Skoleinformasjon 2012-2013 Øvrebyen videregående skole

Transcription

Skoleinformasjon 2012-2013 Øvrebyen videregående skole
Skoleinformasjon 2012-2013
Øvrebyen videregående skole
Studiespesialisering
Idrettsfag
Service og samferdsel
Velkommen til et nytt og godt skoleår!
Sommerferien er over, det er slutt på lange, late dager, skole- og leksefri og utfordringene
står i kø for oss alle sammen. Vi som jobber ved skolen gleder oss til å ta fatt på disse
sammen med dere, både dere som starter på Øvrebyen som nye elever og dere som
kommer tilbake til kjente trakter.
For at skolehverdagen skal bli mest mulig motiverende og innholdsrik for alle som skal
fungere sammen, er det mye opp til den enkelte og gi sitt bidrag til et lærerikt fellesskap og
et godt sosialt miljø. Dette innebærer at alle må stå på, satse seriøst og ha respekt for
hverandres likheter og ulikheter. Vi ønsker og håper at alle tar skikkelig tak for best mulig
læring, trivsel og samhold og byr på seg selv med innsatsvilje, samarbeid og en positiv
holdning. – og husk at godt humør og et smil også hjelper for det meste.
Ta sats og trå til!
Med vennlig hilsen
Hanne Foss
Rektor
Skolens ledelse
Rektor
Assisterende rektor
Studiekoordinator
Pedagogisk koordinator
Avdelingsleder, realfag
Avdelingsleder Idrettsfag
Avdelingsleder, språkfag
Avdelingsleder, samfunnsfag, økonomi, service og samferdsel
Foss, Hanne
Torp, Kjell Øystein
Jess, Anne Rikvold
Bunes, Yvonne
Lande, Eivind
Smerkerud, Øivind
Jacobsen, Ingunn Økland
Johansen, Jo Håkon
Rådgivere
Gaarder, Carl Jan
Repshus, Anne-Sofie Fagernes
Drift og service
Bjørnslett, Knut Jarle
IKT
Oksvoll, Mona
Bibliotek
Andersson, Hans Martin
Lærling, IKT
Fossen, Heidi
Bibliotek
Monsen, Adrian
Lærling, IKT
Holter, Elin
Renholder
Ludvigsson, Conny
Drift/eiendom/IKT
Johnsrud, Marianne
Renholder
Løvstad, May Eli
Førstesekretær
Paulsen, Gro
Renholder
Myren, Sigrun
Saksbehandler
Østli, Beate
Renholder
Paulsen, Kjell
Driftsoperatør
Johansen, Zina
Renholder
Kontaktlærere 2012/2013
1STA
1STB
1STC
1STD
1IDE
1SEF
Unni Berg
Jon Anders Asmundsson
Ann Sofie Nybråten
May Brit Karlsen
Simen T. Aasvestad
Andi F. Stenseth
2STA
2STB
2STC
2IDE
2SEF
Nina J. Mohn
Andreas Rønquist
Alf Erik Ekern
Olle Lund
Ann-Kristin Svendby
3STA
3STB
3STC
3STD
3IDE
Siri Myklebust
Tone Liheim
Hjørdis S. Ingebrigtsen
Anders Holm
John Arne Holtet
Lærere og utdanningsprogram
Aasvestad, Simen Tømmeraas
ID
Kystvåg, Einar Karstein
ST
Asmundsson, Jon Anders
ST
Liheim, Tone
ST
Bargbidi, Elena
ST
Lund, Olle M.
ID
Berg, Unni Helene
ST
Marøy, Lars Bjarne
ST
Berrefjord, Anne (permisjon 2012/13) ST
Mohn, Nina J.
ID
Dyrstad, Kari
ST
Myklebust, Siri
ST
Ekren, Alf Erik
ST
Mæhlum, Britt Heidi
SE
Ekholt, Helge
ST
Nybråten, Ann Sofie
ST
Godtland, Bjørn Arnfinn
ST
Rønquist, Andreas
ST
Høiberg, Unni (permisjon 2012/13)
ST
Salberg, Magne
ST
Ingebrigtsen, Hjørdis Sveen
ST
Skadsdammen, Beate
SE
Gylterud, Ove Gunnar
ID
Stenseth, Andi Fengsrud
SE
Hansen, Jan Sviggum
ST
Skulstad, Harald
ST
Holm, Anders Bindesbøll
ST
Svendby, Ann-Kristin
SE
Holtet, John Arne
ID
Taugbøl, Eva
ST
Karlsen, May Brit
ST
Tveita, Brigitte
ST
Kjensjord, Birgitta B.
ST
Tyssen, Rolf
ST
Knardahl, Tom
ST
Tønnessen, Terje
ST
Korsmo, Mette
ST
Vaccari, Carlo
ST
Kvernes, Tore
ID
Volden, Olav
GIV
Elevrådet
Elevrådet er elevenes eget organ der de kan ta opp saker av interesse for seg selv og
medelever. Elevrådet skal stå sentralt i arbeidet med å utvikle Øvrebyen videregående skole
til en bedre skole spesielt i forhold til elevmedvirkning og elevrettigheter.
Det velges representanter fra hver klasse til elevrådet. Elevrådet ledes av et elevrådsstyre
som sitter i sine verv fra januar til januar. Elevrådet administrerer alt fra små, sosiale saker til
store skoleorganisatoriske prosjekter som OD.
Siden skolen er kollektivt innmeldt i Elevorganisasjonen (EO), blir alle elever fra og med
grunnkurs automatisk medlemmer. EO jobber for å skape et bedre forhold for elevene i
videregående skoler i Norge og ivareta deres interesser. Her kan eleven også få hjelp hvis
eleven føler seg urettferdig behandlet når det gjelder karakterer eller annet. I slike tilfeller
bør eleven først ta kontakt med noen i elevrådsstyret slik at de kan føre saken videre.
Skolen trenger gode og engasjerte representanter til Elevrådet for å sikre elevene innflytelse.
Er du engasjert i elevdemokrati og ønsker å være med å forme skolen, så still deg til rådighet
for elevrådets og OD-komiteens arbeid.
Elevrådets kontaktperson i ledelsen er Studiekoordinator Anne Rikvold Jess
Stipend og lån i Lånekassen
Alle søkere skal søke på nettet på: www.lanekassen.no. Her bruker du samme brukernavn og
passord som du benytter på Vigo evt. MinID. Vær nøye med å fylle ut søknadens så korrekt
som mulig. Husk å krysse av for at du er elev i begge halvår. Når du oppgir kontonummer så
må dette være til en konto som tilhører deg. Oppgir du mobilnummer vil du få beskjed på
SMS når søknaden er ferdig behandlet.
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme
hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker
Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend,
men kan ha rett til andre stipender.
Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har fått opptak.
Skolen mottar svarbrevet som kan hentes av den i resepsjonen. Da brevet er åpnet og du har
gjort deg kjent med innholdet må du og foresatte signere svarslippen hvis du er under 18 år.
Returner deretter svarslippen i vedlagte konvolutt.
Du bør merke deg at skolen har plikt til å gi Lånekassen beskjed om elever som har
udokumentert fravær på 20 dager eller mer pr. halvår, eller flere korte udokumenterte
fravær som til sammen blir over 20 dager. Støtten kan i så fall falle bort.
Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no , og sjekk Lånekassnes
Facebookside for deg i videregående, www.facebook.com/lanekassen.vgs.
Inntak til Vg2 og Vg3
Vilkåret for inntak til videregående trinn 2 eller 3 er gjennomgått Vg1/Vg2 med bestått i fag
som det bygges videre på i programområdet. Søkere som ikke har bestått i ett eller flere fag
som det bygges videre på, kan likevel tas inn som helkurselev dersom det etter intern
vurdering på skolen er dokumentert at søkeren har de kunnskaper og kompetanse som etter
læreplanen er nødvendig for å følge undervisningen.
Søkere med ikke bestått eller ikke vurdert i mer enn totalt tre fag, uavhengig av fellesfag
eller programfag, blir vurdert som ukvalifisert for neste nivå. Skolen kan også vurdere om
eleven ikke er kvalifisert til å søke videre til neste nivå, hvis eleven får ikke vurdert (IV) i flere
programfag.
Elever med ikke bestått eller ikke vurdert i fag med avsluttende standpunktkarakter, må opp
til særskilt/ny eksamen eller eventuelt privatisteksamen i faget og bestå denne prøven. Et
annet alternativ kan være å ta faget om igjen eller erstatte faget (hvis mulig) med et annet
fag.
Elever som ikke kan fortsette med ett eller flere fag, blir delkurselev i de andre fagene.
Elever som blir berørt av bestemmelsene ovenfor, vil få tilbud om veiledning vedrørende
videre skolegang.
Valg av programfag på Vg2 og Vg3
På utdanningsprogram for studiespesialisering er hovedregelen at du skal ha 15 timer
programfag på Vg2 og 15 timer programfag på Vg3. Vi har tilbud innenfor programområdene
realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.
Det stilles krav til fordypning i programfag fra eget programområde. Krav til fordypning er
minimum to forskjellige fag fra eget programområde. Hvert av fagene skal ha et omfang på
minimum 10 timer over to år. Hvis du f.eks. har valgt realfag som programområde må du
minst velge to fag fra dette programområdet over to år.
I tillegg til to fag innenfor eget programområde kan du bruke 10 timer over to år til
programfag fra eget programområde eller fra andre studieforberedende
utdanningsprogram. Hvis du har realfag som programområde, kan du velge et realfag til eller
f.eks. fag fra språk, samfunnsfag og økonomi eller utdanningsprogram for idrettsfag.
Hvis du velger matematikk R1 eller S1, gjelder det spesielle regler for dette. Disse vil bli
gjennomgått spesielt i forkant av valg av programfag og programfagområde.
Praktiske opplysninger
Skap
Alle elever vil få tildelt hvert sitt oppbevaringsskap som de kan bruke til å låse inn PC’en og
skolemateriell som ikke er i bruk. Oppbevaringsskapene er plassert i korridorene i
undervisningsbygget. Før eleven tar i bruk skapet må han/hun selv gå til anskaffelse av en
hengelås. Det er viktig at skapene ikke tas i bruk før eleven har fått tildelt skap av
kontaktlærer.
Utskrifter/kopiering
For å kunne skrive ut og kopiere trenger eleven et kopikort med bilde. Disse kortene vil bli
produsert av IKT-avdelingen ved skolestart. Kortene inneholder 200 kopier/utskrifter i sort/
hvitt. Når disse er brukt opp, kan eleven fylle på kortet ved å putte penger i automaten som
står på biblioteket. Det koster kr. 0,50 per sort/hvitt og kr. 1,- per fargekopi/utskrift. Det er
plassert en printer i 2. og en i 3. etasje i undervisningsbygget og en på biblioteket. Hvis
eleven mister kopikortet i løpet av skoleåret, kan eleven få nytt kort mot et gebyr på kr 50,-.
Leie av bærbar PC
Elever i Vg1 har skoleåret 2012/2013 muligheten til å leie bærbar PC fra Hedmark
Fylkeskommune. Det inngås da en leiekontrakt på tre år for elevene i Vg1, som må signeres
av eleven og foresatte hvis du er under 18 år. Elever som inngår avtale om elev-PC i 2012
betaler kr 910,- pr år. Du får tilsendt en årlig faktura for egenandelen. Etter leieperioden
overtar eleven eiendomsretten for PC-en kostnadsfritt. De som nå går Vg2 og Vg3 og inngikk
leiekontrakt skoleåret 2010/2011 eller 2011/2012 vil bli fakturert fra Hedmark
Fylkeskommune.
Se for øvrig Hedmark Fylkeskommunes reglement for leie av PC og skolens hjemmeside for
mer informasjon.
Ekskursjoner
Skolereglementet gjelder også på ekskursjoner.
Fravær
Elevene skal gi beskjed til skolen ved kontaktlærer, faglærer eller i resepsjonen så tidlig som
mulig om fravær. Eleven skal levere egenmeldingskjema til kontaktlærer.
Egenmeldingsskjema kan lastes ned på hjemmesiden. Ved planlagt fravær leveres skjema på
forhånd. Ved ikke-planlagt fravær skal skjema leveres første skoledag etter fraværet.
Hvis lærer uteblir
Etter 10 minutter plikter elevene å si ifra i resepsjonen.
Fritak fra fag
Eventuelt fritak skal diskuteres med faglærer og/eller rådgiver først. Eget søknadskjema kan
lastes ned fra hjemmesidene eller fås i resepsjonen. Utfylt skjema med dokumentasjon skal
leveres til rådgiver.
Studiedager
Det innvilges to studiedager i løpet av skoleåret som eleven disponerer etter søknad til
kontaktlærer. I tillegg kan skolen organisere en felles studiedag i løpet av skoleåret.
Studiedager skal brukes til skolerelaterte oppgaver. Eleven skal skriftlig begrunne hva
studiedagen skal benyttes til. Søknaden skal deretter godkjennes av de faglærerne eleven
har den aktuelle dagen, før den leveres til kontaktlærer for endelig avgjørelse. Søknaden skal
leveres en uke før studiedagen skal tas. Ikke flere enn 5 elever i samme klasse (ST og ID), 3
elever (SE) pr dag. Søknadsskjema kan lastes ned fra skolens hjemmeside eller fås i
resepsjonen og studiedagene skal benyttes før 17. mai 2013.
Bruk av IKT-utstyr
Fylkeskommunens og skolens IKT-reglement for elever gjelder for bruk av IKT-utstyr.
Ny/særskilt eksamen
Når det gjelder oppmelding til ny, utsatt og/eller særskilt eksamen i fag som ikke er bestått
tidligere vil du få tilbud/informasjon fra skolen om dette.
Skolereglement
Se Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark, på
hjemmesiden.
Klasseromsregler ved ØVS



Alle møter presis
Klasserommet rydds etter hver økt og all spising skal foregå utenom undervisningstid.
Alt servise skal tilbake til kantina
Digitale hjelpemidler legges bort/ned når timen starter. Faglærer bestemmer når
digitale hjelpemidler skal tas i bruk.
Parkering
Parkering kan foregå i området rundt skolen eller på den lille parkeringsplassen ved kirken.
Det er ikke lov å benytte seg av gjesteparkeringen dersom du er elev/ansatt på skolen eller
ansattparkering dersom du er elev. Vi ber dere alle om å overholde reglene for parkering og
at det er gjennomkjøring forbudt i skolegården.
Forsikring/skade
Fylkeskommunen har en forsikringsordning for elever som dekker reise til og fra skole,
skoletiden og utplassering. Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, skal skademelding
fulles ut umiddelbart i samarbeid med faglærer. Skademeldingen skal leveres til resepsjonen.
Brann
Branninstruks er slått opp i alle rom, ganger og andre oppholdsrom. Det vil bli gjennomført
brannøvelser i løpet av året.
Hvem bestemmer hva?
Elevrådet
Saker som angår elevene. Elevrådet kan fremme saker for rektor, ledergruppa og
skoleutvalget. Studiekoordinator Anne Rikvold Jess er elevrådets kontaktperson.
Skoleutvalget
Skoleutvalget består av rektor, assisterende rektor (faste medlemmer), 2 medlemmer valgt
blant ansatte for to skoleår om gangen og 2 medlemmer valgt for ett skoleår blant elevene i
elevrådet.
Skoleutvalget er rådgivende organ i en del saker som vedrører skolens drift, slik som
virksomhetsplanen, årsmeldingen, budsjett og endringer i skolereglementet. Rektor er
fylkets representant og øverste leder i skoleutvalget.
I tillegg til skoleutvalget har skolen et eget tilsettings- og personalutvalg bestående av rektor,
assisterende rektor og en tillitsvalgt oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.
Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget skal ivareta elevenes rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt
arbeidsmiljø. Skolemiljøutvalget skal ha møter etter oppsatt årshjul for skolemiljøarbeidet. I
skolemiljøutvalget sitter skolen rektor, en representant for lærere/ledelsen og elever.
Elevene skal være i flertall i utvalget. Representantene velges av elevrådet.
Mer informasjon om arbeidet i Skolemiljøutvalget kan du finne her.
Folkehelsegruppa
Folkehelsegruppa arbeider for at alle elevene skal ha et best mulig arbeids- og læringsmiljø.
Dette gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet. Folkehelsegruppa skal også drive
forebyggende og holdningsskapende helsearbeid. Folkehelsegruppa er ansvarlig for å
utarbeide skolens folkehelseplan
Kantineutvalget
Kantineutvalget er gjennom folkehelseplanen forpliktet til å drive forebyggende og
holdningsskapende arbeid i forhold til sunt kosthold. Kantina skal tilby sunne matvarer og
frisk, kaldt vann. Kantineutvalgets målsettinger er nedfelt i skolens folkehelseplan.