Sakliste

Transcription

Sakliste
Styremøte 19. mars 2015
Sted:
Tid:
Saker.:
Ruter, Dronningens gate 40
Kl. 10.00
24 /15 – 25/15
Sakliste til styremøte 19. mars 2015
Saksnr.:
Sak 24/15
Sak
Referat fra styremøte 5. mars 2015
Sak 25/15 Indeksveileder
2
Styremøte 19.03.2015
Sak 24/15
Referat fra styremøte 5. mars 2015
Saksutredning
Referat fra styremøtet 5. mars 2015 er tidligere tilsendt, og følger også vedlagt til endelig
godkjenning. Det er ikke innkommet merknader til referatet.
Forslag til vedtak
Referat fra styremøte 5. mars 2015 godkjennes.
Vedlegg: Referat fra styremøtet 5. mars 2015, 3 sider.
3
Styremøte 19.03.2015
Sak 25/15
Indeksveileder
Kollektivtrafikkforeningen utarbeidet i 2012 en enkel indeksveileder sammen med NHO Transport. I
2013 meddelte NHO at de ikke ga sin tilslutning til felles veileder.
I 2013 ble det vedtatt å sette i gang et nytt felles arbeide med NHO om indekser. Målsettingen var:
• Sikre bruk av balanserte kostnadsindekser som reflekterer kostnadsutviklingen.
• Gi mest mulig forutsigbare økonomiske rammer for fylkeskommunene ved kjøp av kollektivtrafikk
• Gi mest mulig forutsigbare reguleringer for bedriftene
• Unngå store risikopåslag ved anbudsregning
Mandatet for indeksgruppa var:
• Kartlegge dagens indeksbruk
• Sammenligne dagens indekser med ny bussindeks
• Fremme forslag til felles anbefaling om behandling og bruk av indekser i
konkurransegrunnlagene, herunder:
o Foreslå hvilke indekser som skal brukes
o Forslå hvor ofte reguleringer skal skje
o Foreslå hvordan foreningene skal behandle indeksspørsmål i fellesskap framover.
Det ble etablert ei arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra NHO transport og
Kollektivtrafikkforeningen som det siste året har jobbet med ny indeksveileder. Fra
Kollektivtrafikkforeningen har Christoph Bierbaum (leder), Kåre Riseng, Terje Øen, Jarle Ekelund,
Tone Klausen Borge og det siste halvåret også Olov Grøtting deltatt.
På sensommeren forelå det et forslag til indeksveileder som Kollektivtrafikkforeningen ønsket å se
nærmere på internt blant foreningens medlemmer i gruppa. Siden september har derfor gruppas
medlemmer fra Kollektivtrafikkforeningen arbeidet videre med forslaget. Spesielt har det vært viktig
å få riktig lønnsindeks på plass, da man ikke ønsker å bruke lønnsdelen fra Bussindeksen som NHO
Transport har bestilt fra SSB. Gruppa har derfor hatt dialog med SSB om ulike mulige løsninger.
Gruppa fra Kollektivtrafikkforeningen har kommet fram til det forslaget som ligger vedlagt. Dette
forslaget har nå vært på en kort høring i kontraktskomiteen og i Kollektivtrafikkforeningens
indeksgruppe. Det er kommet tre svar:
 Opplandstrafikk.
o Ingen forslag til endringer.
o Vil ha som policy å følge de veiledere Kollektivtrafikkforeningen vedtar som
anbefalte veiledere for sine medlemmer.
 Tone Borge, medlem i indeksgruppa.
o Vil i innledning henvise til at denne veileder erstatter tidligere veileder.
o Spørsmål rundt regulering av kapitalkostnader.
 Kåre Riseng, medlem i indeksgruppa.
o Noe mer forklaring på delindekser, forklaring om at indeks lønn planlegges erstattes
av en bedre indeks lønn, hva menes med indeks for drivstoff, og hvorfor benytte 10
år norsk statsobligasjonsrente på kapitalen i regulering av kapitalkostnader.
o Viktig at indeksveilederen følges opp og forankres hos de som jobber med indekser
på teknisk nivå i organisasjonene.
4
Styremøte 19.03.2015
Det er forslag til mindre endringer som er kommet inn, og et forslag der endringene er tatt inn vil bli
lagt fram i møtet. Vi har ikke rukket å legge endringene inn i vedlagte utgave.
Det er ønskelig å gå gjennom veilederen årlig, og man trenger ei arbeidsgruppe til å gjøre det.
Det foreslås derfor at indeksgruppa opprettholdes og at man hvert år tar en gjennom gang av
indeksveilederen. Er det ønskelig med endringer, blir det tatt inn i veilederen og det blir fremmet sak
for styret om dette.
Vedlagt finner dere utkast til Indeksveileder. Vedlegget med formler ligger ikke med, da det kun er en
teknisk forklaring.
Forslag til vedtak:
Forslag til indeksveileder vedtas med de forslag til endringer som kom fram i møtet .
Indeksgruppa videreføres, og tar årlig en gjennomgang av indeksveilederen. Dersom det foreslås
endringer i den årlige gjennomgangen, fremmes disse endringsforslagene som sak til styret.
Vedlegg: Utkast til indeksveileder av 10.03.2015, 18 sider
5
Styremøte 19.03.2015

Similar documents