05
Heldøgn medisinsk akuttberedskap
SIDE 5
KX06
Kreftkoordinator
KX07
Demenskoordinator
KX08
Diabeteskoordinator
KX09
Synskontakt
KX10
Hørselskontakt
KX11
Logopedi
KX12
Familieteam
SIDE 6

Similar documents