Her er en link til virksomhetsplanen

Transcription

Her er en link til virksomhetsplanen
Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb
Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018.
Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på
svømmeskolen, konkurransepartier, «Vill i vann» og masters. Konkurransesvømmerne er på
begynnernivå til nasjonalt nivå. Vår hjemmearena er Mandal svømmehall, hvor vi trener og arrangerer
stevner. Faste stevner i vår regi er Mandalitten og Sjøsandsvømmingen (utendørs).
1 INNLEDNING
Virksomhetsplanen er vårt styringsdokument, og skal tydeliggjøre klubben sine viktigste prioriteringer og
veivalg. Denne planen danner grunnlaget for all aktivitet og budsjett, og således styres all virksomhet ut
fra virksomhetsplanen. Det er styret og ledelsen i klubben som utarbeider virksomhetsplanen, som skal
vedtas på Årsmøtet og oppdateres hvert år.
1.1 VISJON
Alle Mandalitter fra 0-100 år skal få oppleve glede, mestring og utvikling i vann, og bli bedre svømmere
og livreddere!
1.2 VIRKSOMHETSIDE
Svømming er et naturlig og attraktivt valg av idrett/ trening/ fysisk aktivitet for Mandalitter i alle
aldersgrupper, uansett utgangspunkt og ambisjonsnivå.
1.3 VERDIER
Våre verdier i MSK er





Robuste (vi tåler og liker utfordringer)
Glede (vi trives og har det gøy i klubben)
Utvikling (vi jobber kontinuerlig med utvikling av enkeltmennesket og klubb)
Hjertelige (vi har et trygt, varmt og inkluderende klubbmiljø)
Prestasjonsorienterte (vi liker å sette oss mål, og har tro på at langsiktig og dedikert arbeid gir
resultater)
1.4 HOVEDMÅL
Vi har et overordnet mål om at MSK årlig skal kunne arrangere aktivitetstilbud til aldersgruppen 0-100
år, og både konkurranse- og mosjonstilbud. I tillegg til dette er det er mål å arrangere alle
svømmeskolekursene fra Norges svømmeskole (NSF) hvert semester.
1
Gode aktivitetstilbud for «alle», og gode utviklingsmuligheter for konkurransesvømmere, skal gjøre MSK
til den mest markante svømmeklubben i Agder. Med markante mener vi synlige gjennom fremragende
idrettsprestasjoner, god rekruttering, samt som vertskap for attraktive stevner og andre arrangementer.
Graden av måloppnåelse innenfor fokusområdene vil være avgjørende for utviklingen mot å nå visjonen
om at alle Mandalitter fra 0-100 år skal få oppleve glede, mestring og utvikling i vann, og bli bedre
svømmere og livreddere!
MSK skal også ta et økende samfunnsansvar gjennom prosjektsamarbeid med ulike aktører, for å bidra
opp mot folkehelseutfordringer, oppvekstvillkår og utviklingsmuligheter for barn og ungdom som
trenger ekstra oppfølging.
Den kommende planperioden har følgende fokusområder:
-
Rekruttering
-
Utøverutvikling
-
Trenerutvikling
-
Organisasjonsutvikling
-
Dommerutvikling
-
Arrangement og anlegg
Hvert fokusområde har egne mål, handlingsplaner og strategier.
2
2 REKRUTTERING
Dette området vil til enhver tid være et viktig område, da det har stor betydning for både økonomi og
for grunnlaget for utvikling av konkurransesvømmere. Svømmeskolen står sentralt, der kvalitetsheving
av svømmeskolen i seg selv samt markedsføring er åpenbare innsatsfelt. Et helhetlig arbeid med
klubbens aktivitetstilbud fra nybegynner til toppsvømmer, er nødvendig både for utøverutvikling og for
å møte frafallsproblematikken.
Handlingsplan
Mål: Det er en målsetning å ha en svømmeskole med «kvalitetsstempel», en god overgang fra
svømmeskole til konkurransesvømming og «Vill i vann», samt nullvisjon om frafall i barne- og
ungdomsårene.
Hva
Hvordan
Hvorfor
Hvem
Når
Rekruttere (fra
dagens nivå på 57%) 40-50% av
elevene på
svømmeskolen til
Vill i vann og
konkurransepartier.
Flere og bedre
kurs. Krever mer
vanntid og flere
instruktører (eks
ta i bruk flere
basseng, utnytte
tiden vi har
bedre). Fokus på
videregående
kurs er viktig
Flere og bedre
kurs. Krever mer
vanntid og flere
instruktører (eks
ta i bruk flere
basseng, utnytte
tiden vi har
bedre)
Implementere
tilbudene mtp
utnyttelse av
eksisterende
vanntid,
landtrening og
trenerkapasiteter
Markedsføring
internt og
eksternt,
samarbeid med
NSF
Markedsføring,
vanntid,
instruktører
Bedre økonomi pga
kurs-,medlems- og
treningsavgift, bedre
grunnlag for å utvikle
instruktører, trenere og
konkurransesvømmere,
samfunnsengasjement
Daglig leder,
svømmeskoleansvarlig og
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Innen 2020
Bedre økonomi, bedre
rekrutteringsgrunnlag til
videre aktivitet i
klubben, klubben mer
attraktiv arbeidsgiver og
sponsorobjekt
Daglig leder,
svømmeskoleansvarlig og
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Innen 2020
Reduksjon av frafall, økt
rekruttering og «base»
for fremtidige
engasjerte/ansatte
Daglig leder og
hovedtrener/svømmeskoleansvarlig
Oppstart
høsten
2014
Tilby ulike svømmekurs
og PT for voksne (eks
teknikk, vannskrekk,
rehabilitering, vanngym).
Daglig leder,
svømmeskoleansvarlig og
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Januar 2015
Doble antall elever
på svømmeskolen
årlig fra ca 437 i
2012 til nærmere
1000 i 2020
Vill i vann 1, 2 og
ungdom
Voksenkurs
3
Masters
Videreutvikle
eksisterende
tilbud,
markedsføring
Småbarnssvømming med
foreldre, 2-4 år
Markedsføring,
vanntid,
instruktør
Økonomi mtp medlemsog kursavgift
Et tilbud videre fra
voksenkurs og
konkurransesvømming.
Økonomi mtp
medlemmer, ressurser
mtp engasjerte og
ansatte, miljø
Økonomi mtp kurs- og
medlemsavgift. Krever
lite ressurser. Naturlig
rekruttering til
svømmeskolen
4
Daglig leder og
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Januar 2015
Daglig leder +
svømmeskoleansvarlig
Januar 2015
3 UTØVERUTVIKLING
Klubben er til for utøverne (klubbmedlemmene), og således er utøverne de vi skal jobbe for og med. Alle
fokusområdene i klubben vil påvirke utøverne, og det vil være viktig å alltid ha utøverne i tankene
gjennom arbeid med andre områder. Vi uttaler gjennom vår visjon at vi er en klubb for alle
aldersgrupper og ambisjonsnivå. Dette betyr at vi skal kunne gi utviklingsmuligheter til både
breddeaktivitet og toppidrett.
Handlingsplan
Mål: Vi skal ta medaljer på alle nasjonale og internasjonale stevner vi deltar på.
Hva
Alle våre utøvere
skal alltid oppleve
ferdighetsutvikling
og mestringsglede
som svømmer,
samt oppleve det å
vokse som
menneske.
Hver enkelt
svømmer skal få
jevnlig individuell
veiledning og
oppfølging
Alternativ trening
Hvordan
Gjennom de andre
tiltakene i
handlingsplanen,
samarbeid med
andre ressurs- og
kompetansemiljøer
Hvorfor
Vi vil være en klubb
som kan ta utøvere til
et høyt ferdighetsnivå.
Motivasjon og
forbilder for de yngre
Hvem
Hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Når
Fra 2018 og
videre
Mål- og
utviklingssamtaler,
individuell trening,
Enda bedre
utviklingsmuligheter
Hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Fra og med
august 2014
Mer og bedre
tilbud om
landtrening, eks
mer basistrening,
rehab, prehab,
styrke
Bedre
svømmeferdigheter,
bedre skulderhelse,
bedre funksjonalitet i
dagliglivet,
motivasjon/inspirasjon
Hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Fra og med
august 2014
5
4 TRENERUTVIKLING
Trenerutvikling og utøverutvikling er to områder som henger tett sammen; sportslig utvikling er
avhengig av trenerkompetanse, og et trenermiljø som alltid er sultent på utvikling og læring vil alltid
komme utøverne til gode. Utvikling av både hver enkelt trener/instruktør og av hele miljøet er derfor
viktig til enhver tid. Internt ser vi ser først og fremst på svømmere og foreldre som
rekrutteringsgruppene til instruktørvirksomheten, mens svømmere hovedsakelig blir sett på som
rekrutteringsgruppen til trenervirksomheten. Rekrutteringstiltak blir primært rettet mot disse gruppene.
Handlingsplan
Mål: Vi skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall trenere og instruktører med tilstrekkelig
kompetanse.
Hva
Samtlige instruktører
på svømmeskolen
skal ha minimum
Begynnerinstruktør +
Videregående
instruktørkurs
Samtlige trenere på
parti C skal ha
minimum Trener 1
Grunnkurs. Samtlige
trenere på parti B
skal ha minimum
trener 2 Grunnkurs.
Samtlige trenere på
parti A skal ha
minimum trener 3
Grunnkurs.
Hovedtrener/sportsli
g ansvarlig skal ha
minimum Trener 3
Grunnkurs + relevant
idrettsfaglig
utdannelse
Hvordan
Motivere og
tilrettelegge for kurs
(eks kurs i Mandal, full
sponsing av kurs, få
tilpasset kurs til
deltakerne,
lønnssystem som
oppmuntrer til
kompetanse,
synliggjøre at det er
gøy og lov til å være
flink)
Motivere og
tilrettelegge for kurs
(eks kurs i Mandal, full
sponsing av kurs, få
tilpasset kurs til
deltakerne,
lønnssystem som
oppmuntrer til
kompetanse,
synliggjøre at det er
gøy og lov til å være
flink)
Motivere og
tilrettelegge for kurs
(eks kurs i Mandal, full
sponsing av kurs, få
tilpasset kurs til
deltakerne,
lønnssystem som
Hvorfor
Best mulig
utøverutvikling
Hvem
Daglig leder +
svømmeskoleansvarlig
Når
Innen 2015
Best mulig
utøverutvikling
Daglig leder +
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Kontinuerlig
Best mulig
utøverutvikling
Daglig leder +
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Kontinuerlig
6
Samtlige trenere på
Vill i vann skal ha Vill
i vann trenerkurs
Samtlige trenere på
alternativ
trening/landtrening
skal ha relevant
kompetanse
oppmuntrer til
kompetanse,
synliggjøre at det er
gøy og lov til å være
flink)
Motivere og
tilrettelegge for kurs
(eks kurs i Mandal, full
sponsing av kurs, få
tilpasset kurs til
deltakerne,
lønnssystem som
oppmuntrer til
kompetanse,
synliggjøre at det er
gøy og lov til å være
flink)
Kartlegge behov og
tilby det som trengs
Best mulig
utøverutvikling
Daglig leder +
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Når kurset
tilbys
Best mulig
utøverutvikling
Daglig leder +
hovedtrener/sportslig
ansvarlig
Kontinuerlig
7
5 ORGANISASJONSUTVIKLING
Arbeidet med klubbutvikling er essensielt for å nå klubben sine mål på de øvrige områdene. Klubben
utvikles gjennom at ansatte, engasjerte og frivilling jobber sammen med felles prosjekter og felles mål.
Kompetanseheving, kunnskaps- og erfaringsdeling, dialog og kommunikasjon er sentrale områder det
må jobbes med i denne perioden.
Strategisk ledelse og trofasthet mot virksomhetsplanen og underliggende handlingsplaner er viktig med
tanke på både den konkurransen som klubbens aktiviteter møter i lokalmiljøet, klubbens økonomi og
budsjettstyring, samt utviklingen av norsk svømming generelt. Godt personalarbeid er også et viktig
område både med tanke på rekruttering, turnover, kompetanseheving og forankring av
virksomhetsplanen i det daglige arbeidet.
Handlingsplan
Mål: En samkjørt og strukturert organisasjon med tilstrekkelige ressurser og kompetanse
Hva
Utarbeidelse av klare
roller, ansvarsområder
og
kommunikasjonsveier
for styret, ansatte,
engasjerte, frivillige og
komiteene
Personalarbeid skal
settes i system og
følges opp
Flere involverte i
klubbens
organisasjonsstruktur
Øke omsetning
Hvordan
-Oppdatere
eksisterende
organisasjonskart
-Utarbeidelse av
rollebeskrivelse
for komiteene
Medarbeidersamtaler
Kartlegging av
klubbens behov
for ressurser og
kompetanse
50%
svømmeskoleansvarlig
100% daglig leder
100% kombinert
hovedtrener og
sportslig ansvarlig
Øke inntekter fra
kurs- og
treningsavgift
gjennom
rekruttering/flere
medlemmer
Økte
sponsorinntekter
Prosjektmidler
Dugnad
Hvorfor
Skape en mer
samkjørt og
effektiv
organisasjon
Bedre fordeling
av oppgaver for
frivillige
Verktøy for
utvikling på alle
nivå
Inneha
tilstrekkelige
ressurser og
kompetanse
Hvem
Daglig leder for alle unntatt
komiteene
Leder i hver komite
utarbeider for sin komite
Når
Innen 1.april
2014
Daglig leder
Kontinuerlig
Valgkomiteen har ansvar for
styret og komiteer
Daglig leder har ansvar for alle
andre roller
Kontinuerlig
Innen 2018
Innen 2018
Innen 2018
Skape grunnlag
for aktivitetsutvikling
8
Leder av sponsorkomiteen
Fra og med
august 2014
Grasrotandel
Lage
prosjektplaner for
hvert område
9
6 DOMMERUTVIKLING
Per januar 2014 har vi tre autoriserte kretsdommere, og ingen forbundsdommere engasjert i klubben. Vi
ønsker å være mest mulig selvhjulpne med dommere på våre egne stevner, samt å kunne bidra med
dommere på andre stevner i kretsen. Internet så ser vi på foreldre og mosjonssvømmere som våre
primære rekrutteringsgrupper, og rekrutteringstiltak blir først og fremst rettet mot disse gruppene.
Måten klubben kommuniserer budskapet om nødvendigheten av dommere, samt hva rollen/ jobben
innebærer, er viktig. Vi må synliggjøre
-at det blir ingen stevner uten dommere
-det å være dommer er en god måte å bli kjent med andre i klubben og miljøet på
-du får et godt innblikk i svømming og konkurransegjennomføring
-hva krever klubben av deg som dommer, hva kan du kreve av klubben
-at det er enkelt å ta kurs, det tar kort tid, vi arrangererkurs i Mandal
-det å være dommer regnes som dugnad
Handlingsplan
Mål: Vi skal til enhver tid ha åtte autoriserte kretsdommere og to startere engasjert i klubben, samt
utdanne to forbundsdommere hvert 2.år.
Hva
Hvordan
Hvorfor
Hvem
Når
Synliggjøre at det er
både artig og viktig å
være dommer
Foreldremøter,
hjemmeside, mail,
snakkis
Skape et miljø der
viktigheten av
dommere blir sett, og
at det er attraktivt å
bidra som dommer
Daglig leder og
arbeidsgruppen for
dommerutvikling
Kontinuerlig
Kurse seks stykker til
å bli kretsdommere,
to til å bli
forbundsdommere
og to til å bli startere
Motivere til å ta
kurs, kjøre kurs i
Mandal, sende
deltakere på kurs
Vi ønsker å være
selvforsynt med
dommere på egne
stevner, samt å kunne
bidra på stevnene i
kretsen.
Daglig leder og
arbeidsgruppen for
dommerutvikling
I løpet av
2014
10
7 ARRANGEMENT OG ANLEGG
Vi har noen godt etablerte og gode stevner i egen regi, men som har stort utviklingspotensial. Disse
arrangementene ønsker vi å videreutvikle i tråd med tiden og med utviklingen i norsk svømming.
Ekspansjon til andre lokale svømmehaller blir også viktig fremover, siden det ikke foreligger muligheter
for mer og bedre vanntid i Mandal svømmehall den nærmeste tiden.
Handlingsplan
Mål: Vi skal arrangere to innendørs stevner/arrangement og et open water stevne i året. Disse
arrangementene er attraktive, innovative og har god økonomisk bærekraft.
Hva
Sjøsandsvømmingen
er Open water
Hvordan
Samarbeide med
Open water
utvalget i NSF,
lage prosjektplan
Mer tid bedre
klokkeslett i Laudal
svømmehall
Dialog og
markedsføring
opp mot skole og
kommune.
Dialog og
markedsføring
opp mot Solborg
Samarbeid med
NSF og lokale
aktører (f.eks
Solborg hotell)
Fast samarbeidsavtale
med Solborg om leie
av basseng
Utvikle Mandalitten til
bli både et
svømmestevne og en
kompetansehelg
Hvorfor
Stevne i sin nåværende
form trenger fornying i
tråd med utviklingen av
norsk svømming, og har
potensiale til utvikling
Arrangere flere
svømmeskolekurs,
rekruttering
Hvem
Leder av
stevnekomiteen + egen
arbeidsgruppe i klubben
Når
Innen 2018
Daglig leder og
svømmeskoleansvarlig
Høsten
2014
Arrangere flere
svømmeskolekurs,
rekruttering
Bli en foregangsklubb
på
arrangementsfronten,
sportslig utvikling
Daglig leder og
svømmeskoleansvarlig
Høsten
2014
Daglig leder og leder av
stevnekomiteen
Høsten
2015
11
12

Similar documents