Aibelansatte høsten 2014

Transcription

Aibelansatte høsten 2014
KURSTILBUD
FOR ANSATTE I AIBEL
www.aof-haugaland.no
Ta kontakt med en av oss i administrasjonen:
Sigmund Fosse
Daglig leder
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 06
Mob.: 901 66 730
Besøksadresse:
DreierGaarden, Haraldsgt. 190
Postadresse:
Postboks 24, 5501 Haugesund
web:
www.haugaland.aof.no
e-post:
[email protected]
Sentralbord:
52 70 90 00
/AOFHaugaland
Tone Robberstad
Senior Kompetanserådgiver
Elisabeth Næsheim Vågen
Senior Kompetanserådgiver
Inger Johanne Bligaard
Senior Kompetanserådgiver
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 04
Mob.: 917 55 798
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 02
Mob.: 907 29 380
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 09
Mob.: 970 97 556
Margrete Meidel Ramsdal
Senior Kompetanserådgiver
Anne Tove Hammer
Kompetanserådgiver
Edel Rosvold
Kvalitets- og
utviklingsansvarlig
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 07
Mob.: 915 58 242
[email protected]
o
Tlf.: 52 70 89 95
Mob.: 412 08 062
[email protected]
Tlf.: 52 70 90 05
Mob.: 992 63 774
Mojgan Parviz
Økonomileder
Randi Bauer-Nilsen
Sekretariatsansvarlig
Monica Eliassen Ervik
Kurssekretær
[email protected]
Tlf. 52 70 90 03
[email protected]
Tlf. 52 70 89 96
[email protected]
Tlf. 52 70 89 97
Synnøve Andersen
Kurssekretær
Janne Marie Sørenes
Kurssekretær
[email protected]
Tlf. 52 70 89 91
[email protected]
Tlf. 52 70 89 98
Fellesforbundet, FLT og El&IT på
Aibel har inngått et samarbeid med
AOF Haugaland
- Nå tilbys du mulighet til å styrke din kompetanse og bygge på din CV
Aktuelle kurstilbud:
Lederskolen……………………………………………………………………
Teori til fagprøven………………………………………………………..
Industrimekanikerfaget……………………………………..
Industrirørleggerfaget ………………………………………
Platearbeiderfaget …………………………………………….
Sveisefaget ……………………………………………………….
Logistikkfaget ……………………………………………………
Kontor- og administrasjonsfaget …………………….
Praktisk prosjektarbeid med prosjektsimulator ………….
Datakurs – jobb smartere i Office 2010 …………………….
Systematisk HMS arbeid / Sikkerhet og beredskap …..
Truckførerkurs ……………………………………………………………..
Praktisk engelskkurs …………………………………………………….
side 3
side 4
side 4
side 4
side 4
side 4
side 5
side 6
side 7
side 8
side 9
side 9
side 10
AOF Haugaland vil ha kontordager på Aibel, klubbens lokaler. Se oppslag og e-post
om når vi vil være tilstede. Velkommen innom for en hyggelig prat og veiledning!
Finansieringsmuligheter:
LOs Utdanningsfond
LOs utdanningsfond gir stipend til de fleste opplæringstilbud som tilbys til medlemmene i Fellesforbundet og FLT,
Aibel!
Krav: Skal ha vært organisert i 3 år eller mer
Korte kurs (min. 30 timer) gir stipend på kr. 5 000,Helårsutdanninger som Lederskolen gir mulighet for kr. 17 000,- pr. år
AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- pr.skoleår
Teori til fagprøve gir stipend på kr. 10 500,- (NB! Kun organisert i ett år eller mer)
Må søke før kurs/opplæring avsluttes!
GRATIS opplæring med «Voksnes rett til videregående opplæring»
Dersom du er 25 år eller eldre og ikke har fullført videregående skole med studiekompetanse eller
fagbrev/yrkeskompetanse, kan du ha rett til gratis videregående opplæring.
Søk elektronisk på www.vigo.no. Du trenger MinID eller BankID for å søke. Vi hjelper gjerne til med søknaden om du
skulle ønske det.
Statens lånekasse for utdanning
Ved å delta på videregående opplæring hos oss vil du kunne søke om støtte i lånekassen. Du kan søke stipend
og/eller lån.
Du søker elektronisk via www.lanekassen.no . Du trenger MinID eller BankID for å søke.
2
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Mer info om
våre utdanninger
finner du på våre
nettsider.
Lederskolen
Dette er en av våre mest populære utdanninger. Over 700 personer har gjennomført
lederutdanning i regi av AOF Haugaland. Lederskolen er en praktisk utdanning for
deg som ønsker å bli bedre på ledelse.
Målet med studiet
Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en
dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må
skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk
og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør
dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på
egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og
utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.
Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse.
Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk
utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års
studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en
grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst
forhold til egen lederadferd. Kurset går over en kveld pr.
uke, fordelt over 24 kurskvelder.
Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å
• bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
• skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv
som leder
• bidra til et inkluderende arbeidsliv
• forstå sammenhengen mellom egne handlinger,
produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske
resultater
Kurset tar for seg følgende fag:
•
•
•
•
Grunnleggende lederforståelse/ relasjonsledelse
Ledelse i et HMS perspektiv
Ledelse i endring
Ledelse og økonomi
Kursstart: 13. januar -16. november 2015
Kurspris: kr. 27.500,- (kan søke LO’s utdanningsfond om stipend på kr. 17.000,-)
Gjennomføring: 78 timer (12 kvelder og 6 kursdager)
”Vi tenkte på lederutviklingskurs. Så kom AOF Haugaland. Sammen kartla vi
behovene. Opplegget ble noe langt mer, og resultatet ble veldig bra!”
(Odd Ragnar Knurvik, Aibel AS, hvor mellomledere i fabrikasjonen ble kompetanseutviklet)
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
3
Teori til fagbrev som «Industrimekaniker-,
industrirørlegger-, platearbeider- eller sveisefaget»
Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Industriteknologi, danner sammen med godkjent
praksis grunnlag for å melde seg til fagprøve i industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget,
sveisefaget, platearbeiderfaget, CNC-maskineringsteknikkfaget eller produksjonsteknikkfaget. Din
arbeidserfaring avgjør hvilket fag.
Programfagene i
Industriteknologifaget
Produksjon:
Programfaget produksjon omfatter tilvirkning,
sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering,
overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget
seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper,
konstruksjoner og bruk av løfteutstyr.. Programfaget
omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling,
programmering og betjening av maskiner og utstyr.
Retningslinjer for HMS står sentralt.
Reparasjon og vedlikehold:
Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing,
montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og
utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske,
pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende
styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og
måleutstyr.
Dokumentasjon og kvalitet:
Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer
og digitale verktøy. HMS-vurderinger og kvalitetssikring står
sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og
dokumentasjon av arbeidsoppgaver.
4
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Industriteknologifagene:
Programområdet industriteknologi skal
legge grunnlag for yrkesutøvelse innen
mekanisk og teknisk industri,
prosessindustri og grafisk produksjon.
Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og
omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal
fremme helhetlig forståelse av
produksjonsprosesser, helse, miljø og
sikkerhet og legge grunnlaget for å tenke
tverrfaglig.
Opplæringen skal bidra til å gi eleven
kompetanse innen industriteknologisk
produksjon og montasje, drift og
vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr.
Priser:
Kurset er GRATIS for de som søker og får
innvilget «Voksnes rett til videregående
opplæring».
Kurspris: kr. 34.190,- eks. litteratur
kan søke LO’s utdanningsfond om
stipend på kr. 10.500,- og det er
godkjent for å søke stipend i Statens
Lånekasse for utdanning
Sjekk og FLT om stipendordninger
Teori til fagbrev i Logistikkfaget
Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Transport og logistikk, danner sammen med
godkjent praksis og følgende sertifikater/bevis:
Stropp og signalbevis, truckførerbevis og ADR dersom du trenger det for å utføre jobben din.
Mulighet for å melde deg opp til praktisk fagprøve.
Programfagene i Transport og logistikk
Transport og logistikkfaget:
Bransjeteknikk:
Dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av
utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen,
om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.
Livreddende førstehjelp og opptreden på skadestedet inngår
i programfaget. Programfaget dreier seg om teoretisk og
praktisk kunnskap om bruk og vedlikehold av
transporttekniske hjelpemidler og håndtering av farlig gods.
Logistikkfaget:
Logistikkfaget skal legge grunnlag for
logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen
lagring og interntransport av varer og
gods, sikring av last og klargjøring for
forsendelse. Faget skal fremme
kompetanse til å ivareta miljøvennlig og
sikker transport av varer og gods i
samsvar med nasjonalt og internasjonalt
regelverk og bransjens krav til lønnsom og
effektiv drift.
Transport og logistikk:
Dreier seg om næringens rammebetingelser,
kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av
virksomhetens lønnsomhet. Regelverk som næringen må ta
hensyn til som følge av stadig tettere tilknytning til
internasjonale avtaler, inngår også. Persontransport og
forflytning av varer fra innkjøp og fram til forbruker og videre
til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler
oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og
god håndtering av bods og passasjerer, flyten gjennom godsog personterminaler og prosedyrer for befordring av gods og
personer over landegrensene. Bruk av dokumenter og
informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold,
interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser
inngår i programfaget.
Yrkessjåførfaget ligger også under
samme teoretiske opplæring. Interessert i
dette yrke, ta kontakt for mer informasjon.
Priser:
Kurset er GRATIS for de som søker og får
innvilget «Voksnes rett til videregående
opplæring».
Kurspris: kr. 28.250,- eks. litteratur
kan søke LO’s utdanningsfond om
stipend på kr. 10.500,- og det er
godkjent for å søke stipend i Statens
Lånekasse for utdanning
Sjekk og FLT om stipendordninger
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
5
Teori til fagbrev i
Kontor- og administrasjonsfaget
Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Salg, service og sikkerhet, danner
sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg til fagprøve i Kontor- og
administrasjonsfaget.
Programfagene i Salg, service og
sikkerhet
Markedsføring og salg:
Programfaget dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser
basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for
salgsarbeid. Sentralt står menneskekunnskap og måter å skape
gode relasjoner på i gjennomføringen av salgsprosesser.
Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter
behovene i markedet. Programfaget omhandler også ulike forhold
som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike
markeder.
Sikkerhet:
Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og
organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet for å forebygge
uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike.
Det tar for seg regelverk for systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid og etiske normer som gjelder for
sikkerhetsarbeidet. Videre dreier programfaget seg om vurdering
av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved
hjelp av beredskapsplaner.
Økonomi og administrasjon:
Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i
virksomheter og om sentrale, administrative arbeidsprosesser og
kontorfunksjoner. Beregning av pris på varer og tjenester i ulike
markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av
lønnsomhet og likviditet, og regnskapsføring. Det handler om
økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutninger.
6
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Kontor- og administrasjonsfaget:
Kontor- og administrasjonsfaget skal
legge grunnlag for yrkesutøvelse innen
service, kundebehandling og
kontoradministrative oppgaver i
offentlige og private virksomheter. Skal
bidra til å utvikle kompetanse innen
elektroniske tjenester, regelverk innen
elektroniske tjenester, regelverk om
personvern og krav til innsyn. Videre
skal faget fremme kompetanse om
bruk av teknologiske verktøy i
kontorarbeid.
Salgsfaget (tidligere butikkfaget)
ligger også under samme teoretiske
opplæring. Interessert i dette yrke, ta
kontakt for mer informasjon.
Priser:
Kurset er GRATIS for de som søker og får
innvilget «Voksnes rett til videregående
opplæring».
Kurspris: kr. 27.850,- eks. litteratur
kan søke LO’s utdanningsfond om
stipend på kr. 10.500,- og det er
godkjent for å søke stipend i Statens
Lånekasse for utdanning
Sjekk og FLT om stipendordninger
Mer info om
våre utdanninger
finner du på våre
nettsider.
Praktisk prosjektarbeid med prosjektsimulator
I samarbeid med firmaet Learning by Doing, kan vi i tilby kurs praktisk gjennomføring
av prosjekter, med bruk av simulatorspill i undervisningen.
Kursets formål
Dette er ikke tradisjonelle kurs med forelesninger. Det
pedagogiske opplegget i undervisningen veksler mellom
teori og å bruke et brettspill – omtrent som Monopol. Her
skal læringen skje i team, slik at deltakerne også får
trening i gruppesamarbeid.
Hvert team skal lede sitt prosjekt i konkurranse med de
andre kursdeltakerne. Dette skaper deltakerengasjement
og aktivitet. Her vil en oppleve at det er gøy å lære om
prosjektledelse!
• Få trening i ressurseffektivitet
• Få trening i å mestre uforutsette hendelser
• Skape forståelse for prosesser og krefter som
påvirker og styrer prosjektgjennomføringen
• Skape felles kultur, språk, metoder og vurderinger av
prosjektengasjementer
• Trening i rapportering og oppfølging, og ikke minst å kunne
se konsekvenser
Kurset fokuserer på gjennomføring av prosjekter innen
godkjent budsjett, til avtalt tid og ikke minst til avtalt
kvalitet.
Mange som jobber i prosjekter deltar bare i deler av
prosjektet, men etter endt kurs vil man oppleve å ha en
bedre forståelse av helheten i et prosjekt.
Kurset brukes av en rekke høyskoler på det ettårige
studiet Prosjektledelse og Entreprenørskap, og NTNU
og TEKNA.
•Kursstart: Onsdag 14. januar 2015
•Kurspris: kr. 5.000,- (kan søke LO’s
utdanningsfond om stipend på kr. 5.000,- og få
kurset gratis)
•Gjennomføring: 30 timer (6 kvelder og en
kursdag)
”Kurset ble gjennomført med 20 medarbeidere. Marine Aluminium AS produserer
på bestilling og alle ordrer utføres som et prosjekt. Alle blir ikke prosjektledere, men
kurset ga alle en utvidet forståelse for sammenhengen i bedriftens virksomhet.
Deltakerne fikk gjennom kurset lagt grunnlag for å løse sine oppgaver på nye måter.
Derfor ble kurset nyttig.”
(Svein Sjøen, Marine Aluminium AS, Karmøy)
7
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Datakurs
– Jobb smartere i office 2010
Mange bedrifter har investert betydelige ressurser innen IT. Både maskinvare,
infrastruktur og programvare har vært prioriterte områder. Å sikre en tilstrekkelig
brukerkompetanse har derimot vært lavt prioritert.
Dette kurset vil lære deg å jobbe smartere i Office
2010. Kurset tar for seg de mest brukte
programmene Excel, Word og Power Point, og du vil
få en del smarte tips som gjør at du kan jobbe
smartere og mer effektivt. Du vil få en oversikt over
de mest populære og tidsbesparende teknikkene i
disse programmene.
I Excel 2010 får du vite hvordan du behandler
celler, rader og kolonner som et regneark består av.
Du lærer å skrive inn formler og funksjoner,
formatere regnearket, sette inn diagrammer og ta
utskrift.
Kursstart: Onsdag 14. januar 2015
Kurspris: kr. 5.000,(kan søke LO’s utdanningsfond om stipend på kr. 5.000,-og få
kurset gratis)
Gjennomføring: 36 timer (9 kvelder)
I Word 2010 lærer du å formatere tekst, sette inn
tabeller og illustrasjoner, utføre handlinger knyttet til
sideoppsett, korrektur og referering, samt utskrift.
I PowerPoint 2010 gis det en oversikt over hvordan
du lager en presentasjon, setter inn tekst og
illustrasjoner samt legger til effekter og skriver ut
støtteark.
Kurset gjennomføres en kveld pr. uke, totalt 9
kurskvelder. Må ha litt kjennskap til data fra før.
”Haugesunds Avis tok kontakt med AOF Haugaland for å få hjelp til å heve Excelkompetansen i bedriften. AOF Haugaland tilrettela for et bedriftsinternt kurs som
ga stort utbytte. Jeg har bare godt å si om kurset og AOF Haugaland. Kurset ble
gjennomført i AOF Haugaland sine meget flotte kurslokaler. Læreren var meget
kompetent, og vi fikk god oppfølging.”
(Frank Færaas, IT-sjef i Mediehuset Haugesunds Avis)
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
8
Mer info om
våre utdanninger
finner du på våre
nettsider.
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
AOF Haugaland er en stor leverandør av ulik HMS-opplæring. Fra utdanningen «HMS
Fagskolen», via Arbeidsmiljøutdanning – grunnkurs samt ulike sertifiserte og
dokumenterte sikkerhetsopplæringer til tema kurs i et HMS perspektiv.
Vi legger vekt på at kursene våre er virkelighetsnære og praktiske.
Temakurs;
Systematisk HMS arbeid / sikkerhet og beredskap
Temakursets innhold
•
•
•
•
•
•
Krav til systematisk HMS arbeid / Metodebruk
Risiko og risikovurdering
Rapporteringssystemer / avvikshåndtering
Kvalitet og kvalitetssystemer
Varsling og varslingsrutiner
Brann-, beredskaps- og rømningsplaner
Kursstart: januar 2015
Kurspris: kr. 5.000,(kan søke LO’s utdanningsfond om muligheter for stipend
på kr. 5.000,-og få kurset gratis)
Gjennomføring: 32 timer (8 kvelder)
Truckførerkurs
Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck. Opplæringen avsluttes
med en skriftlig teoretisk prøve. Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i
sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi
kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Når kandidaten har
bestått både teoretisk og praktisk kjøreprøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av
kompetansebevis for fører av truck
22 timer teoriundervisning, 6 timer praktisk bruk og 20 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 14 timer
praksisopplæring i opplæringsvirksomhet. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min.
undervisning).
Kursstart:
Kurs 1: 14.11.2014, kl. 15:00
Kurs 2: 08.12.2014, kl. 08:30
Pris:
Kr. 4 500,- inkl. materiell
* Praksisopplæring på truck må bestilles utenom og inngår
ikke i kursavgiften.
Flere kurser vil bli satt opp for våren 2015 – se våre hjemmesider for mer informasjon om disse
9
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Mer info om
våre utdanninger
finner du på våre
nettsider.
Språk
Behovet for språkkunnskap og kulturforståelse er økende i en stadig mer global
verden.
Behovet for språkkunnskap og kulturforståelse er økende i en stadig mer global verden. AOF Haugaland gjennomfører
jevnlig kurs for bedrifter som møter språklige utfordringer i sitt arbeid. I tillegg har vi tilbud om åpne kurs.
Praktisk engelsk
Veldig mange bruker engelsk i jobb eller privat sammenheng, og det fungerer tålig godt, samtidig som de også vegrer seg
og er usikre.
De fleste som har arbeidet i en bransje over tid kjenner terminologien og kan en del engelsk muntlig, og det som gjør folk
usikre eller skaper problemer er ofte ikke manglende ordbruk. . Det er like gjerne ordstillingen, altså måten vi skrur
sammen ordene til setninger, og det er dette som får språket til å høre "uengelsk" og noen gang litt amatørmessig ut.
På dette engelskkurset vil vi vise hvordan du kan bruke de engelskferdighetene du har fra tidligere skolegang, og hvordan
du kan bli enda trygger i omgang med engelsktalende. Oppfriskning av etablerte engelskkunnskaper og bevisstgjøring av
egne engelskforståelse skal bidra til dette.
Du vil lære viktige formuleringer og nyttige uttrykksmåter både skriftlig og muntlig.
Kursstart:
Kurspris:
Gjennomføring:
22. januar
kr. 5.000,- (kan søke LO’s utdanningsfond om stipend på kr. 5.000,- og få kurset gratis)
30 timer (10 torsdagskvelder fra kl. 17-21)
AOF Haugaland vil ha kontordag på klubbkontoret
Torsdag 20. november og onsdag 26 november, kl. 10-13
Her vil du treffe Inger Johanne og Tone fra AOF Haugaland. De svarer på
spørsmål angående de forskjellige kursopplegg og søknadsprosessen til LO’s
utdanningsfond.
10
AOF Haugaland, tlf.: 52 70 90 00, www.aof-haugaland.no
Mer informasjon om oss finner du på
www.aof-haugaland.no
AOF HAUGALAND
Besøksadr.:
DreierGaarden, Haraldsgaten 190
Tlf:
52 70 90 00
e-post:
[email protected]
Postadr.: Postboks 24, 5501 Haugesund
fax:
52 70 90 01
web:
www.aof-haugaland.no