VARSEL OM IGANGSETTING AV RE ATNSJØLIA

Transcription

VARSEL OM IGANGSETTING AV RE ATNSJØLIA
Adresseliste
COWI AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Telefon 02694
www.cowi.no
Dato
13.01.2011
Vår ref. 133047-heij
VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID FOR
ATNSJØLIA HYTTEFELT I STOR-ELVDAL
STOR
KOMMUNE
et varsles herved at COWI AS setter i gang arbeid med privat forslag til reguleringsregulering
Det
plan for Atnsjølia Hyttefelt i Stor-Elvdal
Stor
kommune, (jf. plan- og bygningsloven § 12-3
12
og § 12-8 annet ledd).
Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensing er vist på
vedlagt kartutsnitt (s.4), og er avsatt
til fritidsbebyggelse i gjeldende
kommunedelplan for Atnbrua, 20032003
2015, vedtatt 27.04.2005.
Området har feltbetegnelsen F2a i
kommunedelplanen, og det ligger 66
godkjente hyttetomter innenfor felfe
tet. Hyttene skal
kal i henhold til komko
munedelplanen for Atnbrua ha lav
standard. Området er ikke tidligere
regulert, og det er kommuneplanens
generelle bestemmelser for utforutfo
ming av fritidsbebyggelse som er
gjeldene for området i per dag.
Kart til høyre viser utsnitt av koommunedelplanen. Kart og bestemmelbestemme
ser kan lastes ned fra kommunen
hjemmesider:
www.stor-elvdal.kommune.no
Foretaksregisteret:
NO 979 364 857 MVA
2/6
Formål
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for regulering av kjørbare adkomster til
hyttene
yttene som ligger innenfor planområdet, samt justere eiendomsgrensene på eksisteeksist
rende hyttetomter. Det skal ikke tilrettelegges for fortetting, men det skal legges føf
ringer for utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelse på de eksisterende hyttetomtehyttetomt
ne.
Tema
ema som skal utredes i forbindelse med planarbeidet
- Miljø
- Landskapsbilde
- Biologisk mangfold
- Landbruksinteresser (beitebruk)
- Kulturmiljø og kulturminner
- Teknisk infrastruktur
forsyning, vann og avløp
- El-forsyning,
- Trafikkforhold
- Samfunnssikkerhet og beredskap
edskap
- Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse skal følge planen som eget vedlegg.
Dersom det fremkommer spesielle farer i sjekklisten vil disse utredes nærmere i
planbeskrivelsen.
Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning
kons
etter plan- og bygningsloven
§ 12-3 tredje ledd jfr. § 4-22 og forskrift om konsekvensutredninger.
Forslagsstiller og planlegger
Forslagsstiller er grunneier Even Moen, og planleggingsarbeidet skal utføres av
COWI AS
Innspill, samråd og medvirkning
I forbindelse med oppstart av planarbeidet ber vi om at synspunkter, merknader, oppop
lysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen
18.02.2011 til:
COWI AS v/Heidi Johannessen
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
.
3/6
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Heidi Johannessen, tlf. 452 45 539, e-post
e
[email protected]
(Eventuelt Per Olav Tøraasen, tlf. 488 96 371, e-post
e
[email protected])
Det er ikke nødvendig
dig å sende kopi til kommunen. Dette vil bli ivaretatt samlet av
konsulenten, og innspill til planarbeidet vil følge saken til 1. gangsbehandling i
kommunens planutvalg. Utfallet av 1. gangsbehandlingen vil bli gjort kjent ved ofo
fentlig ettersyn av planen. Utover dette blir det normalt ikke gitt skriftlig svar på
merknader til oppstartsvarselet.
For å sikre at all relevant informasjon blir vurdert før sluttbehandling i kommunens
planutvalg, og kommunestyret, får alle berørte parter ny mulighet til å komme med
innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. (iht. planplan og bygningslovens
§ 12-10, og § 12-11).
Med vennlig hilsen
Heidi Johannessen
Landskapsarkitekt
COWI AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Vedlegg:
- Kart m/ planavgrensing
- Adresseliste
.
4/6
.
5/6
ADRESSELISTE:
Offentlige instanser
Fylkesmannen i Hedmark
Hedmark fylkeskommune
Statens vegvesen
Villreinnemda for Rondane og SølnkletSølnkle
ten, v/Morten Liebe
Sølnkletten Villreinutvalg,
v/Leif Gunnar Bjørke
Atnelien grunneierforening,
v/Ole Anton Brænd
Berørte parter
Tori og Erik Sorgendal
Anne Berit og Svein Guldjord
uldjord
Ellen Bjørsrud
Hans Erik Stadshaug
Astri Kaatorp Østbye
Sten Åke Halvorsen
Marianne og Aud Solheim
Lars Røste
Hans Jacob Brun
Espen TT Tran Svendsberget
Espen Plunnecke
Olav Gjestvang
Gerd Schøyen Lester
Else-Jette og Per Sveen
Liv Kaatorp
Elisabeth Tuen
Bjørn Dølvik
Tor Dølvik
Sigrun Bekkevold
Hartvik Bjerke
Oddlaug Bakken
Astrid Asland
Fie Fylling og Sverre Dølvik
Harald Libæk
Kari Sunde
Bjarne Aarset
Sonja Sunde
Olav og Sonja Gussiås Viken
Hans Vidar Evensen
Wenche Mostue
Helge Aarset
Roald Aarset
Pb.4034
Pb.4404 Bedriftssenteret
1010 Skurva
2306
2325
2605
Hamar
Hamar
Lillehammer
Pb.172
2659
Dombås
2478
Hanestad
Uthi
2477
Sollia
Wedel Jarlsbergsv. 17
Lykkestien 3
Sundet Østre
Gutteberg gård
Østre Alu 14
Skrenten 4
Blåsbortveien 1 D
Ottestadgutua
Sakslund
Møllerstuveien 26
Evje Kaia 2A
Ottestadgutua 48
Grefsen Allè 14
Karlsvognen 20 H
Bispegata 2
Ruglandsveien 119
Johs. Noves vei 7
Johs. Noves vei 39
Ivar Knutsonsvei 44
Fagervikveien 5
Langslettveien 13
Tyrivegen 54
Nedre Båstad vei 25
Heidmannsgt. 87
1358
7053
2550
2322
2315
2312
0873
2312
2312
2380
1608
2312
0488
2315
2315
1359
1384
1384
1161
2408
2406
2409
1387
2317
2476
1410
0679
2312
Jar
Ranheim
Os i Østerdalen
Ridabu
Hamar
Ottestad
Oslo
Ottestad
Ottestad
Brumunddal
Fredrikstad
Ottestad
Oslo
Hamar
Hamar
Eiksmarka
Asker
Asker
Oslo
Elverum
Elverum
Elverum
Asker
Hamar
Atna
Kolbotn
Oslo
Ottestad
Tonefaret 6
Ryenstubben 6 B
Sandvikaveien 22 A
[email protected]
Hobergveien 7
2312
Sjøholtstranda
6240
Lindhaugsvingen 18
1363
Ottestad
Ørskog
Høvik
.
6/6
Per og Unni Fladsrud Vold
Tore Larsen
Per Olav Tøraasen
Edith Stensåsen
Bjørnar Fladsrud
Trond Wiehe og Anette Ness
Ola Graff
Per Sanderud
Grethe og Johan Bergerengen
Kari Bredeli
Torkild Enoksen
Ellen Aasheim
Anita Harlem
Hans Christian Lund
Eli Brandrud
Randi Hager
Hege Langaas
Svenn Landgraff
Even og Solveig Solbraa
Berit Nordland
Rolf Johannessen
Tom Liholt
Anne Line Halstensen og
Conny Johanson
Tron Sanderud og Elisabeth Brudvik
Kaare Otterbech
Vigdis Bjelke
Knut Erling Moen
Eva Granly Fredriksen
Kirsti Gjestvang Wedum
Enerveien 53
Kløfterhagen 99 A
[email protected]
Flesakerveien 25
Bremsætervegen 17
Yorpstubben 86
Bioddgaten 26
Møllesvingen 30
Bjørnebærvegen 25
Myrveien 10
Fridtjof Nansensgt. 33
Årvollveien 55
Boks 88 Slemdal
Helsethvn. 10
Nedre Allè 5
Kollenvn. 6
Øygardeveien 33
Ullern Allè 93
Brattvollveien 17
Valhallgt. 27
Blåbærtråkket 4 E
Aspevn. 11
Hedmarksgata 22
Sagatunvegen 48 B
Arnebråtveien 25
Møllesvingen 8 E
Holsjordet 85
Nils Collett Vogtsgt. 12
c/o Kirsti Gjestvang Wedum, Stensengdalen 210
Espen og Synnøve Granly Macrae
Bølerskogen 14
Ola Juvik
Vestlisvingen 48
Marit Bjercke og Jens Christian Meinich
Lunnerlia 91
Ellen Graff Jenssen og Jens Olai Jen
Jenssen Folkestadgt. 24
Ole Nordal
Nordre Brænd Gård, Sollia
Eva Brænd
Tromsøgata 5b
Berit Brænd og Ole Nordal
Rondeveien 792
Sonja Sæter
Gydasvei 18
Erik R. Sandøy
Trosterudveien 13d
Atnsjø Kafe
Atnbrua
Lille Grytdalen Sameie,
meie, v/Even Moen
Moen Søndre
2322
1067
Ridabu
Oslo
2380
2322
1389
4878
0854
2409
2320
2319
0590
0710
1317
7030
3046
1357
0381
7056
4632
2050
1359
Brumunddal
Ridabu
Heggedal
Grimstad
Oslo
Elverum
Furnes
Hamar
Oslo
Oslo
Bærums Verk
Trondheim
Drammen
Bekkestua
Oslo
Ranheim
Kristiansand
Jessheim
Eiksmarka
2315
2317
0376
0854
2613
0765
2380
Hamar
Hamar
Oslo
Oslo
Lillehammer
Oslo
Brumunddal
0691
0969
2730
2318
2477
0565
2477
0363
0778
2477
2477
Oslo
Oslo
Lunner
Hamar
Sollia
Oslo
Sollia
Oslo
Oslo
Sollia
Atnbrua
.

Similar documents