Tildeling av kompetansemidler for ansatte i helse

Transcription

Tildeling av kompetansemidler for ansatte i helse
Harstad kommune
Dok.id.: III.2-14
PERSONALSYSTEM
TILDELING AV KOMPETANSEMIDLER FOR ANSATTE I HELSEOG OMSORG
Prosedyre
Godkjent av:
Rådmannen
Skrevet av:
Tone Skoglund
Utgave:
3.04
Først utgitt:
01.10.201101.10.2011
Sidenr:
1
Revideres:
08.04.2015
Godkjent dato:
03.04.2013
Gjelder fra:
08.04.2013
Formål
Sikre at tildeling av tilskudd til utdanning er i tråd med Kompetanseløftet 2015 og
Fylkesmannens kriterier.
Tilskuddene skal bidra til at den kommunale pleie- og omsorgstjenesten får:
• Flere voksne helsefagarbeidere
• Flere ansatte som gjennomfører desentraliserte høgskolestudier
• Flere ansatte med videregående opplæring som tar fagskoleutdanning
• Flere ansatte med høgskoleutdanning som tar videre- og etterutdanning
Grunnlag
«Kompetanseløftet 2015» er en delplan til «Omsorgsplan 2015» som er regjeringens
oppfølging av St.Meld.Nr 25(2005-2006) «Mestring, muligheter og mening – Framtidas
omsorgsutfordringer»
Harstad kommunes opplæringsplan for helse og omsorg samt enhetens satsingsområde
innenfor gjeldende plan danner grunnlaget for tildeling av tilskudd.
Harstad kommunes permisjonsreglement vil være avgjørende for det refusjonsgrunnlag
som avdeling/enhet kan få dekt via kompetanseløftet 2015.
De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha
tilsvarende bestemmelser.
Beskrivelse
A.
ANSATT:
1. Enhetens kompetanseplan er avgjørende for tildeling av Kompetanseløftmidler.
2. Vedlagt søknadsskjema brukes. Alle punkter skal besvares.
3. Søknaden skal gi en kort begrunnelse for søknaden og hva kompetansehevingen
skal/kan brukes i egen avdeling/enhet.
4. Søknad leveres din enhetsleder som skal anbefale til kompetanseutvalget.
5. Vedtak på innvilget tilskudd/stipend vil besvares innen 3 – 4 uker etter søknadsfrist.
6. Sammen med vedtak følger det en avtale med vilkår som må signeres og returneres
personal.
TILDELING AV KOMPETANSEMIDLER FOR ANSATTE I
HELSE- OG OMSORG
Dok.id.:
III.2-14
Side : 2
B.
Enhetsleder/Avdelingsleder:
1. Utarbeide avdelings- eller enhets plan med mål for hvilken kompetanse som
prioriteres i enheten. Planen utarbeides etter føringer fra Kompetanseplan for helseog omsorgssektoren 2013-2015 (se vedlegg).
2. Søknad fra ansatte vurderes og anbefales ut fra egen plan/kompetansebehov (se pkt
1). Obs. Søknadsfrist. Søknad sendes til registrering i personalmappen i Ephorte.
(Omsorgsfaglig rådgiver legges som kopimottaker).
3. Dersom ansatt søker permisjon behandles denne ut fra permisjonsreglement.
4. Enhetsleder deltar på møte 2 ganger per år i kompetanseutvalget der det utføres
kommunal prioritering av innkommende søknader.
5. Følge opp at ansatte fullfører utdanningen som kommunen har innvilget tilskudd til.
6. Sender årlig bekreftelse til omsorgsfaglig rådgiver på antall innvilget
permisjonsdager med lønn. Dette kan sendes per mail (inneholde den ansattes navn,
fødselsdato, antall innvilget dager, avdelingens budsjett-ansvarsnummer).
7. Informere omsorgsfaglig rådgiver dersom ansatt som har mottatt tilskudd avslutter
kompetanseutdanning.
C.
Omsorgsfaglig rådgiver:
1. Legge ut informasjon på Intranett om søknadsfrister og hvilke utdanninger/
videreutdanninger som prioriteres. Se kompetanseplan. Bruk av midler fra
Kompetanseløftet (vedlegg)
2. Innkaller kompetanseutvalget (enhetsledere og personalkonsulent) til møte 2
ganger per år. Ansvar for gjennomføring av møtet. På møtet lages det en
prioritering av kompetanseutvikling og størrelsen på tildeling av tilskudd.
3. Etter mottak av mail fra avdeling/enhet (se pkt. 6 ovenfor)iverksettes
arbeidsoppgaver for ompostering/budsjettregulering fra Kompetasetilskuddsmidler
til avdelingen/enheten.
4. Søker Kompetanseløftmidler hos Fylkeskommunen.
5. Rapporterer til Fylkesmannen.
6. Føre regnskap for bruken av kompetansemidler.
7. Underrette lønn dersom tilskuddsmottaker har avsluttet sin utdanning.
D.
Personal:
1. Delta på møte 2 ganger per år der det utføres kommunal prioritering av
innkommende søknader.
2. Sende brev til søker med underretting om vedtak samt vilkår for mottak av
tilskudd. Brevet formes som en avtale med kriterier der mottaker må signere at
vilkårene godtas. (se Kriterier for mottak av stipend)
3. Signert avtale/svarbrev fra den ansatte returneres personal.
4. Ved mottak av svarbrev legges omsorgsfaglig rådgiver som kopimottaker.
5. Informere lønn om utbetaling av tilskudd/stipend.
E.
Lønn:
1. Utbetale tilskudd/stipend etter skriftlig informasjon fra personalavdeling.
Tilskuddet/stipend skal være skattepliktig.
2. Dersom ansatt (tilskuddsmottaker) avslutter utdanning sendes tilbakebetalingskrav
av det tildelte tilskudd.
TILDELING AV KOMPETANSEMIDLER FOR ANSATTE I
HELSE- OG OMSORG
Dok.id.:
III.2-14
Side : 3
Ansvar/myndighet
Det vises det til de tildelte ansvarsoppgaver som ligger under punktet beskrivelse.
Kvalitetsmål
Sikre at midler fra Kompetanseløftet 2015 brukes etter de retningslinjer som er fastlagt.
Sikre at den ansatte får saksbehandlet sin søknad etter de retningslinjer som er fastsatt.
Sikre at Harstad kommune bidrar til å nå de mål som settes i Kompetanseløftet 2015
Evaluering
Prosedyrene vurderes kontinuerlig i forhold til regelverkskrav, brukerkrav eller interne
krav og kvalitetsmål.
Kryssreferanse:
V-13
KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Vedlegg:
V01
V02
Søknad om midler til kompetanseutvikling (III.3-51)
KRITERIER FOR MOTTAK AV STIPEND - sjekkpunkter til innhold i brevmal
til søker (III.2-15)