Innkalling til styremøter

Transcription

Innkalling til styremøter
Referat
Til
Fra
Dato
Sak
Dato
Sted
Tilstede
Eierstyret i Kjerraten barnehage
Jørgen H. Wilhelmsen
01.10.15
Referat fra styremøte 8-2015
28.09.2015 kl. 19.15
Kjerraten barnehage
Jørgen H. Wilhelmsen (JHW), Trine S. Undheim (TSU), Marianne Holmen
(MHol)), Eivind Småge (ES), Glenn Knive (GK), Linda Marie Corneliussen
(LMC), Thomas Kjersem (TK), Solveig L. Olsen (SLO)
Fraværende
Ikke innkalt
Line N. Akerholt (LNA), Marianne Homme (MHom) Anette G. Waal
(AGW)
Dagsorden:
Sak
Saksbeskrivelse
Ansvarlig
8.1
Referat fra forrige møte
Godkjent
8.2
Lederen har ordet
Trine ønsket velkommen.
8.3
Orientering fra daglig leder
- Personal
James DeShawn Turay har fått 50 % vikariat ut året og har praksis de
resterende 50 %. Ved behov for vikar de dagene han er i praksis, vil han
bli satt inn som vikar. Sabine Balke brukes som vikar, hun er benyttet
tidligere.
- Hverdagen i barnehagen
Ferdig med de fleste tilvenningene.
Fungerer bra med fordeling av oppgaver mellom Glenn og Jørgen.
8.4
Regnskap
Regnskapet er bedre enn budsjettert første halvår. Foreløpig går
barnehagen med overskudd, men det vil komme en stor utgift på
pensjon. Det ser allikevel ut til at budsjett og regnskap vil samsvare.
8.5
Sykefravær
Ved sykemeldinger skal det fokuseres mer på hva man kan gjøre, slik at
det kan være mulig med noe aktivitet. Dette er jobbet med på
personalmøtet i dag. I bedrift holdt også det første foredraget av tre
med fokus på rygg og nakkeplager. Thomas skal være mestringsansvarlig
og skal på to ekstra kurs på kysthospitalet.
Det skal jobbes mer med rutinene rundt oppfølging av sykemeldte.
I september har det vært en del fravær grunnet influensa og
omgangssyke.
8.6
Oppgradering av uteområdet
Dette prosjektet er delegert til Glenn Ørmen. Styret får tilbakemelding i
februar/mars 2016.
Side 1
Frist
Referat
8.7
Vedlikeholdsplan
Arbeidsgruppa bestående av Glenn Knive og Tor-Stian Hedlund, skal ha
nytt møte 13. oktober. De skal innhente priser på diverse jobber før
dette møtet. Jørgen hører med Raimo Jensen om han vil være med i
gruppen.
Vi har fått flere tilbud på støydempende plater til taket, men de er veldig
varierende. Vi skal be bedriftshelsetjenesten om råd på hva slags behov
vi har.
8.8
Arbeidssamling
Det skal legges inn siste innkalling og siste referat til styremøtene på
hjemmesiden.
8.10 Instruks for eierstyret
Gjennomgang av styreinstruks
Endringene er gjort direkte i dokumentet, «Styreinstruks Kjerraten
barnehage SA». Noen endringer i forhold til styrets hovedansvar og
oppgaver.
Forslag til års kalender legges frem på neste styremøte.
Forslag til justering av dagsorden legges frem på neste styremøte
SLO
JHW, SLO
JHW
26.10
26.10
8.11 Eventuelt
Ingen saker
Vi godkjenner med dette denne møteprotokollen fra styremøte i Kjerraten barnehages eierstyre av
28.09.15:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder
Sekretær
Side 2