Skoleguiden for skoleåret 2014 - 2015 finner du her

Transcription

Skoleguiden for skoleåret 2014 - 2015 finner du her
Ekspedisjonskontor.
Telefon:
38 05 47 00
E – mail:
[email protected]
Telefaks: 38 16 65 75
Hjemmeside: http://www.sogne.vgs.no
Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller.
Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400.
STUDIETILBUD 2014 – 2015.
Utdanningspro Undervisningstilbud
gram
Vg 1 Naturbruk
Arbeidslivs- / hverdagslivstrening
Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Hest – og hovslagerfag
Vg 2 Anleggsgartner
Vg 3 Naturbruk (studiekompetanse)
Studiekompetan Vg 3 Påbygging til generell
se
studiekompetanse
Teknikk og
Vg 1 Teknikk og industriell
industriell
produksjon
produksjon
1
Klasse
Kontaktlærere
1 NAA
1 NAB
Lennart Hatlehol
Arnar Christian Aas
1BA01
1BA02
1 ST01
1 ST02
2 NALG
2 NAHH
2 NAAD
3 NAST
3 STPB
Lin Hege Olsen
Siri Anette Nordby
Irene Auestad
Lin Hege Olsen
Bjørn Myklebust
Siren Frandsen Holte
Terje Kvamme
Geir Hananger
Tor Magnesen
1 TPA
2 TPPI
Per Åge Skaar
Tore Ingebrigtsen
SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE
Skolen eies og drives av Vest-Agder fylkeskommune og ledes av rektor.
Rektor er skolens ansvarlige leder for undervisning og de praktiske avdelingene i gårdsbruket.
I tillegg til rektor består skolens ledelse av to avdelingsledere.
ELEVRÅD
Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse ved skolen. Elevrådet velger et styre med
leder, nestleder, kasserer og sekretær. Et aktivt og engasjert elevråd er en forutsetning for god
elevmedvirkning og mulighet for innflytelse på egen skolehverdag.
RÅDGIVER
Rådgiveren er den person du går til dersom du som elev har spørsmål eller problemer du ikke
ønsker å ta opp med faglærer eller klassestyrer. Rådgiver er skolens yrkes – og studieveileder.
Rådgiverkontoret er i 1. etasje i undervisningsbygget.
SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR.
Skolens spes.ped. koordinator har kontor i 2. etg Husmorbygget
HELSESØSTER OG SKOLELEGE
Helsesøster og skolelegen i Søgne kommune har blant annet Søgne vgs som ansvarsområde.
De tar i mot besøk av alle som har noe på hjertet, enten av medisinsk art eller noe annet som
du tror de kan hjelpe deg med.
De har kontor i undervisningsbrygget (utgangen mot Søgne gamle kirke).
Elevene vil få informasjon om treffetider for helsepersonellet. Det vil også bli gitt
informasjon om andre tilbud utenfor skolen som kan være aktuelle for elever.
2
ORIENTERING OM:
Søgne
Mange elever er lite kjent i Søgne. I Søgneguiden kan du bli litt bedre
kjent med kommunen, og de forskjellige tilbud som finnes.
Skyss
Alle spørsmål om skyss rettes til Kristin Åtland på kontoret.
Stipend og lån
Alle spørsmål om lån og stipend rettes til Kristin Åtland på kontoret.
Bøker
Alle elevene låner bøker av skolen, gratis.
Elevene i Vg 1 vil få tilbud om å kjøpe bærbar PC. Informasjon om
dette vil bli gitt like etter skolestart.
Utlevering av PC’er til nye elever: Innen 1. September 2014.
Egenandeler
For arbeider som elevene tar med hjem gjelder følgende: Elevene
må dekke skolens materiellutgifter – enten gjennom en egenandel
betalt inn ved skolestart – eller ved fakturering ved avslutning av hvert
semester. Eksempler på arbeider som tas med hjem: Blomsteroppsatser,
formingsarbeider, og utstyr laget på mekanisk verksted.
Røyking
Røyking er ikke tillatt på skolens område
Kantine
Skolens kantine er åpen i ett frimunitt før lunsj og i lunsjen
Du kan kjøpe mat eller spise egen matpakke. Du kan også spise i
biblioteket, men ikke i klasserommene.
Parkering
Biler og motorsykler skal settes på parkeringsplassene utenfor
bommene.
Hest
Spørsmål vedrørende hest rettes til Aina Berge. Hesteaktiviteter på
indre skoleområde er forbudt.
Bilkjøring
Det har forekommet uvettig kjøring på veiene rundt skolen.
Skolen vil ikke tolerere villmannskjøring.
Bil og mopedkjøring mellom bygningene er ikke tillatt.
Hagen
Elever får 10% avslag på varer som kjøpes i hagebruket.
3
SKOLENS PERSONALE 2011 - 2012
Ledelse:
Rektor
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Rådgiver:
Henriette Severinsen
Spes.ped.koord:
Siri Anette Nordby
IKT – ansvarlig:
Stein Arne Svendsen
Bibliotek:
Anne Gunn Eikaas
Kontoret:
Kristin Åtland
Kari Brunvatne Kleivset
Tor Arne Eilertsen
Knut Sigurd Haugå
Konsulent
Teknisk personale: Øyvind Åtland
May Britt Farestad
Edel Lohne
Alicia Flores
Ana Arsulic
vaktmester
renholder I
renholder
renholder
kantine/renholder
Gårdsdrift:
fagarbeider fjøs, jordbruk, skogbruk
mekaniker
ansvar stall, fagarbeider, fjøs
fagarbeider, fjøs.
fagarbeider, fjøs.
fagarbeider, hagebruket.
Roy Magne Jensen
Ole Johansen
Aina Berge
Ingeborg Folkestad
Lillian Kvalen
Aud Maren Rosseland
4
Lærlinger:
Helene Stea Mydland
hest – og hovslagerfaget
Monika Djupesland Wehus hest – og hovslagerfaget
Jørgen Jepsen
IKT-driftsfag
Arbeidsterapeuter: Randi Eldhuset
Ann Mari Johansen
Janne G. Fossdal
Anne Gunn Eikaas
Aina Berge
Cecilie Fornes
Bente Dale
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
5
Lærere:
Terje Abusland
Irene Auestad
Christian Aas
Marianne Aamodt Berget
Anne Kjersti Beurling
Trine Danielsen
Laila Merete Eikrem
Lars Jøran Eilertsen
Tor Arne Eilertsen
Andreas Engebrethsen
Marianne Finnsen
Ingeborg Folkestad
Anette Frigstad
Geir Hananger
Lennart Hatlehol
Knut Sigurd Haugå
Christina Frandsen Holte
Siren Frandsen Holte
Tore Ingebrigtsen
Gudbrand Kaurstad
Terje Kvamme
Nicolas Peter Lewell
Tor Magnesen
Olga Wenche Mortensen
Mona S. Mosgren
Bjørn Myklebust
Anders K. Nilsen
Siri Anette Nordby
Lin Hege Olsen
Jon Ribe
Per Åge Skaar
Kirsti Stengrundet
Torstein Berg Torjussen
Unni Wathne
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
programfag naturbruk.
programfag hest – og hovslagerfag
spesialpedagog
engelsk, norsk, historie
biologi, naturfag og kroppsøving
matematikk.
engelsk
engelsk, kroppsøving, friluftsfag
norsk
programfag naturbruk
matematikk
naturforvaltning, naturbruk/friluftsfag
programfag teknikk og industriell produksjon
arbeidslivs- / hverdagslivstrening
programfag hest – og hovslagerfag, naturfag
programfag hest – og hovslagerfag
programfag teknikk og industriell produksjon.
programfag naturbruk
programfag anleggsgartnerfag
programfag anleggsgartnerfag
engelsk, historie
programfag design og håndverk.
norsk
programfag i naturbruk
matematikk, samfunnsøkonomi.
spesialpedagogisk koordinator, arbeidslivs-/hverdagslivstrening
engelsk, samfunnsfag, arbeidslivs- / hverdagslivstrening
traktoropplæring
programfag teknikk og industriell produksjon
permisjon fram til 01.02. 2013
norsk, engelsk, arbeidsliv- /hverdagslivstrening
matematikk
6
SKOLEREGLEMENT
INNLEDNING
For en elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, kan de generelle rettigheter
og plikter settes opp slik:
a.
Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de
bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.
b.
Eleven blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og
personalet tilknyttet skolen.
c.
Eleven har forpliktet seg til, i samarbeid med de andre medlemmene i
skolesamfunnet, å bidra til et godt arbeidsmiljø og gode
samarbeidsformer.
d.
Eleven har forpliktet seg til å rette seg etter bestemmelser i lov,
reglement og instrukser som gjelder for opplæring i den videregående
skolen.
NB! Det vises også til reglement for videregående skoler i Vest – Agder. Dette kan du
finne i It’s learning, faget Info elever og Regelverk. Dessuten finnes den også på
internett, under følgende adresse:http://vaf.no. Gå deretter til ”Utdanning” og
”reglement”.
FRAMMØTEPLIKT
Eleven plikter å møte fram til rett tid og delta i den opplæringen som er fastsatt for
basisgruppa.
7
FRAVÆR
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Når en elev vet at han/hun skal være borte fra undervisningen, skal eleven gi
beskjed om dette på forhånd til kontaktlærer/faglærer.
En elev skal ikke forlate undervisningen uten at han/hun har gitt beskjed til
den faglæreren som klassen har.
Dersom fraværet pr. termin blir så høyt at karaktergrunnlaget mangler, kan
eleven risikere at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter.
Eleven har selv plikt til å holde rede på sitt eget fravær.
Følgende regnes ikke som fravær:
- møter i skolens utvalg, råd og komiteer
- deltagelse som tillitsvalgt i frivillige organisasjoner på
regional- eller landsplan
- deltakelse som tillitsvalgt på landsplan i landsdekkende
ungdomsorganisasjoner – inntil 14 dager pr. år
- innkalling til rektor/avdelingsleder
- attestert besøk hos rådgiver
- attestert besøk hos helsesøster/psykiatrisk
sykepleier/skolelege
- militær sesjon
- organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med
faglærer.
For å få termin/standpunktkarakter i et fag må en elev:
- ikke ha mye fravær
- ha lagt fram pålagt arbeid til rett tid
- ha vært til stede ved tilstrekkelig mange prøver i faget etter
faglærers vurdering slik at eleven kan vurderes mot
måloppnåelse i faget
Ved langvarig sykefravær skal skolen søke å sette inn tiltak overfor eleven som
kan gi grunnlag for å sette termin/standpunktkarakter.
Skolen kan etter søknad stryke inntil 10 dager fravær. Fraværet må
dokumenteres med legeerklæring eller annen dokumentasjon. Ved sykdom er
det kun fravær fra og med 4. dagen som kan strykes.
Sykdom ved eksamen: For at en elev skal få registrert gyldig fravær ved
eksamen grunnet sykdom, må eleven ha med legeerklæring til skolen.
VERNEREGLER
Eleven plikter å følge de verneregler og bruke det verneutstyr og arbeidstøy som kreves
for faget, eller som skolen påbyr. Elever som ikke retter seg etter dette, kan utelukkes
fra undervisningen.
8
UNDERVISNINGSMATERIELL
Alle lærebøker lånes gratis av elevene.
ERSTATNING
Skolens verktøy, maskiner, lærebøker, inventar og alt annet utstyr skal brukes med omtanke
og forsiktighet. En elev som gjør seg skyld i at noen av skolens eiendeler blir borte eller
påføres skade, gjøres økonomisk ansvarlig såfremt årsaken ikke er et hendelig uhell. Dette
gjelder også skade som påføres skolens bygninger.
RUSMIDLER
Det er forbudt å nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område og i skolens
nærområde.
RØYKING
Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller på skolens uteområder, kun på anviste
plasser.
BRUK AV INTERNETT
Bruk av internett skal være knyttet til opplæringen. Uvettig bruk vil medføre at eleven
utelukkes fra videre bruk av nettet.
ANSVAR
Skolen er ikke ansvarlig for elevers personlige eiendeler som tas med/oppbevares på skolen
og i skolens område, for eksempel mobiltelefoner.
ELEVAKTIVITETER
Elever og elevorganisasjoner har lov til å drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på
skolen både i og utenom skoletid. De har videre rett til å bruke skoleanlegget etter nærmere
avtale med rektor. Det må innhentes tillatelse av rektor dersom det skal arrangeres
tilstelninger utenfor skolen, under skolens ledelse og ansvar. Elevene kan bruke skolens
oppslagstavler etter at oppslaget er godkjent og stemplet av skolens administrasjon. Etter
nærmere avtale kan løpesedler, underskriftslister og annen informasjon deles ut i
skolebygningen og på skolens område.
SKOLEMILJØET
Eleven må vise en slik atferd at samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i
skolesamfunnet fremmes. I skoletida er det ikke adgang til å bruke motorkjøretøyer uten at det
er innhentet tillatelse. Motorkjøretøyer skal parkeres på anvist plass. Eleven må rette seg etter
de instrukser de får av foresatte ved skolen. Skolereglementet gjelder også ved arrangementer,
skoleturer, ekskursjoner og lignende og utenfor skolen i skolens regi.
BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET
Dersom en elev ikke følger skolereglementets bestemmelser, kan skolen nytte følgende tiltak:
a. Refsing
-
utelukkelse fra resten av timen (faglærer har myndighet)
9
-
påtale fra rektor/avdelingsleder
utelukking fra resten av skoledagen (rektor i samråd med
elevens lærer).
b. Særskilte tiltak
Når en elev vedvarende har vist en adferd som i alvorlig grad går utover orden og arbeidsro i
skolen, eller når en elev i alvorlig grad forsømmer sitt arbeid eller sine plikter, kan eleven
utvises fra skolen. Dersom eleven ikke er myndig, skal elevens foreldre/foresatte på forhånd
ha fått melding om forhold som kan føre til bortvisning. Det henvises for øvrig til
forvaltningslovens § 16. Vedtak om utvisning fattes av utdanningssjefen i fylket.
BRANNALARM
Elever som utløser falsk brannalarm ved skolens alarmanlegg, vil bli anmeldt til
politiet/lensmannen uten opphold.
10