Presentasjon av meistringsteamet Os kommune

Comments

Transcription

Presentasjon av meistringsteamet Os kommune
Presentasjon Meistringsteamet
Tysvær 13.04.15
• Therese Johnsen
Inspektør Os ungdomsskule
[email protected]
• Merete Lekven
Meistringsteamet, Os kommune
[email protected]
Bakgrunn
• Os kommune – 20.000 innbyggjarar
• To ungdomsskular- om lag 800 elevar
• Stort fokus på meistring, anerkjenning og
trivsel
• Meistringsteamet
Meistringsteamet
• Oppstart oktober 2012
• Tverrfagleg samansett team;
barnevernspedagog, sjukepleiar,
sosionom og pedagog –andre faggrupper
inn i skulen
• Jobbar på dei to ungdomsskulane – med
kven?
• Opptak: Leiinga avgjer saman med
Meistringsteamet
Bakgrunn for teamet
Utfordringar knytta til enkeltelevar:
• Dei er ikkje ein del av skulefellesskapet
• Dei øydelegg både for seg sjølv og for
andre
• Dei er i opposisjon til alle – og til foreldre
• Dei opplev ikkje/visar ikkje meistring
• Fråvær
Korleis jobbar teamet?
•
•
•
•
Operative
Relasjonsbygging og samtalar
Varierte oppgåver
Samarbeid med skulane og fagtenestene
(ppt, barneverntenesta, kultur,
førebyggjande helseteneste, politi)
• Foreldresamarbeid
Korleis jobbar teamet?
•
•
•
•
Støtte og observasjonar i klassane
Rettleiing / skape forståing
Struktur / målsetting / evaluering
Overgang vidaregåande skule
Effekt?
• For seint ute?
• Målbare resultat?

Similar documents