Årsmelding 2006 - Kompetansenett Agder

Transcription

Årsmelding 2006 - Kompetansenett Agder
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
K♀MPETANSENETT AGDER
ÅRSMELDING FOR 2006
K♀mpetansenett Agder ble etablert ved at ved at Rachel - Iren Mentzoni i mars
2006 tok initiativ til å starte et nytt kvinnenettverk i Agderfylkene.
Initiativet kom som en følge av behovet for et nettverk av kvinner som kunne jobbe
for kompetanseheving og synliggjøring.
Ved årsskiftet 2006/2007 var det registrert 53 aktive medlemmer i K♀mpetansenett
Agder.
K♀mpetansenett Agder er en frittstående nettverks- og interesseorganisasjon for
kvinner i Aust- og Vest-Agder og har følgende formål:
 Bidra til videre karriereutvikling
 Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer
 Være en arena for kvinner som ”vil noe”
 Synliggjøre medlemmene slik at de blir sett og vurdert når
styreposisjoner og lederstillinger skal besettes
 Øke medlemmenes faglige kompetanse
Interimstyret bestod ved oppstart 19.april av:
Leder:
Rachel - Iren Mentzoni, Grimstad
Jorunn Aarrestad, Grimstad
Hanne Juul, Arendal
Marit Løvland, Søgne
Lill May Vestly, Søgne
Ragnhild Moen, Kristiansand
Inger – Johanne Eliassen var også med i interimstyret i perioden mai – august.
Fra høsten 2006 har interimstyret bestått av:
Leder:
Rachel - Iren Mentzoni, Grimstad
Jorunn Aarrestad, Grimstad
Anna – Margrethe Asplund, Grimstad
Marit Løvland, Søgne
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
INTERIMSTYRETS MØTER
19.april
8.mai
6.juni
14.aug
26.aug
21.sept
7.nov
5.des
Styremøte i Grimstad
Styremøte i Søgne
Styremøte i Grimstad
Styremøte i Grimstad
Strategiseminar i Grimstad
Styremøte i Kristiansand
Styremøte i Grimstad
Styremøte i Kristiansand
AKTIVITETER

1. nettverkssamling
ble avholdt 15.juni i BI sine lokaliteter på Kjøita i Kristiansand. 35
medlemmer deltok.
NHO v/Helen Stie snakket om Female Future og kvinner i styre og ledelse.
Innovasjon Norge v/Anne Brit Bjørdal informerte om kurs i styrekompetanse.
Agderforskning v/Håkon Øgaard informerte om NEXT – lederutviknlingsprogram for morgendagens ledere.
Agnes Berntsen, Tangoo AS, holdt et engasjert foredrag om ”Vinnerkultur og
arbeidsglede”.

Styrekompetansekurs
I samarbeid med Innovasjon Norge og BI ble det arrangert kurs i
styrekompetanse høsten 2006. Totalt deltok 20 av K♀mpetansenett Agder
sine medlemmer. Kurset gikk over tre samlinger á to dager. Samlingene var
lagt til Strand Hotel Fevik og ble avholdt hhv 27. – 28.september, 25. –
26.oktober og 15. – 16.november.
Eksamen ble avholdt fra 1. – 4.desember.

2. nettverkssamling
gikk av stabelen 27.september på Strand Hotel Fevik, i forbindelse med
første samling på styrekompetansekurset. 36 medlemmer deltok.
Anna – Margrethe Asplund, Crea HRM, holdt foredrag om ”Din kompetanse,
morgendagens muligheter”.

3. nettverkssamling
ble avhold 15.november på Strand Hotel Fevik, i forbindelse med siste
samling i styrekompetansekurset. 36 medlemmer deltok.
Tone Furre, Agderforskning ga oss detaljert informasjon om NEXTprogrammet som blir satt i gang fra februar 2007 for K♀mpetansenett Agder
underforutsetning av at mange nok melder seg på.
Marianne Landaas, Panorama AS, holdt en interessant presentasjon om
”Gullsmedbransjens endringsprosess for å møte den sterke konkurransen fra
nye aktører i markedet”.
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
PLANER FOR 2007
For 2007 legges det opp til å avholde 5 samlinger i K♀mpetansenett Agder sin regi,
inkludert årsmøtesamlingen 5. – 6. januar.
Interimstyret ønsker å ha fokus på synliggjøring som tema for kommende år og at
K♀mpetansenett Agder skal bli en arena for utvikling og nettverksbygging. Vi
ønsker at arbeidet som skjer i regi av nettverket skal synliggjøre enkeltmedlemmer
og nettverket som helhet og at vi blir aktører å regne med i næringsliv,
organisasjoner og offentlig forvaltning på Agder.
Grimstad 05.12.2006
StyreLeder
Rachel - Iren Mentzoni
Styremedlem
Marit Løvland
Styremedlem
Jorunn Aarrestad
Styremedlem
Anna – Margrethe Asplund
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t
A g d e r
K ♀ m p e t a n s e n e t t

Similar documents