VELKOMMEN TIL - Bergen kommune

Comments

Transcription

VELKOMMEN TIL - Bergen kommune
VISJON:
Kompetanse for alle i mulighetens skole
VELKOMMEN TIL
BLOKKHAUGEN SKOLE
SAKSLISTE
•
•
•
•
•
•
•
Presentasjon av skolen
Hva arbeider skolen med
Rådsorgan ved skolen
Klassedeling
Kontaktlærere
Forventninger til eleven
Forventninger foresatte har
til skolen
PRESENTASJON
• 24 lærerstillinger + skoleassistenter +
renhold + kontorpersonale
• Tilsammen ca. 32 personer
• Skolen er inndelt i tre avdelinger med
en avdelingsleder for hvert trinn.
• Avdelingsleder for 8.trinn til høsten er Inger
Johanne Kibsgård.
• Rektor Bente Kronhaug
• Lærerne på trinnet til høsten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Holger Vikdal
Hilde Haavardtun
Kristin Molvik
Maria Ladstein
Kyrre Myklebust
Henrik Dørum
Gro Sørgaard
Annbjørg Lindvik
Marianne Løvlie Eikemo
Johan Kvalø
• 270 elever ved skolen
• 4 klasser på 8.trinn pr. dags dato. Kan bli
tre klasser.
Kvalitetsrapporten viser:
• Høy trivsel hos elevene ved skolen.
• Lærerne ved skolen er stolte av
arbeidsplassen sin.
• Vi har gode lærere som vil eleven sitt
beste.
• Lærerne har alltid eleven sitt beste i
sentrum.
• Vi er alle tett på.
Hva og hvordan arbeider vi.
• Fokus på læring på alle nivå.
• De ansatte har fokus på gode
relasjoner til elevene og til
foresatte.
• Vi arbeider med Regnebyen, dvs.
å satse på matematikk som
grunnleggende ferdighet.
Matematikk i alle fag.
• Olweus skole. Kap. 9a
– Elevenes psykososiale miljø.
Rådsorgan ved skolen
FAU - hva gjør de?
- Er kontaktleddet til skolen.
– Er med å arrangere temakvelder
for elevene og foreldre.
– Arbeider med å få tak i
natteravnere.
– Skoleball.
– Ønsker et aktivt FAU.
– Møter en gang i mnd.
Skolemiljøutvalget (SMU)
• Der sitter elever, foreldre, andre tilsette, politiker,
lærer og rektor.
• Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med
skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende
vedtak.
• Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn
tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale
miljøet på skolen.
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte,
skoleledelsen og kommunen være representert.
Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene
for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.
(opplæringsloven § 11-1a)
Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU).
Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i
Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1.
• Skolen sitt øverste organ.
• Der sitter de samme som i SMU
• De skal godkjenne ordensreglementet på
skole. Ha innsikt i budsjett. Ønsker skolen
endringer på start- slutt tid, skal det opp i
SU til godkjenning.
• Ca. 3-4 møter i året.
• Forventninger dere som foresatte
har til skolen.
• Hva forventninger kan skolen ha
til meg som foresatt.
Forventninger skolen har til
eleven
• Å kunne arbeide godt sammen
med alle på skolen.
• Møte presis til alle timene og ha
med bøker og gymtøy.
• Følge ordensreglementet på
skolen.
• Gjøre lekser.
• Gjøre Blokkhaugen skole til et
godt sted å være for andre.
Forventninger skolen har til foresatte
• Ha god kommunikasjon med skolen.
• Være med å følge opp sønn/datter.
• Være en bidragsyter så eleven kommer
tidsnok til skolen.
• Ikke kjører eleven til skolen.
• Bidra i råd og utvalg.
• Støtter opp når skolen trenger hjelp
og støtte.
klassedeling
• Blokkhaugen skole foretar inndelingen, men vi
spør barneskolene om råd.
• Vi er ca.97 elever på 8.trinn.
• Er ennå ikke helt sikker på om vi blir tre eller fire
klasser.
• Grunnen er at det er stor variasjon i elevtall bare
siste uken.
• Alle foreldre skal få tilsendt lister til sin e-post,
med navnene fordelt på klasser.
• Husk å oppgi epostadresse til skolen
• Husk å gi oss mobilnummer til bruk i SMStjenesten vår
Timeplan og periodeinndeling
• Timetallet på trinn 8 skal være 22,5
timer pr. uke
• Vi teller i 60 minutter.
• Undervisningen ligger mellom klokken
8.00 - 15.00.
• Skoleåret er på 38 uker (og starter
mandag 17.august)
• Blokkhaugen deler inn skoleåret i 2
perioder.
Språk og fordypning
•
•
•
•
Tysk
Fransk
Spansk
Engelsk fordypning
• Timetall 2 timer pr. uke
Valgfagene
• 1,5 timer i uken til VALGFAG.
• Det er 57 timer pr skoleår.
• Vi tilbyr 5 valgfag på 8.trinn
neste skoleår.
Design og redesign
Forskning i praksis
Fysisk aktivitet og helse
Produksjon av varer og tjenester
Innsats for andre
Takk for oss og vel hjem.

Similar documents