Detaljvisning for registrert varemerke

Transcription

Detaljvisning for registrert varemerke
Detaljvisning Varemerke
1 av 2
https://dbsearch2.patentstyret.no/Mark/DetailNewWindow.aspx?idapp...
Kilde: Patentstyret
Merketekst/translitterasjon:
BK BUDAPEST KLINIKKEN
Nøkkelinformasjon
Status:
Registrert: 2012.02.13, Etter forutgående uttalelse
Databasen er sist oppdatert 2012.03.31
Søknadsnummer:
201109934
Inngitt:
2011.08.28
Prioritet:
Ingen
Registreringsnr:
263941
Registrert:
2012.02.13
Publisert i Norsk Tidende:
2012.02.20
Registreringen utløper:
2021.08.28
Sakstype:
Nasjonalt merke
Merkekategori:
Varemerke
Type merke:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Merket er i farger:
Nei
Vare/tjeneste (NICE klasser):
39, 44
Figurative elementer (WIEN klasser): 26.04.24
Søker:
BUDAPEST KLINIKKEN AS (NO)
Innehaver:
BUDAPEST KLINIKKEN AS (NO)
Fullmektig:
Leivseth, Morten
Grafisk presentasjon
Varer og tjenester
Klasser
Varer og tjenester
39
Organisering av reise til Budapest i Ungarn for tannbehandling, spa, synsbehandling, kirurgiske inngrep, rehabilitering
og røntgenundersøkelser.
44
Medisinske tjenester; helsetjenester; kosmetisk kirurgi; tannlegebehandling; PET/CT undersøkelse; synsbehandling;
massasje; de foregående tjenestene utført i Budapest, Ungarn.
Beskrivelse av merket
Søker
BUDAPEST KLINIKKEN AS
Postboks 225
9253 TROMSØ
NO (TROMSØ kommune, TROMS fylke)
Innehaver
BUDAPEST KLINIKKEN AS
Postboks 225
9253 TROMSØ
NO (TROMSØ kommune, TROMS fylke)
Fullmektig
07.04.12 11.17
Detaljvisning Varemerke
2 av 2
https://dbsearch2.patentstyret.no/Mark/DetailNewWindow.aspx?idapp...
Leivseth, Morten
BA Løvoldsvei 110
9022 KROKELVDALEN
NO (TROMSØ kommune, TROMS fylke)
Prioritet
Ingen
Innsigelse
Basen inneholder pt. ikke informasjon om innsigelser.
Klage
Ingen klage i denne saken.
Lisens
Ingen lisens er anmerket i saken.
Statushistorie
Hovedstatus
Beslutningsdato, detaljstatus
2012.02.13: Registrert
2012.02.13, Etter forutgående uttalelse
2011.08.28: Under behandling
2012.01.09, Første realitetsuttalelse
2011.08.28: Under behandling
2011.10.10, Formaliakontroll utført
2011.08.28: Under behandling
2011.09.02, Mottatt
Dato for hovedstatus endres kun når hovedstatus endres.
Hendelser/journal
Denne informasjonen vil bli tilgjengelig i versjon 3.0 av tjenesten.
Økonomi
Faktureringer:
Ordrenr: 300156419, Kunde: Morten Leivseth, Forfall: 2011.10.04, Totalt beløp fakturert: 2600,Ordrelinje
1
Beløp
2600,-
Antall
1
Enhetspris
2600,-
Beskrivelse
Søknadsgebyr, varemerke - nasjonal søknad
Betalinger:
Fakturanummer Betalingsdato Beløp
31110888
2011.09.27
Betaler
2600,- Morten Leivseth
Fornyelser:
Denne økonomiske oversikten kan mangle informasjon (spesielt for eldre saker).
Publikasjon(er)
Lenke til Norsk Varemerketidende (https://www.patentstyret.no/Public/Tidende/Varemerketidende/2012/varemerketidende-nr08-2012.pdf)
07.04.12 11.17

Similar documents