Vi tar tiden på alvor - Nesbru videregående skole

Transcription

Vi tar tiden på alvor - Nesbru videregående skole
Nesbru videregående skole
VIRKSOMHETSPLAN 2013-16
”Vi tar tiden på alvor”
-verdifull tid sammen
-respekt for hverandres tid
-vi følger med i tiden
Tlf: 66854400 Faks: 66854410 epost: [email protected]
Hjemmeside: www.nesbru.vgs.no
Organisasjonsnummer: 974587599
1
Innhold:
1. Innledning til virksomhetsplanen og grunnlaget for den – s. 3
2. Om skolen; visjon og verdigrunnlag – s. 6
3. Økonomiske rammer og grunnlag for virksomheten – s. 8
4. Organisasjonen – s. 9
5. Skolens handlingsplan og bruk og oppfølging av spørreundersøkelser og annet statistisk materiale s 12
6. Skolens fagtilbud – s. 14
7. Organisatoriske planer, møteplaner og -foraer – s. 16
8. Lokale prosjekter – s. 17
9. Samarbeidsparter – s. 18
10. Kompetanseutvikling – s. 19
2
1. Innledning til virksomhetsplanen og dens grunnlag
Målet med virksomhetsplanen er langsiktig og strategisk planlegging. Denne
virksomhetsplanen omfatter 2013 med utgangspunkt i Økonomiplan 2013- 16.
Skolens styringsgrunnlag er hjemlet i gjeldende lov-, regel- og planverk og politiske vedtak
og administrative forordninger i Akershus fylkeskommune.
Skolen er en av 34 videregående skoler i Akershus fylkeskommune, og mål og rammer for
skolen i denne perioden er hentet fra Akershus fylkeskommunes Fylkestingssak 17.
desember 2012; Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013- 16.
Skolens virksomhetsplanen er revidert etter Fylkestingets vedtak om årsbudsjett 2013 og
økonomiplan 2013- 16.
Innenfor det enkelte skoleår har skolen i tillegg en handlingsplan for særskilte pedagogiske
satsningsområder.
Fra økonomiplanen er følgende hentet:
Programområde 2 - Utdanning og kompetanse
3 624 årsverk (inkl vikariater/engasjement) pr 31.12.2011
Utdanning og kompetanse omfatter:
Drift av 34 videregående skoler med over 21 800 elevplasser som samlet dekker opplæring
innenfor alle studieprogram foruten tilbud om Internasjonalt Baccalaureate og fagskole
Fagopplæring i arbeidslivet
3 regionale veiledningssentre i Follo, Romerike og Asker og Bærum
Opplæringsansvar ved sosiale og medisinske institusjoner
Fengselsundervisning ved Ila og Ullersmo landsfengsler
Opplæring ved 2 fylkeskommunale folkehøgskoler
3 regionale veiledningssentra i Follo, Romerike og Asker og Bærum
Forsøks- og utviklingsarbeid organisert i egne prosjekter
Kompetanseutvikling av ulike grupper fagpersonale
Økonomiplanen som styringsdokument
Økonomiplanen er fylkeskommunens viktigste styringsdokument. I økonomiplanen vedtar
fylkestinget den økonomiske rammen for den fireårige økonomiplanperioden og gir føringer
for hvordan denne rammen skal benyttes for å realisere mål og resultatkrav for
fylkeskommunen.
Når forslag til økonomiplan utarbeides, er forrige års økonomiplan og fylkestingets vedtak
(inkludert verbalforslagene) viktige kilder. Samtidig kommer nye føringer til gjennom året,
dels i form av fylkeskommunale planer og vedtak i enkeltsaker, dels i form av nye
styringssignaler fra statlig nivå og dels som en følge av den generelle samfunnsutviklingen,
for eksempel i arbeidsmarkedet. Årsrapport sammen med statistikk og data om tilstanden
innen enkeltområder er andre viktige grunnlagsdokument. Sak om inntekstrammer og
strategier for økonomiplanperioden som behandles av fylkestinget i juni, er viktig milepæl i
administrasjonens arbeid fram mot endelig forslag til neste års økonomiplan.
I økonomiplanen synliggjøres også forpliktelser utover egne økonomiske rammer, for
eksempel i forbindelse med rollen som regional utviklingsaktør. Mål og strategier vedtatt i
3
Fylkesplanen forplikter fylkeskommunen til å medvirke til realisering av målsettinger innen
områder der det forutsettes samarbeid med andre aktører.
Hovedutfordringer:

Elevtallsvekst; sikre tilstrekkelig antall elevplasser i samsvar med elevenes
søkemønster og behov

Øke antall elever/ lærlinger som fullfører og består videregående opplæring

Øke antall lærekontrakter

Øke lærernes faglige, pedagogiske og didaktiske kompetanse (digitale kompetanse)

Best mulig 13- årig utdanningsløp; videreutvikle samarbeidet med kommunene
Noen mål, tiltak og resultatindikatorer vedtatt i Fylkestinget; utdanning og kompetanse
HOVEDMÅL
1. Barn og ungdom i Akershus
skal få en kompetanse som gjør
dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier.
TILTAK
1.1 Flertallet av ungdomsskolene i
Akershus skal samarbeide med de
videregående skolene om bruk av
IKO-modellen.
RESULTATINDIKATORER
Antall kommuner i Akershus som
bruker IKO-modellen for
grunnskolen systematisk øker fra
15 til 22 (= alle kommune-ne).
1.2 Kvalitetsforum i Akershus skal
bidra til et bedre 13-årig opplæringsløp.
Aktivitetene i kvalitetsforaene
fører til økt gjennomstrømming i
det 13-årige opplæringsløpet.
1.3 Lærerne i Akershus skal være
godt kvalifisert til å arbeide
målrettet med/styrke elevenes
grunnleggende ferdigheter.
Minimum 400 lærere deltar på
kurs i Ny GIV-metodikken og tar
den i bruk i opplæringen.
1.4 Flere grunnskoleelever skal få
tilbud om å ta fag på videregående nivå.
1.5 Digitale verktøy og læremidler
skal benyttes i opplæringen i alle
fag på alle skoler.
1.6 Antall ungdom med ukjent
aktivitet (OKUT) skal reduse-res.
1.7 Ungdom i målgruppen til OT
skal i større grad få tilbud om
systematisk avklaring («Klart jeg
kan») og praksisnære til-bud om
opplæring.
Grunnskoleelever som får til-bud
om å ta fag på videregåen-de nivå
er økt fra 183 (2011/2012) til 200
(2012/2013).
Undervisningsevalueringen viser
at de videregående skole-ne har
hatt en positiv utvikling mot å
tilfredsstille felles stan-dard for
bruk av IKT i opplæ-ringen.
Fylkessnittet øker fra 3,7 til 4,0.
Tilfredshet med kvantitativ og
kvalitativ IKT-bruk har økt fra
foregående år og ligger høyere enn
lands-gjennomsnittet.
Antall ungdom registrert som
OKUT (ukjent aktivitet) overstiger ikke 5 prosent ved rapportering til Udir. juni 2013.
100 ungdommer deltar i prosjektet «Klart jeg kan».
40 ungdommer deltar i praksisnære tilbud.
4
2 Elever og lærlinger skal fullføre
og bestå videregående opplæring
med best mulig kompetanse
5
2.1 Alle videregående skoler i
Akershus skal bruke IKOmodellen systematisk for å bedre
gjennomføringsgraden.
Andelen elever som fullfører og
består er økt fra 81,1 prosent
(resultatet i 2011) til 82 pro-sent.
Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er
økt fra 82,6 prosent (resulta-tet i
2011) til 83 prosent.
Andelen elever på yrkesfaglige
utdanningsprogram som fullfører
og består er økt fra 78,5
Antallet nye opplæringskontrakter
er økt fra 47 (i 2011) til 100 i 2013
2. Om skolen - visjon og verdigrunnlag
PEDAGOGISK VERDIDOKUMENT FOR NESBRU VGS
VISJON:
”Vi tar tiden på alvor”
NØKKELVERDIER:
- verdifull tid sammen
- respekt for hverandres tid
- vi følger med i tiden
NØKKELVERDIER KOMMER TIL UTTRYKK VED AT :
1. Vi samarbeider.
Vi deler vår kompetanse i fagteam, med hverandre, elever og lærere samarbeider om
undervisningsopplegg og skolen styrker samarbeidet med hjemmet og skoler i
nærområdet.
2. Vi løfter hverandre frem.
Vi roser hverandre og kommer med konstruktiv kritikk. Vi passer på å løfte fram
opphavspersonen til en god idé.
3. Vi har høye ambisjoner.
Vi tydeliggjør våre mål og forventninger og jobber målbevisst for å nå disse gjennom hele
skoleåret. Våre elever skal oppleve mestring og gis mulighet til å utvikle sitt talent blant
annet gjennom fagdagsorganisering.
På vår skole er all opplæringstid viktig.
4. Vi skaper et trygt skolemiljø.
Vi har åpen dialog, viser omsorg og gjensidig respekt. Vi er stolte av skolen vår, vi hilser,
er oppmerksomme og viser interesse for hverandre. Lærerne utøver en tydelig voksenrolle
og skaper trygghet i klasse og skolemiljøet. Hver elev blir sett og snakket med hver eneste
dag.
5. Vi er punktlige.
Vi respekterer hverandres tid ved å holde avtaler og komme til rett tid.
6. Vi har en sterk, tydelig og utviklende vurderingspraksis.
Vi utformer vurderingskriterier for alle kompetansemål i forkant av undervisningen og er
tydelige både skriftlig og muntlig overfor elevene på hvilke vurderingskriterier vi til en
hver tid vektlegger. Elever og lærere vurderer læringsarbeid og elevprestasjoner sammen.
7. Vi arbeider internasjonalt.
Elever og lærere drar på studietur til aktuelle opplæringssteder i utlandet.
8. Vi fremmer mangfold og kreativitet.
Vi opplever ulikhet som noe positivt. Gjennom det mangfoldet skolen vår representerer,
stimuleres den enkeltes kreativitet.
6
9. Vi er profesjonelle.
Vi holder elevene og hele personalet faglig, pedagogisk, organisatorisk og sosialt
oppdatert
i det som skjer på skolen, i fagmiljøene og i lokalmiljøet.
Vi vektlegger bruk av fagspråk, reflekterende læring, empatisk kommunikasjon, og vi er
tydelige på
våre forventninger.
Alle har et ansvar for at innholdet i verdidokumentet etterleves og oppleves i det daglige
arbeidet.
7
3. Økonomiske rammer og grunnlag for virksomheten
Et utdrag av skolens budsjettramme 2013 er gjengitt i hovedposter nedenfor.
Sykelønnsrefusjoner
710
- 2.956.000,Fast lønn
010
52.150.000,Lønn og sosiale utgifter samlet
0
76.316.7500,Energi
180
0,Kjøp av varer og tjenester
1-2
5.942.000,Husleie(til Eiendomsforetaket i AFK)
21.612.000,Skolens samlede budsjettramme
101.492.000,Foreløpig plan for vedlikehold 2013
Tiltak
Rehabilitere klasserom i 2. etasje
Rehabilitere to arbeidsrom for lærere
Renovere ekspedisjonskontoret/ resepsjon
Reparere meldte skader og utbedre mangler i skolebygget
Utført
Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
Fortløpende
SKOLENS OPPLÆRINGSTILBUD
omfatter disse utdanningsprogrammene og fordeler seg slik etter Fylkestingets vedtak om
opplæringstilbudet for 2013- 14:
Bygg- og anleggsteknikk: 3 Vg1- og 3 Vg2-klasser
Design og håndverk: 2 Vg1 og 2 Vg2- klasser og 1 klasse i Vg3
Internasjonalt Baccalaureate: 2 og 3IB (en parallell på hvert trinn)
Medier og kommunikasjon: 3 Vg1-, 3Vg2- og 2 Vg3- klasser
Opplæring i større og mindre grupper
Tilrettelagt opplæring; 3 4-elevers grupper TO og 2 8- elevers gruppe tilrettelagt
bygg- og anleggsteknikk TBA
Studiespesialisering: 6 Vg1-, 5 Vg2- og 5 Vg3- klasser og 1 klasse Vg3 påbygging
Til sammen har skolen ca 800 elever
8
4. Organisasjonen
Skolens ressurser til ledelse er organisert og brukes som kartet nedenfor synliggjør.
Skolens ledergruppe
Knut Jore, rektor
Thomas Leirset, assisterende rektor fra og med 01.10.2013
Roger Kristoffersen, studieleder
Mette Wittussen, personalleder
Kamilla Bulie, avdelingsleder design og håndverk, DH
Bodil Holbæk, utviklingsleder
Michael Hopstock, avdelingsleder medier og kommunikasjon, MK
Terje Grimsgård,avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk, BA
Tor Øyvind Andersen, IB- koordinator og ansvarlig for internasjonalisering, IB
Ingrid Lütken, konstituert administrasjonsleder
Pedagogiske ledere
Berit Helene Dahl, norsk, engelsk, fremmedspråk og programfag språk
Inger Knuten, kroppsøving
Odd Martin Evensen, realfag
Michael Hopstock, samfunnsfag
Rådgivere
Anne- Grete Borch
Runa Roland Kval
Eira Lohne
9
Koordinatorer
Opplæring i mindre og større gruppe:
Bo og arbeidstrening: Anette Noer
Tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk: Kjell Nervold
Personalressurser
Skolen har 129 ansatte. Disse fordeler seg slik:
80 stillingshjemler for pedagogisk personale som sysselsetter 116 lærere
2 assistenter
1,5 stilling i biblioteket
1,75 stilling i IT- avdelingen og fra 01.08. 2010 2 lærlinger
3 stillinger på kontoret
2,0 stillinger i driftsavdelingen
60% stilling som miljøarbeider
5, 5 stillinger i renholdsavdelingen
Vernetjenesten ved Nesbru videregående skole
Helge Ullern - hovedverneombud(HVO) og brannansvarlig
Terje Grimsgård – verneleder (elever i yrkesfaglige utdanningsprogram)
Verneombud med verneområder:
Simen Tutvedt– bygg og anlegg
Krister Brandser – medier og kommunikasjon
Unni Finnsdatter Johnsen – design og håndverk
Linnea Bolin – kroppsøving
Lisbeth Widerberg – naturfagsseksjonen
Grete Sveen – BoA
Kristian Eriksen – Tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk
Anne Grethe Holth – administrasjonen m/kontorer, personalrom, kantine, bibliotek
Helge Ullern – undervisningsrom 2.etg. og bibliotek
May Britt Stjerna – lærerarbeidsrom 1. og 2.etasje inkl. garderobe 1.etg.
Psykososialt verneombud:
Frode Brandal og Ingeborg Mohn Fougner (vara)
AKAN-kontakter:
Kjell Hvesser og Linn Dahl
Arbeidstakerorganisasjoner som er representert på skolen :
Utdanningsforbundet: Linn Dahl og Øystein Vigrestad er tillitsvalgte
Tekna: May Britt Stjerna er tillitsvalgt
Norsk lektorlag: Anette Dahl er tillitsvalgt
Bibliotekarforbundet: Ingen lokal tillitsvalgt
Fagforbundet: Ingen lokal tillitsvalgt
Skolenes landsforbund: Ingen lokal tillitsvalgt
10
Skoleutvalget 2012-13 (endres i løpet høst 2012 grunnet manglende kjønnsbalanse i den
politiske representasjonen, jf bestemmelse i Kommuneloven om dette)
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ingvild Tautra Vevatne (leder), V Solveig Schytz (V)
Martin Johnsbråten, Sp
Morten Vollset, Sp
Øystein Vigrestad, repr ansatte
Anette Dahl, repr ansatte
Knut Jore, rektor
Kamilla Bulie, avdelingsleder
Solveig Bæra, elevrådet
Miki Gebrelul, elevrådet
Linn Dahl, repr ansatte
Kristin Gjessing, repr ansatte
Roger Kristoffersen, studieleder
Michael Hopstock, avdelingsleder
, elevrådet
Skoleutvalget er styre for skolen etter § 11 i kommuneloven, jf opplæringsloven § 11- 5, tredje
avsnitt.
Skoleutvalget har vedtaksrett i følgende saker:
- skolens virksomhetsplan
- skolens temaprofil
- lokale reglementer og retningslinjer for skolen
- studieturer til utlandet for skolens tilsatte
- godkjenning av skolens budsjettprosess
I prinsippet kan alle saker som angår skolen, tas opp i skoleutvalget.
Mer om skoleutvalget i Akershus fylkeskommune på www.akershus.no
11
5. Skolens pedagogiske handlingsplan 2013-14(kommer)
Skolens ledergruppe(SL) har overordnet ansvar for å følge opp og gjennomføre tiltak i HPL .
- verdifull tid sammen
HANDLINGSPLAN 2013-14 ”Vi tar tiden på alvor” - respekt for hverandres tid
- vi følger med i tiden
BRUK OG OPPFØLGING AV SPØRREUNDERSØKELSER OG ANNET STATISTISK
MATERIALE.
Skolen deltar i/ gjennomfører og følger opp resultater og funn fra følgende spørreundersøkelser:
UNDERSØKELSE/STA- TISTISK
TRINN/ NIVÅ
OBLIGATORISK NÅR
MATERIALE
Elevundersøkelsen
Vg1
Ja
01.10- 13.12
Evaluering av undervisningen
Alle elever
Ja
Ikke fastsatt
Læringsmiljøundersøkelse
Elever/rundebordskonferanser med
tillitselever og skolens ledergruppe
Arbeidsmiljøundersøkelse
Undersøkelse om studie- og
yrkesveiledning
Alle trinn
Ansatte
Et utvalg klasser
Ja
Nei(lokal)
Undersøkelse om Utdanningsvalg/
Åpen skole
Nasjonale prøver
Ungdomsskoleelever
Nei(lokal)
Etter nærmere
bestemmelser
Vg1
Ja
Nasjonal kartlegging lesing, regning
og engelsk
Karakterer offentlig eksamen
Nei (lokal)
April 2014
Alle
Ja
Frivillig
Ja
2014
2. halvdel av
januar/
1. halvdel
februar
Etter
gjennomføring
Etter nærmere
bestemmelser
Uke 35- 37
Etter nærmere
bestemmelser
Månedlig/
fortløpende
Fraværsoversikter/ manglende
Alle
Ja
karaktergrunnlag pr termin
HJEMMEL
1. Krav om vurdering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen er
hjemlet i forskrift til opplæringslovens § 2-1; virksomhetsbasert vurdering
2. Krav om nasjonale undersøkelser om læringsmiljøet er hjemlet i forskrift til opplæringslovens
§ 2- 3; nasjonale undersøkelser om læringsmiljøet for elevene
GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
3. Prosedyrer for gjennomføring:
- skolens ledergruppe avgjør etter drøfting med aktuelle parter når undersøkelser skal
gjennomføres. Tidsrom og -frister gjøres kjent for personale og elever minimum 14
dager før gjennomføring. Når elever skal gjennomføre, skal det være lærere til stede.
- undersøkelsesmateriale skal på forhånd presenteres i kortversjoner for aktuelle
deltakere/ - grupper
12
-
-
13
Når undersøkelser er gjennomført/ statistisk materiale er utarbeidet, skal det skrives
oppsummeringer/ rapporter. Disse skal gjennomgås for aktuelle deltakere på det nivå
skolens ledergruppe bestemmer i samråd med aktuelle parter
Det skal utarbeides en plan for oppfølging på aktuelle nivå (skole, klasse/
gruppe/avdeling, individ) med HVA, HVORDAN, NÅR OG ANSVAR.
Skolens ledergruppe skal informeres om prosess, prosedyre, resultater, plan for
oppfølging og oppfølging. Konsekvenser av materialet skal synliggjøres i skolens
styringsdokumenter
6. Skolens fagtilbud 2013- 14
Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:
Bygg - og anleggsteknikk
På Vg2 tilbyr skolen programområde for Byggteknikk
Design og håndverk
På Vg2 tilbyr skolen programområde for Design og tekstil og Interiør og
utstillingsdesign
På Vg3 tilbyr skolen programområde for Interiør
Medier og kommunikasjon
Skolen tilbyr studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Programområde for realfag
Skolen tilbyr følgende programfag:
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Informasjonsteknologi 1 og 2
Teknologi og forskningslære 1
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Skolen tilbyr følgende programfag:
Kommunikasjon og kultur 3
Rettslære 1 og 2
Psykologi 1 og 2
Internasjonal engelsk/Samfunnsfaglig engelsk
Sosiologi og sosialantropologi/Politikk og menneskerettigheter
Markedsføring og ledelse 1 og 2
Samfunnsøkonomi 1
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Tysk, spansk og fransk 3
14
I tillegg tilbyr skolen
Visuelle kunstfag 1 og 2
Breddeidrett 1+2
Internasjonalt Baccalaureate
Skolen tilbyr følgende fag:
Biologi High level/ Standard level
CAS
Engelsk A
Engelsk B High level/Standard level
Fransk B S
Fysikk H/S
Historie H/S
Kjemi H/S
Matematikk H/S/Studies
Norsk A
Norsk B
Spansk B Standard level
Tysk B Standard level
TOK
Visuelle kunstfag H/S
Økonomi S
Tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk i større gruppe
Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:
Bygg- og anleggsteknikk
Tilrettelagt opplæring i mindre gruppe
Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram:
Design og håndverk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Medier og kommunikasjon
15
7. Møteplan
MØTEPLAN FORMELLE FORAER HØST 2013
FORUM
TIDSPUNKT
ANSV INNKALL
Skolens utvalg
12.09 og 05.12, evt flere etter behov Rektor
Møterom 1
Skolemiljøutvalget
Hver 3.tirsdag kl 0800 i hver måned; SMU- leder
NB! Første gang 20.08
Rektors ktr
Arbeidsmiljøutvalget
Hver 3. torsdag i mnd 15151. gg 22.08
AMU- leder
Møterom 1
Samarbeidsmøte møte; Onsdag kl 1345- 1445
Utdanningsforbundet,
Norsk lektorlag, Tekna,
Fagforbundet og
skolens ledergruppe
Rektor
Rektors ktr
Elevrådsstyret, elevkontakt og rektor
1.fredag kl 0800 i
hver måned (1. gang 16.08)
Elevkontakt
Elevrådsktr
Russestyret og rektor
1. onsdag kl 1300 i hver måned
Studieleder
Rektors ktr
Tverrfaglig team
Møterom 1
Onsdag kl 1210- 1340
Fellestid(egen plan)
Mandag kl 1440-1610
Torsdag kl 1440-1610
Ledergruppen
Ledergruppen
Ena
Ledelsens time
Se halvårsplan
Rektor
Aud 1
Kontaktlærertimen
Onsdag 1300- 1345
Kontaktlærer
Ena
Pedledermøtet
Tirsdag kl 0830- 0915.
Rektor
Rektors ktr
Personalmøter
Se halvårsplan .
Mette Wittussen
Tre eksterne ledermøter H-2013: 03.09, 15.10 og 26.11(tirsdag er valgt som ukedag)
Skolens samlede ledergruppe: Tirsdag kl 1010-1140
Toppledergruppen: Ikke fastsatt
Nesbru 29.08. 2013
Knut Jore /s/
Rektor
16
STED
8. Lokale prosjekter
Pedagogiske prosjekter 2013-14
Ungdomsbedrifter
Ungdomsbedrift er en induktiv undervisningsmetode hvor elevene lærer faget ved å
gjøre arbeidsoppgaver i praksis. De starter, driver og avvikler sine egne spesielle
bedrifter med virkelige produkter, kunder, leverandører og penger. Målsettingen er
bedre generell teoretisk forståelse og derved bedre måloppnåelse i
kompetansemålene i de forskjellige studieretninger og mål i den generelle
læreplanen.
Alle ungdomsbedriftene ved Nesbru vgs. vil være organisert under Ungt
Entreprenørskap som er en fri/ideell og uavhengig organisasjon. UE er et etablert
organisasjonsledd i alle fylker og støttes finansielt av både departementer,
arbeidslivsorganisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter. UE skal bidra til å
samordne den norske satsingen på entreprenørskapsopplæring i utdanningen.
På Nesbru vgs. vil det skoleåret 2013-14 bli opprettet et antall ungdomsbedrifter. Vi
vil dette året prøve ut en tverrfaglig modell hvor en enkel ungdomsbedrift vil kunne
bestå av elever fra ulike fag som markedsføring og ledelse og økonomistyring.
2012- 14: Fyrtårnskole sammen med Frogn og Mailand og Ungt Entreprenørskap
Akershus
Forebygge og forhindre frafall i opplæringen; IKO og Ny Giv
Skolen arbeider etter IKO- modellen som er vedtatt i Fylkestinget; identifisering,
kartlegging og oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen. Prosjektet
er støttet med midler fra Avdeling for videregående opplæring i Akershus
fylkeskommune. Skolen har utarbeidet egen handlingsplan for dette
satsningsområdet. Det er en forutsetning at dette arbeidet forankres i hele skolen.
Ledergruppen har ansvaret for dette.
FYR- skole i Akershus; yrkesretting av fellesfagene i yrkesfaglige
utdanningsprogram sammen med tre andre skoler i Akershus; Jessheim, Vestby og
Skedsmo
Deltakelse i Lektor2 ordningen. Naturfagsenteret har ansvar for drift av prosjektet
Faglig samarbeid og elevutveksling i programfaget Kjemi 1 og 2 med Kjemisk
institutt, UiO
17
9. Samarbeidsparter
Kirkens Nødhjelp (egen samarbeidsavtale er skrevet)
Aksjon med økonomisk støtte til to videregående skoler i Midt- Østen (samlet inn kr
210.000,- i 2011)
Ungt Entreprenørskap Akershus (UE)
Comenius (samarbeid med skoler i Spania, Polen og Nederland) Elev og lærerutveksling
FN- sambandet; FN+skole. Avsluttes 2012.
Praktisk pedagogisk utdanning:
ILS= Institutt for lærerutdanning og skoleutveksling
Høgskolene i Oslo og Akershus og Buskerud
Norges idrettshøgskole
UMB= Universitetet for miljø og biovitenskap
Bærum og Nesbru Rotary (lokal yrkesmesse 22.11. 2012 og mentorordning for
ungdomsbedrifter)
Naturfagsenteret
Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
NTNU
Norconsult
Sparebank1 Asker og Bærum
Veritas
18
10. Kompetanseutviklingsplan
Nesbru videregående skole
PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2013- 14
SL= skolens ledergruppe KL= kontaktlærer(-e)
BUDSJETT: (kommer)
SATSNINGS- MÅL
TILTAK
OMRÅDE
KLASSESkolens lærere skal
1.Regelmessige klasseforum / min 2
LEDELSE
utøve tydelig
pr skolehalvår
klasseledelse
2.Klassestyrerforum min 2 gg pr
skolehalvår
3.Et utvalg kontaktlærere kan delta på
aktuelle kurs med tilbakemelding om
nyervervet kunnskap til skolens kontaktlærere
4. Delta i aktuelle etterutdanningstilbud
om klasseledelse
5. Ajourholdt kunnskap om forskning og
litteratur knyttet til klasseledelse.
Orientering gis i ledermøter
6. Felleskurs i klasseledelse for alle avdelinger
LÆRING OG
VURDERING
19
Skolen skal ha relevant
kompetanse for
1.Delta på aktuelle kurs for ledere og lærere
innenfor IKO/Ny Giv/ FYR
TIDSROM/ FRIST ANSVAR
2013- 14
2013- 14
SL og
kontaktlærere
Når aktuelt
SL
Når aktuelt
SL
Når aktuelt
Rektor
Når aktuelt
Avdelingsledere
NyGivkoordinator
2013- 14
BUDSJETT
NyGiv/ FYR og IKOarbeidet
FAGLIG
Skolen skal til enhver
AJOURHOLD tid ha fagligpedagogiske
oppdaterte lærere
innenfor alle skolens
fagområder
20
2.Delta i aktuelle videreutdanningstilbud;
skole-/ utdanningsledelse og pedagogikk
3. Internt fokus på vurdering for læring med
deling av erfaringer i fellesforum
4. Internt arbeid i alle avdelinger med
vurdering i forhold til kompetansemål i
alle fag/ hva eleven kan/ ikke kan?
1.
SSP: Lærerne deltar på kurs ut fra avdekket
behov og/ eller skolens satsningsområder
MK: Ekstern og intern opplæring
DH: Delta på fagkurs
ByA: Ekstern og intern opplæring med
prioritet på enkelte fagområder
Alle: Spesialpedagogiske kurs og kurs i
atferdspedagogikk
2.
Delta i regionale og fylkeskommunale
fagnettverk
2013->
’
2013- 14
SL
Avdelingsledere og SL