Ytelsesavtale Stiftelsen Valdresklinikken 2015 - Helse Sør-Øst

Transcription

Ytelsesavtale Stiftelsen Valdresklinikken 2015 - Helse Sør-Øst
VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET)
til avtale mellom
Stiftelsen ValdresKlinikken
og
Helse Sør-Øst RHF
Gjeldende for perioden 01.01.15 - 31.12 15
Samlet kontraktsum:
1) Tjenestevolum og pris
Antall behandlingsdøgn ytelse 1: 4 015 døgn i perioden, svarende til 11 døgnplasser
Døgnpris
Kontraktsum for perioden
Side 1 av 11
Beskrivelse av behandlingstilbudet
Ytelse 1
Kortfattet beskrivelse av
pasientgruppen(e)
(diagnoser/problemstillinger/alder)
Total bemanningsfaktor per pasient
(gjelder ikke poliklinikk)
Målgruppe
Den hovedmålgruppen som kan dra nytte av klinikkens
behandling er:
 Menn og kvinner fra ca. 25 år og eldre.
 Primært alkohol og medikamentavhengighet.
 Kombinasjon av disse.
 Narkomane som har et rusmønster med symptomer
og konsekvenser lik alkoholikere.
 Familiebehandlingen er for pårørende eller nære
venner til rusavhengige pasienter i behandling hos oss,
nedre aldersgrense er 14 år.
 Fase 2 behandlingen er for de pasienter som har
fullført fase 1/tilbakefallsbehandling.
 Tilbakefallsbehandling er for pasienter som får
tilbakefall etter utskrivelse fra fase 1.
 Klinikken har god erfaring med å behandle pasienter
som er innlagt i § 12 soning.
Alle henvisninger behandles individuelt, men innenfor
hovedmålgruppen kan erfaringsmessig følgende pasienter ikke
nyttiggjøre seg vår intensive og endringsfokuserte
gruppebehandling:
 Pasienter med rus og samtidig visse psykiske lidelser
som; schizofreni, dårlig fungerende borderline, alvorlig
posttraumatisk stress-syndrom, ADHD eller bipolar
lidelse som ikke er medikamentelt stabilisert.
 Ved diagnostisert hjerneskade etter langvarig
rusmisbruk.
 Andre pasienter med et symptombilde og atferd som
gjør at de ikke kan nyttiggjøre seg intensiv
gruppeterapi.
 Rusavhengige med lang ruskarriere preget av lite
skolegang, ingen eller liten arbeidserfaring og et
nettverk som ikke støtter et rusfritt liv.
 Narkomane med lang og svært omfattende rusing.
 Kvinner som har vært utsatt for alvorlige fysiske og
seksuelle overgrep fra menn.
 Vi behandler ikke pasienter på tvangsvedtak eller de
som trenger primært omsorg.
 LAR – pasienter på metadon eller subutex må trappes
ned før inntak.
0,76 per pasient for personell som involvert i
pasientbehandling.
Side 2 av 11
Kortfattet beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
+ 0,31 per pasient i kjøkken, renhold, vedlikehold,
administrasjon og lederoppgaver.
1,07 total bemanningsfaktor i klinikken per pasient
Vår korttids døgnbehandling er et endringsfokusert og
behandlingsintensivt tilbud fordelt på følgende faser.
Fase 1 som inneholder:
 Nedtrapping ved behov
 Korttidsbehandling av den rusavhengige
 Familiebehandling for den avhengige sin familie
Fase 2 som inneholder:
 6 samlinger a 3 døgn innlagt i klinikken i løpet av ca.
første året etter utskrivelse fra fase 1
 Oppfølgingssamtaler på telefon i denne perioden
 Kortvarige stabiliseringsopphold ved behov
Tilbakefallsbehandling ved behov.
Målsetting
Overordnet mål er at pasienten forstår og selv tar en
beslutning om totalavhold fra alle avhengighetsskapende
rusmidler. Dernest:
 Synliggjøre at det er mulig å leve et godt og verdig
rusfritt liv, og hvordan de skal klare det i praksis.
 Få kontakt med egne følelser og bli bevisst egen atferd
som rusavhengig.
 Kartlegge individuelle forhold som er/kan bli en
hindring for et rusfritt liv.
 Få en positiv erfaring med AA/NA i løpet av
behandlingen.
 Bli bevisst sine relasjoner/nettverk og i hvilken grad de
er støttende for et rusfritt liv eller ikke.
 Få hjelp til å bearbeide underliggende årsaker til
rusmisbruket.
Pårørende skal få innsikt i rusavhengigheten for å bli bevisst
hvordan den har påvirket den avhengige og deres eget/hele
familiens liv. Gjennom det er målet at de over tid skal bli i
stand til å sette grenser og samarbeide på en god måte.
Tiltak
Gruppe- og individuell terapeutisk metode
Irvin Yaloms`s strukturerte gruppeterapeutiske metode
integreres med 12-trinnsprogrammet.

Det benyttes psykoedukativ- og dynamisk
gruppeterapi, der førstnevnte er temastyrt og
sistnevnte prosessorientert.
Side 3 av 11






Vi vektlegger rusfrihet som prosess over tid.
En empatisk og aksepterende tilnærming til pasienten.
Hovedfokus i fase 1 er på selve rusavhengigheten.
Intensivt dagsprogram med behandling.
Behandlingen er livssynsnøytral.
Reiser ut på AA og NA møter som del av behandlingen.
Arbeidet med de 12-trinn
Pasientene jobber konkret med avhengigheten muntlig og
skriftlig i arbeidet med trinn 1-4 i fase 1. Det er kort sagt en
selverkjennelsesprosess.

Trinn 1 er en selvransakelse; bli bevisst benektelse av
problem og «innse» at er rusavhengig.
 Trinn 2 og 3 er om å se at det finnes en løsning på egen
situasjon og ta en indre beslutning om hvordan leve
livet videre.
 Trinn 4 er om å se på rusavhengig atferd, være villig til
forandring, og tro at det er mulig.
I fase 2 arbeider de med alle 12-trinn. Det jobbes med
relasjoner, nettverk, skam, forankring av støtte/hjelp på
hjemstedet, forebygging av tilbakefall etc.
Behandlingslengde
Samarbeidspartnere
Dokumentasjon av resultater
 Fra 2004 har vi fulgt 218 pasienter i 5 år med fokus på
blant annet andel totalavholdene, livskvalitet, nettverk,
sysselsetting osv. Denne etterundersøkelsen sluttføres i
2013.
 Vi overvåker kontinuerlig andel avbrudd i behandlingen
og årsak til disse.
 Underveis i behandlingen følges den enkelte sin
prosess/resultat av behandlingen gjennom det
skriftlige/muntlige arbeidet med trinn 1-4.
 Vi benytter anonym skriftlig erfaringsundersøkelse fra
pasientene for å følge kvaliteten på behandlingen og
«klinikken som helhet».
Pasientens helhetlige situasjon og behov styrer behandlingens
varighet.
Fase 1 har en varighet av minimum 6 uker inntil 6 måneder.
Fase 2 er 18 døgn fordelt på seks samlinger a 3 døgn. Kortere
stabiliseringsopphold varer vanligvis to uker, evt. mer ved
behov.
Tilbakefallsbehandling er på minimum fire uker,
familiebehandlingen er fem døgn.
Vi samarbeider tett med pasientens hjelpeapparat før,
underveis og etter utskrivelse. Det er vanligvis et DPS,
psykiatrisk poliklinikk, sosialmedisinsk senter, NAV, kommunal
psykiatritjeneste og fastlege. Gitt pasientens samtykke
samarbeider vi med pårørende.
Side 4 av 11
Vi deltar på aktuelle møter i regi av Helse Sør-Øst, HK-data og
besøker ved behov vurderingsinstansene i de ulike
sykehusområdene for ansikt til ansikt dialog om målgrupper
etc.
Tilleggsmerknader



Tverrfaglig team med rusterapeuter/tidligere
rusavhengige er en stor styrke i behandlingen.
Mer enn 50% av våre pasienter har en D-type
utviklingstraume. En mindre gruppe har posttraumatisk
stresslidelse og noen har tilknytningsskader. Vi
integrerer derfor første fasen i traumeterapi i vår
rusbehandling. Da oppnår vi at effekten av
rusbehandlingen øker og traumet blir mindre trigget.
En forutsetning for et fungerende behandlingsopplegg
er en form for personlig modenhet hos personalet til å
kunne stå i det terapeutiske feltet med ruspasienter.
Det høye fryktnivået i denne pasientgruppen utfordrer
personalet på egne personlige ting. Alle terapeutene
får derfor gruppeveiledning. Og individuell veiledning
ved behov.
Side 5 av 11
VEDLEGG 2 (BEMANNING PER 1.1.2015)
til avtale mellom
Stiftelsen ValdresKlinikken
og
Helse Sør-Øst RHF
Gjeldende for perioden 01.01.15 - 31.12.15
Lege/psykologtjenesten
%
stilling
Tilknytning/
ansettelsesforhold
Andre arbeidsgivere/
egen virksomhet.
85%
Innleid på kontrakt,
medisinsk ansvarlig
lege
Privatpraktiserende
psykiater i egen
virksomhet
Navn
Gr.utd./spesialitet
Jan Sunder
Halvorsen
Lege/Psykiatri
Arild
Nørstebø
Lege/Ortopedi
Roar Stav
Psykolog/spesialist i
klinisk psykologi
80%
Innleid på kontrakt
Privatpraktiserende
psykolog i egen
virksomhet/avtale
Janne
Fjelltun
Lege
2,7%
Innleid på kontrakt
Privatpraktiserende lege
ved Fagernes
Legesenter
v/behov Innleid på kontrakt
ValdresKlinikken
Privat praksis
Total antall årsverk for leger/psykolog: 1,65
Øvrige helse- og sosialfaglig personell
Antall
personer
1
Antall
årsverk
1
(0,7
Gr.utd./ spesialitet
Tilknytning/
Andre
ansettelsesforhold arbeidsgivere/
egen
virksomhet.
Sykepleier ferdig utdannet
1987/
30 studiepoeng ledelse
Ansatt daglig leder
Side 6 av 11
benyttes
til ledelse)
120 studiepoeng i sosiologi
med fordypning i helse, sosial
og trygdevesenet (bachelor
grad)
1
0,4
Sykepleier ferdig utdannet
1991/ spesialitet i psykiatri
NFKA akupunktør
Videreutdanning i
aldersdemens og
veiledningspedagogikk
Ansatt
1
0,25
Sykepleier ferdig utdannet
1975/ spesialitet i psykiatri, 30
studiepoeng
sykepleieveiledning og
pedagogisk veiledning, 60
studiepoeng i helse- og
sosialadministrasjon, kurs i
gruppeterapi og gestaltterapi
Ansatt
1
0,81
Sykepleier fra 2007 og
videreutdanning innen
organisasjon og ledelse 45
studiepoeng
Ansatt
1
0,57
Sykepleier og NFKA akupunktør
Ansatt
1
1
Sykepleier fra 2005
Ansatt
1
1
Sykepleier fra 2014 og
Addiktolog innen 12Trinnsprogrammet
Ansatt
1
0,8
Sykepleier fra 2010,
videreutdanning i rus og
psykiatri, 20 studiepoeng.
Ansatt
1
1
Sosionom
Ansatt/nestleder
Sosionom ferdig utdannet 2003
Tidligere to årig utdanning i
Ansatt
(0,5 til
adm.
Oppgaver)
1
1
Side 7 av 11
Distrikt
psykiatrisk
senter Gjøvik,
Land og Valdres
avdeling Aurdal
datakommunikasjon
Klinisk ernæringsfysiolog fra
1989
Videreutdanning i NLP og som
kursleder for overvekt og
spiseforstyrrelser,
VK 1 ”Tekstil og design”
Ansatt
1
Sosionom
Ansatt
1
Sykepleier
Ansatt
1
0,2
1
1
Total
10,3
Annet personell
Antall
personer
Antall Grunnutdanning
årsverk
Hotell og Husøkonom
utdanning
Addiktolog innen 12Trinnsprogrammet
Videreutdanning
Stillingsbeskrivelse
Polaritetsutdanning,
(kropp, helse og kost)
deltid over 2,5 år.
Faglig leder
behandlingsavdeling
Rusterapeut i
behandling
1
0,75
1
1
Addiktolog i 12Trinnsprogrammet
Rusterapeut i
avdeling inntak
1
1
Addiktolog i 12Trinnsprogrammet
Vakt og veileder
behandling
1
1
Addiktolog i 12Trinnsprogrammet
Vakt og veileder
behandling
1
0,72
Addiktolog i 12
Trinnsprogrammet
Omsorgsfagutdanning
1
0,1
Ph.D innen pedagogikk,
terapi og forskning. To årig
mastergrad innen terapi
med spesialisering i
rusavhengighet
1
0,5
Addiktolog i 12-
Sertifisering i ADDIS
Side 8 av 11
Rusterapeut i
behandling
Terapeut i
behandling
Trinnsprogrammet
Total
5,05
Kjøkken, vedlikehold, renhold og kontor
Antall
personer
Antall Grunnutdanning
årsverk
Videreutdanning
Stillingsbeskrivelse
EDB-brukerkurs for kontor
og EDB-kurs i økonomi
Kontormedarbeider
1
1
Grunnkurs handel og
kontor
Addiktolog i 12Trinnsprogrammet
1
1
Kokkefagbrev
Kjøkkensjef
1
0,8
To årig kokkeutdanning
2 år psykologi
Kjøkken
1
0,8
Renholder
1
0,8
Renholder
1
1
Total
Grafiker,
snekkerutdanning
Vaktmester og
sjåfør
5,4
Disse stillingene deltar ikke i pasientbehandlingen.
I tillegg leies rengjøringsbyrå inn en til to ganger per uke etter behov.
Totalt 22,4 årsverk
Bemanning natt
Side 9 av 11
Antall til stede og våken/sovende:
1 tilstede. Aktiv nattevakt. Hvis pasientene er stabile i forhold til
helsesituasjon/abstinenser etc. har nattevakt anledning til å hvile seg etter at pasientene
har lagt seg og øvrige oppgaver er ivaretatt.
Sykepleier/verpepleier til stede? Ja/nei ev. våken/sovende
Sykepleier er aktivt tilstede ni netter på fire uker.
Omtale av ev. bakvaktsordning, herunder tilkallingstid:
Det er alltid en som har bakvakt for den som er på natt. Det er alltid sykepleier som har
bakvakt for de av personalet på natt som ikke er sykepleiere. Tilkallingstid er fra 10-30
minutter.
Bemanning kveld og helger
Min antall til stede:
Minimum to tilstede på kveld mandag til og med torsdag.
Lørdag og søndag er det to på dagvakt. Fra aften fredag til og med søndag er det en
tilstede på aften med to timer hvor dag og aftenvakten overlapper hverandre fra 14-16.
Det er alltid bakvakt for den som er alene på vakt.
Sykepleier/verpepleier til stede på alle dag- og kveldsvakter? Ja/nei
Det er sykepleier tilstede på alle dag og kveldsvakter mandag til og med fredag dag. På
helg er det sykepleier tilstede enten på dag eller kveld, og som bakvakt hvis ikke tilstede.
Leges tilstedeværelse i institusjonen
Antall timer per uke:
Direkte pasientkontakt 7,5 timer gjennomsnittlig per uke.
Indirekte pasientarbeid som henvisninger, kontakt med samarbeidsparter, øvrig
pasientadministrativt arbeid utføres fra eget kontor utenfor klinikken. Det samme
gjelder forskningen.
I tillegg har lege/psykiater personalveiledning individuelt og i gruppe fire dager per år.
Side 10 av 11
Omtale av hvordan legetjenester dekkes utover dette:
Klinikkens leger har alltid bakvakt på telefon.
Fast avtale med lege på Fagernes Legesenter om 3 konsultasjonstimer per uke.
Ved behov ut over dette bestilles legetimer på Fagernes Legesenter, 13 kilometer fra
klinikken. De kan fås akutt på dagen ved behov for det. På kveld, natt og helg benyttes
legevakten hvis våre leger ikke er tilstede.
Klinikkens leger eller Fagernes Legesenter henviser videre til lokale sykehus ved behov.
Hamar/Oslo…………………………………..2015
Helse Sør-Øst RHF
Stiftelsen Valdresklinikken
………………………………….
Steinar Marthinsen
visadm. direktør
……………………………………
Liss Bhadra Dahl
daglig leder
Side 11 av 11

Similar documents