Årsberetning for 2014 fra styret i DIS-Tromsø - DIS-Nord

Transcription

Årsberetning for 2014 fra styret i DIS-Tromsø - DIS-Nord
DIS-Tromsø
Årsberetning for 2014 fra styret i DIS-Tromsø
I Organisasjon og tillitsvalgte
Laget er registrert i Brønnøysund-registrene med organisasjonsnummer 896 680 242.
Årsmøtet
Ble avholdt 15.mars 2014 på Tromsø bibliotek og byarkiv under ledelse av Ragnar T. Samuelsen.
Det var 21 deltagere.
DIS-Tromsø hadde pr 31.12.2014 177 medlemmer. Medlemsmassen inkluderer medlemmer fra
Ramfjord, Sjursnes, Laksvatn, Jøvik, Oteren, Storsteinnes, Meistervik, Mortenhals, Lyngseidet,
Vannøy og Karlsøy med 24 medlemmer.
Årsmøtet besluttet å opprette ny styreform ved at DIS-Troms endres til et representantskap kalt DISNord med følgende oppdeling: lokallaget DIS-Tromsø og tre lokale grupper i tillegg; DIS-Harstad, DISMidt-Troms og DIS-Alta.
Ordningen evalueres i 2015.
Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Kasserer
Varamedlem
Varamedlem
Steinar Hjemås
Tom Arild Kristiansen
Finn Devold
Vigdis Lindbjør Nilsen
Inger-Hanne Nysted Pletten
Inger Øverli Jensen
Svein Lundberg Ulle
- ikke på valg
- ikke på valg
- gjenvalg
- på valg 2015
- på valg 2015
- ikke på valg
- på valg 2015
Andre tillitsvalgte
Revisor
Edith Jakobsen
- på valg 2015
Paul Pedersen er valgt til DIS-Tromsø sin representant for valgkomiteen i DIS-Nord.
Representanter med varamedlemmer i representantskapet DIS-Nord 2014
Vår kasserer Inger-Hanne Nysted Pletten er også kasserer i DIS-Nord.
Vår nestleder Tom-Arild Kristiansen er også kilderegistreringskoordinator i DIS-Nord.
Vår leder Steinar Hjemås er vararepresentant for leder Bente Nordhagen i DIS-Nord.
Vigdis Lindbjør Nilsen er vararepresentant for kasserer Inger-Hanne Nysted Pletten i DIS-Nord.
DIS-Tromsø
Fadder og moderator
Vigdis Lindbjør Nilsen er moderator i DIS-Forum.
Kontaktpersoner og samarbeidsparter
Brukergrupper
I Tromsø har brukergrupper for slektsprogrammet Brother's Keeper (BK) med Tom Arild Kristiansen
(Jan-Egil Jakobsen) som kontaktperson. For programmet Embla med Edith Jakobsen som kontakt og
for MacFamilyTree (MFT) Steinar Hjemås som kontaktperson.
Bruk av slektsprogrammer på hhv. BK- og Embla-gruppene har hatt fire møter i løpet av siste år, hver
for seg og/eller sammen, og med mellom 6 og 9 deltakere hver gang, til sammen 30 * 2 = 60
persontimer, og med 15 navn registrert (av RTS) som deltakere.
Representasjon
Landsmøtet ble avholdt 26-27. april på Letohallen Hotell på Eidsvoll. Her deltok Steinar Hjemås og
Tom Arild Kristiansen fra DIS-Tromsø.
Statsarkivets DIS-hjelp - (FD 6.5 og SH 13.5 kl. 12:00-13:00)
Samling for webredaktører ble avholdt i Tønsberg 18-19. oktober. Dette var den første samling for
webredaktører som er avholdt i foreningens historie. Her deltok Steinar Hjemås og Finn Devold.
Ledersamling på Gardermoen 8-9 november. Her deltok Bente Nordhagen fra DIS-Nord.
II Arrangementer
Slektsforskerdagen
Den 25.oktober ble arrangert på Statsarkivet i Tromsø.
Vi hadde engasjert tre foredragsholdere, samt musikalsk innslag ved musikklinja Kongsbakken vgs.
Solbjørg Fossheim, Statsarkivet Tromsø snakket om uroen i 1814.
Kristin Mikalsen, Universitetet i Karlstad, Sverige snakket om hverdagsliv i 1814.
Ánde Somby, Universitetet i Tromsø fortalte om samenes kår fra 1814 og fremover.
Helgen i forkant (17. og 18. oktober) av slektsforskerdagen hadde vi stand på Jekta kjøpesenter.
Lørdag var den mest vellykkede dagen i våre øyne. Kanskje unngår vi fredags-stand i fremtiden.
Arbeidsgruppen for arrangementet har bestått av Steinar Hjemås, Tom Arild Kristiansen og Svein
Lundberg Ulle. Fra Statsarkivet Tromsø deltok Solbjørg Ellingsen Fossheim og fra Slekt- og
lokalhistorisk forening i Tromsø deltok Bjarnhild M. Vevik.
Medlemsmøter
Det har vært avholdt et medlemsmøte i DIS-Tromsø i 2014. Dette ble avholdt i forbindelse med
årsmøtet 15. mars på Tromsø Bibliotek og byarkiv.
DIS-Tromsø
Transkribering av reisepass.
Statsarkivet i Tromsø er prosjekteier og Ragnar T. Samuelsen er leder for prosjektgruppen og har
vært ansvarlig for transkribering av reisepass også i 2014. Aktiviteten har foregått på Statsarkivet i
Tromsø.
Det har vært fire samlinger i løpet av året, med mellom fire og ti deltakere hver gang, til sammen 24
* 3 = 72 persontimer, foruten hjemmearbeid blant de 14 deltakende.
Lage Slektsbok.
Tom Arild Kristiansen har gjennomført kurs i å lage slektsbok. Det var 43 påmeldte til dette kurset.
Kurset hadde en varighet på 23 timer.
Kursseminar/ lørdagsseminar.
Det har vært avholdt fire lørdagsseminarer ved Tromsø bibliotek og byarkiv i løpet av 2014 med
minimal deltagelse fra interesserte - én til 5 deltagere.
Steinar Hjemås og Finn Devold deltok på VOFO's seminar "Styrer og styrearbeid i frivillige foreninger"
den 24.10.2015.
Samarbeidsmøter
Flere møter har vært avholdt mellom Solbjørg Fossheim, Statsarkivet, Bjarnhild M. Vevik, Tromsø
Slekt og Lokalhistorisk forening og Steinar Hjemås, DIS-Tromsø hvor målsettingen har vært et
nærmere samarbeid mellom de 3 parter. Temaer som har vært diskutert er felles datakurs og
arrangementer.
III Informasjon og medlemskontakt
Kirkebokregistrering og gravminneregistrering.
Gerd Rognstad er Gravminne-koordinator for DIS-Nord. Det finnes 184 kirkegårder i Troms.
Det har vært stor aktivitet med registrering av gravminner ila 2014. Det er ikke mange gravminner
igjen i fylket som ikke er registrert og søkbar DIS-Norge sin database over gravminner.
Tom Arild Kristiansen sitter som kirkebokregistrant- koordinator i DIS-Nord.
Nettsidene - www.no.disnorge.no.
Mesteparten av innholdet i våre tidligere nettsider under DIS-Troms (tr.disnorge.no), er ila året 2014
flyttet over til vårt nye felles nettsted for DIS-Nord under menypunktet DIS-Tromsø.
Det aller meste av ønsket innhold og linker skulle nå være på plass.
Facebook - DIS-Tromsø
DIS-Troms slekt het vår tidligere facebook-gruppe. Denne er nå avsluttet og vi har ila sommeren
opprettet en ny, åpen facebook-gruppe som vi har kalt DIS-Tromsø. Gruppen brukes som et
supplement til våre nettsider. I facebook-gruppen publiserer vi nyheter, kommende arrangementer
og påminnelser om arrangementer. Dette i tillegg til informasjon som kan være nyttig for våre
DIS-Tromsø
medlemmer/ følgere.
Styret i DIS-Tromsø er administratorer for Facebook-gruppa DIS-Tromsø.
E-post
DIS-Tromsø bruker ordinær e-post for gi viktige beskjeder direkte til våre medlemmer.
DISiTromsø
DIS-Tromsø har startet utsendelse av nyhetsbrev pr e-post, DISiTromsø, som kom ut med to nr
høsten 2014. Nyhetsbrevet er tenkt å være et komplement til Facebook-siden og gi mer utfyllende
informasjon.
Samarbeid
Via representantskapet DIS-Nord har vi samarbeid med regionens lokale grupper.
Vi har også et utstrakt og godt samarbeid med Statsarkivet i Tromsø, hvor vi både kjører kurs,
avholder møter med informasjon i slektsfaglige emner.
I tillegg har vi samarbeidsavtale med Tromsø bibliotek og byarkiv.
Årsplan 2014
Gjennomføring av årsplan 2014 er utført i hht plan, bortsett fra punktene 3 og 5, som vi ikke har
kommet i gang med:

Registrering og digitalisering av dødsannonser i samarbeid med Avisa Nordlys.

Fire kildekurs i samarbeid med Statsarkivet i Tromsø – i mars, mai, september og november.
Styremøter
Det ble avholdt seks styremøter i DIS-Tromsø i løpet av 2014. Styret behandlet 34 saker ila året.
IV Økonomi
Årsregnskapet
Årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på kr 4.530,67 pga av manglende overføring fra
DIS-Nord.
17.630,00 på konto hos DIS-Norge, Slekt og Data, og en beholdning på kr 5.523,63 på konto hos
DnB. Tilskudd fra Studieforbundet til prosjektet Lag slektsbok er på kr 1.870,00. Grasrotandelen
hos Norsk Tipping utgjorde kr 1.599,69 i 2014.
Lokallagets Grasrotandelsnr 32774 896680242 er kunngjort på våre hjemmesider.

Similar documents