L: Diabetes type 1, unge voksne 18

Transcription

L: Diabetes type 1, unge voksne 18
Norsk Diabetikersenter for behandling og
opplæring
Beskrivelse av delytelse L
Delytelse L1.2: Diabetes type 1,unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år,
gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud
Målgruppe/
pasientgruppe
a) Diagnosegruppe/tilstand
Personer med insulinkrevende diabetes type 1 som i tillegg til poliklinisk
behandling, trenger opplæring og oppfølging i form av kurs /gruppesamlinger.
Enkelte kurs / grupper er også tilpasset følge av nære pårørende.
b) Livsfase/aldersgruppe
Unge voksne 18-30 år, eller voksne over 30 år.
c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet
Alle har blitt henvist fra annen instans, primært sykehus, men også fastleger.
Pasientens tilstand avgjør når i sykdomsforløpet vi får kontakt med pasienten.
Alle som kommer hit er diagnostisert på forhånd og hatt et tilbud innen
spesialisthelsetjenesten før henvisning til oss.
d) Hjelpebehov/funksjonsnivå
Vi har mange svært dårlige pasienter med diabetes type 1. Vi hjelper
pasientene med å mestre et liv med diabetes, mestre insulinbehandling,
forebygge/begrense komplikasjoner som blindhet, amputasjon, nyreskade og
hjerte/kar-sykdom, etc. Pasientene er for øvrig selvhjulpne. Ingen bor her.
Ytelsen leveres
som
a) Dag
Heldagskurs / samlinger, eventuelt over 2 påfølgende dager. Enkelte grupper /
samlinger løper over en lengre tidsperiode, med 2-4 samlinger per år.
b) Individuelt/gruppebasert
Gruppebasert kurstilbud.
Kortfattet
beskrivelse av
ytelsen/tilbudet
til målgruppen
Mål:
NDS skal bidra til at personer med diabetes type 1 skal kunne leve best mulig
og lengst mulig, til tross for sykdommen. Ved bruk av kompetanse, kontinuitet,
tillit og tid, vil vi at pasienten i størst mulig grad skal mestre sitt eget liv med
diabetes for i størst mulig grad å delta på ulike måter i samfunn, skole og
yrkesliv. I samarbeid med pasienten, vektlegger vi forståelse og mestring av
egen sykdom, forebygging av senkomplikasjoner og negativ utvikling av
sykdomsforløpet. Dette bedrer utsiktene til at våre pasienter kan delta i
utdannings- og arbeidsliv, til tross for sin sykdom. Behandling og opplæring
som har egenkontroll og mestring som målsetting, er til stor nytte for
samfunnet.
Tilbud:
a) Delytelsens metode og struktur
Pasientene / deltagerne melder seg på selv, og kommer alene eller i følge med
en nær pårørende. Kursene ledes av en eller flere av følgende: psykolog, lege,
sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog. Tverrfagligheten gjør opplegget mer
effektivt.
Kursene / gruppesamlingene har følgende tema:
 Karbohydratvurdering for insulinpumpebrukere
 Karbohydratvurdering for insulinpennbrukere
 Mat, kropp og selvfølelse (samling for pasienter med spiseforstyrrelser)
 Oppstart med insulinpumpe
 Barselgruppe for nybakte mødre
 Oppfølgingstreff med tidligere deltagere på ovenfor nevnte kurs
 Helsepersonellkurs – hvordan bruke ulike typer opplæringsmateriell
(som NDS har utviklet) i overfor pasienter
 Temakveld om fysisk aktivitet / trening og insulindosering/mat
 Diabetes i familien – hvordan sykdommen påvirker par- og
familierelasjoner
 Forebygging av diabetiske senskader
 Diabetisk slitenhet (for pasienter som har hatt sykdommen i mange år)
 Insulinregulering – hvordan unngå insulinsjokk, håndtering av angst for
nye insulinsjokk med påfølgende bevisst eller ubevisst underdosering
av insulin
b) Ernæring og kosthold
Alle ved Norsk Diabetikersenter er godt skolert i sunt kosthold og
insulindosering. Ved servering av mat, vektlegges hjemmelaget, sunn mat. En
viktig del av tilbudet vårt er kostholdsveiledning og insulindosering.
Opplæring og undervisning av alt fagpersonell i dette tema er viktig. Vår
kliniske ernæringsfysiolog bruker mye av sin tid på dette ved
enkeltkonsultasjoner, når flere er samlet eller som rådgiver til øvrig
helsepersonell ved senteret. Siden vi ikke har pasienter boende hos oss, er
selve matserveringen begrenset, men næringsrik og hjemmelaget når så skjer.
c) Resultat og brukererfaringer
Resultatene måles rent faktisk ved å vurdere effekt av tilbud ut fra
blodprøveresultat, den enkelte pasients mulighet til å fungere i jobb, skole, se
på endringer i aktivitet og bedret funksjonsnivå. Vi ser en klar positiv effekt av
opplæringen, og kan i mange tilfeller direkte avlese resultatet i form av fallende
langtidsblodsukker. Vi gjennomfører også brukerundersøkelser og har fått
meget gode tilbakemeldinger om hva vi kan tilby av kompetanse, kontinuitet,
tverrfaglighet og tid.
d) Bemanning (for døgnopphold)
Poliklinikken er bemannet mandag – onsdag kl 09 – 20, torsdag kl 09-16 og
fredag kl 09 – 14. Vi har ingen bemanning på natt / helg, men sykepleierne er
tilgjengelig på mobiltelefon 24 timer i døgnet i tilfelle nødsituasjoner oppstår.
e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter
forløpet samt ambulant virksomhet:
Vårt samarbeid er rettet mot fastleger, leger og sykepleiere ved ulike
poliklinikker, lærings- og mestringssentre, behandlingshjelpemiddelsentraler,
ortopediteknisk senter, fotteamet på Ullevål- og Bærum Sykehus,
nyremedisinske avdelinger med tanke på dialyse/nyretransplantasjon, øyeleger
med diabetes som spesialitet, i tillegg til pårørende. Videre dannes
nettverksgrupper i forbindelse med faglige kongresser og kurs. Vi samarbeidet
med NAV og ulike brukernettverk som den enkelte pasient er knyttet til, når
det er et behov. Vi har også pasienter innlagt på institusjoner, og lager da en
felles plan og underviser personalet på institusjonen. Vi underviser på
Blindeforbundets brukerkurs på Hurdal syn- og mestringssenter. Når
pasientene utskrives, sendes epikrise til de som skal følge pasienten videre.
Faglig fundament
Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen
Vi har 9 leger og 1 psykiater som alle er professorer eller dr.med ved Oslo
Universitetssykehus. De er klinikere, forskere og nasjonalt og internasjonalt
kjent for sin kompetanse innen diabetesomsorg.
I tillegg har vi 4 spesialsykepleiere, 2 psykologer på timebasis, 1 klinisk
ernæringsfysiolog, 1 husøkonom, pluss 1,5 sekretærer, og 1 daglig leder. NDS
helsefagansatte er alle bidragsytere ved kurs og konferanser utenfor senteret.
Når det gjelder psykiske lidelser har vi 2 egne psykologer og 1 psykiater, som
behandler diabetesrelatert tilleggsproblematikk i individualterapi eller grupper
(benektning, angst, spiseforstyrrelser, med mer). Behandlingstilbudet gjelder
kun de som allerede er pasienter ved NDS.
Ved rusavhengighet ser vi at adekvat behandling og oppfølging av
diabetessykdommen bedrer livskvaliteten vesentlig, slik at behovet for rus kan
avta. Men vi har ikke et spesifikt tilbud direkte rettet mot behandling av
rusavhengighet.
Lokasjon
Vi holder til på Lilleaker ca 10 km vest for Oslo sentrum, på grensen til Bærum.
Senteret har kort vei til offentlig transport (T-bane, trikk og buss), og også
hovedveinettet i Oslo.
Varighet
Anslagsvis forventet oppholdslengde for målgruppen
Diabetes type 1 en kronisk sykdom som krever livslang habilitering. Seleksjon
av deltagere er basert på en faglig vurdering av pasientens behov / tilstand.
Enkelte kurs er åpne for alle med type-1 diabetes (‘først til mølla’-prinsippet).
Eventuelle
tilleggsmerknader
Deltageravgift varierer fra kurs til kurs, men ligger stort sett mellom kr 100-500
per deltager.
Januar 2015