Årshjul for styret i Helse Bergen 2016

Transcription

Årshjul for styret i Helse Bergen 2016
Årshjul for styret i Helse Bergen 2016
Desember
• Styremøte 28. 1.16
• Rettssaker 2015
• Årsmelding klinisk etikk komité 2015
• Årleg gjennomgang av det samla risikobilete
• Styremøte 16.12.16
• Budsjett 2017
• Årleg melding 2016
• Årsmelding frå brukarutvalet 2016
• Omdømmemåling
Februar/Mars
Januar
November
• 02.11.16 fellessamling/synfaring
RHF-styret og styret i HB
• Status/planer og føretaket Helse Vest
Innkjøp
November
Desember
Februar
Mars
Oktober
• 3.-4.10.16 RHF samling med
Styret og AD i helseføretaka
• Styremøte 26.10.16
• Budsjett 2017– statsbudsjett
• Internkontroll for tryggare
tenester (halvårsvis)
• Overordna risikostyring
rapport 2. tertial
• Miljøstyringssystemet i
føretaket (årleg)
• Styret si eigenevaluering og
(evaluering av adm. direktør
2016)
Januar
Oktober
April
September
September
• Styremøte/styreseminar 28.9.16
• Budsjett 2017
• Lønsregulering for administrerande direktør
• Bierverv
• Middag 29. 02 og 01.03.16 seminar fellers
med RHF Stavanger
•Styremøte 24.2.16 Bergen
• Årsmelding 2015 internkontroll for tryggare
helsetenester
• Investeringsbudsjett 2016
• Møteplan for nye styremedlem 2016
• Årleg gjennomgang av dotterselskap og
selskap som Helse Bergen har eigardelar i
• Ad si orientering: Styringsdokumentet 2016
• Ekstraordinært styremøte 18. 03.16
• Årsmelding og årsrekneskap for 2015
• Årsoppgjersrevisjon for 2015
April
Mai
August
Juni
Juli
August
•
•
•
•
Styremøte 31.08.16
Budsjett 2017
Møteplan for 2017
Tertialrapport på
nasjonale
kvalitetsindikatorar
• Styremøte 20. 04.16
• Strategiarbeidet
.
Mai
• Styremøte/seminar 26.5.16
• Langtidsbudsjettet 2017– 2021
Juni
• Styremøte 23.6.16
• Overordna risikostyring 2016 – rapport
1. tertial
• Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet
• Budsjett 2017 - prosess

Similar documents