Oppgave 4 YF (yrkesfaget) Kartlegging og utviklingsplan av egen

Transcription

Oppgave 4 YF (yrkesfaget) Kartlegging og utviklingsplan av egen
EMNE 1000
YFL år: 2014
Individuell –
oppgave
Oppgave 4 YF (yrkesfaget)
Kartlegging og utviklingsplan av egen
breddekompetanse inkludert grunnleggende
ferdigheter (GF) innen eget programområde
Presentasjon:
Uke 36 og 42
Veiledning
uke 43
Endelig
innlevering :
Uke 46
Arbeidsform: Individuell skriftlig omfang tilsvarende 2000 – 2500 ord, pluss 800 siders
litteraturhenvisning.
Oppgaven kan omarbeides én gang.
Hensikten med denne oppgaven
Programplanen (YFL) gjør rede for innholdskomponentene som ligger i bredde innenfor ditt
programområde. Hensikten med arbeidskravet er å kunne legge til rette for opplæring i bredden i
programområdet på en måte som inkluderer de grunnleggende ferdighetene. Den yrkesfaglige
breddekomponenten omfatter vesentlig fagkunnskap i forhold til yrkesområdet som helhet, relatert til de
ulike yrkenes kompetansebehov på fagbrevnivå (VG3 læreplan). Studentene skal tilegne seg
yrkeskunnskaper som er nødvendige for å kunne undervise i grunnopplæringen i fagområdet (VG1
læreplanene). De skal analysere yrkesutøvelse og vurdere yrkenes fellestrekk, som grunnlag for å lede
relevant opplæring.
Oppgaven
Du skal utvikle kompetanse innen yrkesfaget/programfagene på VG1 (YF) og grunnleggende
ferdigheter (GF). Dette betyr at norskfaget, matematikkfaget, IKT skal implementeres i arbeidet
med oppgaven.
YF
Du skal velge tre yrkesområder utover eget fagbrev som skal knyttes til din bredde yrkespraksis (tre
yrkesfaglig breddepraksis x 3 uker). Valg av yrkesområder for breddepraksis skal godkjennes 1. semester.
Breddepraksis skal gjennomføres og godkjennes i løpet av semester 2, 3 og 4 (en praksis pr. semester).
•
Ta utgangspunkt i programfag VG2 og velg tre program-/yrkesområder utover eget fagbrev som
gir deg bredde innenfor utdanningsprogrammet. Velg deretter ett yrke innenfor de tre områdene
(VG3) som skal relateres til din breddepraksis.
•
Videre ta utgangspunkt i kompetansemålene i VG1 læreplan og kartlegg hvilke faglige
kvalifikasjoner du allerede har for å kunne tilrettelegge og lede yrkesrelevant opplæring innen
bredden av utdanningsområdet.
•
Kartlegg hva du mangler for å kunne tilrettelegge og lede yrkesrelevant opplæring innen bredden
i utdanningsområdet.
Oppgave 4 YF yrkesfaglig bredde del 1 Yrkesfaglærerutdanningen teknologiske fag 2014 -­‐ 2017 Side 1 av 2 GF
•
Ta utgangspunkt i kravene til matematikk, norsk og IKT som bør beherskes som fagarbeider
innen ditt programområde. Kartlegg ditt nivå i samarbeid med faglærer i de respektive fagene og
bruk oppgaven for å lære nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å legge
til rette for elevenes læring.
Til slutt:
• Du skal også kvalitetssikre nødvendige kompetanser med skole og arbeidsliv.
• Lag en handlingsplan hvor du viser din dokumenterte breddekompetanse samt redegjør for
hvilken kompetanse du skal tilegne deg og hvordan du skal gjøre dette.
Du står fritt til å løse det på din måte, og det viktigste er at du kan legge fram en plan til hvordan du kan
tenke deg å bygge opp nødvendig kompetanse.
Du skal gjennom hele prosessen med å tilegne deg ny kompetanse skrive/føre AFEL-logg for å bli bevisst
dine egne læringsstrategier.
Oppgave 4 YF yrkesfaglig bredde del 1 Yrkesfaglærerutdanningen teknologiske fag 2014 -­‐ 2017 Side 2 av 2