Kommuner hjelpeinstanser rev 2015

Transcription

Kommuner hjelpeinstanser rev 2015
Barn som pårørande
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
Planlegger rutiner for begge
Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge
EPDS screening av mødre på helsestasjon
Lavterskeltilbud psykisk helseteneste
Tett samarbeid mellom skole-barnehage-helsestasjon
Helsesøster Henriette Skjelstad Lindanger
[email protected], tlf. 52752534
eller
Leder for psykisk helsetjeneste: Miriam Berland
[email protected], tlf.
52752536/40410570
Ja
Bømlo har eit førebyggjande TILTAKSTEAM - tiltak for barn og familiar i risiko
To psykologar.
Psykisk helsearbeider i skulehelsetenesten.
Oppfølging og LOS-funksjon for ungdom
MOT - systemretta førebyggjande rus og psykisk haldningsarbeid i heim, skule og fritid
SLT-systemretta førebyggjande rus- og kriminalitetsførebyggjande i tett samarbeid med
kommune og politi
T.d. etablerte rutinar for bekymringssamtale og ruskontrakt
Foreldrerettleiing
PMTO, Cos, DuÅ, ICDP basis og for minoriteter
Koordinator Elisabeth Bakke
[email protected] tlf. 40227358
Helsestasjon
Ja
Bømlo har sped- og småbarnsteam i helsestasjon der foreldrerettleiar og psykolog rullerer
på rettleiing på sysem og individnivå til helsesøstre/ jordmødre.
EPDS kartlegging for å tilby støttesamtalar til mødre med, eller i risiko for
svangerskapsdepresjon.
"Jordmor der du bur", dvs. heimebesøk ved tidleg utskriving og barselgruppe med forkus
på bl.a. samspel og tilknytning. NBO-veiledning (New Born Observation)
Fokus på system og samtykke til samarbeid melleom etatar (barn og vaksne) der
barneperspektivet er i fokus.
Vårt barnevern er interkommunalt (Sunnhordland interkommunale barnevern) og ikkje ein
organisatorisk del av resten av hjelpeapparatet i Barne- og Familietenesta pr. i dag.
Fast samarbeid med asylmottak og vaksenopplæringa med fokus på flyktningehelse.
Handlingsrettleiar og stafettlogg for barn og familiar i risiko.
Verksemdsleiar Barne- og Familietenesta: Linda Hellen
[email protected], tlf. 90961702, sentralbord:
53423200
Tiltaksteam-koordinator Elisabeth Bakke
[email protected] tlf. 40227358
Etne
Psykisk helseteneste og
helsestasjon
Møte 1 gg/mnd. Pyskisk helseteneste og helsestasjon.
EPDS screening/samtale for å kartlegge/forebygge svangerskapsdepresjon hos alle
nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel.
Utarbeida brosjyrer som er gjort
Foreldrerettleiing "saman foreldre/barn"
kjent på heimesider,
PIS grupper (skilsmissegrupper)
skule/barnehage/legekontor/barne Helsestasjon for ungdom. Samarbeid med spesialsjukepleiar psykisk
vern/helse-fonna.
helse/lege/skule/barnevern etter behov. Fokus på samtykke for tverrfagleg samarbeid.
Trefftider og samarbeid med skular/barnehagar/PPT/barnevern/SLT.
Undervisning psyk. førstehjelp, psykisk helse mm i skulen.
Familieambulatoriet
Medisinsk klinikk,
Barneseksjonen, Helse
Fonna
Ja. Oppfølgende
barneundersøkelser
Kommune/ Instans
Bokn
Bømlo
Bømlo
Avdeling
Avdeling for psykisk helse
Tiltaksteam
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Elin Grindheim Hovda
[email protected], tlf. 53758108
Tverrfaglig tilbud rettet mot foreldre i risiko - tilbud om veiledning, søtte og oppfølging i form
Prosjektleiar Kjersti Nygaard Bårdsen,
av: - Forsterket svangerskapsomsorg - Oppfølgende barneundersøkelser - Individuelt
tilpasset oppfølging etter fødsel - Veiledning og råd knyttet til barns behov og utvikling [email protected], tlf. 52732658 / 97 15
Langtidsoppfølging - svangerskap og til barnet er 6 år. Supplement og rådgivning/støtte til 24 84
andre instanser. Koordinerende arbeid - bistå i etablering av tjenestenettverk.
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 1
Barn som pårørande
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Kommune/ Instans
Avdeling
Familievernkontoret
Haugesund
Familievernkontoret
Stord
Familievernkontoret
Odda
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
[email protected], tlf.
52700820
[email protected], tlf. 46619160
www.bufetat.no
[email protected], tlf. 46619150
Psykisk helse:
Undersøkjer med aktuelle brukarar om dei har barn, situasjonen for desse og om dei
ynskjer oppfølging. Tilbyr individuelle samtalar.
Samarbeid med barnevern, skule og helsestasjon.
Deltek i tverrfaglege møter i ungdomsskulen.
Helsestasjonen:
Faste møter med psykisk helse og BUP.
Faste møter med fastlegane.
Samarbeidar med psykisk helsearbeidar ved ungdomsskulen, der ein driv grupper og har
målretta helseundersøkingar.
Deltek i tverrfaglege grupper i skulane.
Samarbeidar med kreftsjukepleiar ved behov.
Deltek i høve program i skulane om psykisk helse.
Psykiatrikoordinator Solfrid Bakke Tranøy
[email protected] , tlf: 53458603
Helsesøster Kathrine Berrefjord
[email protected] , tlf: 47870630
Psykisk helsearbeidar Rakel Bjånesøy
[email protected], tlf: 95802405
Kartleggingsskjema ved innleggelse, indv. samtaler og informasjonsarbeid
Tone Johnsen
[email protected], tlf. 52733000
Fitjar
Psykisk helseteneste og
helsestasjon
Har prosedyre for oppfølging og
informasjon til barn som er
pårørande
Haugaland A-senter
Blå Kors
Ja
Haugalandsløftet
Samarbeidsprosjekt 10
kommunar
Prosjektleiar Marit Ness
e-post: [email protected]
tlf.: 52 75 70 70 / 951 49 783. www.haugalandsloftet.no
Haugesund
Helseforebygging
Avd. har rutiner for barn av psykisk Kartleggingsskjema i samtale med foreldre for å avdekke behov og evt. henvise til andre
tiltak
syke
En kan ta kontakt med PPT dersom en oppdager barn
som har behov for videre oppfølging.
Enhetsleder Erling Andrè Ytterøy L`organge
[email protected], tlf.
52743236
Haugesund
Modellkommune - på tvers
av etatar
Egne tiltak
"Basen" Barne- og familiesenter: Lavterskel tilbud for foreldre med barn i alderen 0-6 år.
Samarbeidstiltak mellom PPT, Helsestasjon og barnevern.
Basen
[email protected], tlf. 52743000
Har prosedyrar for Barn som
pårørande. Gjeld både ved
innlegging og poliklinisk
behandling.
Kartleggingsamtale om barn og situasjonen for desse, ut frå fast samtalemal.
Gir tilbod om familiesamtale.
Forsamtale for å førebu familiesamtalen og trygge foreldren/foreldra.
Familiesamtale med pasienten, evt. andre omsorgspersonar og barn(a).
Legge til rette for kontakt og besøk ved innlegging.
Oppfølging.
Gi informasjon om og evt. hjelpe til med å knytte kontakt med andre: Kommunale tenester,
skule/barnehage, BUP, barneverntenesta, gruppetilbod.
Kvar sengepost/pol.klin. har eigen barneansvarleg. Spørsmål kan også takast opp med
behandlar til pasienten.
Pasienten sin behandlar har hovudansvar for
kartlegging og familiesamtale. Det er også utpeikt
barneansvarlege på kvar post/eining.
Koordinator Kari Vik Stuhaug
[email protected], tlf. 97028166
(Eiga liste over barneansvarlege)
Tilbyr oppfølging av barn når pårørande blir lagt inn: Legge til rette for besøk. Brosjyrar og
Koordinator Christense Eileraas Ek
Helse Fonna
Helseforetak
Klinikk for psykisk
helsevern
Helse Fonna
Helseforetak
Somatiske klinikkar på
materiell om sjukdom og reaksjonar hos barn. Familiesamtale med pasient, evnt. andre
[email protected], tlf. 52732880
Haugesund, Stord og Odda Har rutinar for barn som pårørande omsorgspersoner og barn(a). Informasjon om og evnt. hjelp til å knytte kontakt med andre
Alle postar/einingar har ein barneansvarleg for dette
hjelpeinstansar, eks. kommune, pasientforeningar. Nettverksbygging omkring familien, eks
sjukehus
arbeidet.
kontakt med skule/barnehage, helsesøster.
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 2
Barn som pårørande
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
Nei
Miljøarbeid, indviduelle samtalar, støttekontakt og avlastning barnevern, tverrfagleg
ansvarsgrupper.
Bruk av EPDS skjema for å fange opp depresjon etter fødsel. Deretter gi den hjelpen ein
ser vedkommande har behov for. Tilbod om psykolog for barn og unge i kommunen.
Eldbjørg Hammer
[email protected], tlf.
53675385/46893207
Ingebjørg Grøtt
[email protected], tlf. 53675384
Ja
Bestillerkontoret og psykisk helseteneste har rutiner for å spørre om pasienten har barn og
behov for støtte. Trekker inn helsestasjon og skolehelsetjeneste ved behov.
Foreldre/barn team. Gruppe for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige, 1 gruppe pr
halvår. Familiesamtale i regi av foreldre/barn team. Foreldreveiledning i regi av
foreldre/barn team.
Foreldre/barn-teamet: Hild Jorunn Olsen
[email protected], tlf. 52812180 og
Randi Orhammer
[email protected], tlf. 99264120
Kommune/ Instans
Avdeling
Jondal
Helsestasjon og
helseavdeling
Karmøy
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste
Kvinnherad
Utekontakt: informasjonsarbeid/ undervisning, samtalegrupper, indiv.oppfølging m.m.
PPT: Kartlegging, individuell oppfølging familiesamtaler og andre tiltak.
Barnevernet: Ulike frivillige hjelpetiltak og omsorgstiltak, familiesamtaler m.m.
Psykisk helsearb. for barn og unge: Individuell oppfølging med støttesamtaler,
TTBU (Tiltak og tenester for
informasjon/undervisning samt gruppetilbod m.m.
barn og unge) er samansett
Helsestasjon: indivi. oppfølging, mødregruppe, familiesamtaler.
Vi har regelmessige
av utekontakt, barnevern,
samarbeidsmøter, men ikkje felles Helsestasjon for ungdom. Barn i denne målgruppa får/kan, med bakgrunn i sine ulike
vanskar evt. tilleggsvanskar, nytte ulike tiltak via det ordinære hjelpeapparatet. Utanom eit
ppt, hjelpetiltak etter
skriftlege rutinar for kartlegging og eige gruppetilbod er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for denne gruppa.
sos.tj.lova, helsestasjon m/
oppdaging.
Andre avdelingar i TTBU gir PMTO, Marte Meo, andre grupper, foreldrerettleiing, utgreiing
jordmødre og psykisk
og avlastningstiltak.
helsearbeidarar.
Gjennom samarbeid mellom BUP-Kvinnherad kommune om gruppetilbod for barn, har vi
relativt god oversikt over målgruppa. Vi har jobba i høve til å gi informasjon om
gruppetilbodet til fastlegar, foreldre og andre samarbeidspartnarar, men dette er ikkje
nedfelt i felles rutinar.
Kvinnherad kommune, TTBU, Husnestunet, 5460
HUSNES
v/ Monika Haugland
[email protected], tlf.
53461639
Husnes helsestasjon, tlf. 53461620
Psykisk helsearbeidare
Oddbjørg Bjelland, tlf. 53461627
Laila Sunde, tlf. 53461698
Solfrid Seeberg, tlf. 41654603
Odda
Psykisk helseteneste og
helsestasjon
Psykiatrikoordinator Nina Iren Nesheim
[email protected], tlf.
53654585/97558532
[email protected]
Odda
Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Har rutinar
Spør etter informasjon om barn av brukarar. Kan ta opp konkrete saker/familiar i
tverrfaglege team som blir oppretta etter behov.
Har rutiner
Helsestasjonen har et utvidet fokus og kompetanse innenfor sped- og småbarns psykiske
helse. Vi bruker ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge risikofaktorer og
Leiane helsesøster Inger Lise Haukaas
beskyttelsesfaktorer rundt barnet slik at vi sammen med foreldrene kan sette inn gode
tiltak. I økende grad bruker vi hjemmebesøk som metode. Marte Meo og Circle of Security [email protected], tlf.
samt motiverende intervjuteknikk brukes i arbeidet sammen med foreldrene. Alle skoler har 53654520/97558564
skolehelsetjeneste til faste tider. Vi har faste samarbeidsteam i alle barnehager og skoler.
Kommunepsykolog er tilknyttet helsestasjonen og arbeider med barn og unge 0-18 år.
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 3
Barn som pårørande
Kommune/ Instans
Sauda
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Avdeling
Helsesenteret
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
Ja
Barne- og familieveileder v/psykiske helsetjeneste er barneansvarlig tjeneste i Sauda
kommune. Dette innebærer at veileder har et spesielt ansvar for at Barn som pårørende
sine rettigheter blir ivaretatt. I tillegg har veileder ensvar for psykisk helstejeneste for barn
og unge. Kreftkoordinator er også aktiv samarbeidspart i arbeidet med Barn som
pårørende, både organisatorisk nivå og i direkte kontakt med familier og barn.
Barne- og familieteamet gir behandling på 1.linje nivå/samtaleoppfølging/veiledning til
barn og unge med egne vansker eller belastninger i fht psykisk helse, som lever med
ruseller psykisk/somatisk sykdom i familien, driver foreldreveiledning, familiesamtaler m.m.
Tjenestene til barn og unge er samlokalisert på Helsesenteret, disse er psykisk helse,
helsestasjon, barnevern, ppt og legekontor.
Tjenestene på helsesenteret samarbeider om oppfølging når situasjonen tilsier det, dam
med samtykke fra foreldre/foresatt/barna- ungdommenen selv.
Helsesenteret har tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse (PIS), og
foreldreveiledningsprogrammet ICDP.
Vi er opptatt av at det er enkelt å få kontakt pr. telefon, oppmøte evt. via helsestasjon,
skole og barnehage.
Barne og familieteamet: kontaktperson Merete Herheim
[email protected], tlf. 52786030
Enhetsleder psykisk helse Jill Merete Bergsbakk.
[email protected], tlf. 52786030
Førebyggjande helsetenester har delt ansvar for born i avdeliga: Leiande helsesøster
Sigrun Helland for skulehelsetenesta og leiande helsesøster Hanne Robbestad for
helsestasjonar i Stord.
Barnevernet. Lågterskeltilbod/samarbeidsfora i kommunen. "Samarbeidsfora" for
PPT/Barnevern/Helsestasjon.
Svangerskap og barseltid: tilbod om samtale etter "Edinburgmetoden".
Foreldre som er tilvist kommunale tenester frå psykiatritenesta i Helse Fonna: Barna vert
ivaretekne av psykisk helsetenester i kommunen som vurderer om barn i familien treng
ekstra oppfølging.
Stord
Kundetorget, tlf. 53496600
aktuell kontakt v/konkrete saker: Sigrun Helland,
leiaransvar for førebyggjande helsetenester, dvs. både
helsestasjon og skulehelsetenesta
[email protected], tlf.
53496684/95776434
Kommunale samarbeidspartar kan vere: Førebygande tenester (Psykisk helsearbeidar eller
helsesøster/skulehelsetenesta.)
Suldal
Sveio
Barne- og ungdomstenesta
(PPT og barnevernt.),
Tverrfagleg rådgjevingsteam
helseavd. og helsestasjon
Psykisk helseteneste og
helsestasjon
Sveio
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
tlf. 52792200
Oppvekstteam på kvar skule og barnehage (PPT, BV, helsestasjon). X1 - 2 pr. semester ut
Barne- og familierettleiar Kari Myklebust
frå størrelse på institusjon.
[email protected], tlf. 40406313
Tilbyr gruppe for barn av psykisk syke/rus, for barn etter skilsmisse og andre barn i ein
vanskeleg livssituasjon etter behov. Individuelle samtalar/oppfølgningssamtalar.
Ja, me har utarbeida fleire
Psyk. sj.pl. Har faste samtaletider på ungdomsskulen og på barneskulane ved behov.
prosedyrer ift barn og unge og
Familiesamtalar. Bruk at ICDP i foreldreveiledningsgrupper.
barneansvarlig. Me har laga
Informasjonsarbeid: foreldremøter i barnehage og skule og ved enkeltkonsultasjoner
brosjyre ift barn og unge i Sveio og samt på kommunens nettsider.
Regnbuegrupper kvart år, for alle 6. klassane i Sveio kommune, bygger på
psykisk helse og barn og unge
Regnbueprogrammet. Svangerskap og barsel: Bruker EPDS og tilbyr støttesamtalar.
som pårørande.
Peace opplæring til foreldre etter behov, og oppfølging av barna.
Konsultasjonsteam i kommunen ift. vold og overgrep.
Tverrfaglig gruppe som lager overordnede planer og prosedyrer
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Barneansvarlig i Sveio: Grethe Natås, telf. 53748120.
[email protected]
Foreldreveileder og helsesøster Ritha Forland
[email protected], tlf.
53748123/90647175
Psyk. sj.pl. Nancy Bøhn Helgesen
[email protected], tlf.
53748221/90093551
Tverrfaglig gruppe: Grethe Natås, leiande helsesøster
[email protected]
Bente Johannessen, psyk.sjukepleiar
[email protected]
Side 4
Barn som pårørande
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Kommune/ Instans
Avdeling
Tysnes
Skjema for samtykke til å gje
informasjon, gjeld alle
avdelingane.
Prosedyren
"oppfølging av barn og psykisk
Psykisk helseteneste,
sjuke og/eller rusavhengige
helsestasjon/skulehelseten foreldre", skal finnast i
este og legekontor
kvalitetssikringspermen.
Tenesteytaren kan vere i t.d.
fastlege, sosialkonsulent,
helsesøster, psykisk helsearbeider
eller andre helsearbeidarar.
Tysvær
Tysvær
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Psykisk helseteneste
Tverrfagleg utgreiingsteam
TUT
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Ja
Tiltak
Kontaktperson
Psykisk helsearbeidar for barn og unge i 100 % stilling, psykiatrisk sjukepleiarstillingar
(100% +50%) og helsesøsterstillingar (100% +50 %)
Fastlegar
Ressursgruppe for barn og unge. Gruppa har i oppstarten desse repr; barnevernleiar,
sosial pedagogisk rådgjevar, styrar frå ein barnehage, rektor frå ein skule, leiande
helsesøster, psykisk helsearbeidar.
Tverrfagleg gruppe for barn og unge (TEBU-gruppa) møte x 3 pr år. Gruppa har desse
repr: psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helsearbeidar for barn/unge, helsessøster,
kommunelege 1, barnevernskonsulent, kommunefysioterapeut, oppvekstsjef, rektorar,
barnehagekonsulent, psykolog frå PPT og repr. frå BUP.
Krisegruppe for barn/unge (BU-gruppa) Gruppa har desse repr: psykiatrisk sjukepleiar,
psykisk helsearbeidar for barn og unge, helsesøster, oppvekstsjef, kommunelege 1,
sokneprest.
Psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund
[email protected],
53437074/97701407
Psykisk helsearbeidar for barn og unge May Siren
Holme
[email protected], tlf.
53437094/99352307
Leiande helsesøster Aslaug Singelstad
53437086/41561740
[email protected]
Psykisk helseteneste; barn-unge har lågterskel for samtalar, og kan nåast på nett, telefon
og på skulane. Barn-unge skal få oppfylging etter behov, i forståing/ samarbeid med sine
føresette. Ein samarbeidar tverrfagleg så langt som råd, og involverer fastlegen etter
behov. IP er ein reidskap som kan nyttast. TUT kan være instrument for samordna
tverrfaglege tiltak; helsestasjon og skolehelseteneste, PPT, barnevern og andre har også
oppfylgingsarbeid for desse gruppene.
Kurs/ gruppetilbod for Barn som pårørande (fysisk, psykisk og russjukdom hjå
omsorgspersonar); ved Psykisk helseteneste.
Individuell oppfylging som sekundærførebygging eller ved identifiserte behov.
Informasjon/ undervisning.
Veiledning BUP; Psykisk helseteneste b-u og Helsestasjon og skolehelseteneste.
Fagansvarleg Gunn-Marit Lygre
[email protected], tlf. 52758917
eller
Servicetorget, tlf. 52757000 og spør etter psykisk
helseteneste
Tverrfagleg utgreiing og tiltaksteam ; TUT, har som mål å sikra eit godt tverrfagleg
samarbeid rundt barn og unge med samansette behov. Ei av oppgåvene til TUT-teamet er
tverrfagleg utgreiing for å hjelpe barn, unge og deira føresette til ei meir heilskapeleg
utgreiing, og for å hjelpe foreldre i sin kontakt med dei ulike tenestene i kommunen. Ei sak
som skal opp i TUT må allereie vera knytt til ein av hjelpeinstansane som er representert i
TUT. Dette til forskjell frå saker som kan tas opp i dei tverrfaglege oppvekstteama som er
knytt til den einskilde skule/barnehage. Dersom barnet ikkje har ein slik tilknytning til
Kontaktperson TUT: Ove Hansen
konkret hjelpeinstans vil ein kunne ta kontakt med ein av instansane for ei
[email protected], tlf. 52758915
førehandsdrøfting av saka. Det er foreldre som gjennom eige samtykkeskjema avgjer om
ei sak skal drøftast i TUT. Foreldre møter ikkje sjølv i TUT. Dei vert sjølvsagt tatt med i
den vidare prosessen når det er avklart kva instansar som skal arbeida vidare i saka. TUT
er samansett av ; leiar frå PPT, Barnevernstenesta, NAV sosial, Seksjon helse,
Fysio/ergoterapi, Helsestasjon - og skolehelsetenesta, Psykisk helseteneste, SLT
koordinator. Instansar som har kontakt med vaksne barn i Tysvær, vedr. rus, psykiatri eller
somatisk sjukdom kan ta kontakt for vidare vurdering av tilbod for barna.
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 5
Barn som pårørande
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
Ja
Ynskje om betre samarbeid med
spes.helsetenesta.
Tverrfagleg forum - samansett av representatntar frå skule, helsestasjon,
barneverntenesta og PPT. Skal vere førebyggjande og/eller problemløysande og sikre at
born får tidleg hjelp.
SLT - samansett av politi, NAV, barneverntenesta og helsestasjonen - problemløysande og
førebyggjende arbeid.
Foreldreveiledning.
Integrering av ulike tiltak som ungd.klubb 1 gong pr mnd, åpent bibliotek 3 ganger pr mnd.,
helsestasjon for flyktningsungdomar 1 gong pr mnd, Helsestasjon for born og unge 1 g.pr
veke, faste dagar på asylmottaket 1 gong pr.mnd., folkehøgskulen 2 gongar pr.mnd,
rusforebyggjande arrangement - 16.mai og LAN (data kveld) 1 g.pr.år, undervisning på
skular i psykisk helse/rusforebygging.
Ungdomskontakt - oppsøkjande virksomheit til elevar som går på vgs. Odda og Voss, alle
under 20 år som fell utanfor skulen og som ikkje er i arbeid.
Individuelle samtalar, samarbeid med fastlege/helsestasjonslege.
EPDS screening/samtale for å kartleggje/forebyggje svangerskapsdepresjon hjå alle
nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel. Samarbeid med jordmor der ho også tar i bruk
EPDS screening rundt 20. svangerskapsveke.
Samarbeid med skule og PPT med programmet "Zippy`s venner" for 1.-4. trinn og "alle har
ei psykisk helse" for ungdomstrinnet. Veiledning x3 pr. år med PPT/klassekontakt og
helsestasjon.
Psykiatrisk sjukepleiar Helga Midnes
[email protected], tlf. 53671533
Helsesøster Gunn Marit Lægreid
[email protected], tlf. 53671529
Leiar av helsestasjonen Torbjørg Krogh Larsen
[email protected], tlf. 53671532
Storparten dreier seg om forebygging blant barn og ungdom, spesielt unge som går på
VGS Haugesund.
Arild Søyland
[email protected], tlf. 52750119
Vindafjord
Tverrfagleg samarbeidsmodell "Bygdamodellen" for drøfting av enkeltsaker.
Vedtatt felles "Haldningar og verdiar" i arbeidet/ møte med barn og unge og foreldre i
kommunen.
System på individuelle planer med koordinator.
Aktivt informasjonsarbeid - egen brosjyre "Dette gjer me – Her finn du oss".
Årleg konferanse "Oppvekst i Vindafjord".
Eige prosjekt "for alle – og for den eine" med fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og
unge.
Synneve Brendsdal
[email protected], tlf.
53655680/99538388
Veiledningssenteret
for pårørende
Psykisk syke - Nei
Rus-avhengige - Ja
NKS Veiledningssenter for pårørende i Haugesund er et gratis lavterskeltilbud for
pårørende til rusmiddelavhengige, innsatte i fengsel/personer med og etterlatte etter
rusrelaterte dødsfall. Veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper og tilbyr:
individuelle samtaler (over telefon eller på kontoret), oppfølging av barn og unge,
parsamtaler, familiesamtaler, ulike samtalegrupper.
Ungdomsgrupper for barn av- og søsken til rusmiddelavhengige i alderen 12-18 år.
Barnegrupper for barn i alderen (6-9 år) eller (9 -12 år).Eget tilbud til voksne "barn av"
rusmiddelavhengige over 18 år.
Jeanette Vea
[email protected], tlf. 52717880
Ja
Målgrupper: Barn og unge som er pårørende ved kreft eller selv har kreft.
Møteplassen for barn 4 - 12 år 1 gg/mnd på Vestre Gård, aktiviteter og samtaler ved
kreftsykepleier, mat. Besøk i Kongeparken 1 gg/år. Ung i vest for ungdom 13 - 19 år,
gruppeaktiviteter onsdager kl. 16 - 18, 2. el. 3. hver uke. Glassdøren, en film laget av
ungdomsgruppen 2013 - om ungdommene som blir en del av ungdomsgruppen. Kan
brukes i undervisning (skoler, sykehus, helsestasjoner mm.)
Familie-/individuelle
samtaler - samtaler med barn, sammen med foreldre eller alene, kan også møte dem på
skolen eller hjemme. Klassebesøk - når barnet/familien ønsker det. Veiledning og
informasjon til barnehagepersonell - når barn er pårørende til kreft, i et personalmøte,
barns reaksjoner, og hvordan møte dem.
Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier,
[email protected] - tlf. 475 23 930
www.kreftomsorg.no
Kommune/ Instans
Avdeling
Ullensvang
Psykisk helsetjeneste og
helsestasjonen
Utsira
Psykiatriteam
Kreftomsorg
Rogaland
Norske Kvinners
Sanitetsforening (frivillig
org.)
Haugesund
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 6
Barn som pårørande
Kommune/ Instans
Voksne for barn
Helse Fonna
OVERSIKT OVER TILTAK OG KONTAKTPERSONAR I HELSE FONNA-OMRÅDET
Avdeling
Lokallag Haugalandet
Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8
Rutinar for å oppdage og følge
opp barn som pårørande
Tiltak
Kontaktperson
Faste aktiviteter: Møteplassen for ungdom (gruppetilbud), samtalegrupper for foreldre,
medlemsmøter, årlig seminar i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, kurs og
seminar i samarbeid med hovedorganisasjonen.
Vi har noen faste aktiviteter som vi prioriterer å drive hvert år.
Vi legger invitasjoner ut på facebook og blogg, samt sender invitasjoner til alle medlemmer
og interesserte på mail.
Alle kurs og seminar blir også lagt inn i Voksne for Barn sin oversikt på nettet på vfb.no.
Leder Elin Thorsen
[email protected], tlf. 90145485
blogg: vfbhaugalandet.blogspot.com
facebook-gruppe: Voksne for barn - Haugalandet
profil: Vfb Haugalandet Lokallag
Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen!
Side 7