endringer i lokal inntaksforskrift

Transcription

endringer i lokal inntaksforskrift
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Se mottakertabell
Dato:
Deres ref:
Vår ref (saksnr):
Saksbeh:
13/05737-4
Kari Wennemo, 815 68 440
12.11.2013
Arkivkode:
Inntak til videregående skoler 2014/2015 - endringer i lokal inntaksforskrift
Utdanningsadministrasjonen redegjorde for mulige endringer i lokal inntaksforskrift for Oslo
på orienteringsmøter for rådgiverne 15.10.2013. Vi viser til denne gjennomgangen og
lysbildepresentasjonen som ble sendt skolene etter møtet. Vi vil nedenfor redegjøre for
endringen, med vekt på hva skolene må gjøre søkerne oppmerksomme på når de fører opp
skoleønsker.
Vedtatte endringer
Oslo bystyre vedtok 23.10.2013 følgende endringer i lokal inntaksforskrift for Oslo:
§ 12. Antall ønsker på søknaden tredje ledd endres slik:
Alle søkere kan føre opp inntil 6 skoler per utdanningsprogram eller programområde.
Ny § 12 a skal lyde:
§ 12 a. Videresøking på Vg1, Vg2 og Vg3
Dersom søkeren ikke klarer å konkurrere seg inn til noen av de valgte
utdanningsprogram/programområder på de ønskede skolene, kan kommunen videresøke
søkeren til skoler med ledig plass innen de valgte utdanningsprogram/programområder.
Endringen trer i kraft 01.01.2014, det vil si fra og med inntaket til skoleåret 2014/2015.
Hva er som før?
Det er fremdeles karakterbasert inntak, og det er fremdeles byomfattende inntak.
Det er fremdeles delvis ferdighetsbasert inntak til Vg1 musikk, dans og drama.
Det er fremdeles fortrinn til egen skole for søkere til Vg2 og Vg3 realfag, språk, samfunnsfag
og økonomi, idrettsfag og musikk, dans og drama.
Opplæringsretten er uendret og innebærer ikke rett til plass på en bestemt skole.
Søkere som ikke kommer inn på sitt førstevalg av utdanningsprogram og/eller skole får
fremdeles tilbud om å stå på venteliste på høyere ønsker.
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no
Hva er nytt?
Antall skoleønsker
Endret § 12 i lokal inntaksforskrift øker antall tillatte skoleønsker per
utdanningsprogram/programområde fra inntil 3 til inntil 6.
Hvordan søknaden behandles
Ny § 12 a i lokal inntaksforskrift innebærer at såkalt "fylkesvist" inntak (som har vært
praktisert i Oslo til nå) erstattes av såkalt "skolevist" inntak.
Hva er videresøking?
Søkere som har høy nok poengsum for inntak til et ønsket utdanningsprogram/programområde,
men ikke på de tilhørende skoleønskene, blir vurdert for inntak ved samme
utdanningsprogram/programområde på skoler med ledig plass. Dette fenomenet kalles
"videresøking". Videresøking inntreffer når det er nok plasser på et
utdanningsprogram/programområde, men ikke nok plasser på de skolene søkerne ønsker.
Videresøking har alltid forekommet, og vil fortsatt forekomme. Det nye er at videresøking
inntreffer på et annet tidspunkt i behandlingen av søknaden enn tidligere.
Videresøking tidligere år (ved fylkesvist inntak)
Tidligere var det først inntak til utdanningsprogram/programområde, alle skoler under ett.
Dernest ble søkerne som hadde konkurrert seg inn på utdanningsprogrammet/programområdet
fordelt mellom skolene som hadde det aktuelle utdanningsprogrammet/programområdet.
Når søkerne skulle fordeles på skoler ble de først vurdert på sine faktiske skoleønsker til det
utdanningsprogrammet/programområdet de hadde kommet inn på. Hvis de ikke hadde høy nok
poengsum til disse skolene ble de videresøkt til en skole med ledig plass.
Søkere som hadde konkurrert seg inn på et utdanningsprogram/programområde ble altså ikke
vurdert for inntak til lavere prioriterte utdanningsprogram/programområder, selv om de var
"videresøkt" til en skole de ikke hadde ført opp.
Videresøking fra og med inntaket til skoleåret 2014/2015 (ved skolevist inntak)
Ny § 12 a innebærer at søkeren nå blir vurdert på alle faktiske ønsker på søknaden, også lavere
prioriterte utdanningsprogram/programområder med tilhørende skoleønsker, før "videresøking"
forsøkes.
Eksempel:
1. Elvebakken
2. Foss
3. Nydalen
4. H. Nissen
5. Kuben
6. F21
7. Nydalen
8. Stovner
9. Holtet
10. Hersleb
11. Kuben
12. Ulsrud
13. Elvebakken
14. Holtet
15. Kuben
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
STUSP1---- Vg1 studiespesialisering
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
HSHSF1---- Vg1 helse- og oppvekstfag
DHDHV1---- Vg1 design og håndverk
DHDHV1---- Vg1 design og håndverk
DHDHV1---- Vg1 design og håndverk
2
Søkeren har satt opp tre forskjellige Vg1 med inntil seks skoleønsker for hvert
utdanningsprogram. Søkeren blir først vurdert på Vg1 studiespesialisering på de seks
skoleønskene som er ført opp (Elvebakken, Foss, Nydalen, Hartvig Nissen, Kuben, F21).
Dersom hun ikke har høy nok poengsum til Vg1 studiespesialisering på noen av de seks
skolene blir hun vurdert på Vg1 helse- og oppvekstfag på de seks tilhørende skoleønskene
(Nydalen, Stovner, Holtet, Hersleb, Kuben, Ulsrud). Dersom hun ikke har høy noen poengsum
til Vg1 helse- og oppvekstfag på noen av de seks skolene blir hun vurdert på Vg1 design og
håndverk med de tre tilhørende skoleønskene (Elvebakken, Holtet, Kuben). Hvis hun heller
ikke kommer inn på Vg1 design og håndverk på noen av de tre skoleønskene, blir hun forsøkt
videresøkt til sitt førstevalg av utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering på skoler med ledig
plass. Lykkes ikke dette, blir hun forsøkt videresøkt til sitt andrevalg av utdanningsprogram
Vg1 helse- og oppvekstfag på skoler med ledig plass. Lykkes ikke dette heller, blir hun forsøkt
videresøkt til sitt tredjevalg av utdanningsprogram Vg1 design og håndverk på skoler med ledig
plass. Om hun ikke kommer inn på det heller, får hun tilbud om venteliste på alle sine ønsker.
Alle med ungdomsrett vil som tidligere få tilbud om plass senest i andreinntaket.
Ny § 12 a innebærer altså at søkeren blir vurdert på alle sine ønskede utdanningsprogram, med
de tilhørende skoleønskene, før videresøking blir aktuelt. Søkere som ønsker plass på høyest
mulig prioritert utdanningsprogram/programområde bør derfor sette opp så mange skoleønsker
som de har anledning til. Dette gjelder som et generelt råd. Nedenfor vil vi utdype rådet for
ulike kategorier utdanningsprogram/programområder. Kun Vg1 studiespesialisering og Vg2 og
Vg3 realfag og språk, samfunnsfag og økonomi finnes på flere enn 6 skoler. Disse omtales
derfor for seg.
Skoleønsker til utdanningsprogram/programområder som finnes på mellom 1 og 6 skoler
De aller fleste utdanningsprogram/programområder finnes på mellom 1 og 6 skoler, slik at
søkeren har mulighet til å føre opp alle skolene som tilbyr
utdanningsprogrammet/programområdet.
For søkere som ønsker plass på et utdanningsprogram/programområde ved en eller annen skole
framfor lavere prioriterte utdanningsprogram/programområder, gjelder følgende råd:
 Før opp alle skolene som tilbyr utdanningsprogrammet/programområdet.
Da unngår søkeren å bli vurdert for inntak til lavere prioritert
utdanningsprogram/programområde før han er vurdert på alle skoler som tilbyr det
aktuelle og høyere prioriterte utdanningsprogrammet/programområdet.
Skoleønsker til Vg1 studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering finnes på flere enn 6 skoler. For søkere som ønsker Vg1
studiespesialisering framfor lavere prioriterte utdanningsprogram gjelder følgende råd:
 Før opp 6 skoleønsker til Vg1 studiespesialisering.
 Ikke bruk alle de 6 skoleønskene på skoler der det er lite realistisk for søkeren å komme
inn. Bruk noen av skoleønskene på skoler der det er sannsynlig at søkeren kommer inn.
Utfordringen er at det ikke alltid er like lett å vurdere hva som er realistiske skoleønsker for
søkeren ut fra hans/hennes poengsum. Poenggrensen er aldri kjent før inntaket faktisk er
foretatt. Ny inntaksordning kan dessuten medføre endringer i søkermønsteret som gjør at
poenggrensene endres mer fra 2013 til 2014 enn hva som har vært tilfelle tidligere. En skole
3
som tidligere har vært middels populær kan for eksempel få høyere poenggrense hvis den øker
sin popularitet, ikke bare som søkernes førstevalg, men som 2. – 6.-valg av skole.
Søkere som uansett skole ønsker Vg1 studiespesialisering framfor lavere prioriterte
utdanningsprogram bør derfor vurdere å bruke ett av skoleønskene på en skole som
erfaringsmessig har hatt få søkere.
Skoleønsker til Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi
Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi finnes på flere enn 6
skoler. For søkere som ønsker disse programområdene framfor lavere prioriterte
programområder gjelder følgende råd:
 Før opp 6 skoleønsker per programområde.
 Ikke bruk alle de 6 skoleønskene på skoler der det er lite realistisk for søkeren å komme
inn. Bruk noen av skoleønskene på skoler der det er sannsynlig at søkeren kommer inn.
 Søkere med fortrinn til egen skole bør sette opp egen skole som ett av sine skoleønsker.
Med ny inntaksordning blir fortrinnet i praksis enda sterkere enn tidligere, siden
søkerne nå slipper å konkurrere seg inn på programområdet før de fordeles på skolene
og fortrinnet slår inn.
Informasjon til søkerne
Skolene må informere sine elever om den nye inntaksordningen og betydningen for
søknadsbehandlingen og skoleønsker. Skolene skal ha godt grunnlag for dette gjennom
redegjørelsen ovenfor og gjennomgangen på rådgivermøtet.
Det vil også bli publisert informasjon om ny inntaksordning på oslo.vilbli.no under ”Søknad,
svar og regler”. Inntakskontoret gir skolene beskjed når informasjonen er lagt ut. Skolene kan
som vanlig kontakte inntakskontoret ved behov.
Om råd
Vi understreker at rådene ovenfor er råd i visse situasjoner og selvfølgelig ikke instrukser.
Søkerne beslutter selv hvordan søknaden settes opp, men de må være informert om mulige
konsekvenser av sine valg.
Med hilsen
Margaret Westgaard
avdelingsdirektør
Kari Wennemo
inntaksleder
Godkjent og ekspeder elektronisk
4
5
Mottaker
Ljabruskolen
Kontaktperson
Adresse
Ljabrubakke 50
Post
1165 OSLO
Land
Norge
Kristelig Gymnasium
Homansbakken 2
0352 OSLO
Norge
Montessoriskolen Lyse
0382 OSLO
Norge
Nyskolen i Oslo
Villa Lyse
Hoffsjef Løvenskiolds
vei 31 C
Østerdalsgate 7 A
0658 OSLO
Norge
Oslo Montessoriskole
Postboks 92 Slemdal
0710 OSLO
Norge
Ryenberget skole
Enebakkveien 152
0680 OSLO
Norge
St. Sunniva skole
Akersveien 4
0177 OSLO
Norge
Rudolf Steinerskolen i Oslo
Postboks 25 Hovseter
0705 OSLO
Norge
Steinerskolen på Nordstrand
Solveien 113
1162 OSLO
Norge
Østmarka skole
0687 OSLO
Norge
Norges Toppidrettsgymnas
John G. Mattesons vei
13
Hans Burums vei 30
Norge
Akademiet videregående skole i
Oslo
Heltberg private gymnas
Postboks 189
Hegdehaugsveien
Gjerdrumsvei 12
1357
BEKKESTUA
0323 OSLO
0484 OSLO
Norge
Natur videregående skole
Strømsveien 323 A
1081 OSLO
Norge
Oslo By Steinerskole
0129 OSLO
Norge
Noroff videregående skole
Postboks 6679 St.
Olavs plass
Torggata 8
0181 OSLO
Norge
Oslo Private gymnasium
Munkedamsveien 45
0250 OSLO
Norge
Oslo Sanitetsforenings
hjelpepleierskole
Sonans videregående Oslo
Fredrikke Quams gate
1
Pilestredet 56
0172 OSLO
Norge
0167 OSLO
Norge
Otto Treider Private Gymnas
Nedre Vollgate 8
0158 OSLO
Norge
Wang videregående skole
Hansteens gate 8
0253 OSLO
Norge
Lycee francais Rene Cassin
Skovveien 9
0257 OSLO
Norge
Den Tyske skole i Oslo - Max Tau
Postboks 214
Bogstadveien
0323 OSLO
Norge
Hans Burums vei 30
1357
BEKKESTUA
Norge
Norge
Alle videregående skoler
Alle grunnskoler med
ungdomstrinn
Norges Toppidrettsgymnas
Ungdomsskole Bærum
Alle voksenopplæringssentra
(elektronisk utsendelse)
6