Referat ER 2015.02.03

Comments

Transcription

Referat ER 2015.02.03
Møtereferat
Oppvekst og levekår
St. Svithun skole
Postadr.: Vikedalsgt 11, 4012 Stavanger
Besøksadr.: Vikedalsgt 11
Telefon: 51505150 Faks: 51505151
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr.: NO 964 965 226
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Deltakere:
Kopi til:
REFERANSE
Elevråd
Rom 181
Tirsdag 3. februar 2015, kl. 11:05
Elevrådsrepresentanter
Bente Dyngen
Referent: Eivor N. Knudsen
JOURNALNR
EK
Sak nr.:
8/2015
DATO
20.02.2015
Godkjenning av referat, saker under eventuelt
Referatet fra forrige møte godkjennes av elevrådet.
9/2015
Informasjon fra Kyviken Ungdomsklubb
To representanter fra Kyviken Ungdomsklubb ønsker at elevrådsrepresentantene
skal informere om klubben i klassene. I den forbindelse har de kommet på møtet for
å gi informasjon til elevrådet som elevrådsrepresentantene skal videreformidle til
sine klasser.
Vedtak:
Elevrådsrepresentantene informerer om tilbudet til Kyviken Ungdomsklubb i sine
klasser. De kan også opplyse om klubbens plakat som henger i gangen på skolen
(nede ved administrasjonen).
10/2015
Oppfølging av møtet 14.01.15
- Evaluering: Konferansen « Eg e den eg e»
Vedtak:
Saken ble ferdig diskutert på forrige møte. Tilføyelse: Amalie Stavnem blir med på
gruppa som har ansvar for at prosjektet videreføres.
- Skolelag i fotball
Vedtak:
Elevrådsleder Burak skal møte med gymlærerne for å ta opp saken.
- Kantinen/10.trinn
Vedtak:
Elevrådsleder Burak har snakket med kantineledelsen og videreformidlet elevenes
ønsker. Det er gjort noen endringer, for eksempel flere typer brød, flere typer pålegg
(for eksempel kyllingpålegg) og det er nå mulig å kjøpe te. Varm mat på onsdager
har startet opp igjen ettersom Morten er tilbake fra permisjon. I tillegg til disse
Sak nr.:
endringene er det planlagt å forandre bordplasseringen i kantinen for å få bedre
plass. Det må foretas en avstemning i klassene på om elevene er villige til å betale
for frukt før det evt. vil bli aktuelt å selge frukt i kantinen. Kantineledelsen har
avslått å gjenoppta salget av iste og sjokolademelk grunnet sukkerinnholdet i disse
varene. Elevrådet vil likevel ta opp dette på nytt ved en senere anledning.
Vibeke og Bente (rektor og assisterende rektor) har bl.a. besøkt Gosen og sett på
kantinen der for ideer til videre, større endringer (på sikt) i kantinen på St. Svithun.
- Skolens uteområder
Vedtak:
Elevrådsrepresentantene har informert sine klasser om hvor skolens grenser er.
- Aktivitetsdag på Midjord
For to år siden ble det arrangert aktivitetsdag på Midjord. Forrige skoleår ble det
ikke arrangert, og det er uttrykt ønske om å ha et lignende arrangement i år.
Vedtak:
Det er mulighet for å arrangere en aktivitetsdag for hele skolen. Dersom skolen skal
ha aktivitetsdag ser det ut til at det vil bli 12. juni på Midjord. Det trengs litt mer
planlegging for å få det helt sikkert/alt på plass.
- Eventuelt
Felles straff
Vedtak:
Felles straff skal ikke forekomme, kun de involverte/som har brutt en/flere regler
skal straffes
Språkregel
Vedtak fra forrige møte: Elevrådsrepresentantene må informere i klassene sine om
at skolen har en regel om at det ikke er lov å snakke andre språk enn norsk i vanlige
timer (språkfag er unntak).
Oppfølging: Elevrådsrepresentantene som er tilstedet har informert sine klasser om
regelen.
PC-ene på skolen
Vedtak:
Nettet på skolen er kommunens ansvar. Skolen gir beskjed om PC-ene/nettet
fungerer dårlig.
Temperaturen på skolen
Vedtak:
Er tatt opp med vaktmesteren
Felles arrangementer for hele skolen
Vedtak:
Aktivitetsdagen på Midjord vil bli et slikt arrangement. I framtiden kan det
arrangeres lignende tilstelninger.
11/2015
Plan for mobbing
Det er foreslått at skolen skal ha en ordning som går ut på at for eksempel to eller tre
fra elevrådet skal fungere som ”tillitspersoner” for resten av elevene. Dvs. at
elevene kan henvende seg til disse to/tre dersom de ønsker å snakke med noen om
for eksempel mobbing.
Vedtak:
Saken tas videre til neste møte pga høyt fravær
12/2015
Eventuelt
Skoleturer/klasseturer
2/4
Sak nr.:
Vedtak:
Skolen har foreløpig ikke råd til å arrangere turer (for eksempel skiturer) for hele
skolen. Klasseturer skal foretas i fritiden (utenom skoletid).
Toaletthygiene/renslighet
Vedtak:
Rensligheten/hygienen på toalettene er brukernes ansvar. Vaskepersonalet vasker en
gang til dagen, men det er brukernes ansvar å forlate toalettet i samme stand som da
de kom.
Røykelukt i gymsalen
Noen elever har klaget på at de opplever røykelukt i gymsalen, særlig på mandager.
Vedtak: Tas opp med ledelsen
Vegger mellom dusjene
Vedtak:
Tas opp med rektor.
Pulter og stoler i klasserommene
Det er kommentert at noen av pultene i klasserommene er for lave. Skolen har to
høyder på klasseromspultene og -stolene (markert med grønn og svart). Det ønskes
flere høye pulter. I tillegg er det tatt opp at det ikke er samsvar mellom antall pulter
og stoler av samme høyde.
Vedtak: Tas opp med rektor
Filmvake
Vedtak:
Grunnen til at det blir gitt avslag på søknad om å arrangere filmvake på skolen er
alarmene på skolen, i tillegg til at det trengs vakthold.
Nye bøker
Vedtak:
Skolen har en liste over prioriterte verk som skal kjøpes inn når skolen har råd.
Foreløpig har ikke skolen penger til å kjøpe inn nye bøker.
Skrivebøker med marg
Vedtak: Tas opp med Anette
Flere valgfag
Det er ønsket at skolen skal tilby flere eller andre valgfag enn dem som er nå. Noen
forslag som har kommet er ”Forskning i praksis” og ”Sal og scene”
Vedtak: Tas opp med rektor/ledelsen
Inneordning
Vedtak:
Ledelsen skal prøve å få til en tydeligere ordning på når elevene kan være inne og
ikke.
Klassekjæledyr
Vedtak:
Tas opp med rektor
Klassebilder/fotografering
Vedtak:
Det vil bli fotografering (m/profesjonell fotograf) kun for 10. trinn.
Elevrådsrepresentantene skal informere sine klasser om sakene som er tatt opp.
Neste møte: Onsdag 18. mars, kl. 11:05, rom 181
Saker til neste møte meldes Burak innen fredag 13. mars
3/4
Eivor N. Knudsen
Sekretær
4/4