Protokoll styremøte 12.11.2015.

Transcription

Protokoll styremøte 12.11.2015.
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Torsdag 12.november 2015 kl. 19.00 på Sjursnes skole.
Til stede: Aase, Inge, Tom Vidar, Jens, Fritz Magne, Anbjørn, Helga, Raymond, Roar og Torgeir.
Saksliste:
Sak 38/15: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 39/15: Protokoll fra styremøte 25.6. godkjent.
Sak 40/15: Gjennomgang av arbeidsplan. Komme i gang igjen.
1. Arbeide for bedre internettilknytning. –Telenor har fått anbudet for utbygging av fase 2
som omfatter oss. Vi kontakter Telenor for å finne ut av: ansvarlig for utbygging,
framdriftsplan, pris for tilknytning og om det er samme pris for boliger og fritidshus,
2. Utsiktrydding langs vegen.- Se sak 41/15.
3. Arbeide med merking av turløyper, utmarksparkering i samarbeid med Breivikeidet UL.
4. Ansvar for 17. maiarrangement. Tidlig frist.
5. Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.- det er planer om nye tomter og vi har
ledige tomter som vi kan reklamere for i Sjursnesnytt.
6. Arbeide for bedre samferdsel.
7. 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året.- Ser ut som det blir 8 styremøter i
år og sjursnesnytt må komme ut før jul.
8. Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.
9 . Valgkampmøte. Samarbeid med Breivik.-Dette gikk i vasken.
9. Folkemøte om FV-91. Vår 2015. Samarbeid med Breivik. Vi kontakter Åshild for å finne
ut av ståa.
Sak 41/15: Utsiktsrydding, retur av tilskudd?
-Det viser seg at det er interesse for å få rydda i Stordalen, Bjørn Helge, Svein og Terje er personer å
spille videre med. Vi søker om å få overføre midlene til neste år. Torgeir har ansvar for å kontakte Wim
Weber i kommunen.
Sak 42/15: Meldeskjema for aktivitet i utviklingslaget. Frist 13.11.
-Torgeir sender inn oppdatert skjema.
Sak 43/15: Møte om kraftutbygging?
-Jens har hatt kontakt med Troms kraft, Norkraft og Troms kraft nett. Ønske om informasjonsmøte.
Dette kan være en fin årsmøtesak og vi satser på å få dette til.
Troms kraft produksjon v/ Ronald Hardersen. Norkraft v/ Torbjørn Sneve. Jens holder kontakt med
disse og vi satser på å holde årsmøte 20.2 16.
Sak 44/15: Referatsaker:
A – Om fiber og bredbånd. Mail datert 12.7. fra politisk rådgiver Peter Reinholdsen.
B – Invitasjon til folkemøte i regi av Høyre, datert 6.8.
C – Ang. søknadsfrist for momskompensasjon. Fra lotteritilsynet mottatt 20.8.
D – Skoleturgruppa. Brev om betaling for utført arbeid. -Saken er behandlet tidligere.
E – Kjøregodtgjørelse for 2015. Mail fra HS datert 26.8.
F – Førstehjelpskurssaken avsluttet. Mail fra HS datert 12.9.
G – Mail via HS. Seminar for frivilligheta: styrearbeid og rekruttering av nye frivillige. Datert
12.9.
H – Mail via HS: Troms fylkeskommunes frivillighetspris. Datert 12.9.
I – Mail fra HS datert 19.9.
-Nye vedtekter for Hovedstyret
-Nye vedtekter for utviklingslagene
-Referat fra Årsmøtet for Hovedstyret
-Ny mal for Årsmøtereferat
J – Mail fra HS datert 16.10. Meldeskjema, adresseliste og referat fra møte i HS den 9.9.
K – Kommuneplanens arealdel vedtatt 28.8.
L – Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 26.8.
K – Mink og minkfangst, invitasjon til møte.
Eventuelt.
-Lys kirkegårdsvegen mangler. Jens og Fritz sjekker saken.
-Mobildekning i Nakkedalen. Kontakter Bjørn Amundsen og ber han om å se på saken på nytt iom at
det er reist mast for nødnett og strøm skal føres fram til denne.
-Trase for elektrisk strøm til nødnettmast på Vallas. Kan det være mulig at hyttene på Vallas blir knytta
til nettet via ny trase for el.
-Brannberedskapen på Sjursnes svekka fordi brannvakta er nekta å bruke vann fra det kommunale
vannverket. Det samme er tilfelle på Breivikeidet. Koblinger er skifta ut og nye blir ikke utlevert til
brannkorpset. Brannvakta har tatt opp saken men ikke fått skriftlig svar.
-Inge og Torgeir ser på hvilke endringer som er gjort i vedtektene som årsmøtet for HS har vedtatt og
kommer med innspill til videre behandling på neste styremøte.
- Aase og Anbjørn må få ordna opp med kontotilgang for kassereren, snarest mulig!
- Taxi på Sjursnes. Torgeir finner ut av hvem som kan gi oss svar på hvor denne saken står. Tips: Ole M.
Johansen, Troms fylke v/samferdelsavdelinga.
- Vi er blitt kontaktet for å støtte kurs i bruk av hjertestarter for de ansatte på senteret. Det er ikke
midler i laget nå til å gå inn med penger til dette, men vi kan oppfordre Tromsø kommune om å betale
for oppdatering av sine ansatte.
Neste møte: 26.11 og 17.12.