Referat fra rektormøtet

Comments

Transcription

Referat fra rektormøtet
Videregående opplæring
Møtereferat
Vår ref.:
201200798-40
Lillehammer, 27. mars 2015
Møtedato:
Møtested:
Deltakere:
18.03.2015
Tid: 0900-1530
Fylkeshuset, møterom Gjøvik
Rektorer i videregående skoler
Fravær:
Kopi til:
Ivar Lien, Live Hokstad og Rolf Joar Stokke
Møteleder: Inge Myklebust
Referent: Synnøve Tollefsrud
Referat fra rektormøtet 18. mars 2015
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr
1.
Sakstittel/referat
Kvalitetsarbeid i videregående opplæring
Ansvar
Inge ønsket velkommen.
Kvalifiseringsprosjekter 2014/15 og evt. søknader om nye forsøk neste skoleår, se
presentasjon som Stig Søvik holdt.
Det skal rapporteres på tildelte midler for 2014/15.
FOS ønsker å søke om forsøk i forhold til modell 5 – Tett på vg2 yrkesfag,
15.000/elev. Søknadsfrist 20.03.15.
Statuspresentasjon kvalitetsgrupper
Gausdal vgs.
«Sentralgitte prosjekter er bortkastet» (Terje Ogden)
Det er suksessfaktoren for kvalitetsgruppene på skolene. Arbeidet i disse gruppene
er forankret i skolens utfordringer.
Alle lederne deltar i gruppa. Utlyste fagkoordinatorstillinger på hver avdeling som
også inngår i kvalitetsgruppa.
Månedlige møter i gruppa med arbeid i avdelingene mellom disse møtene. Skal kun
drive med pedagogisk utviklingsarbeid, ikke noe annet.
Postadresse
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
Org. nr. 961382335.
Besøksadresse
Kirkegaten 76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018
E-post:
[email protected]
Saksbehandler:
Synnøve Tollefsrud
Telefon:
E-post:
[email protected]
Brukt mye tid på 10 kjennetegn på god praksis ved GVS. Skal følges opp med
kollegaveiledning til høsten.
Evaluering: Skal starte høsten med en lengre samling for kvalitetsgruppa/
utviklingsgruppa. God erfaring med dette allerede. Se også presentasjon på
hjemmesiden vår.
Kommentarer/spørsmål:
Spennende med tilstedeværelsespremier – effekten av dette? Månedlig
fellessamling der hver avdeling har ansvar for innhold i økta. I den samlinga utdeles
tilstedeværelsespremie. Trekkes blant alle disse. Ca 115 hver måned som ikke har
fravær. 4 premier hver gang. 250kr per gavekort.
Hva med oppstrømsarbeid når gruppa er så topptung? Det går greit.
Har fagkoordinatorene en egen stillingsbeskrivelse? Det skal gjøres etter hvert.
Dokka vgs.
Viktig at arbeidet i kvalitetsgruppa kan forankres i egen organisasjon og i egne
utfordringer.
Å stå i utviklingsarbeid over tid er utfordrende, men viktig å få lov til å gjøre.
Det er utviklet en delingskultur, stort fokus på elevundersøkelsen, alt arbeid skal ut i
klasserommet. Minst mulig byråkrati. Satt i gang fysisk aktivitet – minitrim i
klasserommet – pulsslag.
Jobbet med konkrete kriterier for IUP, felles årsplan for fellesfag fra neste skole.
Det har vært lurt å sette i gang tiltak raskt og små skritt.
Tiltakene skal øke gjennomføringen. Mål om varig endring i pedagogisk praksis.
Kvalitetsgruppa vil bli invitert til å delta i gjennomføringene av planleggingsdagene
neste år.
Kommentarer/spørsmål:
Viktig at ledelsen legger til rette for arbeidet men at lærerne får være aktive i
gjennomføringen.
Viktig å ikke gå for bredt ut. Hvordan stå i utviklingsarbeid over tid – i det lange løp?
Hva er kvalitetsgruppa – på grunn av eller til tross for? Viktig å spisse arbeidet og
ikke gape for stort. Utfordringen knyttet til ledelse eller ikke ledelse. Rektor klarer
ikke å påvirke alle lærere til å gjøre de riktige tingene i klasserommet. Ledelsen må
være tydelig på noen få ting som er særs viktig å få på plass. Alt kan ikke delegeres
til kollegaveiledning.
Hvis utviklingen går i riktig retning, må vi regne med at noen av tiltakene virker.
Kan vi samle det som finnes av arbeidsinstrukser for fagkoordinatorer og lage et
forslag til felles føringer?
Evaluering av styringsdialog/skolebesøk 2015
Innledning v/Inge, se presentasjon.
Hva skal vi kalle dette i fortsettelsen: Styringsdialog eller skolebesøk?
Møtet med elevrådet
Neste år setter vi inn «arbeidet i elevrådet» i bestillingen til elevrådet.
Personer som har kontakt opp mot elevrådet kan delta i disse møtene.
Viktig å møte bredden av elevmassen.
Møtet med kvalitetsgruppene – nytt i år.
Det oppleves viktig og riktig å møte kvalitetsgruppene. Gruppene jobber litt ulikt,
men de fleste jobber med kjernevirksomheten – møtet mellom elev og lærer.
Møtet med ledergruppa
Samme lest som tidligere år.
Skolene må jobbe i et fire-årig perspektiv med yrkesfagelevene. Skolene kan ikke
slippe de etter vg2.
Oppsummering fra gruppearbeid
Nord-Gudbrandsdal og Gausdal:
Bra: God dialog, bra at kvalitetsgruppa ble involvert. Malen for skolebesøket som
ble sendt ut opplevdes nyttig og prosessen i forkant av møtet.
Forbedringer: Veldig hektisk- tidlig i året, burde forberedt personalet bedre, bør
skifte navn – dialogmøte, riktig å bruke PULS-verktøyet i stedet for skolebilde.
Vinstra og Dokka:
Godt skolebesøk, greit å møte kvalitetsgruppa i stedet for hele personalet,
Dokumentasjonen som ble sendt ut på forhånd ble litt mye. Forutsigbart.
Lillehammer og Valdres:
Har funnet en god form og bør hete styringsdialog. Det store forumet med alle
tilsatte fungerer ikke så bra, men har betydning for personalet.
Utfordret på en halvårsvurdering av skolens resultater. Det er bra! Litt skummelt
om de har gjort det bra nok. Elevene synes det er et greit møte. Kvalitetsgruppen
forventer å møte FOS neste år også.
Tilbakemeldingen etter besøket er også viktig – dele på ros
Hadeland og Gjøvik:
Godt fornøyd med formen og strukturen på møtene. Alle føler seg sett.
Møte med alle ansatte bør vurderes gjennomført av og til, men ikke hver gang.
Styringsdialog – det som skjer i etterkant blir viktig fra begges sider.
Raufoss og Lena/Valle:
Formen på møtet var godt. Sammenslåing av Lena/Valle bør være oppfølgingssak
på oppfølgingsmøtet.
Mal for handlingsplan 2015/16
Svein Thore presenterte mal for handlingsplan som ble utdelt.
2.
Ordensreglement
Det må skilles mellom fusk og plagiat i ordensreglementet. Helene Tolstad lager et
utkast til tekst som sendes ut til skolene for kommentarer.
3.
Søkertall 2015/16
Gjennomgang ved Elisabeth Berg Olsen, se presentasjon.
Viktig at elevene søker tre ulike utdanningsprogram. Skolene får oversikt over hvem
som ikke har gjort dette, og så må disse følges opp.
4.
SFS 2213 – Videre arbeid og framdrift i Oppland.
Arbeidsårets lengde – bestemmes på fylkesnivå.
Arbeidsårets lengde skal forhandles på fylkesnivå etter innspill fra skolene der
evaluering av de 6 planleggingsdagene blir gjort. Skolene får frist til 10. april med å
gi tilbakemelding på dette.
Tas inn i medbestemmelsesmøte på fylkesnivå.
5.
6.
Overtallighet
Stefanie Gesierich delte ut utkast til prinsipper og rutiner for behandling av
overtallighet i vgo.
Justeringer i forhold til dimensjonering blir gjort 27. mars.
Frist for tilbakemelding på overtallighet settes til 17. april.
Vedtak om tilsettingskontroll fra uke 13.
Odd-Erik Bakken er kontaktperson på dette området etter påske.
Karakterforskjeller i Oppland
Presentasjon av funn v/Eli Rogneby og Trond Stabell, se utsendt rapport og
presentasjon på hjemmesiden.
Baserer seg på resultatene fra tre elevkull.
Mer enhetlig vurderingspraksis vil gi mer rettferdig konkurranse om studieplasser,
bedre kvalitet på vurderingsarbeidet, bedre grunnlag for beslutningsprosesser på
fylkesnivå og et sannere bilde av elevenes kompetanse.
Faglige nettverk må kobles på.
Veien videre? Arbeidet må følges opp. Lærerne må stille krav til elevene i
overensstemmelse med eksamen. Vurderingspraksis må diskuteres.
PULS-verktøyet kan også brukes i denne sammenheng.
Eventuelt
E-handel v/Ole-Kristian Brovold, prosjektleder for e-handel.
En del av HEV-prosjektet.
Prosjektperiode 2015-2017. Fra 1300 til 40.000 e- bestillinger
Pilot fra 10. april.
Bedre og billigere innkjøp, enklere og mer effektive innkjøp og sikrere innkjøp.
Bestiller må kontere ved bestilling, godkjenning med kontroll av kontering videre til
leverandør direkte.
Se presentasjon på hjemmesiden vår.
Organisasjonspolitikken, orientering om videre prosess v/Åsmund Sandvik
Status i evalueringsprosessen.
De som ønsker å påvirke gir innspill.
Hovedessensen er at det som er bra med organisasjonspolitikken må ivaretas.
Avstanden til organisasjonspolitikken oppleves større ute enn inne. Det ønskes en
mer offensiv organisasjonspolitikk. Skal jobbes videre med på ledersamlingen i mai.
Ønsker vi at denne organisasjonspolitikken skal ligge til grunn for det vi gjør, må det
avsettes mer tid til dette på den enkelte arbeidsplass.