Apotektekniker - Veiledningssentrene i Akershus

Transcription

Apotektekniker - Veiledningssentrene i Akershus
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
Navn:
Fødselsnummer:
Fag:
Apotektekniker
(Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!)
Vg1 Helse- og
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
sosialfag
Programfag:
Helsefremmende
arbeid
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: HSF1001
Gjøre rede for sammenhenger mellom helse og livsstil
Drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for
å bedre egen helse og folkehelse, både fysisk og psykisk
Sette sammen enkle måltider og vurdere energi- og næringsinnhold i tråd med
anbefaling om et sunt kosthold fra helsestyresmaktene
Drøfte helse-, livsstils og kostholdsinformasjon og reklame i media
Gjøre rede for hva den enkelte kan gjøre for å vedlikeholde et godt
immunforsvar og forebygge smittespredning, og forklare hva smittespredning
kan føre til
Forklare hvordan kroppen er bygget og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner
Utføre grunnleggende førstehjelp
Bruke rette arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og gjøre rede for
Godkjent/
Ikke godkjent
Kommentarer
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
sammenhengen mellom ergonomi og helse
Programfag:
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kommunikasjon og
samhandling
Kode: HSF1002
Gjøre rede for og gi eksempler på hva holdninger, verdier og menneskesyn er,
med utgangspunkt i ulike psykologiske perspektiv
Begrunne og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling
hos brukeren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og
funksjonsnivå hos den andre
Gjøre rede for hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer helse,
trivsel og velvære, og selv å medvirke til det
Kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå
Drøfte og prøve ut ulike modeller for konflikthåndtering
Forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan
bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er avhengige av tilbud i
oppvekst-, helse- og sosialsektoren
Gjøre rede for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren
Gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv
kunne vise empati i væremåten sin
Forklare hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemma
Programfag:
Yrkesutøving
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: HSF1003
Gjøre rede for hvordan en har organisert oppvekst-, helse- og sosialtjenestene
i samfunnet i dag
Drøfte hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvingen i oppvekst-,
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
helse- og sosialsektoren
Gjøre rede for kjennetegn på profesjonalitet i yrker innenfor oppvekst-, helseog sosialsektoren
Diskutere og gi eksempler på service, etikk og omsorg i oppvekst-, helse- og
sosialsektoren
Gjøre rede for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i oppvekst-, helse- og
sosialsektoren
Gjøre rede for hvorfor det er viktig med helhetlig og tverrfaglig samarbeid, og
gi eksempler på yrkesgrupper som er med i slikt samarbeid
Gjøre rede for utfordringer og muligheter som vårt flerkulturelle samfunn
representerer for yrkesutøvingen i oppvekst, helse- og sosialsektoren
Gi eksempler på hvordan brukeren kan stimuleres til læring og opplevelser,
uavhengig av alder, kulturtilhørighet og funksjonsnivå
Forklare sentralt regelverk som regulerer arbeidet i oppvekst-, helse- og
sosialsektoren
Prosjekt til
fordypning
Kode: PFO4106
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
Vg2
Helseservicefag
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Programfag:
Helsefremmende
arbeid
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: HES2001
Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den
psykiske og fysiske helsa
Drøfte sammenhenger mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold
Forklare hvordan fordøyingssystemet og immunforsvaret fungerer, og gi
eksempler på psykiske og fysiske faktorer som kan påvirke de
Beskrive symptom og allmenntilstand ved infeksjoner, forgiftninger og
allergiske reaksjoner og gi eksempler på aktuelle tiltak
Gjøre rede for bruksområde og de vanligste bivirkningene for de mest brukte
reseptfrie legemidlene
Forklare hvorfor det er viktig å følge den behandlingen som blir forskrevet
Gjøre rede for hva god hygiene har å si for å forebygge sjukdommer og hindre
smitte, og demonstrer relevante hygienetiltak
Forklare hovedprinsippene for helse, miljø og sikkerhet og gi eksempler på
hvilke konsekvenser de har i yrkesutøvingen
Forklare og vise sammenhenger mellom ergonomi og helse
Diskutere hvordan utforming av lokale og service kan påvirke velværet til folk
Programfag:
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kommunikasjon og
samhandling
Kode: HES2002
Gjøre rede for ulike måter å kommunisere på og diskutere hva som fremmer
Godkjent/
Ikke godkjent
Kommentarer
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
god kommunikasjon
Tilpasse kommunikasjon og samhandling til ulike pasienter og kunder i ulike
livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn
Gi eksempler på hva respekt, toleranse og omsorg innebærer for
yrkesutøvingen
Forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon av pasienter og
kunder, og drøfte hvorfor det er viktig å gi korrekt tilbakemelding til
samarbeidspartnere
Gjøre rede for den dokumentasjonsplikt helsepersonell har, og drøfte
betydningen av korrekt dokumentasjon for pasient- og kundesikkerhet
Gjøre rede for tegn og symptom på ulike psykiske reaksjoner hos pasienter og
kunder, og demonstrere profesjonell framferd
Gjøre rede for hva taushetsplikt og personvern innebærer i helseserviceyrker
Gjøre rede for informasjons- og veiledningsrollen overfor kunder og pasienter
Drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og vise de i praksis
Programfag:
Yrkesutøvelse
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: HES2003
Drøfte hva profesjonell yrkesutøving innebærer for helseservicefagene
Drøfte hva god service og profesjonell kundebehandling innebærer, og vise
det i praksis
Drøfte hva ulike bruker- og kundegrupper forventer av god service
Utføre administrative arbeidsoppgaver som er felles for
helseservicefagene, ved hjelp av digitale verktøy og andre kontortekniske
hjelpemiddel
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
Gjøre rede for aktuelle frivillige organisasjoner og den informasjon og bistand
de kan gi
Gi eksempler på utfordringer som helseservicefagene møter i yrkesutøvingen,
og drøfte etiske dilemma
Drøfte hvor viktig det er å følge planar og rutiner på arbeidsplassen
Gjøre rede for gjeldende regelverk for helsepersonell og gi eksempler på
hvilke konsekvenser regelverket har for yrkesutøvingen
Gjøre rede for aktuelle trygderegler og refusjonsordninger for legemiddel og
andre trygdeytelser
Forklare prinsippene for universell utforming
Utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvingen
Prosjekt til
fordypning
Kode: PFO4209
Vg3
Apotekteknikk
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Programfag:
Helsefremmende
arbeid
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: APO3001
Gjøre rede for hva et legemiddel er, og informere kunden om originalpreparat,
synonympreparater og parallellimporterte legemidler
Beskrive kroppens opptak, fordeling, nedbryting og utskillelse av legemidler
Gjøre rede for legemidlers ulike virkningsmekanismer i kroppen
Godkjent/
Ikke godkjent
Kommentarer
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
Veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og
aktuelle bivirkninger
Gjøre rede for bruk av utvalgte reseptpliktige legemidler
Veilede om riktig legemiddelbruk og gi eksempler på årsaker til og
konsekvenser av feil legemiddelbruk
Gjøre rede for folkemedisinsk tradisjon
Informere om bruk av droger, naturlegemidler og naturmidler og håndtere
andre alternative midler som selges i apotek
Veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer
Instruere kunder med spesielle behov i bruk av tekniske hjelpemidler og ulike
sykepleieartikler
Utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen
Programfag:
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kommunikasjon og
samhandling
Kode: APO3002
Formidle informasjon til kunder i ulike livssituasjoner og med ulike behov
Kommunisere og samhandle med kunder, kollegaer og andre fagpersoner
Drøfte apotekteknikerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet
Bruke ulike strategier for konflikthåndtering
Drøfte kjennetegn på profesjonell kundebehandling
Yte service til kunder
Drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske
retningslinjer
Gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
rettigheter og plikter
Håndtere klager i samsvar med regelverket
Beherske engelske faguttrykk
Følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern
Programfag:
Yrkesutøvelse
Er hele programfaget godkjent eller ikke godkjent?
Kode: APO3003
Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eget arbeid
Drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for apotekteknikeren
Bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt
Kontrollere og rydde på plass varer og legemidler etter aktuelle lagersystemer
og gjeldende regler for oppbevaring
Bruke relevante digitale verktøy i arbeidet
Bruke ATC-klassifikasjonssystemet i apotekarbeidet
Selge reseptfrie legemidler og handelsvarer basert på produktkunnskap og i
samsvar med gjeldende regelverk og etiske retningslinjer
Registrere, klargjøre og utlevere reseptmedisin i samarbeid med farmasøyt og
i henhold til gjeldende regelverk
Anbefale hensiktsmessig legemiddelform og veilede i bruken av denne
Framstille kremer, salver og flytende legemidler og dosere legemidler i
henhold til prinsippene for god produksjonspraksis
Tilvirke, omsette, markedsføre og kontrollere legemidler i tråd med gjeldende
regelverk
Utføre arbeidet i tråd med kvalitets- og internkontrollsystemet
Planlegge og gjennomføre kampanjeaktiviteter
Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering
Håndtere legemiddelavfall i samsvar med gjeldende regelverk
Planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med prinsippene for universell
utforming
Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
Dato:____________________ Sted:______________________________ Faglærer underskrift:____________________________________