Referat fra styremøte

Transcription

Referat fra styremøte
Kontoradresse:
Vige Havnevei 90, Kristiansand
Postadresse:
Postboks 4094
4689 Kristiansand
Tlf.: +47 38 17 70 70
Fax.: +47 38 17 70 71
E-post:
[email protected]
Referat fra styremøte
Referat fra:
Styremøte
Møtedato:
9. september 2013
Møtetid:
Møteleder:
Frode Rosland
Møtested:
Avfall Sør Husholdning - Kristiansand
Referent:
Lars Pedersen
Deltakere:
Frode Rosland (FR), Hilde Hvoslef (HH),), Lars Tjelland (LT), Helene Urhaug (HU), Vidar Valen
(VV), Veronica Skjævestad (VS), Jarle Haugeldal (JH), Tor Georg Hagane (TGH) og Lars
Pedersen (LP)
Fravær:
Ragnar Suggelia (RS),
Neste møte:
Mandag 28. oktober – COWI, Vesterveien 13, Kristiansand (nabo til Statsarkivet).
09:00-12:00
Torsdag 5. desember kl. 17.00 - COWI, Vesterveien 13, Kristiansand (nabo til Statsarkivet).
Kl. 19.00 – julemiddag på Restaurant Luihn – Rådhusgaten 15 i Kristiansand
Kopi til:
-
Fast 1. varamann kalles inn til alle styremøter.
06.13
Innkalling til styremøte 9. september 2013
Vedtak: Styret godkjenner innkallingen.
07.13
Protokoll fra styremøte nr.1 - 2012
Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møtet 7. mars
2013.
08.13
Status drift av Avfallsforum Sør
Konstituering av styret:


Frode Rosland – ble gjenvalgt som leder
Hilde Hvoslef – gjenvalgt som nestleder
Sekretær gjennomgikk følgende:

Tur til gjenvinningsstasjoner i Hjørring og
Aalborg – 21 påmeldte innen påmeldingsfristen.
Frist
Ansvar
Frist
08.13
- fortsetter

09.13
Ansvar
Avtale om sekretariat:
Forumet har i flere år manglet en avtale mellom
Avfallsforum Sør og Avfall Sør Husholdning om leie
av sekretariat. Et forslag basert på en flere år
gammel avtale vedlegges referatet, for
gjennomgang på neste styremøte.
Med referat
LP
september
VV
Uke 39
LP
Ledersamling 26.-27. november 2013 – Farsund Resort
Styret gjennomgikk ulike forslag til både temaer og
foredragsholdere:

TILSYN AV FARLIG AVFALL HØSTEN 2013 Fylkesmannens Miljøvernavdelinger og et par
avfallsaktører

SOSIALE MEDIER EVT. HVORDAN
KOMMUNISERE MED OG ENDRE FOLKS
ADFERD? - Trine Omholt Jakobsen – Trikom,
eventuelt Greenudge v/Gunnhild Stordalen

MOTIVERENDE LEDELSE – Kjetil Øygarden –
Agder Renovasjon

ETIKK MED WORKSHOP - Marianne Haugland –
KS Bedrift

EE-AVFALL – NYHETER – Elretur og Renas

KAN VI STOLE PÅ NORSK
AVFALLSSTATISTIKK? – xx representant fra
NORSAS/COWI

LEASING VERSUS LÅN? – Helge Hammersbøen
– DnB og Atle Andersen – Deloitte
Program vil bli sendt ut medio september 2013.
Det sjekkes ut muligheten for et foredrag om øl, på kvelden
tirsdag 26. november.
05.12
september
LT
Eventuelt
Styret ba sekretær sjekke ut status med styremedlem
Ragnar Suggelia fra Norsk Gjenvinning.
Per telefon 18. september, ba Ragnar undertegnede
om å få trekke seg som styremedlem i Avfallsforum
Sør. Dette på grunn av pågående sak vedrørende
mistanke om økonomisk utroskap i Norsk
Gjenvinning Plast AS.
2
Avfallsforum Sør har tre varamedlemmer.Tor Georg
Hagane er 1. vara, Katrine Vindholmen 2. vara og
Elisabeth A. Helle 3. vara. 1. vara innkalles fast til
alle styremøter. Da Ragnar Suggelia trekker seg fra
styret rykker Tor Georg inn på hans plass i styret og
Katrine Vindholmen fra LiBiR rykker opp som fast 1.
vara.
Fra 20/9
LP
Ragnar Suggelia ba for øvrig undertegnede å hilse
så mye til alle i styret.
Kristiansand, 20. september 2013
Lars Pedersen
Sekretær - Avfallsforum Sør
3