Spansk

Comments

Transcription

Spansk
268
Studiehåndboka for humanistiske fag 2016–2017
SPANSK
Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten 500 millioner mennesker
bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og i store deler av USA. Det fungerer som offisielt språk i
totalt 21 land og i FN.
NTNU tilbyr en treårig bachelorgrad og et årsstudium i spansk, i tillegg til to innføringsemner.
Fordypningsdelen av bacheloren tilbys i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og det er også mulig å
fullføre en fordypning i spansk gjennom utveksling til universiteter i Spania og Latin-Amerika.
Praktisk og teoretisk språkkompetanse står sentralt i studiet. I arbeidet med ulike spanske tekster vil
studentene få en grunnleggende forståelse for den spanskspråklige verdens språk, litteratur og kultur.
Kompetanse i spansk gir tilgang til en betydelig del av verden. Denne kompetansen er relevant innenfor
reiseliv, journalistikk, offentlig forvaltning, internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, norsk
utenrikstjeneste, samt i det private næringsliv, for eksempel innenfor kulturformidling og merkantile
fag. Med en bachelor i spansk får du muligheten til å fordype deg i enkelte deler av litteratur, kultur og
språk innenfor den spanskspråklige verden.
En fullført bachelorgrad i spansk kvalifiserer til opptak på master i spansk ved andre læresteder i Norge.
Årsstudium i spansk gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) undervisningskompetanse
i ungdomsskole og i videregående skole.
Humanistisk kompetanse og yrkesmuligheter for humanister er omtalt på side 8 i studiehåndboka og på
våre nettsider.
BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK
NTNU tilbyr fra og med høsten 2016 en bachelor med fordypning i spansk. Denne er organisert som et
samarbeid med Universitetet i Tromsø, og ett av emnene i fordypningsdelen tas som et fleksibelt
nettstudium med forelesere som befinner seg i Tromsø.
Spansk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.
Læringsmål
Bachelorstudiet i spansk har to hovedmål:
1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og
internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om
spansk språk og om samfunnsforhold fra Spania og Latin-Amerika, dessuten generell
tekstkompetanse og kompetanse i analytisk tenkning og tverrfaglig og tverrkulturelt samarbeid.
2. Kandidatene skal kunne kvalifisere seg for opptak til masterstudier i spansk ved et annet
lærested i Norge.
Kunnskaper
Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning spansk
• har kjennskap til og forståelse for sentrale grammatiske begreper i spansk språk
• har kunnskap om sentrale spanskspråklige forfattere og kjennskap til et utvalg av spanskspråklige
litterære tekster i ulike sjangere fra ulike epoker
• har kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land
Spansk
269
• har kjennskap til og forståelse for teori, terminologi, analyseverktøy og kildebruk innenfor
fagområdene spansk språk og spanskspråklig litteratur- og kulturvitenskap
• har spesialisert kunnskap i utvalgte deler innenfor kultur, litteratur og språk
Ferdigheter
Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning spansk
• kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
• kan reflektere over grunnleggende språklige forskjell
• er mellom norsk og spansk, og nyttiggjøre seg dette både i tolkning og i skriftlig og muntlig
produksjon på spansk
• kan bruke ordbøker og oppslagsverk
• kan benytte faglig relevant teori, terminologi, analyseverktøy og kilder
• kan formidle sine kunnskaper om språk, litteratur og kulturkunnskap på spansk, både skriftlig og
muntlig
• behersker godt spansk, både skriftlig og muntlig, og er i stand til å fordype seg videre i ulike typer
faglitteratur på spansk
Generell kompetanse
Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning spansk
• er i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i språk, kultur og litteratur fra det
spanskspråklige området, eller spesialisert kunnskap innenfor ett av disse fagfeltene.
• har innsikt i kildekritikk
• kan formulere et analytisk resonnement?
• kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig og i grupper
• kan på generelt grunnlag gå i dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn
Opptak
For studenter som tas opp til bachelor eller årsstudium i spansk, anbefales det å ha gjennomført spansk
nivå 2 i studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen med et godt resultat, eller
ha tilsvarende forkunnskaper. Dette vil si at søkere bør ha kunnskaper tilsvarende nivå A2 i det felles
europeiske rammeverket for språk. Vi gjør oppmerksom på at all undervisning foregår på spansk.
Søkere som ønsker å få en indikasjon på hvilket nivå de ligger på, kan ta denne testen: http://
ave.cervantes.es/prueba_nivel/registro/test_de_clasificacion.php.
Studenter kan styrke sin språkkompetanse ved å ta innføringsemnene SPA0501 og SPA0502 før de
starter på bacheloren eller årsstudiet.
270
Studiehåndboka for humanistiske fag 2016–2017
Emneoversikt
Emner på basisnivå
Emnekode
Emnetittel
Studiepoeng Semester
Adgangsregulering
EXPH0003
Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsvitenskap
7,5
Høst
Ja 1)
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og
litteraturstudier
7,5
Høst
SPA1100
7,5
Høst
Spansk språk I
SPA1104
Spansk språk II
7,5
Vår
SPA1201
Spansk språkferdighet I
7,5
Høst
SPA1202
Spansk språkferdighet og litteratur
7,5
Vår
SPA1301
Spanskspråklig litteratur
7,5
Vår
SPA1401
Latinamerikansk kultur og historie
7,5
Høst
SPA1402
Spansk kultur og historie
7,5
Vår
Emner på påbyggingsnivå
Emnekode
Emnetittel
Studiepoeng Semester
SPA2401
Spania i Europa
7,5
Høst
SPA2402
Bacheloroppgave: Spanskspråklige tekster
7,5
Vår
SPA-2250
Nettbasert fordypning i spansk grammatikk
og litteratur 2)
15
Vår
Adgangsregulering
Andre emner
Emnekode
Emnetittel
Studiepoeng Semester
SPA0501
Spansk I
7,5
SPA0502
Spansk II
SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn
Adgangsregulering
Vår
7,5
Høst
7,5
Høst
1) Forutsetter opptak til et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bachelor- eller lektorutdanningsprogram.
2) Emnet tilbys i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
Spansk
271
Strukturtabell
Bachelor med fordypning i spansk
Semester
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
6V
Fag 2
Fag 2
5H
Fag 2
Fag 2
4V
Valgfri del/
perspektivemne
SPA2402
Bacheloroppgave:
spanskspråklige
tekster
SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk
grammatikk og litteratur 3)
3H
Valgfri del
Perspektivemne 2)
EXPH0003 Examen
philosophicum for
humaniora og
samfunnsvitenskap
SPA2401 Spania i
Europa
2V
SPA1301
Spanskspråklig
litteratur
SPA1104 Spansk
språk II
SPA1202 Spansk
språkferdighet og
litteratur
SPA1402 Spansk
kultur og historie
1H
EXFAC0017
Introduksjon til
humaniora, språk- og
litteraturstudier 1)
SPA1201 Spansk
språkferdighet I
SPA1100 Spansk
språk I
SPA1401
Latinamerikansk
kultur og historie
1) Studenter som tidligere har avlagt eksamen i EXFAC0003 Språk og litteratur skal ikke ta emnet
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk og litteraturstudier. Studenter som allerede har avlagt eksamen
i EXFAC0003 erstatter dette emnet med SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn.
2) Studenter som ønsker å ta et perspektivemne som undervises på våren, omstrukturerer planen ved for
eksempel å bytte om på valgfri del (4V) og perspektivemne.
3) Emnet tilbys i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og undervisningen er nettbasert. Kontakt Institutt for
språk og litteratur for mer informasjon.
Overgangsordninger
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier har 7,5 studiepoeng overlapp med
det nedlagte fellesemnet EXFAC0003 Språk og litteratur. Studenter som allerede har avlagt eksamen i
EXFAC0003, skal derfor ikke avlegge eksamen i EXFAC0017.
SPA1104 Spansk språk II og SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur har til sammen 15
studiepoeng overlapp med det tidligere basisemnet SPA1102 Spansk språk II. Studenter som allerede
har avlagt eksamen i SPA1102, kan derfor ikke avlegge eksamen i SPA1104 og SPA1202.
Oppbygging og struktur
Emner i fordypningen
Obligatoriske basisemner (52,5 sp.):
• SPA1100 Spansk språk I (7,5 sp.)
• SPA1104 Spansk språk II (7,5 sp.)
• SPA1201 Spansk språkferdighet I (7,5 sp.)
• SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur (7,5 sp.)
• SPA1301 Spanskspråklig litteratur (7,5 sp.)
• SPA1401 Latinamerikansk kultur og historie (7,5 sp.)
• SPA1402 Spansk kultur og historie (7,5 sp.)
272
Studiehåndboka for humanistiske fag 2016–2017
Obligatoriske påbyggingsemner (30 sp.):
• SPA2401 Spania i Europa (7,5 sp.)
• SPA2402 Bacheloroppgave: Spanskspråklige tekster (7,5 sp)
• SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur (15 sp.)
Det er lagt opp til progresjon i nivå mellom de ulike emnene. Det anbefales derfor at emnene tas i den
rekkefølgen som er skissert i strukturtabellen. Se også anbefalte forkunnskaper i emnebeskrivelsen for
hvert av emnene.
Valg av fag 2
Fag 2 består av et årsstudium eller en forhåndsdefinert emnegruppe på 60 studiepoeng. Studenter på
bachelor med fordypning i spansk kan fritt velge fag 2 innen humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige
fag og realfag ved NTNU.
Studenter som ønsker å velge andre emner enn de som inngår i årsstudiene/emnegruppene (enten for å
bygge ut fag 1, eller for å sette sammen en mer tverrfaglig bachelorgrad), kan velge en fritt sammensatt
del i stedet for fag 2. Studenter som ikke velger fag 2, må være oppmerksomme på at undervisning og
eksamensdager kan kollidere, og de må selv sette sammen emner som lar seg kombinere. Emnene i
årsstudier og vedtatte emnegrupper vil ikke kollidere.
Valg av perspektivemne
Studenter på bachelorprogrammet med fordypning i fransk kan velge blant følgende perspektivemner:
Emnekode
Emnetittel
Studiepoeng
Semester
HFEL0004
Retorikk
7,5
Høst
KULT1101
Digitale kulturer
7,5
Høst
FI1105
Etikk
7,5
Vår
FI1106
Estetikk
7,5
Vår
KULT1102
Innovasjon, kultur og næring
7,5
Vår
Adgangsregulering
Det er anledning til å søke Institutt for språk og litteratur om å få innpasset andre emner som
perspektivemne. Søknaden må begrunnes. Kontakt instituttet for mer informasjon.
Utenlandsopphold
Studenter som ønsker et utenlandsopphold i løpet av studiet, har gode muligheter til dette enten i 2. eller
3. året av bacheloren. NTNU har en samarbeidsavtale med Universidad de Santiago de Compostela i
Spania, men det er også mulig å utveksle til andre universiteter i Spania eller Latin-Amerika. Ta kontakt
med studieveileder ved Institutt for språk og litteratur ved spørsmål angående utenlandsopphold, eller
se NTNUs nettside www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet for mer informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at utveksling forutsetter at du har avlagt minst 60 studiepoeng ved NTNU.
Studietur til Santiago de Compostela
Hver vår tilbys et fire uker langt kurs i Santiago de Compostela i Spania, med et faglig innhold som
bygger på emnene ved NTNU. Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen. Alle førsteårsstudenter får
informasjon om turen i starten av første semester slik at de kan være tidlig ute med planleggingen.
Studentene får muligheten til å bo hos spanske vertsfamilier under oppholdet dersom de ønsker det.
Spansk
273
Videre studier ved NTNU
En bachelorgrad i fremmedspråk med fordypning i spansk kan kvalifisere for opptak til ulike
masterprogram ved NTNU (for eksempel europastudier, studier av kunnskap, teknologi og samfunn
(STS) og likestilling og mangfold).
ÅRSSTUDIUM I SPANSK
Strukturtabell
Semester 7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
2V
SPA1301 Spanskspråklig
litteratur
SPA1104 Spansk
språk II
SPA1202 Spansk
språkferdighet og
litteratur
SPA1402 Spansk
kultur og historie
1H
EXFAC0017 Introduksjon til
humaniora, språk- og
litteraturstudier eller
SPRÅK1200 Fremmedspråk
og samfunn 1)
SPA1100 Spansk
språk I
SPA1201 Spansk
språkferdighet I
SPA1401
Latinamerikansk
kultur og historie
1) For studenter som planlegger å bygge ut til en full bachelorgrad etter endt årsstudium, er EXFAC0017
obligatorisk.
Oppbygging og struktur
Studenter på årsstudiet i spansk kan velge å erstatte EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og
litteraturstudier med SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn. (Studenter som tidligere har avlagt
eksamen i EXFAC0003 Språk og litteratur, skal ikke avlegge eksamen i EXFAC0017 siden disse
emnene har fullt faglig overlapp). Studenter som har tatt både EXFAC0003/EXFAC0017 og
SPRÅK1200 tidligere, må avlegge eksamen i et av påbyggingsemnene SPA2401 (undervises på høsten)
eller SPA2402 (undervises på våren) i stedet. Studenter som planlegger å ta en bachelorgrad i
humanistiske fag ved NTNU etter endt årsstudium, må ta EXFAC0017.
Emnegruppen er godkjent til bruk i lærerutdanningen, og gir sammen med praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU) undervisningskompetanse i spansk.