Referat fra styremøte Lillehammer brukshundklubb 10.03.2014

Transcription

Referat fra styremøte Lillehammer brukshundklubb 10.03.2014
Referat fra styremøte Lillehammer brukshundklubb
10.03.2014
Til stede: Ellen H. Tangen, Helge Scott Hansen, Larry Berntsen, Hanne Cathrine Worup, Astrid Bergo
Simensen, Jan Bakken, Per Erik Lykstad, Odd Gunnar Ludvigsen, Anita Menkerud, Marianne
Gartmann, Stine Strander
Frafall: Ingen av de faste styremedlemmene, kun vara
Sak: 07/14: Godkjenning av referat.
Referat fra styremøte den 06.01.2014 godkjennes
Sak 08/14: Styre presenterer seg
Medlemmene i det nye styret presenterte seg.
Sak 09/14: Møter framover
Forslag til vedtak: 2.mandag i måneden kl. 19.00 i klubbhuset, unntatt juli og august.
Vedtak:
- 2.mandag i måneden kl. 19.00 i klubbhuset, unntatt juli og august.
- Vararepresentanter til styret får innkalling til alle styremøter
- Vi sier ifra til leder hvis vi ikke kan komme
- Innkalling med agenda blir sendt på e - post seinest 1 uke forveien
- Styremøtene legges inn i aktivitetskalender på websida til klubben
Sak 10/14: Hastesaker – noe vi må sette i gang før neste styremøte?
Styret gikk igjennom pkt. som var satt opp på styremøte den 06.01.2014:

Forsikringer + bank/sponsor

Vurdere regnskapssystem - Cloud-løsning bør vurderes i stedet for å kjøpe programvare

Sosiale arr./medlemsmøter med tema

Jekke opp gammel brakke

Grave ned kabel fra gammel brakke til hall

Maling av klubbhus

Utnevne PR-ansvarlig – aktiviteter i avisa. Utarbeide ny brosjyre

Materiell gjennomgang

Sjekk om det er mulig å få permanent brukstillatelse (Per Erik)

Søke om ny midlertidig brukstillatelse på hallen innen 16/12-2015

Utnevning av æresmedlemmer – nåværende styrets vurderinger

Nåværende styre ser det ikke formålstjenlig å utarbeide et faste kriterier for å gi blomster da
dette vil bli ressurskrevende å følge opp med så mange medlemmer. Medlemmene bes
fremme begrunnede forslag til styret. Hvert forlag behandles individuelt.
Det ble ikke fattet vedtak på noen av pkt. i dette møtet.
Sak 11/14 Eventuelt:
- Arne Haugen søker om å få dekket startkontingent i Scandianavian Open Championship 2014 på
Hamar den 7-8-9 februar. Startkontingent er på kr 1050,-. Larry Berntsen foreslår at klubben innvilger
søknaden med bakgrunn i at Arne Haugen bidrar med privat scooter for å kjøre opp klubbens løype ,
og i andre sammenhenger bidrar utover det man kan betegne som ordinært frivillig arbeid.
Vedtak: Styret innvilger søknaden med bakgrunn i Larry Berntsens forslag
- Forslag om å kjøpe inn glasspremier med logo til premiering på klubbens arrangement gjennom
firmaet Lagaktuelt AS.
Vedtak: Forslaget ble avslått
- Brøyting av parkeringsplass som benyttes av hundekjørere. Dette har Larry Berntsen utført med
egen håndfres uten kostnader for klubben. Jon Harby har nå sagt seg villig til å ta dette ut året med
traktor og fres uten kostnad. Vi har fått tilbud fra en på brøyting neste år for kr 120 + mva. pr. gang.
Vedtak: Jon Harby gis utgiftsdekning på kr 500 for brøyting i 2014. Vi leier inn brøyting neste år for kr
120 + mva. pr gang.
Andre saker som ble drøftet under eventuelt, men som ikke var forhåndsinnmeldt var:
- Dugnad til våren. Dato settes opp asap av nytt styre.
- Kveldskurs i forbindelse med medlemsmøte. Tas til vurdering på et annet styremøte.
- Strømregning for brakka. Denne er ikke mottatt ennå, men antas å være liten.
- Hundens dag. Klubben har svart ja på NKK sin henvendelse.
- Oppdatering av webside. Blir oppdatert av Jan Rune Strander.
- Det skal brukes kun 1 offisiell aktivitetskalender for klubben. Det er den som ligger på websidene.
Anita tar dette med webansvarlig.
Referent: Per Erik Lykstad
Neste styremøte: Mandag 07.04.2014 kl 1900 (pga. påske)

Similar documents