H: Hjertesykdommer, unge voksne 18

Transcription

H: Hjertesykdommer, unge voksne 18
LHL-klinikkene Feiring
Beskrivelse av delytelse H
Delytelse H1.6: Hjertesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år,
gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud
Målgruppe/
pasientgruppe
a) Diagnosegruppe/tilstand
Pasienter med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter
hjerteoperasjoner/utblokking. Avdelingen tar i tillegg imot pasienter med
kroniske sykdommer som GUCH og PAH og pasienter med tilstander som
krever ICD.
b)Livsfase /aldersgruppe
Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år.
c)Når i sykdoms- /rehabiliteringsforløpet
Tilbud om rehabilitering gis i fase 2a og 2b.
Tidligst 2-3 uker etter gjennomgått infarkt og/eller PCI, 6 uker etter åpen
hjerteoperasjon og tidligst 6 mnd. etter hjertetransplantasjon.
Pasienter med kroniske diagnoser som GUCH og PAH tas inn fortløpende.
d) Hjelpebehov/funksjonsnivå
Pasientene vil i stor grad være selvhjulpne i personlig ADL, men vil få assistanse
fra personalet i avdelingen ved behov. Avdelingen kan ta imot pasienter med
Barthel index ned mot 30 og disse pasientenes behov for ADL-assistanse og
pleie vil bli ivaretatt.
Ytelsen leveres
som
a) Døgn, - dag,- kartlegging,- og vurderingsopphold
Alle pasientforløp er døgnbaserte.
b) Individuelt/gruppebasert
Pasientene tas inn gruppevis, men får samtidig individuelle tilpasninger og
oppfølging. Ved at grupper settes sammen av pasienter med felles opplevelser
og utfordringer legges det til rette for gode gruppeprosesser.
Kortfattet
beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
til målgruppen
Mål:
Å legge til rette for at pasienten med egen innsats oppnår best mulig funksjonsog mestringsevne, selvstendighet og videre deltakelse sosialt og i samfunnet.
For koronarpasienter er det i tillegg et selvstendig mål å inkludere
forebyggende tiltak for å redusere risiko for nye hjertehendelser. Tilbakeføring
til jobb eventuelt utdanning vektlegges i stor grad (vi har attføringskonsulent
med tilleggsutdanning i karriereveiledning).
Tilbud:
a) Delytelsens metode og struktur
Pasientene blir tatt hånd om av et tverrfaglig team under hele oppholdet.
Ved innkomst gjøres en bred kartlegging av medisinsk status, funksjonsnivå og
eventuelle andre utfordringer som pasienten opplever.
Ytterligere utredning gjøres etter individuell vurdering.
Alle får rehabiliteringsplan med individuelle mål både for oppholdet ved Feiring
og for tiden etter hjemkomst. Målene settes opp i samråd med pasienten.
Undervisning, samtalegrupper og treningsaktiviteter foregår hovedsakelig i
grupper, med tilpasninger etter behov. Alle pasientene følges tett av teamets
fagpersoner.
Anslagsvis antall timer rehabilitering per døgn: ca 6-7 timer aktivt
rehabiliteringstilbud, hvorav ca 2 timer trening, 2-3 timer undervisning/praktisk
kosthold og 1-2 timer individuelle samtaler/undersøkelser
b) Ernæring og kosthold
Det er stort fokus på hjertevennlig kosthold, og mange pasienter har behov for
tett oppfølging av både kosthold, ernæringsstatus og vekt. Avdelingen har både
klinisk ernæringsfysiolog og kostholdsveileder som følger opp pasientene både
individuelt og gjennom gruppebasert undervisning. Eget treningskjøkken
brukes aktivt.
c) Resultat og brukererfaringer
Røykestatus, fysisk aktivitets nivå, psykisk funksjon og tilbakeføring til arbeid
kartlegges både ved oppstart og slutt av rehabiliteringsoppholdet. Resultatene
formidles til pasienten og dokumenteres bl.a. i epikrisen mht videre oppfølging.
For spesielle grupper av hjertepasienter som GUCH, PAH, hjertesvikt og
transplanterte gjøres det som hovedregel også CPET (cardiopulmonary exercise
testing) ved utreise, for å kunne sammenligne med innkomstresultatet.
Klinikken ber alle pasienter om å fylle ut Kunnskapssenterets spørreskjema
vedrørende rehabilitering for vurdering av pasienttilfredshet. De samlede
resultatene publiseres på våre nettsider www.lhl-klinikkene.no
Vi deltar i tillegg i de nasjonale, årlige PasOpp-undersøkelsene, og resultatene
kan leses på helsenorge.no > Kvalitetsindikatorer > Pasienterfaringer ved
somatiske sykehus. Resultatene følges opp både av ledelse, brukerråd og det
kliniske personalet.
d) Bemanning (for døgnopphold)
LHL-klinikkene Feiring er døgnbemannet med lege og sykepleiere.
De tverrfaglige teamene består av spesialist i fys.med. og rehabilitering/
idrettslege med doktorgrad og spesialist i samfunnsmedisin, samt
assistentlege. Til teamene er det også knyttet sykepleiere og fysioterapeuter
hvor av flere med spesialkompetanse/videreutdanninger, idrettspedagoger,
psykologspesialist, arbeidskonsulenter og klinisk
ernæringsfysiolog/kostholdsveileder. Det gjennomføres faste tverrfaglige
møter.
e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter
forløpet samt ambulant virksomhet:
Det vil foregå regelmessig kontakt med innsøkende instans og pasient før
inntak til virksomheten, der det det anses å være behov for dette. Spesielt
gjelder dette tilfeller hvor det er usikkerhet om ståsted mht. sykdomsutvikling
og/ eller komplikasjoner etter behandling.
Det vil utarbeides en omfattende tverrfaglig epikrise, inkludert en
rehabiliteringsplan for tiden etter oppholdet. Epikrisen vil inneholde spesifikke
tilbakemeldinger til pasient, innsøkende instans/fastlege og andre aktuelle
samarbeidspartnere. Ved behov for tett oppfølging etter oppholdet lager vi i
samarbeid med pasienten konkrete avtaler med aktører i pasientens nærmiljø
(for eksempel fysioterapeut, frisklivssentral, psykolog).
Faglig fundament
Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
LHL-klinikkene Feiring har personale med kompetanse til å utføre en
omfattende vurdering av sykdommens grad og helsemessige konsekvenser.
Blant annet gjennomgår pasientene arbeidsfysiologiske tester og fullstendig
hjerte- og/eller lungemedisinsk utredning når det er nødvendig. I noen tilfeller
fører dette til en revurdering av diagnosen eller at det oppdages
tilleggssykdommer.
LHL-klinikkene Feiring har i tillegg psykologspesialist med lang erfaring med
pasienter med psykiske problemer og rusproblemer, to overleger med lang
erfaring med behandling av pasienter med tilleggsproblematikk innen rus og
psykiatri og en idrettspedagog med lang erfaring med behandlingen av
rusmisbrukere fra rusinstitusjon.
Når pasientens helsetilstand og rehabiliteringspotensiale er kartlagt etter
International Classification of Functioning, disability and health, ICF, har det
tverrfaglige teamet kompetanse til å anbefale og prøve ut tiltak som kan gi
verdifull bedring. I dette arbeidet bidrar lege, sykepleier, fysioterapeut,
idrettspedagog, arbeidskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog/kostholdsveileder,
psykolog og helsesekretær. Mange av klinikerne har formell spesialkompetanse
og lang erfaring med hjertepasienter.
Klinikken gjennomfører både forsknings- og utviklingsprosjekter med direkte
relevans for de pasientgruppene vi har til utredning, behandling og
rehabilitering, se www.lhl.no/klinikkene/forskning-og-innovasjon/
LHL-klinikkene Feiring innehar funksjonen som ressurssenter for
hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.
Lokasjon
Klinikken ligger i naturskjønne omgivelser i Eidsvoll kommune 8 mil fra Oslo.
Det går buss fra Oslo sentrum via Gardermoen som stopper i nærheten av
klinikken annenhver time.
Varighet
Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
Ordinært 26 dager, men kan tilpasses ved behov.
Eventuelle
tilleggsmerknader
Mars 2015
Klinikken kan utføre spesialundersøkelser som CPET, Ekko cor, Holterregistreringer, 24t BT, rtg thorax. Vi har også klinisk kjemisk lab.

Similar documents