Rammeplan - Troms fylkeskommune

Transcription

Rammeplan - Troms fylkeskommune
Forord
Troms fylkeskommune har en strategiplan «Tid for Mestring» som skal bidra til at de viktigste aktørene i
Troms opprettholder og utvikler kvaliteten i den videregående opplæringen i Troms. Det er viktig for
fylkesutdanningssjefen at dette kvalitetsarbeidet gjelder hele spektret i videregående opplæring, også elever
med rett til spesialundervisning, og som har sterkt nedsatt funksjonsevne og behov for omfattende
tilrettelegging i den videregående skolen.
Tilbud om hverdagslivstrening ble først tilbudt i Troms på Kvaløya videregående skole skoleåret 2012 –
2013. Dette tilbudet ble siden utvidet til flere skoler i alle regioner i fylket skoleåret 2014 – 2015. For å bidra
til en likeverdig opplæring uavhengig av skolested i Troms for de elever som velger hverdagslivstrening, har
Fylkesutdanningssjefen iverksatt en arbeidsgruppe for å utvikle en felles rammeplan for hverdagslivstrening
i Troms fylke gjeldene fra skoleåret 2015/16.
Arbeidsgruppen for å utarbeide denne rammeplanen har bestått av
• Hilde Åse Fuhr (leder for arbeidsgruppen) og Thorsteinn Einarsson fra Utdanningsetaten
• Rå videregående skole ved avd.leder Harald Bjørn Gideonsen
• Kvaløya videregående skole ved pedagog Tove Daldorff Aandstad og avd.leder Siw-Mona Tiber-Olsen
• PPT for videregående opplæring i Midt-Troms v/avd.leder Pia- Renate Vestad
Rammeplan for hverdagslivstrening skal være med på å tydeliggjøre innhold og rammer for opplæringen
eleven får sitt tilbud i. Den skal gi føringer for samarbeid internt på skolene og mellom skoler i Troms. Et
slikt samordnet tilbud om hverdagslivstrening gir mulighet for felles planlegging og utvikling på tvers av
videregående skoler og kan medvirke til at erfaringer skolene får i arbeidet kan bli gjort kjent for hverandre
slik at vi kan lære av og dele med hverandre.
Tilbudet knyttes til utdanningsprogram for studiespesialisering på grunn av stor utbredelse og det generelle
tilsnittet dette utdanningsprogrammet har. Tilbudet skal være valgfritt og søkbart i alle regionene i fylket.
Elever som søker etter relevante konkrete yrkeskompetansemål kan søke det aktuelle utdanningsprogram.
Hverdagslivstrening - et bidrag til bedre og mer helhetlig tilbud for søkerne. Det er tid for mestring!
Sedolf Slettli
Fylkesutdanningssjefen
Rammeplan for elever med avvik fra ordinære læreplaner - Hverdagslivstrening
Dette er en veiledende rammeplan for 3 år i videregående opplæring med hverdagslivstrening og er forankret
i generell læreplan (K06) (link til K06). Rammeplanen skal skape tydelige rammer for opplæringen og sikre
en felles basisopplæring for elevene. Målgruppen er elever med store avvik fra de ordinære læreplaner og
opplæringsmålene er ofte knyttet til områdene innen hverdagslivstrening (arbeid, bolig og fritid).
Denne rammeplanen skal sammen med det nasjonale læreplanverket danne grunnlaget for arbeidet med
IOP (individuelle opplæringsplanen). Rammeplanen skal være et styringsdokument og et verktøy i
planleggingen av undervisningstilbudet og utarbeiding av de individuelle opplæringsplanene.
Planen er en ramme hvor skolen selv må operasjonalisere og bryte ned kompetansemålene i forhold til den
enkelte elev gjennom en individuell opplæringsplan (IOP).
Kompetansemålene hentes fra rammeplanen. Det kan velges hele kompetansemål eller deler av
kompetansemålene som læringsmål.
Rammeplanen gir føringer for innholdet i opplæringen og er inndelt i tre hovedområder:
• Programfag.
• Fellesfag.
• Valgfrie programfag.
HMS (helse, miljø og sikkerhet) og IKT (digital kompetanse) forutsettes innarbeidet i alle felles- og
programfag.
IOP:
Elever som får spesialundervisning skal ha utarbeidet individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise mål
for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal organiseres, jf. Opplæringsloven § 5-5.
Konkretisering av læringsmålene i IOP en vil være et resultat av skolens kartlegging av elevenes styrke,
vansker og behov, og den sakkyndige vurderingen utarbeidet av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT vgo).
Målene skal være relevante, realistiske og målbart og i tråd med elevens planlagte sluttkompetanse i den
videregående opplæringen.
Elevene kan ha ulik funkjsonsnivå noe som medfører at ikke alle målene innenfor de ulike områdene i
rammeplanen vil være aktuelle for alle elevene. For noen elever kan det være aktuelt å hente opplæringsmål
fra flere nivå og områder i rammeplanen for hverdagslivstrening. Målene kan hentes fra alle nivå i
opplæringssystemet.
Vurdering:
Elever med spesialundervisning har samme rett til vurdering som alle andre elever, lærlinger og
lærekandidater i den videregående opplæringen. Rett til vurdering innebærer både en rett til
underveisvurdering og sluttvurdering og en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-1
I tillegg skal skolen en gang i året utarbeide skriftlig årsrapport. Årsrapporten skal gi:
• en oversikt over den opplæringen eleven har fått
• en vurdering av utviklingen til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP
Skolen skal sende oversikten (årsrapporten) og vurderingen til eleven eller foreldrene til eleven, til
fylkeskommunen, jf. Opplæringsloven § 5-5 og til PPT.
Det videregående skoleløpet
Gjennom opplæringsloven § 3-1 har ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, rett til
3 års heltids videregående opplæring.
Grunnskolen
Første år vg.
opplæring
Andre år vg.
opplæring
Tredje år vg
opplæring.
Kommunalt
tilbud/eventuell
utvidet opplæringstid
Søking og inntak.
Avklaring av
opplæringsmål mot
planlagt
grunnkompetanse
Opplæring etter
oppsatte mål
med eventuell
justering av
målene
Opplæring med
fokus på planlagt
grunnkompetanse
Vektlegging av
samarbeid med
kommunal
mottakerinstans
Opplæring med
fokus på planlagt
grunnkompetanse.
Gradvis overføring
til kommunal
instans
Dagsenter
ASVO
Muligheter for
voksenopplæring
Målgruppen er elever med store avvik fra de ordinære læreplaner og opplæringsmålene er ofte knyttet til
områdene innen hverdagslivstrening (arbeid, bolig og fritid). For disse elevene er det viktig med tidlig
samarbeid med kommunen/ grunnskolen. I dette samarbeidet skal man avklare realistiske sysselsetting etter
fullført 3 års heltids videregående opplæring. Dermed kan målsettingene til elevene i løpet av de tre årene bli
best mulig i tråd med livet etter videregående opplæring.
Kompetansemål:
Etter endt 3-årig opplæring skal elevene bli mest mulig selvstendige i livssituasjon, fritid og
arbeid/dagtilbud.
Dokumentasjon:
Kompetansebevis er dokumentasjon på oppnådde kompetansemål i den videregående opplæringen.
Programfag
Arbeidsopplæring og skapende ferdigheter
Formålet med programfaget er utvikling av elevens kompetanse. Gjennom innhold og
aktivitetsformer som søker å møte elevens uttrykksevne, kan faget medvirke til innlevelse,
utfoldelse og deltakelse for fremtidig dag- eller arbeidstilbud. Skapende ferdigheter som skal
gi eleven opplevelser og motivere til egenaktivitet og skaperglede.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal:
• lære å utrykke seg muntlig, skriftlig, ved alternativ og supplerende kommunikasjon
(ASK) og digitale verktøy.
• øve evnen til å lytte og til å forstå innhold i samtale, veiledning og instruksjon
• delta og lære i ulike aktiviteter av prosessen med fremstilling av varer og tjenester som
inngår i framtidig dag og eller arbeidstilbud
• lære å være åpne og mottakelig for ulike sanseinntrykk
• lære ved å oppleve, sanse og eksperimentere med egen kreativitet gjennom aktiviteter
som: musikk, dans, drama, maling og andre uttrykksformer
• lære og utvikle ferdigheter i kunst, håndverk og andre skapende aktiviteter
Hverdagslivsferdigheter
Formålet med dette programfaget er å utvikle elevens ferdigheter til å delta mest mulig
selvstendig i dagliglivet.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• lære å kjenne, forstå og uttrykke basale behov
• lære selvstendighet ved måltid
• lære å bruke sansene i forbindelse med matlaging
• lære enkel matlaging, tilbereding og opprydding
• lære oppskrifter ved bruk av digitale verktøy eller andre kommunikasjonshjelpemidler
• selvstendighet i egne hygienerutiner
• lære av- og påkledning
• lære vask og stell av tøy
• lære planlegging og gjennomføring av innkjøp
• delta i sosiale aktiviteter
Sosiale ferdigheter
Formålet med dette programfaget er å utvikle elevens sosiale kompetanse og
kommunikasjonsferdigheter for å kunne samhandle og delta i samfunnet.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• lære å tilpasse atferd i ulike situasjoner
• lære hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter- og former
• lære og forstå ulike reaksjoner gjennom å delta i sosialt samspill
• lære å ta kontakt, holde fast på og avslutte kommunikasjon med personer i
omgivelsene
• lære å samhandle med andre i turtaking, lek, dramatisering og samtale
• lære å lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesning
• lære bruk av sosiale medier
Fellesfag
Norsk/kommunikasjon
Formålet med norsk/kommunikasjon er at elevene skal arbeide med et bredt spekter av
muntlige, skriftlige og sammensatte tekster gjennom ulike medier, slik at både skrift,
symboler, lyd og bilder inkluderes.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• erfare og lære kjennskap til tekster, bildebøker, lydbøker, tegneserier, aviser, reklame,
nettsider, sanger, filmer og teater
• lære gjennom å leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord
og meningsbærende elementer
• lære samhandling med andre gjennom samtale, dramatisering og lek
• lære bruk av sang, musikk, drama og bilde i framføringer og presentasjoner
• lære bruk av digitale hjelpemidler til lesing, skriving og presentasjon
• lære å bruke bokstaver og eksperimenter med ord, i egen håndskrift og på tastatur
• lære å uttrykke seg kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
• lære å finne materiell på et bibliotek
Matematikk, natur og samfunnsorientering
Formålet med matematikk, natur og samfunnsorientering er at elevene skal gis opplevelser og
styrke elevens forståelse av rom, tid, kvalitet, kvantitet og årsak og virkning.
Kompetansemål/deltakermål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• lære mengde og tallforståelse gjennom eksperimenter og lek
• erfare og lære om dagsrytme, rekkefølger, klokka og årets inndeling
• lære om kroppen, sansene og egen identitet
• lære å bruke ulike sanser ved aktiviteter ute og inne
• lære å gjenkjenne tilbakevendende situasjoner og temaer i undervisningen
• erfare og lære rom, retning og avstand både inne og ute
• lære og erfare sammenhengen mellom årsak og virkning, gjennom å eksperimentere i
nærmiljøet
• utforske og lære om naturen ved alle årstider og i allslags vær
Kroppsøving
Formålet med kroppsøving er at den skal medvirke til at eleven opplever glede, inspirasjon og
selvinnsikt i å være i bevegelse og fysisk aktivitet i samhandling med andre.
Kompetansemål/deltakermål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• gjøre erfaringer og lære hvordan egen kropp fungerer
• lære å utnytte sitt eget bevegelsespotensiale
• vedlikeholde og bedre kondisjon, styrke, bevegelighet, balanse og koordinasjon
• styrke psykisk og fysisk utvikling gjennom å lære grovmotoriske og finmotorisk
aktiviteter inne og ute, og i ulik terreng
• styrke sosial kompetanse gjennom å delta og lære i ulike spill og aktiviteter
• erfare glede og motivasjon med å drive med fysisk aktivitet
• lære personlig hygiene etter fysisk aktivitet
Valgfrie programfag
Valgfrie programfag skal medvirke til å gi eleven erfaring i aktiviteter som relateres til
framtidig dag-/arbeidstilbud og fritid. Elevens interesser, forutsetninger og behov skal være
utgangspunktet for innholdet i faget. Innholdet i valgfrie programfag hentes fra
programfagene innenfor Hverdagslivstrening.
Kompetansemål
Mål for opplæringen er at elevene skal:
• lære og videreutvikle sine sterke sider i opplæring mot et framtidig bo-, dag- og/eller
arbeidstilbud
• lære om egne muligheter og begrensninger
• lære aktiviteter på skolen som tilsvarer aktiviteter og arbeidsoppgaver i et dag- og
botilbud
• lære aktiviteter og arbeidsoppgaver ved utplassering på framtidig dagtilbud
• videreutvikle særinteresser og styre egne fritidsmuligheter