Presentasjon fra infomøter aug 2015

Comments

Transcription

Presentasjon fra infomøter aug 2015
Forskningsutlysningen for
2016 – noen hovedpunkter
Informasjonsmøter august 2015
NLSH 18.august
UNN 19.august
Helgelandssykehuset/Finnmarkssykehuset
24.august
Tove Klæboe Nilsen
Vidar Anderssen
Helse Nord lyser ut
forskningsmidler for 15.gang…!
• Utlysning for prosjekter som har relevans for spesialisthelsetjenesten og god klinisk virksomhet i Helse Nord
• Mye er likt fra i fjor og de senere år
• Noe er nytt
– Noen nye bestemmelser
– Noen tidligere krav er forsterket
• Utlysning 18.juni – søknadsfrist 1.september
• Alle kriterier finnes i dokumentene i utlysningen
• Viser særlig til dokumentet søknadsveileder
Hvem kan søke?

Søker må som hovedregel være ansatt i et helseforetak i Helse Nord

Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom universitets-, høgskole- og
helseforetaksmiljø, og prosjekter med samarbeid mellom flere helseforetak
– Ved samarbeidsprosjekter mellom flere institusjoner og miljøer må det
framkomme av søknaden og foreligge dokumentasjon som bekrefter det

Alle profesjoner som driver/vil komme i gang med medisinsk eller helsefaglig
forskning
– Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, bioingeniører, annet
helsepersonell, og andre profesjoner (for eksempel biologer,
samfunnsvitere)
– Kravet er forskningskompetanse hos prosjektleder/søker (ph.d.)
– UNNTATT dobbeltkompetanseløp og stipend for forskerlinjestudenter, som
kun er for leger
Hvilken forskning prioriteres?
•
•
•
•
Klinisk forskning, pasientnær forskning, translasjonsforskning og
helsetjenesteforskning, samhandlingsforskning, helsefaglig forskning, samisk
forskning, farmasøytisk forskning m.m.… se flere detaljer i Helse Nords
forskningsstrategi
Definisjoner av samhandlingsforskning, helsetjenesteforskning, forskning på
kvalitet og pasientsikkerhet, aldersforskning og translasjonsforskning, i veileder
til forskningsutvalgene.
Ulike områder i våre tre forskningsprogrammer
NB! Noen øremerkinger av midler som før, inntil:
– 1 mill. kr til rehabiliteringsforskning
– 3 mill. kr til aldersforskning
– 2 mill. kr til rusforskning
– 2 mill. kr til samhandlingsforskning
– 2 mill. kr til forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
– alle summer for både tidligere og nye prosjekter
Forskningsprogram
• Somatisk forskningsprogram, inkludert rehabilitering og
aldersforskning - SFP
• Forskningsprogram for psykiatri og rus - PRP
• Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling
og telemedisin, samt kvalitet og pasientsikkerhet – HST
Flere søknadstyper innen alle program er mulig
Søker må selv velge hvilket program det søkes til
Søknadstyper i eSøknad 2016
•
•
•
•
•
•
•
Ph.d.-stipend
– Ordinært ph.d.-stipend
– Forskerlinjestudenter
– Dobbeltkompetanseløp
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad
– Lønn inntil 6 md., særskilte tilfeller inntil 12 md.
Postdoktorstipend
Utenlandsstipend
– For postdoktor finansiert over Helse Nords forskningsprogram i prosjektperioden
Korttidsprosjekt, inntil 12 md
– Ordinært prosjekt
– Pilotprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt
– Prosjekt som omfatter flere forskere
– Forskerstipend for enkeltforsker
– Inkubatorstøtte
Startstipend
– Startstipend for å skrive ph.d.-søknader
– Toppstipend
Om noen av søknadstypene
• Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad
– Mulig lønn inntil 6 md., tilfeller inntil 12 md. må argumenteres særskilt
for
• Korttidsprosjekt
– Mulighet å søke inntil fullt årsbeløp, ett års prosjekt
– Ordinært prosjekt eller pilotprosjekt
– Pilotprosjekt: prosjekt i småskala for å teste ut metode eller
problemstilling, på et allerede designet prosjekt, for å se om det kan
fungere i storskala.
– Pilotprosjekt må resultere i enten ny søknad om storskalaprosjekt, eller
en rapport til Helse Nord om hvorfor prosjektet ikke videreføres
– Det er ønskelig med publisering også fra pilotprosjektene
Forts. om noen av søknadstypene
Inkubatorstøtte
– Det lyses ut inntil 2 mill kr i 2016 til dette formålet. Foretaket må i
tillegg bevilge 30% av tildelt sum til prosjekt, og dette må
dokumenteres i søknaden.
– Skal sikre forskningsprosjekter til nye forskningsgrupper eller
forskningsmiljøer fra forskningssvake områder, som ellers ikke vil nå
opp
Forts. om noen av søknadstypene
Toppstipend
– Det tildeles inntil 4 stipend på inntil 250 000 kr pr stipend.
– Åpen for erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak (UiT har egen
ordning)
– Erfarne forskere (minimum ph.d.), tilhørende et godt forskningsmiljø, og
med potensiale til å nå opp i ekstern konkurranse
– Inntil 3 md. frikjøp til å skrive søknad om større prosjekter til
Forskningsrådet og EU
– Midlene kan alternativt brukes noe fleksibelt til både lønn, reiser m.m. i
forbindelse med den eksterne søknaden
– Formålet er øke antall gode søknader fra helseforetakene til eksterne
finansiører
– Egen forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk
må synliggjøres i søknaden
– Søknaden må være knyttet til en konkret utlysning hos ekstern finansiør
Forts. om noen av søknadstypene
Startstipend
• Det tildeles inntil 4 startstipend
• Kun for HF-ansatte (utenom UNN Tromsø)
• Frikjøp i 3 md. for å skrive ph.d.-søknad (ikke postdok.)
• Må søkes av veileder/person med dr.grad for navngitt kandidat
• Søknad må være forankret i en forskningsgruppe / et forsknings-miljø og
være forankret og i dennes forskningsplan/strategi.
• Startstipend gis for utarbeidelse av ph.d.-søknad, som er den formelle
forskerutdanningen.
– ph.d.-stipendet er forbeholdt ansatte under 60 år på
søketidspunktet, startstipendkandidat må derfor være yngre enn
dette
Forts. om noen av søknadstypene
Dobbeltkompetanseløp (ph.d.)
• Inntil 2 nye stipend for leger.
• De kan ha finansiering i 6 år (søke på nytt etter 3 år).
• Det tildeles 50 % finansiering av et ph.d.-stipend i perioden.
• Det prioriteres akademisk svake / forskningssvake fag som skal styrkes
for å kunne møte de akademiske kravene til spesialistutdannelse i faget,
gitt god kvalitet på søknaden.
• Det må dokumenteres 50 % finansiering fra arbeidsgiver for den kliniske
delen av stillingen.
• Må ha navngitt kandidat.
Kompetansekrav for ulike søknadstyper:
• Postdok.:
– Tildeling av postdok.-stipend gjøres under forutsetning av innlevering av
ph.d.-avhandling innen 31.12.2015, og endelig tildeling og utbetaling av
midler forutsetter godkjent avhandling og avlagt dr.grad innen 1.9.2016
• Ph.d.:
– Tildeling av ph.d-stipend forutsetter avlagt mastergrad /profesjonsstudium
på søketidspunktet 1.september 2015
Gjelder også søknader uten navngitt kandidat
• Forskerlinjestudenter:
– Det kan søkes om stipend med oppstart høst 2016 forutsatt avlagt
profesjonseksamen for kandidat våren 2016. Det kan også søkes om
oppstart januar 2016 for kandidater som har avlagt profesjonseksamen
våren 2015.
• Startstipend:
– Kandidat det søkes startstipend for må ha avlagt mastergrad, eller innlevert
masteroppgaven, på søketidspunktet 1.9.2015.
Kan man søke uten navngitt kandidat?
•
•
•
•
Ja, for ordinært ph.d.-stidpend
Ja, for postdoktorstipend
Ikke for øvrige søknadstyper
OBS, se tabell s. 12 i veilederen
Satser
• Stipendsats for ph.d. og postdok. prisjusteres til 970 000 kr i
2016 (gjelder også år 2 og 3 i tidligere tildelte stipend)
– Dette skal finansiere lønn og sosiale utgifter på lønn for arbeidsgiver
– minimum 60 000 kr til driftsutgifter pr. år
– ev. restsum råder søkeinstitusjon/prosjektleder over
• Øvrige beløpsgrenser:
–
–
–
–
–
–
–
Maks 1, 1 mill kr pr. vanlig prosjekt pr. år
Korttidsprosjekt: også 1, 1 mill. kr
Startstipend ut fra gjeldende lønn
Toppstipend inntil 250 000 kr
Korttidsstipend ph.d. - lønn inntil 6 eller 12 md.
Utenlandsstipend for postdok.- egen sats i tillegg til stipendet
Utstyr inntil 130 000 kr
Korttidsprosjekt
Vitenskapeli
g stilling
(stipend
rundsum)
Ja, inntil 3
årsverk
Ja, inntil 2
årsverk
Ja, inntil 3
årsverk
Ja, inntil 3
årsverk
Ja, inntil 6
månedsverk, i
særskilte
tilfeller inntil
12
månedsverk1
Nei
Utenlandsstipend
nei
nei
nei
nei
ja
nei
ja*
ja
ja
nei
Ja, inntil 3
årsverk
ja
ja
ja
nei
nei
ja **
nei
nei
nei
Søknadstype
Ph.d.-stipend
Ph.d.stipe
nd
Forskerlinje-student
Dobbelt-kompetanse
Postdoktorstipend
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Flerårig forskningsprosjekt
Startstipend
Toppstipend
Flerårig
forskningsprosjekt
Forskerstipend
Forsknin
gs-støttepersonell
Driftskostnad
er
Utstyr
Utenland
s-stipend
nei
ja
ja
nei
nei
ja
ja
nei
nei
ja
ja
nei
nei
ja
ja
ja
nei
nei
nei
nei
ja*
ja
ja
nei
Lønn
– Alle søkere fra HF, uansett profesjon, som får forskningsbevilgning
fra Helse Nord, har rett til å beholde sin grunnlønn/basislønn i
foretaket hvis de allerede er tilsatt i foretaket
– NB! Søkers lønn avklares med HR-avdeling / egen klinikk
– NB! For søkere fra universitet/høgskole gjelder lønnsreglementet i
UH-sektoren
– Søkere må sette seg inn i ev. lønnsforskjeller. Prosjekter flyttes ikke
til annen institusjon av RHF for at kandidater skal få høyere lønn
Hvor mye penger er det
tilgjengelig i 2016 ?
• Ledige midler i alle 3 program, mest i somatikk
• Total ramme avhenger av pågående budsjettprosess
SAMT øremerking til
• Startstipend: inntil 4 stipend
• Toppstipend: inntil 4 stipend
• Dobbeltkompetanseløp: inntil 2 stipend
• Forskerlinjestipend: inntil 2 stipend
• Inkubatorstøtte (flerårig forskningsprosjekt): inntil 2 mill. kr
• Totalt ut fra dagens budsjettsituasjon: 31,5 mill NOK ledig
Andre ting
• Dersom du må ha veileder/biveileder utenfor egne
institusjoner i Nord-Norge: søke om utgifter til det i søknad
• Utgifter til brukermedvirkning i prosjektene legges inn i
søknaden
• Ph.d.-opptak søkes UiT eller UiN
• Publisering: følge reglene om adressering
• Publisering: oppfordres til å publisere Open Access, HN skal
opprette et OA-fond
• For de som må ha REK-godkjenning: det må være søkt FØR
vår søknadsfrist, dvs. senest 1.9.2015
– Godkjenning eller kvittering for innsendt søknad må
vedlegges
Søkers og søkeinstitusjonens
ansvar
• Ansvar/forpliktelser i søkeprosessen
begge parter har et ansvar, se pkt. 2.1 og 2.2 i søknadsveilederen
• Mye viktigere: Ansvar i prosjektperioden!
• Prosjektleder: følge opp prosjektet adm., økonomisk,
kommunikasjon med RHF/sekretariat, rapportering og selvfølgelig
faglig ansvar, ansvar for framdrift osv.
• Ansvarlig institusjon: legge forholdene til rette, arbeidsgiveransvar,
arbeidsavtale, administrere, regnskapsføre
• Vær særlig obs. på dette ved samarbeidsprosjekt HF-UiT, og at
prosjektet søkes fra den reelt sett ansvarlige institusjon, og den
institusjon prosjektet hører hjemme hos
• Samsvar mellom søkeinstitusjon og lederforankring
Obs!
• For prosjekt som krever REK-godkjenning, pålegges både
prosjektleder og stipendiat å dokumentere at de har
gjennomført e-læringskurs i helseforskningsloven
• Vi har presisert kravene til prosjektbeskrivelse, se i
veilederen pkt. 11 (mal fra Forskningsrådet)
• Krav om veiledererklæring (også for postdok. som har annen
prosjektleder, og ikke navngitt ph.d og postdok. kandidat)
• Presisert at når det søkes flere kilder om finansiering til
samme formål, skal finansiering fra nasjonal arena mottas.
– Slik får vi HN-midlene til å strekke lenger, og vi hevder oss
i nasjonal/internasjonal konkurranse
NYTT for 2016
• Nytteperspektivet må framkomme tydelig av søknaden.
• Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig
finansiert klinisk forskning, er det innført krav om
begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og
pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring
av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord
har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i
forskning.
• Krav til utenlandsopphold ved postdoktorstipend:
Hensynet til internasjonalt samarbeid gjør at vi nå krever
utenlandsopphold på mellom 3 og 12 mnd i løpet av
stipendperioden
NYTT for 2016
• Forskerstipend som personlig stipend: forskerstipend
(under søknadstype flerårig prosjekt, knyttet til ett definert
forskningsprosjekt) kan fra i år kun søkes av navngitte
forskere. Dette er en søknadstype for å satse videre på
viderekomne forskere og forskertalenter i egne miljøer
• Det lyses ikke ut delte forskerstipend i år
• Sterke forskningsgrupper forventes å søke ekstern
finansiering gjennom Norges Forskningsråd, Kreftforeningen
m fl. og /eller EU midler. En søker eller forskergruppe kan
ikke påregne å få innvilget støtte til mange gode søknader
fra samme prosjektleder eller forskergruppe.
Vi minner om
• Personer fylt 70 år eller mer i 2015 har ikke søknadsadgang.
Dersom prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden,
må søkerinstitusjon vedlegge en skriftlig redegjørelse om
hvordan dette vil bli håndtert.
• Det skal inngås avtaler om avsatt arbeidstid til forskning
mellom klinikk/avdeling og stipendiat/forsker. Det foreligger
mal for egen forskerarbeidsavtale, se utlysningen.
Husk på…
• Vi avviser søknader på formalia, se kap.4 i veileder
• Vær nøye på obligatoriske vedlegg og formelle krav, se
kap.10 i veileder
• Det er klageadgang på saksbehandlingsfeil, ikke om
prosjektet er vurdert som støtteverdig / ikke støtteverdig,
eller hvor det er rangert på prioriteringslisten.
Hvordan søke og få penger?
• En god forskningside
• Engasjement og motivasjon
• Samarbeid med andre
• Gode veiledere, støttespillere og nettverk
• Bruk forskningsstøttepersonell og erfarne forskere enten i egen hus eller
i RHF, på UNN, UiT…
• Sett deg nøye inn i utlysningen og kriterier i veileder
• Sjekk at du får med alle obligatoriske vedlegg som kreves for din
søknadstype
• Skriv en god søknad
• Søknader vurderes etter kvalitet og relevans/nytte – spesifikke kriterier
finnes i vår utlysning
Hvordan søke og få penger?
• Ta de nye kravene om nytte og brukermedvirkning på alvor
– Dette innvirker på vurderingene og endelig prioritering i
komiteene som vurderer søknadene, se veileder s. 7
• Også innovasjonspotensialet skal beskrives
• Søker må kommunisere dette godt i prosjektbeskrivelsen!
Vurderingskriterier i utvalgene,
skala 0-5
1.
Kvalitet (vekt 70 %)
–
Prosjektets kvalitet
•
–
Søker/miljøets kvalitet
•
2.
Metodologisk styrke, gjennomførbarhet, nyskapende/bekreftende,
nasjonal/internasjonalt samarbeid
Publikasjoner/patenter/innovasjon, forskergruppe/miljø, veiledererfaring og
kandidatproduksjon
Relevans og nytte (vekt 30 %)
–
–
–
–
–
–
Relevans for helseforetak ift. helsetilbud
Samisk helse
Postdoktorstipend
Kompetansebygging / forskningssvake fag
Flerfaglig tilnærming
Regionalt samarbeid, foretaksovergripende prosjekter
Forts. vurdering i utvalgene
• Søknadene vurderes som støtteverdig eller ikke støtteverdig
• Støtteverdige søknader rangeres og prioriteres
Vanligste grunn til at prosjekter
ikke når opp
• Vage problemstillinger, uklart forskningsspørsmål
• For vagt om gjennomføring, for lite konkretisert hva som skal gjøres og
hvordan
• For lite datamateriale (vanlig i klinisk forskning)
• Ikke testbar hypotese
• Ikke definert endepunkt
• Mangler, eller dårlig begrunnet styrkeberegning
• For dårlige litteraturstudier
• For mye om tekniske spissfindigheter i metode, eller for uklart om
kvalitative metoder
• Mangler sammenheng i fremstilling av prosjektet (”klipp og lim”)
• For dårlig forklart formål med prosjektet
Litt om eSøknadsskjemaet
•
Lenken til skjemaet gir full tilgang til å lese og oppdatere søknaden.
– NB! Ikke rediger samtidig.
•
Søknadsskjemaet varierer avhengig av søknadstype.
– Søknadstypen kan ikke endres når man har valgt en
– Flere søknader fra samme prosjekt skal kobles sammen som relaterte
søknader.
•
Bruk forhåndsvisningen (lenke rett over innlever-knappen)
– Slik ser søknaden ut for utvalget
– Er søker kvalifisert?
– Samarbeidspartnere (før innlevering)
• Konkrete oppgaver. Ev. engelsk. Har alle bekreftet?
– Lederforankring (etter innlevering) Frist for leder 8. september.
• NB! Samsvar søkeinstitusjon og leder
Litt om eSøknadsskjemaet
• Ved innlevering
• Alle vedlegg må være med. Ettersending blir ikke godtatt.
• Innlever-knapp grået ut? Sjekk liste over mangler på samme
side.
• Innlevert søknad kan ikke endres.
– Ta kontakt med Vidar
– E-post bekreftelse
– Søknad som bes tilbakestilt for rettinger får status «ikke
innlevert».
Budsjettmodulen
•
Enkelt prinsipp: Kostnad x Antall år
•
Kan bare legge inn hel- og halvårsbeløp for stipend i budsjettmodulen
•
Alle ettårige kostnader ligger på første år, toårige på de to første, osv.
•
Ved oppstart senere på året:
– Oppstartsdato kan og skal oppgis i stipendsøknader (ph.d. og postdok.)
– Andre søknadstyper må oppgi dette som en budsjettkommentar i
vedleggsfilen eller i protokollen
•
Sjekk forhåndsvisningen hvordan budsjettet fremstår for utvalget.
Til slutt…
• Se nettartikkel, utlysningstekst og veileder for ALLE kriterier
som gjelder for denne utlysningen:
http://www.helse-nord.no/utlysning-avforskningsmidler/utlysning-av-helseforskningsmidler-for2016-article130043-23591.html
• Sekretariatet kan rådspørres fram til søknadsfrist:
– Vidar Anderssen og Johanne Lavold Eliassen på UNN
– Tove Klæboe Nilsen i RHF
– [email protected]
• Søknadsfristen er 1.9.2014 kl. 16.00