Styremøte 18-08-15 Referat

Transcription

Styremøte 18-08-15 Referat
Vågsbygd Seilforening
Styret
Styremøte 18.08.2015
REFERAT
Fremmøtt:
Fravær:
Foreløpig versjon
Legges frem for godkjenning på neste styremøte
Carl Erik Moe, Alf Morten Indbjo, Sissel Nilsen, Ronny Rognhaugen, Jesper Magnussen,
Randi Heirung, Geir Tufteland
Øyvind Karlsen, Hans C. Brenna, Kriztina Czinki
Sak
15-08-00
Tema
Forretningsorden
15-08-01
Faste poster
a) Referat fra forrige styremøte; Godkjent
b) Økonomi;
Noen medlemmer har fått flere varsel, men ikke betalt
kontingent. Det gjøres en siste oppfølging før eventuell
strykning.
Gjennomgang av regnskap; Regnskap tas til etteretning
c) Post/e-post
Seilblad; Noen medlemmer har ikke fått seilblad. Liste
over registrerte VSF-abonnenter er etterlyst - sjekkes.
15-08-02
Ansvar
Alf Morten/Carl
Erik
Alf Morten
Saker som pågår
Lys i bakken og ved bryggene
Det innhentes anbud på å grave ned kabler og montere
lysstolper. Oppkobling enten til kommunal stolpe, eller til
husets strømforsyning. Anbefaling legges frem for Årsmøtet.
Hans Christian
/Alf Morten
Seilinges dag29. august
-Diskusjon omkring detaljer i program og ressurser.
-Nett-publisering. Informasjons-Poster revideres
-Gjennomføring av oppsatt program.
Geir
Sissel
Søknader
Husstyret har søkt Spareskillingsfondet om støtte til utstyr.
15-08-03
Kurs
Jollekurs for barn 8-12 år
Gjennom føres i perioden 20.-30. august, i henhold til oppsatt
plan.
Innføringskurs for damer
Morten Moe forepørres om å avholde kurs to dager i høst. Følges
evt. opp med to refleksjons-/teorikvelder til vinteren, og to
seilinger våren 2016.
Andre kurs som vurderes
Seilforbundets trenerkurs og dommerkurs
VHF-kurs
Fritids skipper
Ronny & Co
Carl Erik
Alf Morten
Rev. 26.08.2015
Milepæl
15-08-04
15-08-05
Huset
-Utleiepriser endres i tråd med anbefaling fra husstyret.
12 mnd. sammenhengende medlemsskap gir 50 % rabatt
- Fremdeles problemer med skyvedør i 1. etg. Ny dør med en
annen lukke-patent vurderes.
-CB skapet i garasjen holder for lav temperatur, under
frysepunktet. På kort sikt tas varer inn i husets kjølerom før
regatta.
Uteanlegget
Brygger, Jollerampe, Kran; Tidligere nedsatt utredningsgruppe
(Øyvind, Geir, Nils Vidar, Hans C., ref. 12.06) utvides med ett
medlem; Ronny. Analyse og planlegging starter i september
Sissel
Øyvind, Geir, Nils
Vidar, Hans C.,
Ronny
15-08-06
Joller og Brett
Ronny har laget stativ for rigger til Optimistjoller, padleåre og
trekk til ror og kjøl er innkjøpt
15-08-07
Medlemskvelder
-Nattseilas med Einar Øslebye og Stein Justnæs 7/10
-Virtuell regatta?
- Kurs, se 15-08-03
Geir
Jesper
Annet
NTC-regatta evalueres. Sondering omkring tilfredshet og
betalingsvilje til sponsor.
Jesper
15-08-08
Et av styremedlemmen flytter utenbys.
Et nytt styremedlem rekrutteres.
15-08-09
Alf Morten
Kommende Styremøter
21.09
Geir Tufteland (sekr.)
Rev. 26.08.2015

Similar documents