juridisk kontormedarbeider

Transcription

juridisk kontormedarbeider
Lånekassegodkjente utdanninger
Reiseliv
Kontor og administrasjon
IT
Økonomi og personal
Markedsføring og ledelse
www.treider.no
Utdanningstilbud
kontor og administrasjon
- Advokatsekretær
6
- Juridisk kontormedarbeider
10
- Administrasjonssekretær 16
- Saksbehandler20
- Halvårig sekretærutdanning
24
økonomi og personal - Regnskapsmedarbeider28
- Lønnsmedarbeider32
- Regnskapskonsulent36
reiseliv
- Reiselivskoordinator40
- Hotell- og restaurantkoordinator
44
markedsføring og ledelse
- Butikkledelse – salg og service
48
- Markedskonsulent52
- Operativ ledelse
56
IT
- Nettverksadministrator60
søknadsskjema64
Foto: Jimmy Linus
Foto forside: Annette Larsen
Foto bakside: Herman Dreyer
Foto side 6 til 59: Annette Larsen
(hvor ikke annet nevnt)
5
Hva er en fagskole?
Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste!
En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt i arbeid.
Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom en utdanning ved Treider
Fagskoler, skal du tjene på i årene som kommer. De som kan vise til gode resultater fra
Treider Fagskoler, har alltid vært ettertraktet i arbeidsmarkedet.
Fagskoleloven har denne definisjonen:
hvem er treider fagskoler?
Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger
som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende
realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende
minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.
Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir
kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten
ytterligere generelle opplæringstiltak.
Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området med godkjenning
etter fagskoleloven. Dette innebærer bl.a. at studentene har rett til studiefinansiering fra lånekassen.
Sammen med utdanning ved høgskole eller universitet utgjør fagskoleutdanning det såkalte tertiærnivået i utdanningssystemet, dvs nivået etter
videregående skole.
Fagskoleutdanning er tilpasset flere målgrupper
– både de som etter videregående vil raskt ut i et
praktisk yrke – og de som etter noen år ønsker et
nytt yrkesvalg eller en videre utdanning innenfor en yrkesretning de skal fortsette i.
Studiene er praktiske og direkte yrkestilpassede.
Alle våre utdanninger er halvårige eller ettårige og
kvalifiserer for jobb innenfor mange ulike bransjer
og funksjoner. Alle halvårige studier tilbys også
som deltidsstudier på kveldstid.
Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå
rett ut i arbeid etter at studieåret er avsluttet. Vi
registrerer og gleder oss over at tilbakemeldingene fra både nåværende og tidligere studenter
er svært oppmuntrende. Særlig fremheves det at
skolen har meget dyktige lærere.
Velkommen til en spennende tid med fagskolestudier!
7
Advokatsekretær
Ettårig utdanning på dagtid
En advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske
kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder
som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider
med jus. Gjennom studiets andre semester er studentene ute i praksis én
dag i uken, slik at man oppnår både verdifull erfaring og nettverksbygging
mot bransjen.
Karrieremuligheter
Spesialisering som advokatsekretær åpner dørene
til interessante og spennende stillinger, f.eks i
politiet, ved domstolene, i statsforvaltningen, i
større og mindre advokatfirmaer, i inkassobyråer,
i bank og forsikring, finans og internasjonale
bedrifter med juridisk avdeling.
Kontoradministrasjon
Faget legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet
og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at
du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår
på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på
praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver.
En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver
verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye
krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og
serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du
ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst
forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen
forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får
du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste
kontorer.
Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering,
intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk,
kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av
utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen.
IT-BASERT REGNSKAP
Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap,
som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser
inntekter og kostnader. Du får en grundig innfø-
ring i regnskapets oppbygging og struktur samt
aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk
orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp
og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning
og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem.
IKT
Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene
tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen
Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god
kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet.
Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, PowerPoint, og Outlook. Word er det markedsledende
programmet innen tekstbehandling, og du vil lære
å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å
jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke
andre bruksområder. Studentene vil lære å sette
opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer.
Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner
og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk
fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære
å sette sammen en presentasjon og se hvordan
Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet
gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi
opplæring i Outlook, et program som brukes til å
jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste
programmet i den travle arbeidshverdagen.
PRAKTISK JUS
Gjennom arbeidet med modulen Praktisk jus skal studenten tilegne seg kjennskap til juridiske grunnbegreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de
øvrige modulene i utdanningen.
Du vil få en innføring i juridisk metode. Vi ser på sentrale juridiske grunnbegreper, hovedtrekk ved juridisk
metode og systematikk, samt hovedregler på enkelte
sentrale rettsområder som man typisk kan komme i
kontakt med i yrket som advokatsekretær. Eksempler
på dette er avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig forvaltning.
JURIDISKE EMNER
Hensikten med spesialiseringsfaget juridiske emner
er at studenten skal skaffe seg teoretiske kunnskaper
om generelle, men likevel sentrale fagområder de
fleste advokater befatter seg med. Studenten skal gjøre seg kjent med hvilke selvstendige arbeidsoppgaver
en advokatsekretær kan gjøre for å avlaste advokaten.
Det legges vekt på praktisk utførelse av helt sentrale
arbeidsoppgaver.
I faget gis det trening i å skrive etter diktafon, samtidig som du lærer ferdigheter i bruk av programvare
for juridiske dokumenter, fylle dem ut og lagre dem
elektronisk. Det skal søkes i Brønnøysunds hjemmesider for å kunne innhente bedriftsopplysninger, laste
ned relevante skjemaer og fylle dem ut.
Du vil få en gjennomgang av sentrale dokumenter i
sivile saker og straffesaker, samt kjennskap til gangen
i inkasso, konkurs, og eiendomsomsetning med en
gjennomgang av nødvendige saksdokumenter.
Studenten får også en innføring i forhold som er karakteristisk for et advokatkontor, som taushetsplikt og
advokatetiske regler.
Studentene får instruksjon og trening i å søke effektivt i lisensiert Lovdata.
9
Engelsk for advokatsekretærer
PRAKTISK INFORMASJON
Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste
jobber. På et advokatkontor vil det forekomme
henvendelser der kommunikasjonen må foregå
på engelsk. Det er viktig at du forstår klienten og
kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og
muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og
kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for
juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I
undervisningen legges det vekt på gruppearbeid
for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse.
VARIGHET
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken.
Praksisen skal være fagrelevant.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
11
Juridisk kontormedarbeider
Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid
Er du interessert i en utdanning som gir deg innblikk i hvordan samfunnet
styres av lover og regler, og hvordan man ved riktig bruk av lovparagrafer kan
løse de problemer eller tvister som oppstår? Ønsker du å få en oversikt over
jungelen av juridiske dokumenter som møter oss i hverdagen, få en forståelse
av disse og hvorfor man bruker dem?
Det juridiske fagfeltet er stort og voksende. Samfunnsutviklingen gjør det
nødvendig å lovregulere stadig nye områder. Dette skaper ytterligere behov
for juridisk kompetanse og innsikt, også hos dem som skal bistå advokatene/
juristene.
MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET
Vår målsetting er å gi deg en bred kontorfaglig
utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som sterkt vektlegger juridiske emner og bruk av IT som verktøy.
Målet for utdanningen er at du skal få en generell oversikt over rettssystemet samt innføring
i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete
arbeidsoppgaver på egenhånd, men under
juristens ansvar.
Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg
innføring i jus og opplæring i kontoradministrative
fag slik at du skal fungere effektivt og godt som
sekretær i advokatfirmaer. Kunnskapen er også
sentral i betjening av klienter, saksbehandling og
når du skal assistere advokaten.
Utdanningen kvalifiserer for sekretær- og
saksbehandlingsarbeid på advokatkontor, kontor
innen offentlig forvaltning som stat, kommune og
fylkeskommune, samt større næringslivsforetak.
Utdanningen egner seg også som en generell
kontorfaglig opplæring.
JURIDISKE FAG
Jus er et komplekst fagfelt. Det finnes alltid flere
sider i en rettstvist. Hvordan skal du bruke rettskilden? Hvordan kan du finne frem i de forskjellige
fagfeltene for å løse juridiske problemstillinger?
Dette er sentrale spørsmål i de juridiske fagene.
Privatrett
I juridiske fag ser vi nærmere på samfunnet og
dets lover, normer og regler. Det er riktig bruk av
lovverket som forebygger kriminalitet og urettferdighet. Likevel kan det være vanskelig å vite
hva som er riktig og hva som bør tas i betraktning i sensitive juridiske tvister som f. eks. daglig
omsorgsrett til et barn eller fordelingen av de enkelte eiendelene etter et ekteskapsbrudd. Dette
er emner som omhandles av familieretten.
Få temaer skaper så mye uenighet og splittelse
som spørsmål vedrørende arv og testament.
Hvorfor oppstår problemene og hvordan kan de
unngås? Dette er interessante juridiske områder
som lovreguleres gjennom arveretten.
Andre juridiske områder i privatretten er avtalerett og kontraktsrett. Hva er en avtale? Hvor
bundet er man når man inngår en avtale? Er det
forskjell på en skriftlig og muntlig avtale juridisk
sett? I arbeidet med avtaleretten stilles du overfor er rekke problemstillinger som du kanskje
også kjenner igjen fra eget dagligliv. Svarene er
ikke alltid like innlysende enten det gjelder private avtaleforhold eller avtaler knyttet til en arbeidssituasjon.
Markedsføringsloven har til hensikt å sikre at
markedsføring av varer og tjenester er i samsvar
med gjeldende lovgivning. Likevel blir vi i dagens forbrukersamfunn eksponert for produkter
av ulik kvalitet. Hvordan styrer lovverket markedsføring av varer og tjenester mot forbrukere
og næringsliv?
Forbrukerkjøpsloven, som har regler om
kjøper og selgers rettigheter og plikter, sikrer at rettighetene våre blir ivaretatt også etter produktet er kjøpt og betalt.
Arbeidsmiljøloven regulerer våre rettigheter i
arbeidslivet. Denne er essensiell å kjenne til både for
arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven har som formål å:
• legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet
knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger
og livssituasjon.
• sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i
arbeidslivet.
• sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.
• bidra til inkluderende arbeidsliv som på best mulig
måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetens og
samfunnets behov.
Privatretten vil også gi deg innføring i juridiske områder som erstatningsrett, eiendomsrett og pengekravsrett. Du vil få kjennskap til selskapsstiftelse og
kravene som stilles til stiftelse av ulike selskapstyper.
Offentlig rett
Offentlig rett er den delen av jussen som omhandler
det rettslige forholdet mellom individet og staten,
og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene.
I faget vil du få en innføring i domstolsordningen,
herunder også et innblikk i internasjonale domstoler.
Videre vil du få opplæring i strafferett og kriminologi.
Hvem vi straffer og hva vi straffer for er viktige emner
å tilegne seg kunnskap om. I offentlig rett gjennomgås også forvaltningsretten og offentlighetsloven.
Advokatkontorets behandling av klienter er av stor
betydning for firmaets renommé. Respekt for individet står sentralt i god og riktig klientbehandling.
En utviklet forståelse for juridiske problemstillinger
og gode vurderingsevner er derfor svært sentralt.
Du skal tilegne deg kunnskap om viktigheten av, og
reglene knyttet til, service, taushetsplikt og inhabilitet. Videre får du opplæring i advokatetiske regler,
advokatskikk og advokatens generelle retningslinjer
i klientbehandlingen.
13
KONTORADMINISTRATIVE FAG
I de kontoradministrative fagene får du opplæring i
Regnskap, Juridisk korrespondanse og Engelsk forretningskorrespondanse.
Regnskap
Som Juridisk kontormedarbeider blir du gjerne gitt
arbeidsoppgaver knyttet til enkel regnskapsføring,
lønn, timeregistrering og fakturahåndtering. Opplæringen i regnskap bidrar til å gjøre utdanningen
anvendelig også i andre typer jobber.
Faget gir innføring i grunnleggende regnskap og
forståelse for nøkkeltallene som fremkommer av
regnskapet. Fokuset er på eksternregnskapet og
tjenesteytende virksomheter. Du vil også lære om
behandling av klientmidler og generell lovgivning
som regulerer fagområdet. I utdanningen legges det
vekt på at du skal få en praktisk forståelse av regnskapsfaget, og enkelt kunne overføre kunnskapen til
praktisk arbeid. Forelesninger blir derfor kombinert
med diskusjoner, selvstendig oppgaveløsning og
gruppearbeid. Vi fokuserer på forståelsen av hvordan
tallene i regnskapet fremkommer og hva de betyr.
Juridisk korrespondanse
Hensikten med faget er å sikre at du, etter endt utdanning, kan fremstille korrekt juridisk korrespondanse.
Du lærer deg generell dokumentforståelse både
mht. utseende og innhold, samt regler for opprettelse og skriving av juridiske dokumenter. Rettskrivning
og godt språk, samt evne til å fremlegge budskapet
på en entydig måte som ikke kan misforstås, er helt
avgjørende. Herunder blir innføring i juridisk terminologi viktig.
Du lærer videre bruken av, forståelsen for, og
reglene rundt en rekke dokumenter som gjeldsbrev,
betalingsoppfordring, tvangsforretninger, panteobligasjoner etc. Du får kjennskap til dokumenter
vedrørende kjøp og salg av eiendom, samt dokumenter knyttet til forliksklage og stevning.
Gjennom opplæringen i juridisk korrespondanse
bruker du et digitalt dikteringssystem i kombinasjon
med markedsledende programvare; Advisor og
Akelius.
Et annet viktig fokus er juridisk informasjonsinnhenting. Du vil få innblikk i de viktigste juridiske
kanalene og nettsidene for å fremskaffe informasjon som juristen/advokaten ber deg om. Du vil få
opplæring i bruk av rettskilder, deriblant Lovdata,
et viktig hjelpemiddel for alle som jobber innen jus.
Det vesentlige elementet er å bli god på innhenting
av så konkret og relevant informasjon som mulig.
Engelsk forretningskorrespondanse
Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På
et advokatkontor vil det forekomme henvendelser
der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er
viktig at du som Juridisk kontormedarbeider forstår
klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering
og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for
juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I
undervisningen legges det vekt på gruppearbeid
for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse.
PROSJEKTOPPGAVE
Utdanningen inneholder en obligatorisk prosjektoppgave. Dette er en gruppeoppgave hvor studentene velger et juridisk emne i samråd med foreleser.
Hensikten er at studentene skal lære å planlegge,
ferdigstille og gjennomføre et presentasjonsoppdrag. Gruppene skal presentere et ferdig prosjekt
for foreleser og klasse i plenum.
15
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett
semester, eller på kveldstid (deltid) over to semestre.
EKSAMEN
Du går opp til fire eksamener; Privatrett, Offentlig
rett, Regnskap og Juridisk korrespondanse/Engelsk.
Videre skal du delta på og fremføre en prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og bestått prosjektoppgave, utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
FORKUNNSKAPER / FORKURS
Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom
søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må
søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i
IT gjennomføres andre helg etter oppstart.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
17
Administrasjonssekretær
Ettårig utdanning på dagtid
Med denne utdanningen har du et godt utgangspunkt for administrative
stillinger i handels- og servicenæringen, internasjonale bedrifter og i det
offentlige. Du vil jobbe med praktiske og relevante problemstillinger
gjennom hele utdanningen, og gjennom utdanningens andre semester
vil du ha praksis i bedrift én dag i uken.
KARRIEREMULIGHETER
Du vil finne tidligere studenter som sekretærer og
saksbehandlere bl.a. i norske og multinasjonale
selskaper, i import/eksportbedrifter, i salgsorganisasjoner, i konsulentselskaper, i finansielle institusjoner og i offentlige etater. Mulighetene er mange
for en allsidig kvalifisert Administrasjonssekretær.
KONTORADMINISTRASJON I
Faget er praktisk og relevant, og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg
teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel
sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En sentral del
av undervisningen er å legge vekt på egenskaper
som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet,
orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner,
samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal
kunne utføre, slik at du har et godt utgangspunkt
for arbeid på de fleste kontorer.
Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering,
intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk,
kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av
utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen.
KONTORADMINISTRASJON II
Arbeidsgivere har et økt behov for medarbeidere
med utvidede kunnskaper innen administrasjon
og kontortekniske områder. Spesialiseringen Kontoradministrasjon II omfatter bl.a. opplæring i databaserte kontoradministrasjonsprogrammer, utvidet korrespondanse, referater, notater, rapporter;
personalarbeid; HMS; internkontroll; reisebestilling, møtearrangementer; markedsføring og kommunikasjon; bruk av internett til innkjøp; kreditt,
lån, sikkerhet. Avansert tekstbehandling på superbrukernivå, som f.eks lære å arbeide med lange og
komplekse dokumenter, lage fotnoter, generere
automatiske innholdsfortegnelser, beherske inndelinger med ulike topp- og bunntekster, bruke
autotekster og autokorrektur, bruke og lage stiler
og maler, beherske avansert fletting med sortering
og filtrering av dataposter, utforme skjemaer og
lage makroer. Studenten skal også kunne overføre
data til andre programmer og viseversa.
REGNSKAP
Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap,
som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i
regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle
lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære,
kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning,
dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg,
kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift
og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem.
IKT
Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene
tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste
verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet.
Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, PowerPoint,
og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe
raskt og effektivt med filbehandling, redigering og
formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med
tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark
med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle
diagrammer. I tillegg lærer du å jobbe med avanserte funksjoner som pivottabeller, lage makroer
samt relatere ark til hverandre.
Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner
og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk
fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette
sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom
visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i
Outlook, et program som brukes til å jobbe med epost, organisering av avtaler og påminnelser. Dette
er for mange kanskje det viktigste programmet i
den travle arbeidshverdagen.
Foto: Jimmy Linus
PRAKTISK JUS
Gjennom arbeidet med faget Praktisk jus skal studenten tilegne seg grunnleggende kjennskap til
juridiske begreper, metode og systematikk. Dette
legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagene i utdanningen.
19
Du vil få en innføring i juridisk metode samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som
man typisk kan komme i kontakt med i yrket som
administrasjonssekretær, for eksempel avtalerett,
kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig rett.
Engelsk for næringslivet
Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste
jobber. I de fleste bransjer vil det forekomme
henvendelser der kommunikasjonen må foregå
på engelsk. Derfor er det viktig med god skriftlig
og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering
og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet
for samarbeid også på tvers av landegrensene. I
undervisningen legges det vekt på gruppearbeid
for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen
skal være fagrelevant.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for
lån og stipend i Lånekassen.
21
Saksbehandler
Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid
Utdanningen Saksbehandler er en solid utdanning innen
saksbehandling og juridiske emner knyttet til offentlig forvaltning
og privat næringsliv. Etter endt utdanning skal studentene ha
kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder/teknikker, arkivering og om relevante støttesystemer.
MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET
Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg
som student en praktisk og direkte yrkesrettet
utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet.
Utdanningen kvalifiserer for saksbehandlerjobber;
som for eksempel i kommuner og fylkeskommuner,
direktorater og etater (eksempelvis NAV), bank,
forsikring, inkasso samt kundekontakt/reklamasjon
innen privat næringsliv. Treider Fagskoler bruker
relevant og ledende programvare for å forberede
deg best mulig på hvilke arbeidsoppgaver som
møter deg som saksbehandler. Programvarene
som benyttes er Advisor, 360° og Microsoft Office. I
tillegg benyttes Lovdata aktivt. Ved endt utdanning
skal du ha god nok kompetanse til å tre rett inn i en
saksbehandlerstilling.
Utdanningen består
av
flere ulike fag
med hovedvekt på de juridiske sidene ved
saksbehandling samt metoder og teknikker til
bruk i saksbehandlingsprosesser, herunder arkivfunksjonen og bruk av arkivsystem.
Det vil bli undervist i det politiske system og hvordan
forvaltningen forholder seg til og styres etter dette.
God kommunikasjon og etikk er viktig uavhengig av
om saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller
i en privat bedrift. Dette blir vektlagt gjennom hele
utdanningen.
SAKSBEHANDLERROLLEN
Hensikten med faget er å sikre at studentene
skal kjenne de grunnleggende prinsippene for
saksbehandlerrollen, gjeldende lover, rettspraksis
og saksbehandlingsregler. For offentlig sektor
gjelder spesielle prinsipper som for eksempel
legalitetsprinsippet,
likebehandlingsprinsippet
og offentlighetsprinsippet. Du vil lære hva slike
prinsipper betyr i praksis for publikum og hvilke
betydning de har for saksbehandlers måte å løse
oppgavene på. Du vil også jobbe med temaet
personlig kvalitet.
JURIDISKE EMNER
Jus er et komplekst fagfelt og krever god oversikt. I
dette faget vil du få innføring i rettskildene og hvordan
du skal bruke dem. Under hovedområdet offentlig
rett vil du få innsikt i den delen av jus som omhandler
det rettslige forholdet mellom individet og staten, og
det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene;
Stortinget, regjeringen og domstolene. Studenten vil
få en gjennomgang av forvaltningsretten herunder
forvaltningsloven
og
eForvaltningsforskriften,
offentlighetsloven og personvernet (gjennom
blant annet personvernloven og eSignaturloven).
I tillegg vil vi behandle tema innenfor trygde- og
sosiallovgivning samt personretten (likestillingsloven
og skadeerstatningsloven). Du vil få mange eksempler
på hvordan slike lover og forskrifter brukes i praksis.
I jusfaget vil vi aktivt benytte Lovdata, og du vil få
trening i å finne fram i databasene på en rask og
effektiv måte.
SAKSGANG, ARKIVERING OG PROSESSVERKTØY
Faget belyser vår elektroniske hverdag og hvordan
IKT gjør saksbehandling effektiv og hensiktsmessig
når det benyttes på rett måte. Du vil få innføring i
elektronisk saksgang med bruk av elektroniske verktøy og de lover og regler som regulerer dette området. Det er viktig å kjenne til de ulike formene for
elektroniske dokumenter, hvordan disse utarbeides,
sendes, saksbehandles i andre instans, arkiveres og
sikres. Du vil lære prinsippene for arkivering og du
skal også lage en arkivplan. Behandling av papirbaserte dokumenter i et elektronisk arkiv (skanning),
e-post og sms er også tema. Utdanningen innebærer
utfordringer knyttet til både teoretiske og praktiske
oppgaver.
Arkivsystemet 360° benyttes for at studentene skal få
trening i praktisk journalføring og arkivering.
I faget vil du få trening i å gjennomføre
saksbehandlingsprosedyrer. Det vil bli presentert og
brukt ulike metoder og teknikker for saksbehandling.
Kontoradministrasjonssystemet Advisor brukes til
organisering av dokumenter, lagring av maler og
arkivering av saker, og dette systemet vil du bruke i
praktisk oppgaveløsning.
FORVALTNINGEN
Du vil få kunnskap om hvordan det politiske system
fungerer, hvordan det er organisert og hvilke lover,
regler, fullmakter og oppgaver som regulerer
forvaltningen. Vi skal jobbe med grensesnittet mellom
stat og kommune/fylkeskommune og hvilke organer,
utvalg, styrer og funksjoner som finnes og hvor de
hører hjemme. Ulike saksbehandlingsprosesser vil bli
presentert, og du vil få innsikt i beslutningsprosessene,
budsjettering, hvordan vedtak fattes, iverksetting
og implementering, rapportering, evaluering og
kontroll.
KOMMUNIKASJON
Faget vil gi deg viktig kunnskap om muntlig og skriftlig
kommunikasjon, både de mellommenneskelige
prosessene som påvirker kvaliteten mellom
saksbehandler og publikum, og hvordan forvaltningen
er pålagt krav til kommunikasjon med brukerne.
Saksbehandlers etikk og holdninger vil være i fokus.
Vi vil også fokusere på bruk av godt språk tilpasset
den situasjonen saksbehandler skal håndtere.
Prosjektoppgave
Du vil bli kjent med prosjekt som arbeidsform
og kravene til hensiktsmessig organisering,
bemanning og planlegging. Deretter vil du
utarbeide prosjektplaner for ditt eget prosjekt
(semesteroppgaven), og gjennomføre prosjektet
etter de planer du har laget. I forbindelse med
innlevering av prosjektoppgaven skal teknikker
for prosjektrapportering og evaluering benyttes.
Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave som skal
presenteres for klassen.
Utdanningen er i stor grad lagt opp som en blanding
av teori og praksis. Det undervises mye i metoder
som studentene øver på i grupper og på egenhånd.
Lærerstyrt klasseromsdiskusjon med konstruktiv
diskusjon benyttes for å fremme faglig utvikling.
23
Praktisk informasjon
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett
semester eller på kveldstid (deltid) over to
semestre.
EKSAMEN
Studentene går opp til tre eksamener; Juridiske
emner, Forvaltning og Saksgang samt Arkivering
og Prosessverktøy. I tillegg skal studentene gjennomføre en gruppebasert prosjektoppgave. Ved
bestått eksamen i alle fag inklusive prosjektoppgaven, utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompensere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
FORKUNNSKAPER / FORKURS
Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom
søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må
søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT
gjennomføres andre helg etter oppstart.
Finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
25
Halvårig sekretærutdanning
Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid
Dette er utdanningen for deg som ønsker kort vei til ny jobb
og som ønsker innføring i tekstbehandling, data, regnskap og
kontordrift. Halvårig sekretærutdanning passer også bra for
deg med akademisk utdanning fra Norge eller utlandet og som
ønsker en praktisk kvalifikasjon for arbeidsmarkedet.
KARRIEREMULIGHETER
Vår erfaring er at studentene med kvalifikasjoner
fra Halvårig sekretærutdanning er ettertraktet på
arbeidsmarkedet. Tidligere studenter er blitt ansatt
i administrative stillinger bl.a. i private bedrifter, i
underholdningsbransjen, i sykehusadministrasjon,
i servicebedrifter, og i det offentlige.
KONTORADMINISTRASJON & TEKSTBEHANDLING
Faget legger vesentlig vekt på å være jobbrelevant
og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at
du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår
på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på
praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å
legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver
verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye
krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og
serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du
ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst
forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen
forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får
du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste
kontorer.
Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse
og
forretningsdokumenter;
arkivering; intern og ekstern kommunikasjon; handelsuttrykk; kjøp og salg, oppgjør og betaling; innkreving av utestående fordringer; kontorrutiner og
mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen.
ØKONOMI
Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap,
som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser
inntekter og kostnader. Du får en innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære,
kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og
salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og
kontroll.
IKT
Vi gir deg en innføring i Microsoft Word, Excel,
PowerPoint. Det gis en generell gjennomgang av
Windows, bl.a filbehandling, bruk av mapper og
lagring av data på flere lagringsenheter. Du vil lære
om oppbygging av databaser, og kunne bruke
disse til kontoradministrative rutiner, f.eks innkjøp,
fakturering, kunde/leverandør databaser. I arbeidet med Excel, lærer du å bruke regneark, søking
og filtrering av tabeller, Excel-funksjoner, budsjettoppsett, enkle analyser, og sammenhenger mot andre programmer.
Du vil lære å bruke programmet Microsoft PowerPoint. som er et program som brukes til å lage
attraktive og varierte presentasjoner med bl.a.
animasjoner.
Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som
brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser.
Engelsk for arbeidslivet
Undervisningsspråket er engelsk. Vi utvider din
kompetanse i engelsk slik at språket ditt blir mer
forretningsorientert. Du får trening i å snakke og
skrive engelsk formelt og korrekt slik det brukes i
forretningssituasjoner. Konkret betyr dette at du får
trening i bl.a. telefonsamtaler, å gi små presentasjoner med hjelp av PowerPoint, å lytte til og forstå
autentisk engelsk, og ikke minst å skrive e-post og
brev på engelsk. Du vil etter dette kurset føle deg
tryggere på å søke stillinger hvor engelsk er en del
av arbeidsspråket.
Samarbeid med næringslivet
Studentene drar nytte av Treider Fagskoler sine forbindelser med EUMA - European Management Assistants. Treider Fagskoler har samarbeid med flere
rekrutteringsfirmaer som jevnlig rekrutterer våre
studenter.
27
Praktisk informasjon
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett
semester eller på kveldstid (deltid) over to
semestre.
Foto:Marianne Overaa
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
Finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
29
Regnskapsmedarbeider
Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid
Regnskapsmedarbeider er en yrkesrettet utdanning som
kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det
moderne næringslivet. Utdanningen kombinerer opplæring i det
regnskapstekniske med lønns- og personalarbeid. Studentene vil
etter endt utdanning inneha en kompetanse som er aktuell i de aller
fleste bedrifter, både i offentlig og privat sektor. I tillegg benytter vi
markedsledende programvare, noe som bidrar til at våre studenter
er attraktive på arbeidsmarkedet.
MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET
Treider Fagskoler har som målsetting å gi studentene
en praktisk og direkte yrkesrettet udanning som gjør
dem attraktive for næringslivet. Vi har fokus på å gi
studentene en grunnplattform som inneholder god
regnskapsforståelse, ivaretar kravet om riktig føring
av regnskap og lønn, og at gjeldende lovverk følges.
Gjennom utdanningen får studentene innføring i
økonomi, budsjettering, regnskapsføring, fakturering, årsavslutning samt lønns- og personalarbeid.
Gjennom utdanningen benyttes aktivt markedsledende programvare. Vi gir full opplæring i økonomisystemet Visma Global. Systemet gir oversikt over en bedrifts økonomiske stilling. Mye
av undervisningen er casebasert for å få en best
mulig tilnærming mot arbeidslivet. Studentene vil også få en innføring i et lønnssystem.
Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir også kunnskap om hvordan et aksjeselskap er bygget opp og
hvilke lover og regler som regulerer økonomi-, lønnsog personalområdet i norske bedrifter.
Ved gjennomført utdanning skal studentene inneha
den kompetansen som kreves for å utføre et tilfredsstillende arbeid i en hvilken som helst bedrift som
regnskapsmedarbeider, samt ha en helhetlig forståelse vedrørende økonomi- og regnskapsfunksjonen
og dennes plassering i organisasjonen.
BEDRIFTSØKONOMI OG ANALYSE
Bedriftsøkonomi handler om å utarbeide og bearbeide regnskapstall slik at resultatet belyser sentrale
størrelser i bedriftens økonomi på en lettfattelig
måte. Grunnlaget for å fatte strategiske riktige
beslutninger i en bedrift er derfor nært tilknyttet
bedriftsøkonomien og analysen av relevante regnskapstall.
Forholdet mellom ulike regnskapselementer kan uttrykkes i enkle forholdstall, såkalte nøkkeltall. Økonomiske rapporter (ulike perioderegnskap) vil i stor
utstrekning bestå av regnskapsmessige konsentrater av nøkkeltall. Dette er opplysninger som enhver
ledelse forventer at en økonomi-/regnskapsavdeling
skal kunne skaffe til veie. Kunnskaper om hvordan
slike rapporter kan fremstilles og brukes er derfor en
forutsetning for å kunne fungere i en økonomi- og
regnskapsavdeling. Studenten må opparbeide en generell forståelse for økonomiske og regnskapsmessige sammenhenger samt årsaks- og virkningsforhold.
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også
bli i stand til kunne analysere en bedrifts nøkkeltall,
og kunne definere en bedrifts økonomiske ståsted
på bakgrunn av denne informasjonen. Eksempler på
nøkkelbegreper som skal analyseres er lønnsomhet,
likviditet, soliditet, rentabilitet og skjulte reserver.
Studentene skal også kunne gjøre rede for bedriftsøkonomiske begreper og terminologi, ulike kostnadstyper samt kunne forstå, anvende og sette opp
ulike kalkylemodeller.
I tillegg til dette må man kunne behandle en del sentrale poster i et årsoppgjør, som for eksempel varelagervurderinger og kundefordringer. Som student
vil du også få innsikt i alle sentrale regnskaps- og
skatteregler samt sentrale regler i aksjeloven. Det
gis også opplæring i skatteberegninger i forbindelse
med utsatt skatt, betalbar skatt og andre skattemessige vurderinger.
ØKONOMISYSTEMET - Visma global
På mange måter er regnskapssystemet selve ryggraden i det økonomiske styringssystemet i enhver virksomhet. Det er fra regnskapssystemet at økonomene
genererer sine økonomiske rapporter som i stor utstrekning består av regnskapsmessige konsentrater,
nøkkeltall og grafiske presentasjoner. Disse rapportene gir ledelsen opplysninger og data som er sentrale i styringen av virksomhetens drift. Av den grunn
danner regnskapslæren sammen med bedriftsøkonomien basis for Regnskapsmedarbeider.
Gjennom arbeidet med emnet ønsker vi at studenten
skal opparbeide en positiv forståelse for regnskapets
betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.
Studentene vil i faget Økonomisystemet direkte anvende den kunnskapen som er tilegnet gjennom faget Bedriftsøkonomi og analyse. Studenten vil jobbe i
det markedsledende økonomisystemet Visma Global
med realistiske caseoppgaver etter de samme prinsippene som følges i bedrifter. I praksis betyr dette
at man foretar periodeavslutninger, lager termin- og
omsetningsoppgaver og gjør nødvendig avstemningsarbeid for å utarbeide rapporter i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.
Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir
deg full oversikt over en bedrifts verdier. Verktøyet
er avansert, men forholdsvis enkelt i bruk. Et av fokusene i bruken av Visma Global er den dynamiske
rapporteringen. For å oppnå lønnsom drift må du vite
hvor verdiene i bedriften ligger og hvor det er mulig å
tjene/spare penger. Rapporteringer som viser faktiske
inntekter og kostnader opp mot budsjett, og analyse
av dette, er ofte grunnlaget for beslutningsprosessen
i bedriften. Styring mot budsjetter er derfor viktig.
Det er viktig at studentene forstår og erfarer at alle
elementer i regnskapsføringen, eksempelvis fakturering, purringer, budsjett etc., knyttes sammen til et
helhetlig økonomisystem.
LØNN OG PERSONAL
I en økonomiavdeling stilles gjerne særskilte krav til
den ansattes kunnskaper, holdninger og ferdigheter.
Det er derfor viktig at utdanningen som Regnskaps-
31
medarbeider gir en viss breddekunnskap. Faget fokuserer på en praktisk anvendelse av lovverket og de
ulike regulativer, da særskilt innenfor lønnsområdet.
Faget trekker linjene fra praktisk lønnsarbeid til
personalarbeid. Vi fokuserer på personallovgivning
(arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven),
sykelønnsordningen, avtaleverket (hovedavtalen,
tariffavtaler og overenskomster) og innmeldinger i
registre (AA-registeret og Rikstrygdeverket). Dette er
relevante områder å kjenne til. I tillegg gis det en innføring i temaene HMS og virksomhetsorganisering.
SEMESTEROPPGAVE
Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave med hovedfokus på Visma Global.
Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte
kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene.
På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig
vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning.
Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt
og skal innleveres mot slutten av studiet. Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik
linje med andre eksamener. Egen sensorvurdering
av denne legges ved Vitnemålet.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett
semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre.
EKSAMEN
Studentene går opp til tre eksamener; Bedriftsøkonomi og analyse, Visma Global og Lønn og personal.
I tillegg skal studentene gjennomføre en individuell
semesteroppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompensere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
FORKUNNSKAPER / FORKURS
Det gjennomføres en test i IT og regnskapsforståelse ved studiestart. Ved manglende grunnleggende
kunnskaper må studenten gjennomføre skolens
forkurs i regnskap og/eller skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart.
Forkurset i regnskap er del av timeplanen.
Finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for
lån og stipend i Lånekassen.
33
Lønnsmedarbeider
Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid
En praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg til en
ettertraktet medarbeider i lønns- og personalavdelingen både i
privat- og offentlig sektor. Kompetansen du får etter endt utdanning
vil være aktuell for de aller fleste bedrifter i Norge, uavhengig av
sektor og størrelse. Etterspørselen i arbeidsmarkedet er stor.
MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET
Hovedmålsettingen vår er å gi deg en praktisk og
direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv
for næringslivet.
Du skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng,
både som en funksjon i organisasjonen og som en
del av personalforvaltningen. Du lærer hvilken viktig
ressurs de ansatte er og ser hvordan denne ressursen
kan tas vare på og utvikles gjennom god personalforvaltning.
Vi legger opp til caserelatert undervisning (der det
er hensiktsmessig) og knytter på denne måten undervisningen tettest mulig opp mot det virkelige arbeidsliv. Vårt mål er at studenter fra Treider Fagskoler
ikke skal møte ubehagelige overraskelser i arbeidsmarkedet etter endt utdanning, men at overgangen
er glidende.
Vi bruker aktivt moderne, markedsledende og yrkestilpassede IT-verktøy gjennom opplæringen. Treider
Fagskoler benytter programvarene Visma Lønn og
Huldt & Lillevik Lønn som er de mest brukte lønnssystemene i Norge. Kunnskap om begge programmene
er etterspurt i arbeidsmarkedet og jobbmulighetene
bedres ved at man innehar kompetanse tilknyttet
begge systemene. I tillegg benytter vi Sticos web
som er et omfattende elektronisk oppslagsverk.
LOVBESTEMMELSER OG AVTALEVERK
Faget er en innføring i lovverket som griper inn i lønnsmedarbeiderens arbeidsfelt og gir et bilde av hvilke
krav som stilles til utførelse av det daglige arbeidet
samt pliktig rapportering til offentlige myndigheter.
Relevante lover i denne sammenhengen er Arbeidsmiljøloven, Skattebetalingsloven, Folketrygdloven,
Ligningsloven og Skatteloven.
Det vil også vektlegges hvordan avtaleverket mellom partene i arbeidslivet fungerer og hva de ulike
avtalene inneholder. Arbeidstakerorganisasjoner
(eks. LO) og arbeidsgiverorganisasjoner (eks. NHO) er
naturlige diskusjonsgrunnlag i denne sammenheng.
Temaer som gjennomgås i faget er:
•Hovedavtaleverket
•Tariffavtaler
•Overenskomster
•Arbeidsavtaler etc.
Kunnskap om disse forholdene er viktig for å kunne
utføre et tilfredsstillende arbeid.
LØNNSARBEID
I faget lønnsarbeid fokuserer vi på praktisk
lønnsteori og ser detaljert på hvordan lønnsarbeidet reguleres i lover og forskrifter. Lover
og forskrifter er i stadig endring og vi vektlegger arbeidsmetoder som til enhver tid setter oss
i stand til å være oppdatert på disse endringene.
Det er avgjørende at man har tilegnet seg tilstrekkelig lønnsteori til å mestre praktisk lønnsføring.
Faget omhandler følgende emner:
•Lønn og skatt
•Trekkplikten
•Lønnsinnberetning
•Arbeidsgiveravgift
•Lønnsutbetalinger
•Ansatt eller næringsdrivende?
•Pensjoner
•Naturalytelser
•Godtgjørelser
•Regulativer / særavtaler
•Refusjoner
•Trekk i lønn
•Årsoppgaver
lønnssystemet - Visma lønn
Hovedtyngden av oppæringen vil bli gjennomført
med bruk av Visma Lønn. Dette er et standard lønnssystem med rutiner og løsninger for nær sagt alle
bransjer. I de fleste bedrifter er lønnssystemet integrert med regnskapssystemer og andre programmer.
På denne måten blir lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver en del av bedriftens helhetlige økonomiog personalsystemer.
Målsetningen med faget er at du skal få en grundig
innføring i Visma Lønn, og kunne sette lønnsteorien
inn i en praktisk sammenheng. Gjennom undervisningen vil det være fokus på de daglige arbeidsoppgavene en lønnsmedarbeider har. Eksempler på dette
kan være registrering av ansatte, lønns- og arbeidsavtaler, utgiftsgodtgjørelser, naturalytelser, reiseregninger, overtidstimer, pensjonsordninger, fravær og
permisjoner.
En stor del av lønnsmedarbeiderens oppgaver er å
vurdere grunnlaget for lønnskjøringene, og til enhver
tid være sikker på at registreringene i lønnssystemet
er i tråd med lover, regler og satser som gjelder. Gjennom undervisning og caseoppgaver vil du i dette
faget også lære alt om opprettelse av ny klient, innsending av terminoppgaver, rapporteringer, og årsavslutning med lønns- og trekkoppgaver.
I faget Visma Lønn benytter vi de markedsledende
programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn.
Dette er anerkjente og velfungerende løsninger for
de aller fleste bedrifter. Kompetansen du får i disse
programmene er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet.
ARBEIDSRETT MED ORGANISASJONSTEORI
Dette er et fordypningsfag i arbeidsrett hvor vi ser
nærmere på rettigheter og plikter i arbeidslivet. Vi setter arbeidsrettsreglene i sammenheng med lovverket
forøvrig og bygger på anvendelse av juridisk metode.
Relevante emner i faget er:
•Rettigheter og plikter i arbeidslivet
•Arbeidsmiljøet
•Permisjoner og permittering
•Opphør av arbeidsforhold
•Virksomhetsoverdragelse
•Tilsyn og tvister
•Kollektive arbeidskonflikter
35
Faget innebærer også et fokus på organisasjonsteori. Lønnsarbeidet er en av mange funksjoner i
en bedrift eller organisasjon, og utgjør en del av
bedriftens totale personalforvaltning. Målet med
denne delen av faget er at vi skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng og forstå hvordan
personalforvaltningen i en bedrift har innflytelse
på rutiner og systemer for lønn. Organisasjonsteorien inndeles i tre hovedtema:
•Organisasjonen og personalforvaltningen
•Ledelse og kultur
•Helse, miljø og sikkerhet
SEMESTEROPPGAVE
Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave ved bruk av Visma Lønn.
Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de
utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet.
Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte kompetansen som er tilegnet på
bakgrunn av gjennomført undervisning innen
de ulike fagområdene. På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning.
Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt
og skal innleveres mot slutten av studiet.
Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik linje med andre eksamener. Egen
sensorvurdering av denne legges ved Vitnemålet.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre.
EKSAMEN
Studentene går opp til to eksamener: Juridisk lovverk (med organisasjonsteori) og Lønnsarbeid (Visma lønn/Huldt & Lillevik). I tillegg skal studentene
gjennomføre en individuell semesteroppgave. Ved
bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompensere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
FORKUNNSKAPER / FORKURS
Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom
søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må
søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT
gjennomføres andre helg etter oppstart.
Finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
37
Regnskapskonsulent
Ettårig utdanning på dagtid
Gjennom studiet Regnskapskonsulent vil du bli kvalifisert til regnskaps- og
økonomiarbeid i mellomstore og store bedrifter. I tillegg til å lære alt grunnleggende
om regnskapsføring, vil du også lære å foreta en årsavslutning. Dette vil inkludere
arbeid med skatt, regnskapsanalyse og kontantstrømsoppstilling. Økonomifag
som budsjettering og bedriftsøkonomi - med aktiv bruk av Excel - er også en del
av pensum. Lønn og personalemnene står sentralt. En dag i uken - i det andre
semesteret - er satt av til praksis i en bedrift.
Karrieremuligheter
På grunn av denne brede fagsammensetningen,
vil du få et stort nedslagsfelt med hensyn til
jobbmuligheter innen regnskap og økonomi.
Etter noe praksis vil du ha kompetanse til
å bekle en mellomlederstilling og kunne
veilede medarbeidere innen regnskapsføring,
lønnsarbeid generelt og bruk av administrativ
programvare spesielt (regnskaps- lønns- og ordre/
fakturaprogram).
Regnskapsteori med praktisk arbeid
I dette faget tar vi for oss selve regnskapsteorien
fra grunnen av. Dette gjøres gjennom forståelse
av kontoplanen og hvordan grunnleggende
forretningstilfeller samles på aktuelle kontoer.
Føring skjer til å begynne med på T-kontoer og
andre tabellariske oppsett, for så å gå over til bruk
av regnskapsprogram.
Årsoppgjøret
Å foreta et årsoppgjør krever inngåelse forståelse
av hele resultatregnskapet og balansen. Det
gis inngående undervisning i periodisering og
regnskapsmessig behandling av anleggsmidler,
omløpsmidler, gjeld og egenkapital. Samt
behandling
av
utbytte,
firmaskatt
og
kontantstrømsoppstilling. Til slutt skal studenten
kunne analysere regnskapet ved hjelp av
økonomiske nøkkeltall.
Excel/Budsjettering
I næringslivet brukes regneark aktivt i forbindelse
med budsjettering, priskalkulasjon og simuleringer.
Derfor bruker vi programmet aktivt knyttet til flere
av faga, prosjekter og andre oppgaver.
Innføring i elektronisk regnskapsføring og fakturering.
Gjennom arbeidet med dette faget ønsker
vi at du skal opparbeide en forståelse for
regnskapets betydning som informasjonskilde
og styringsverktøy. Videre ønsker vi at du skal
kunne se og forklare sammenhengen mellom
manuell og elektronisk regnskapsføring og forstå
arbeidsgangen ved elektronisk regnskapsføring.
Som praktisk verktøy i faget brukes Visma
Global regnskapssystem. Programmet er en av
markedslederne innen regnskapsprogrammer
som er beregnet for mellomstore bedrifter.
Videregående regnskap, ordre og lager
I dette faget vektlegges praktisk bruk av et
elektronisk regnskaps- og ordresystem. Å sørge
for at de riktige varene er på rett sted - i riktig
antall - til rett tid, omtales som logistikk. I en mer
kompleks verden der marginer synes å bli stadig
mindre, er god logistikk i ferd med å bli en kritisk
konkurransefaktor for stadig flere bedrifter og
virksomheter.
I dette emnet brukes Visma Global ordreog fakturaprogram. Her behandles emnene
ordreregistrering,
fakturering,
lagestyring,
salgsstatistikk og innkjøp.
Regnskapsføring og økonomiarbeid
Her har vi samlet noen av de emnene vi mener
er viktigst for å bygge opp et helhetssyn
på regnskapsfaget. Her drøftes og forklares
sammenhengen mellom fagområdene, og her ser
vi på hvordan den datatekniske integrasjonen er
tenkt. Vi tar med de emnene som ikke dekkes av de
andre fagene, men som er vesentlige for helheten
og viktige for å bygge opp en bredere kompetanse.
Blant annet kan vi nevne
- arbeidet med og systematiseringen av
årsoppgjøret
- avstemming, periodisering, remittering, nettbank, purring og inkasso, momsoppgjør og forskjellige rapporter.
På denne måten skal emnet hjelpe deg til å bygge
opp en helhetlig forståelse for regnskapsførerens
arbeidsoppgaver slik de fordeler seg gjennom
regnskapsåret. Dette faget skal være samlende for
all undervisning.
Grunnleggende bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi handler om å konsentrere og
bearbeide regnskapstallene slik at resultatet
på en lett forståelig måte belyser sentrale
størrelser i bedriftens økonomi. På den måten blir
bedriftsøkonomien et viktig redskap for å måle den
økonomiske ”helsetilstanden” i en bedrift, og utgjør
en vesentlig del av det grunnlaget en virksomhet
trenger for å fatte fornuftige beslutninger.
I faget er det også fokus på kostnadsarter - som
bl.a. innbærer å skille mellom variable og faste
kostnader. Dette gir igjen grunnlag for interessante
analyser som dekningsbidrag (bruttofortjeneste),
”break even” og dermed den sikkerhetsmarginen
som ligger i driften.
Lønn og personal
Arbeidet med lønn er en viktig del av
personalforvaltningen. I dette faget gis det
opplæring i lønnsteorien, bl.a. med en oversikt over
lover, regler og rapportering til myndighetene, og
forskjellige typer lønn og trekk.
Videre gis det en praktisk opplæring i bruk av Huldt
& Lilleviks lønnsprogram med faste registre og
periodisk avlønning.
Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave
knyttet til bedriftens økonomistyringssystem.
Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost
hos de fleste bedrifter. Å ha kontroll over
lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens
totale økonomistyring.
39
Videregående lønn
Arbeid med lønn er en kompleks arbeidsfunksjon
med stor betydning for virksomheten.
Lønningsarbeid krever kunnskap og kompetanse,
og det er denne kompetansen fagmodulen skal
hjelpe deg til å komplettere.
Her viderefører vi arbeidet med lønn og
elektroniske lønnssystemer. Vi ser bl.a. på
terminoppgjør, aktuelle lister, rapporter og
årsavslutninger for lønn. Vi går dypere inn i
lønnsteorien og i oppsettet av programmet, og
bruker programmets mer avanserte funksjoner.
Dette er en forutsetning dersom du ønsker å ta
ansvar for lønningsarbeidet, eller dersom du som
regnskapskonsulent ønsker å kunne beherske
regnskapsføring av lønn.
Egen bedrift
Faget tar sikte på å gi studentene en innføring i
hvordan en bedrift planlegges og etableres og
hvilke funksjoner en bedrift består av. Hovedhensikten er imidlertid ikke å skape entreprenører
- men gjennom faget skal studentene få et innblikk i bedriftens indre liv og i større grad forstå
helheten i en bedrift og dermed kunne fungere
optimalt i den rolle man senere skal bekle.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
41
Reiselivskoordinator
Ettårig utdanning på dagtid
Utdanningen som Reiselivskoordinator gir deg muligheten til å
jobbe over hele verden. Utdanningen passer for deg som ønsker
en spennende jobb innen en av verdens største næringer. Du vil
lære om økonomi, kultur, språk, geografi og alt annet som bransjen
dreier seg om. Gjennom arbeidet med fagene og praksis i en
bedrift opparbeider du deg et solid grunnlag for en karriere innen
reiselivsbransjen.
Karrieremuligheter
Du tenker kanskje Syden og en jobb som reiseleder
når det snakkes om arbeid innen reiselivet. Det
å være guide er bare en av mange oppgaver
i denne mangfoldige næringen!
Reiselivet
trenger personer med forskjellig type utdanning
og erfaring, og det finnes mange spennende
muligheter på f.eks. reisebyråer, turoperatører,
hoteller, turistkontorer, eventbyråer, restauranter,
flyselskaper, ferger, tog og cruise – bare for å
nevne noen.
Reiselivet er en internasjonal
orientert næring som gjør at den kompetansen du
oppnår gjennom utdanningen også kan benyttes
til å arbeide andre steder enn i Norge.
av service, og dermed den ansattes rolle i det
produktet kunden kjøper, innen overnattings- og
serveringsnæringen vil være et gjennomgående
tema i faget. Viktigheten av sikkerhet på hotell
vil bli behørig belyst. Produksjonsutvikling samt
trender og utvikling innen næringen er sentrale
temaer i faget. Aktuelle lover og regler innen
fagområdet inngår i pensum. Faget legger vekt på
å se overnattingsproduktet fra ulike innfallsvinkler;
som ansatt, som kunde og gjest, og som
samarbeidspartner.
Treider Fagskoler har tilbudt reiselivsutdanning i
mange år, og du vil finne tidligere Treiderstudenter
som arbeider både i luften og på bakken i norske
og utenlandske flyselskaper, som reiseleder både i
Norge og utlandet, på hoteller, ved turistbyråer, i
reisebyråer, hos turoperatører og eventbyråer, på
Flytoget etc. Dette viser at du med utdanningen
Reiselivskoordinator får en allsidig, praktisk og
jobbrelevant utdanning.
Turistgeografi
Faget skal gi kunnskaper om reisemål og
turistdestinasjoner i Norge, Norden og Europa samt
verden for øvrig på et generelt nivå. Hvilke faktorer
påvirker valg av reisemål og hvilken informasjon
er nødvendig om reisemålet? Hva kan man se og
oppleve på de ulike reisemålene? Viktige stikkord
i faget er: landskapsformer og klimatiske forhold,
sentrale turistområder, viktige reisestrømmer,
reiseruter, kulturhistorie og historiske steder,
severdigheter, attraksjoner og aktivitetstilbud.
Ulike trender i reisebransjen blir også belyst.
Hotell- og resepsjonsfag
Faget gir en generell innsikt og innføring
i overnattingssektoren med hensyn til
ulike bedriftstyper og tilbud. Bransjens
samfunnsmessige rolle og dens nære tilknytning
til den øvrige reiselivsnæringen blir behørig
belyst. Dette for å skape en forståelse for selve
hotellnæringen, og det brede utvalget av bedrifter
i bransjen. Det rettes også fokus på å videreutvikle
bransjens struktur og kvalitet. Betydningen
Reiselivslære
Faget gir en innføring i, og kunnskaper om,
reiselivet som fagfelt og tar for seg reiselivets
ulike bransjer og fagområder. Innholdet i faget
skal plassere reiselivet som næring i norsk og
internasjonal sammenheng, og vektlegger
sammenhengen mellom de ulike yrker og
bransjer i reiselivet. Viktige stikkord i faget
er: Reiseliv og samfunn, Reiselivsnæringens
oppbygging, reiselivsproduksjon samt globale
utfordringer for reiselivet både nasjonalt og
internasjonalt.
Faget reiselivslære fungerer
som ramme for de øvrige reiselivsfagene og
bidrar til å utvikle en helhetlig fagforståelse.
Reiseplanlegging
Faget
omfatter
følgende
fagområder
innen reiselivet; reisebyrå, reisearrangør og
reiseplanlegging. Faget skal gi generell innsikt
i reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet med
stor fokus på reiseplanlegging. Studentene vil
få forståelse for hvilke funksjoner reisebyråer og
reisearrangører ivaretar i forhold til formidling,
produksjon og distribusjon av reiser. Studentene vil
få kjennskap til og kunnskap om ulike oppslagsverk
slik som NAF Veibok, Rutebok for Norge, OAG
(Official Airline Guide) etc. som benyttes i bransjen
og hvordan disse på best mulig måte kan benyttes
i forhold til bl.a. reiseplanlegging. Nasjonale
og internasjonale trender innen fagområdet er
gjennomgående tema i faget.
Reiselivsengelsk
Reiselivet er en internasjonal næring der kundene
kan komme fra alle verdens land. Som i all næring
der service står sentralt, er kommunikasjon viktig.
Det blir da tilsvarende viktig å finne frem til et felles
språk som kan sette tjenestebruker og tjenesteyter
i stand til å snakke med hverandre. I reiselivet er
dette fellesspråket gjerne engelsk. Det er derfor
vanskelig å tenke seg en reiselivsfaglig utdanning
som ikke gir studentene mulighet til å kunne
forbedre sine ferdigheter i engelsk.
Markedsføring
Faget gir deg kjennskap til markedsføring som
fagfelt. Faget tar for seg de grunnleggende
elementer innen markedsføring, og tar sikte på
å gi innsikt og skape forståelse for markedsføring
rettet mot forbrukeren. Sentrale områder i faget er
organisasjon og marked, systematisk markedsføring
samt organisasjon og ledelse. Viktige temaer
er forbrukeratferd, pris- og produktutvikling,
distribusjon
og
kommunikasjonsprosesser,
markedsundersøkelser, salg, reklame og etikk.
Tidsaktuelle temaer relaterte til fagområdet,
slik som digitale verktøy, internett og sosiale
43
medier, er elementer som vil bli berørt. For å få
en helhetsforståelse for faget, gjøres dette ved å
trekke inn temaer fra det virkelige arbeidslivet og
dermed bygge bro mellom teori og praksis.
IKT
Gjennom arbeidet med faget IKT skal studentene
tilegne seg omfattende kunnskaper og ferdigheter
innen Windows, Word, Excel og PowerPoint. Dette
gjør at de kan løse arbeidsoppgaver i samsvar
med næringslivets krav innenfor den bransjen
de utdannes for. Faget gir også kunnskaper om
de vanligste brev og dokumenter som brukes i
næringslivet samt jobbsøk.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2.
semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken.
Praksisen skal være fagrelevant.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
45
Hotell- og restaurantkoordinator
Ettårig utdanning på dagtid
Overnattings- og serveringsbransjen er en av de største nasjonale
og internasjonale servicesektorene innen reiselivet. Sektoren har et
stort behov for ledere og mellomledere. Mulighetene for jobber er
mange; i hoteller, mindre overnattingsbedrifter, resepsjoner, kurs
og konferanse, restauranter, booking, bedriftskantiner, storkjøkken
etc.
Hotell- og resepsjonsfag I
Faget gir en generell innsikt og innføring i
overnattingssektoren med hensyn til ulike
bedriftstyper og tilbud. Bransjens samfunnsmessige
rolle og dens nære tilknytning til den øvrige
reiselivsnæringen blir behørig belyst. Dette for å
skape en forståelse for selve hotellnæringen og
det brede utvalget av bedrifter i bransjen. Det
rettes også fokus på det å videreutvikle bransjens
struktur og kvalitet. Betydningen av service, og
dermed den ansattes rolle i det produktet kunden
kjøper, innen overnattings- og serveringsnæringen
vil være et gjennomgående tema i faget.
Produksjonsutvikling, trender og utvikling innen
næringen, gjennomgås. Aktuelle lover og regler
innen fagområdet inngår også i pensum.
Hotell- og resepsjonsfag II
Faget gir en innføring i resepsjonsteori samt
praktiske arbeidsoppgaver knyttet til det daglige
arbeidet i en overnattingsbedrift. Det vektlegges
å tilegne studentene kunnskaper og ferdigheter
som dyktiggjør for jobber i resepsjon, booking, kurs
og konferanse og andre ”Back office”-funksjoner.
Sentrale emner er organisering av ansvarsområder
og arbeidsoppgaver, service og kundebehandling,
reservasjoner og rombestillinger, ankomst og
innsjekk, gjestens opphold samt avreise og
utsjekk. Sikkerhet knyttet til ansatte og gjester
samt aktuelle lover og forskrifter vil også bli belyst
i faget.
Reiselivslære
Faget gir en innføring i, og kunnskaper om,
reiselivet som fagfelt og tar for seg reiselivets
ulike bransjer og fagområder. Innholdet i faget
skal plassere reiselivet som næring i norsk og
internasjonal sammenheng, og vektlegger
sammenhengen mellom de ulike yrker og bransjer
i reiselivet. Viktige stikkord i faget er: reiseliv
og samfunn, reiselivsnæringens oppbygging,
reiselivsproduksjon samt globale utfordringer for
reiselivet både nasjonalt og internasjonalt. Faget
reiselivslære fungerer som ramme for de øvrige
reiselivsfagene og bidrar til å utvikle en helhetlig
fagforståelse.
Reiselivsengelsk
Reiselivet er en internasjonal næring der kundene
kan komme fra alle verdens land. Som i all næring
der service står sentralt, er kommunikasjon viktig.
Det blir da tilsvarende viktig å finne frem til et felles
språk som kan sette tjenestebruker og tjenesteyter
i stand til å snakke med hverandre. I reiselivet er
dette fellesspråket gjerne engelsk. Det er derfor
vanskelig å tenke seg en reiselivsfaglig utdanning
som ikke gir studentene mulighet til å kunne
forbedre sine ferdigheter i engelsk.
Markedsføring
Faget gir deg kjennskap til markedsføring som
fagfelt. Faget tar for seg de grunnleggende
elementer innen markedsføring og tar sikte på å
gi innsikt og skape forståelse for markedsføring
rettet mot forbrukeren. Sentrale områder i faget er
organisasjon og marked, systematisk markedsføring
samt organisasjon og ledelse. Viktige temaer
er forbrukeratferd, pris- og produktutvikling,
distribusjon
og
kommunikasjonsprosesser,
markedsundersøkelser, salg, reklame og etikk.
Tidsaktuelle temaer relaterte til fagområdet, slik
som digitale verktøy, internett og sosiale medier,
er elementer som vil bli berørt. For å få en
helhetsforståelse for faget, trekkes det inn temaer
fra det virkelige arbeidslivet, og dermed bygges
det bro mellom teori og praksis.
IKT
Gjennom arbeidet med faget IKT skal studentene
tilegne seg omfattende kunnskaper og ferdigheter
innen Windows, Word, Excel og PowerPoint. Dette
gjør at de kan løse arbeidsoppgaver i samsvar
med næringslivets krav innenfor den bransjen
de utdannes for. Faget gir også kunnskaper om
de vanligste brev og dokumenter som brukes i
næringslivet samt jobbsøk.
Personalarbeid
Gjennom arbeid med faget vil studentene få en
innføring i hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver
tilknyttet personaladministrasjon. Studentene vil
opparbeide seg ferdigheter som gjør dem rustet
til å veilede og administrere ansatte i små og
mellomstore bedrifter. Tema som rekruttering,
deriblant annonsering, søknadsbehandling samt
utvalgsmetoder og intervju er viktige elementer.
Rettigheter og plikter ved et ansettelsesforhold
vil bli belyst, og de viktigste paragrafene i bl.a.
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Likestillingsloven
vil bli gjennomgått.
Personalpolitikk med
emner som personalplanlegging og personalog kompetanseutvikling er viktige elementer.
Arbeidsgivers ansvar for arbeid med HMS (Helse,
miljø og sikkerhet) vil være et gjennomgående
tema i faget.
Økonomi
Faget tar sikte på å gi studentene en innføring
i grunnleggende begreper innen økonomi
og regnskap.
Sentrale emner er bedriftens
samfunnsansvar, årsaker til avvik mellom
bedriftsøkonomisk
og
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, interessekonflikter og konsekvenser
av globalisering. Videre belyses enkelte kostnadsog inntektselementer samt faktorer som er med
på å bestemme optimal markedstilpasning for en
bedrift. Lønnsomhetsberegning og produktvalg
er viktige elementer. Ulike analysemodeller vil bli
presentert samt at studentene vil få innsikt i ulike
investerings- og finansieringsmodeller.
47
Restaurantfag
Faget skal gi en generell innføring i
bevertningssektoren med hensyn til ulike
bedriftstyper og tilbud. Studentene skal utvikle en
forståelse for restaurantvirksomhetens utvikling
og det brede utvalg av bedrifter i bransjen.
Det legges vekt på restaurantvirksomheter fra
ulike innfallsvinkler spesielt for å gi innsikt og
forståelse for lover og regler i forbindelse med
drift av matservering, herunder etiske regler og
seriøsitet i virksomheten for å oppnå tillit hos
myndigheter og kunder. Typer restaurant- og
matserveringsvirksomheter vil bli presentert,
deriblant ulike eierstrukturer og driftsformer. En
innføring i organisering av bevertningssteder
samt arbeidsoppgaver i slik virksomhet vil bli
gitt. Restaurantledelsens arbeidsoppgaver og
ansvarsområder slik som tilbud, prising og salg,
etikk samt service og kundebehandling vil være
gjennomgående temaer i faget. Aktuelle lover på
fagområdet, slik som Matloven, Serveringsloven
og Alkoholloven, vil bli gjennomgått.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
Mulighet for Offentlige prøver
Utdanningen gir grunnlag for å gå opp til
følgende offentlige prøver: Etablererprøven
etter serveringsloven og Kunnskapsprøven etter
alkoholloven. Prøvene blir arrangert av den
enkelte kommune, deriblant Næringsetaten i Oslo
kommune.
49
Butikkledelse - Salg og service
Ettårig utdanning på dagtid
Utdanningen butikkledelse passer for deg som ønsker en karriere innen
detaljhandelen. Utdanningen gir deg et godt grunnlag for stillinger som
assisterende butikkleder eller butikkleder. Den passer også godt for deg
som ønsker å starte egen virksomhet innen varehandelen. Mye praksistid
gir deg et godt innblikk i det faktiske arbeidet som utføres i bransjen.
Bransjekunnskap
Faget tar sikte på å gi studentene en innføring
i varehandelen, og tilstøtende næringer, på
generelt grunnlag. Sentrale temaer er bransjen i
et historisk perspektiv, butikktyper, driftsformer og
eierforhold innen varehandelen, fagterminologi,
distribusjon, trender og utviklingstrekk innen
næringen. Styring og ledelse samt sikkerhet
knyttet opp mot arbeidskultur er viktige
emner i faget. Bedriftsbesøk, casestudier samt
gjesteforelesninger fra varehandelen er viktige
supplementer til pensum i faget. Gjennom arbeid
i praksis skal studenten kjenne til de viktigste
arbeidsoppgaver og temaer innunder drift av en
butikk. Faget er overordnet for utdanningen, og
flere av emnene vil også bli berørt i andre fag.
Økonomi I
Faget tar sikte på å gi studentene en innføring
i grunnleggende begreper innen økonomi
og regnskap.
Sentrale emner er bedriftens
samfunnsansvar, årsaker til avvik mellom
bedriftsøkonomisk
og
samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, interessekonflikter og konsekvenser
av globalisering. Videre belyses enkelte kostnadsog inntektselementer samt faktorer som er med
på å bestemme optimal markedstilpasning for en
bedrift. Lønnsomhetsberegning og produktvalg
er viktige elementer. Ulike analysemodeller vil bli
presentert samt at studentene vil få innsikt i ulike
investerings- og finansieringsmodeller.
Økonomi II
Overordnet tema i faget Økonomi II er budsjett og
regnskap som styringsverktøy i en butikk. Dette
innebærer både oppsett og forståelse av disse to
viktige elementene innen økonomi, samt analyse
av nøkkeltall knyttet opp mot drift av butikk.
Markedsføring
Faget gir deg kjennskap til markedsføring som
fagfelt. Faget tar for seg grunnleggende elementer
innen markedsføring og gir innsikt og forståelse
for markedsføring rettet mot forbrukeren.
Sentrale områder i faget er organisasjon og
marked,
systematisk
markedsføring
samt
organisasjon og ledelse.
Andre temaer er
forbrukeratferd, pris- og produktutvikling,
distribusjon
og
kommunikasjonsprosesser,
markedsundersøkelser, salg, reklame og etikk.
Tidsaktuelle temaer relaterte til fagområdet, slik
som digitale verktøy, internett og sosiale medier,
er elementer som vil bli berørt. For å få en
helhetsforståelse for faget, trekkes det inn temaer
fra det virkelige arbeidslivet, og dermed bygges
det bro mellom teori og praksis.
Kundeservice og kommunikasjon
Faget tar sikte på å gi studentene en generell
forståelse for hva kundeservice og kommunikasjon
betyr innen detaljhandelen. Gjennom nært
samarbeid med både medstudenter og faglærer
vil studentene kunne opparbeide seg ferdigheter
som gjør dem rustet til å yte maksimal service og
kundebehandling i sitt daglige arbeid. Sentrale
temaer er former for service og service knyttet opp
mot etikk, mersalg, forventninger fra kunden og
ikke minst service som konkurransemiddel. Det er
viktig å forstå den ansattes rolle ved salg til kunden
i kjøpsprosessen, samt få innblikk i hvordan takle
man takler en kundeklage. Den ansattes rolle, både
som ansatt og medarbeider i en servicebedrift, er
viktige temaer i tillegg til å skape en forståelse
for ulike kulturer. Presentasjonsteknikk er også et
emne som vil bli berørt.
Personalarbeid
Gjennom arbeid med faget vil studentene få en
innføring i hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver
tilknyttet personaladministrasjon. Studentene vil
opparbeide seg ferdigheter som gjør dem rustet
til å veilede og administrere ansatte i små og
mellomstore bedrifter. Tema som rekruttering,
deriblant annonsering, søknadsbehandling samt
utvalgsmetoder og intervju er viktige elementer.
Rettigheter og plikter ved et ansettelsesforhold
vil bli belyst, og de viktigste paragrafene i bl.a.
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Likestillingsloven
vil bli gjennomgått. Personalpolitikk med emner
som personalplanlegging og personal- og
kompetanseutvikling er viktige elementer i faget.
Arbeidsgivers ansvar for arbeid med HMS (Helse,
miljø og sikkerhet) vil være et gjennomgående
tema i faget.
IKT
Gjennom arbeidet med faget IKT skal studentene
tilegne seg omfattende kunnskaper og ferdigheter
innen Windows, Word, Excel og PowerPoint. Dette
gjør at de kan løse arbeidsoppgaver i samsvar
med næringslivets krav innenfor den bransjen
de utdannes for. Faget gir også kunnskaper om
de vanligste brev og dokumenter som brukes i
næringslivet samt jobbsøk.
Engelsk for varehandelen
Undervisningsspråket er engelsk. Vi utvider din
kompetanse i engelsk slik at språket ditt blir mer
forretningsorientert. Du får trening i å snakke og
skrive engelsk formelt og korrekt slik det brukes i
varehandelen. Konkret betyr dette at du får trening
gjennom lesing og diskusjoner, samt å skrive e-post
og brev på engelsk. Du vil i faget få utviklet både
muntlige og skriftlige ferdigheter innen temaer
som tilsvar og tilbud, forhandlinger, økonomi,
ordrebestilling, klagebehandling, rapportskriving
og anbefalinger.
51
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått
eksamen i alle fag utstedes vitnemål.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
praksis
Som et ledd i utdanningen er det lagt opp til jobbpraksis én dag i uken gjennom hele studieåret.
Praksisen skal være fagrelevant.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
53
Markedskonsulent
Ettårig utdanning på dagtid
Ønsker du å jobbe innenfor markedsføring, salg eller merkevarebygging?
Utdanningen bidrar til å gi deg en bred og solid kunnskapsplattform innen
disse fagfeltne. Markedskonsulent er en fagskolegodkjent utdanning
som vil kvalifisere deg til typiske salgs- og markedsjobber, også med noe
lederinnhold som for eksempel markedskonsulent, salgskonsulent, account
manager etc.
Karrieremuligheter
Utdanningen Markedskonsulent gir deg en allsidig
kompetanse, og dermed mange muligheter for
jobb. Studenter med denne utdanningen er
attraktive innenfor mange områder relatert til
salg- og markedsføring. Det kan være stillinger
som salgskonsulent, markedskoordinator eller
kundekoordinator. Mange bedrifter tar kontakt
med Treider Fagskoler mot slutten av studieåret og
rekrutterer medarbeidere direkte fra oss. Manpower
og Adecco er bl.a. også interesserte i studenter
fra Treider Fagskoler. Utdanningen kvalifiserer
også for jobber med noe lederinnhold, som for
eksempel markedskonsulent, salgskonsulent,
account manager etc.
Markedsføring
Dersom et produkt eller en tjeneste skal kunne
selges, må det finnes et marked som etterspør
dette spesielle produktet eller denne spesielle
tjenesten. I tillegg må markedet være klar over at
produktet eller tjenesten finnes. Sterkt forenklet er
det dette markedsføringsfaget handler om.
For å underbygge en mest mulig realistisk
forståelse for faget bruker vi flere eksempler
fra norsk næringsliv. På den måten ønsker vi å
forankre forståelsen av hvert enkelt element i
praksis, samtidig som vi ønsker å knytte de enkelte
elementene sammen i en helhetsforståelse av
faget slik det utføres og ivaretas i næringslivet. Den
forståelsen vi ønsker at du skal oppnå, danner et
viktig faglig grunnlag for arbeidet med de andre
fagene i utdanningen.
Faget Markedsføringsledelse setter bl.a. fokus på
markedsorientering, bedriftens arbeidsbetingelser,
segmentering av målgrupper, forbrukeratferd,
konkurransemidlene og markedskommunikasjon.
Videre legger vi vekt på mulige organiseringer av
markedsføringsfunksjonen og på modeller knyttet
til markedsføring. Gjennom dette ønsker vi å sette
deg i best mulig stand til å identifisere, analysere
og løse konkrete markedsføringsproblemer i
praksis. På den måten ønsker vi å komplettere
din egen forståelse av markedsføringsledelse
som fagområde, samtidig som vi ønsker å gi
deg et best mulig fundament til å gå videre
inn i arbeidet med bl.a. markedsplanlegging,
herunder arbeidet med prosjektoppgaven, der
du i samarbeid med en gruppe medstudenter
skal utarbeide en markedsplan.
Strategi og forretningsutvikling
Mellom fagene markedsføring og strategi eksisterer det nære bånd. Enkelt sagt vil det bak hver
vellykket forretning være en visjon som er uttrykt
gjennom en forretningsidé. Ut fra denne ideen
bør det være definert noen mål, og det bør finnes en strategisk plan som sier litt om hvordan
disse målene skal nås. Med utgangspunkt i den
strategiske planen skal det legges en markedsplan som på et taktisk nivå drøfter og definerer
retningslinjer for hvordan forretningsstrategien
kan settes ut i livet.
På den måten bør alle markedsaktiviteter
gjennom markedsplanen være direkte basert
i strategisk tenkning. Av den grunn er strategi
både et viktig støttefag og et nødvendig
fundament for en markedsfører. I de første av to
moduler innen strategi og forretningsutvikling
setter vi fokus på å bygge en grunnleggende
forståelse for fagområdet.
Her drøfter vi bl.a. hvordan du kan finne
grunnlaget for gode visjoner og forretningsideer,
og fokuserer på hvordan du kan identifisere
bedriftens suksessfaktorer samt hvordan du kan
foreta en riktig strategisk analyse.
Vi jobber også med strategisk tenkning hvor
siktemålet er at du skal tilegne deg bedre
forståelse av hva strategifaget betyr, for å kunne
gjøre en optimal innsats som markedsfører.
Fokus settes bl.a. på emneområdene valg av strategi
og optimal retning og metode for gjennomføring av
valgt strategi. Gjennom dette ønsker vi at du skal bygge
opp et solid fundament for å forstå og aktivt delta i de
forregningsmessige prosesser som må finne sted dersom
en skal kunne utvikle godt forankrede markedsplaner.
Operativ markedsføring
Det finnes en rekke faglige og praktiske emner som det
er viktig at de fleste markedsførere behersker. Mange av
disse emnene er i seg selv ikke store eller omfattende nok
til at vi kan forankre dem i et eget fag, men emnene er
viktige for å koble sammen ulike former for fagkunnskap.
De er spesielt viktige når det kommer til det å skaffe seg
praktiske ferdigheter i bruk av relevant fagkunnskap.
Disse emnene blir drøftet gjennom hele studiet, med det
siktemålet å gi deg en bedre og mer helhetlig forståelse
for faginnholdet i studietilbude. Felles for disse emnene
er koblingen mellom teori og praksis. Vi har derfor valgt
å kalle faget Operativ markedsføring.
Emnene skal bidra til å bygge bro mellom teori og
praksis. Mot slutten av utdanningen fokuserer vi på å
bygge en helhetlig forståelse for markedsføring, strategi
og økonomi.
Økonomiske fag
En markedskonsulent må ha et minimum for forståelse
for inntekter, kostnader og priskalkulasjon for å kunne
fungere godt i en jobbsituasjon og kunne kommunisere
med andre avdelinger i bedriften.
Grunnleggende bedriftsøkonomi vil være et av de
økonomiske faga. I faget er det fokus på kostnadsarter
- som bl.a. innbærer å skille mellom variable og faste
kostnader. Dette gir igjen grunnlag for interessante
analyser som dekningsbidrag (bruttofortjeneste), ”break
even” og dermed den sikkerhetsmarginen som ligger i
driften.
I næringslivet brukes regneark aktivt i forbindelse med
budsjettering, priskalkulasjon og simuleringer. Derfor
bruker vi programmet aktivt knyttet til flere av faga,
prosjekter og andre oppgaver.
Vi vil også berøre emnet ”egen bedrift” i undervisningen
og i prosjektoppgaver. Faget tar sikte på å gi studentene
en innføring i hvordan en bedrift planlegges og etableres
og hvilke funksjoner en bedrift består av. Hovedhensikten
er imidlertid ikke å skape entreprenører - men gjennom
faget skal studentene få et innblikk i bedriftens indre liv
og i større grad forstå helheten i en bedrift og dermed
kunne fungere optimalt i den rolle man senere skal bekle.
Personlig salg
I de fleste jobber som finnes innen markedsføring er det
et stort behov for salgskompetanse. Dyktige selgere er
alltid etterspurt uansett hvilken bakgrunn de måtte ha.
55
Å beherske personlig salg er en suksessfaktor innen
alle områder av næringslivet. Undersøkelser viser at
en rekke studenter fra merkantile studieretninger
på ulike måter kommer til å arbeide med salg eller
salgsrettet aktivitet i kortere eller lengre perioder
av sitt yrkesaktive liv. Det være seg tradisjonelt
salg, salg av teknologi og teknologiske løsninger
eller salg av design eller kreative tjenester. Men
ikke minst ”salg av seg selv”, sine ideer og sine
kunnskaper. Grunnleggende kunnskaper om
personlig salg kan derfor ha en bred nytteverdi.
Emnet gir deg grunnleggende kompetanse
innenfor salg, og hvordan du kan planlegge,
gjennomføre og følge opp ulike salgsmøter med
kunder, samt hvordan du benytter deg av ulike
spørre-, avslutnings- og salgsteknikker i møte
med kunder. Dette er noe som kan gi deg et viktig
konkurransefortrinn i en jobbsituasjon. Dyktige
selgere som kan arbeide strukturert med salg og
kundepleie er det alltid behov for i markedet.
Merkevarebygging
Merkevarebygging er på mange måter ulike
markeders motvekt til stadig lavere priser. Målet
er å skape varige konkurransefortrinn ved å knytte
følelser og opplevelser opp mot selve produktenes
fysiske egenskaper. På fagspråket heter det å
bygge metaverdier.
Tenk bare på hvordan kjente merker kobler
produkt og livsstil, slik McDonald bevisst bruker
familien til å spre bildet av en familierestaurant, slik
kleskjeder kobler seg opp mot gitte kjøpergrupper
(sammenlign for eksempel Dressmann og
Diesel), hotellene mot gitte brukergrupper
(businesshotellet, familiehotellet, barnas hotell)
osv.
Vi kan si at merket dermed bevisst knyttes opp
mot spesielle opplevelser, mot en profil eller et
ønsket renommé. Det betyr videre at når merket
først er etablert må opplevelsene, renommeet eller
omdømmet som ligger i merket, ivaretas. Svekkes
dette, svekkes også merket.
Merkevarebygging handler derfor ikke bare om
vellykket oppbygging av et merke, det handler vel
så mye om å ta vare på omdømmet som allerede
er etablert, og sørge for at det overlever i tider der
endringstakten er høy og kravet til kontinuerlig og
dynamisk utvikling er stort.
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det avholdes eksamen i alle fag. I tillegg skal det
leveres en karaktergitt semesteroppgave på andre
semester.
OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
57
Operativ ledelse
Ettårig utdanning på dagtid
Utdanningen er velegnet for deg som ønsker å starte på et
mellomledernivå og ha personalansvar i små og mellomstore
bedrifter. Dette er en utdanning tilrettelagt både for deg som ønsker
ledelsesopplæring som påbyggning til tidligere utdanning, og for
deg som ønsker et supplement til tidligere yrkespraksis. Mange av
våre studenter velger å ta Operativ ledelse etter å ha fullført annen
utdanning hos oss.
Karrieremuligheter
Gjennom en kombinasjon av obligatoriske fag,
oppgaver og gruppearbeid gir utdanningen en
unik jobbrelevant opplæring tilpasset behovet til
mennesker som skal lede f.eks. et prosjekt, et lag,
et team, en prestasjonsgruppe eller en mindre avdeling i et foretak.
Utdanningen utgjør også et nyttig fundament for
mennesker som ønsker å etablere sitt eget foretak,
eventuelt arbeide som selvstendig i et oppdragsog/eller prosjektbasert marked.
Innføring i teamarbeid
Gjennom arbeidet med fagmodulen blir du i
stand til å beskrive hva som menes med grupper
og team, med gruppe- og teamarbeid, samt skille
ut oppgaver som egner seg for denne arbeidsformen. Videre vil du kunne redegjøre for hvilke
forutsetninger som må være på plass for å kunne
utvikle lagånd og lagadferd, drøfte og eksemplifisere praktisk anvendelse av dette, samt diskutere
fordeler og ulemper ved bruk av gruppe- og teamarbeid.
Innføring i prosjektledelse
I arbeidet med fagmodulen blir du i stand til å beskrive hva som menes med prosjekt og prosjektorganisering, samt skille ut oppgaver som egner
seg for denne arbeidsformen. Videre vil du kunne
redegjøre for hvilke forutsetninger som må være
på plass for å lykkes med et prosjekt, beskrive forholdet mellom basisorganisasjon og et prosjekt,
og drøfte fordeler og ulemper ved arbeidsformen.
Innføring i operativ ledelse
Fagmodulen gjør det i stand til å beskrive forskjellige ledelsesstiler, roller og modeller for operativt
lederskap, samt beskrive mulige sammenhenger
mellom kvalitet og ledelse. Du blir oppmerksomhet på forholdet mellom ledelse og ledelsesstil,
kvalitet og resultat i lys av situasjon, samt drøftelser av denne type spørsmål. Ut fra dette bør du
også være i stand til å foreta valg mht hvordan du
utøver ledelse i lys av situasjon og forsvare de valg
du tar. Etter å ha arbeidet seg gjennom obligatoriske fag og emner første del av utdanningen skal
studentene kunne:
- utforme sin egen lederstil, utøve denne i praksis
og argumentere for eget valg
- iverksette, delta i og lede kvalitetsarbeid i tråd
med en helhetlig modell for kvalitet
- kommunisere effektivt med medarbeidere, kunder og forretningsforbindelser, dvs. kunne lytte
til andre og få frem egne synspunkter (forstå og
bli forstått)
Effektiv kommunikasjon
Gjennom arbeidet med fagmodulen blir du i stand
til å redegjøre for de generelle regler og modeller
som gjelder for kommunikasjon, samt eksemplifisere og drøfte betydningen av god og effektiv
kommunikasjon i arbeidslivet generelt, og for en
leder spesielt. Videre skal du kunne gjøre rede for
aktuelle teknikker du kan benytte for å presentere
et budskap for en målgruppe på en hensiktsmessig måte.
Prosjektledelse
I faget Prosjektledelse lærer du å beskrive hvordan
tids- og ressursplanlegging, styring og kontroll av
et prosjekt kan ivaretas manuelt så vel som gjennom bruk av elektronisk prosjektstyringsverktøy.
Teamutvikling
Faget omhandler hva som menes med grupper og
team, med gruppe- og teamarbeid, samt hvordan
skille ut oppgaver som egner seg for denne arbeidsformen. Studentene blir i stand til å redegjøre
for hvilke forutsetninger som må være på plass for
å kunne utvikle lagånd og lagadferd, drøfte og eksemplifisere praktisk anvendelse av dette, samt diskutere fordeler og ulemper ved bruk av gruppe- og
teamarbeid. Etter å ha gjennomført fagene i utdanningens andre del skal studentene kunne:
- sette sammen, trene og lede periodiske og faste
team
- planlegge og lede prosjekter
- sette sammen en prosjektgruppe og ivareta kommunikasjon mellom gruppe og oppdragsgiver
- praktisere målrettet planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter
- ivareta økonomisk og ressursmessig styring av,
og kontroll med, et prosjektarbeid
- utføre tids- og ressursplanlegging og kontroll av
prosjekter med elektronisk verktøy
59
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
EKSAMEN
Det gjennomføres en eksamen for hvert semester.
I tillegg skal studentene levere en semesteroppgave på første semester som karaktergis.
I andre semester skal studentene levere en større
Diplomoppgave som blir karaktergitt.
Ved bestått eksamen i alle fag, samt beståtte innleveringer, utstedes vitnemål.
oPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
61
Nettverksadministrator
Ettårig utdanning på dagtid
De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og
sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverks-administratoren
som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for
nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt
IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger.
Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og
drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre
nettverkskomponenter, samt vedlikehold og dokumentasjon, alltid med
fokus på drifts- og datasikkerhet.
Karrieremuligheter
I dette studiet forebereder vi deg til alle disse arbeidsoppgavene, slik at du skal kunne gå rett ut
i jobb og være en verdifull ressurs i næringslivet.
Studiet er utviklet og basert på faglitteratur og
sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig
kvalitet og et faginnhold som vil lære deg å takle
komplekse utfordringer i arbeidslivet. Vi holder
oss alltid oppdatert og benytter programvare og
løsninger som er relevante for IT-bransjen i dag.
Studiet har en naturlig framdrift der vi starter med
en generell innføring i datakommunikasjon og datanettverk. Du skal videre lære nettverksteknologi
gjennom installasjon, konfigurasjon, drifting og
support av Windows- og Linux-baserte nettverk,
samt sikkerhetsløsninger. Du vil også jobbe med
problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og
Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av
studiet.
Første semester
Første semester av studiet gir en innføring
i arbeidet med datakommunikasjon og datanettverk generelt. Du vil oppnå kunnskaper og
ferdigheter i forhold til det å kunne installere, konfigurere, drifte og supportere Windowsbaserte
nettverk, samt bli introdusert for grunnleggende
begreper innen IT og kommunikasjon som nettverksprotokoller, operativsystemer, datalagring
og virtualisering.
Windows 7-administrasjon
Faget gir en grundig innføring i installasjon,
konfigura-sjon og administrasjon av Windows
7-operativsystemet i mellomstore og store
nettverksmiljøer, inkludert utrullering og sentralisert konfigurasjon. Innholdet og fagplanen
er i sin helhet basert på pensum for Microsoft
Certified Technology Specialist (MCTS)-sertifiseringene.
Windows Server 2008 R2
Faget gir en grundig innføring i installasjon,
konfigurasjon og administrasjon av Windows
Server 2008 R2-operativsystemet i alle nettverksmiljøer, inklusive administrasjon av brukere, lagring, tilganger, skrivere og sikkerhetskopiering/disaster recovery. Innholdet følger
fagplanen for MCTS/MCITP på Windows Server
2008 (R2).
Windows Server 2008 R2
Fagkurset gir en grundig innføring i nettverksteknologi basert på TCP/IP og ethernet, samt
konfigurasjon og feilsøking av typiske komponenter man finner i Windows-nettverk, som
DHCP, DNS, RRAS og NPAS.
Cisco CCNA
Studiet omfatter også 90 timer med stoff hentet fra
Ciscos CCNA-eksamenspensum. Undervisningen foregår i klasserom hvor studentene har
tilgang til både simulert og faktisk Cisco-utstyr,
og kan jobbe praktisk med oppgaver samtidig
som de får undervisning i faget.
Andre semester
Andre semester går videre inn i «nettverksverdenen» med et særlig fokus på å gi spesifikke kunnskaper og ferdigheter i forhold til det å installere,
konfigurere, drifte og supportere Linuxbaserte
nettverk, inkludert problematikk knyttet til blandede (heterogene) nettverksmiljøer.
Mens 1. semester fokuserte på grunnleggende teknologi og systemadministrasjon, vil 2. semester i
større grad vektlegge sikkerhetsproblematikk, integrasjon og nettverksdesign. Semesteret fokuserer
også på IT-administratorens arbeidsoppgaver sett i
lys av bedrift og organisasjon. Andre sentrale tema
er lover og regler, dokumentasjon og prosjektstyring.
Microsoft ForeFront Threat Management Gateway (TMG):
Faget fokuserer på generell nettverkssikkerhet og
brann-mursteknologi med utgangspunkt i Microsofts krav til sertifisering på produktet ForeFront
TMG. Fagkurset tar opp alle funksjoner og bruksområder og drøfter sikkerhet ved oppkopling av lokale nettverk mot Internett eller andre ubeskyttede
eksterne nettverk.
Foto: Jimmy Linus
Linux-administrasjon, del 1 (installasjon og konfigurasjon):
Faget gir en innføring i administrasjon av Linuxoperativsystemer med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing. Dette er det første av to CompTIA-baserte
fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIAsertifiseringene Linux+ og Security+.
Linux-administrasjon del 2 (samhandling og sikkerhet):
Faget viderefører innholdet fra fagkurset Linuxadministrasjon del 1, og er det andre av to fagkurs
som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.
63
PRAKTISK INFORMASJON
VARIGHET OG TIMEBELASTNING
Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to
semestre, altså ett skoleår.
Foto: Shutterstock
EKSAMEN
Alle studenter skal levere inn en prosjektmappe
som dokumenterer hva en har lært i løpet av hvert
semester. Denne prosjektmappen er grunnlag for
karakterer og vitnemål.
oPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring. Realkompetanse
kan kompenserere for manglende utdanning.
Se www.treider.no for mer informasjon om dette.
finansiering
Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet
for lån og stipend i Lånekassen.
EGEN PC
Studiet krever at du, i tillegg til skolens utstyr, benytter egen laptop med minimum 2GB RAM og dual core
prosessor.
Studentens kopi
innmelding
• Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen.
• Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste
terminkarakterer, samt eventuelle attester.
Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten
sammen med giro for registreringsavgift (kr 1500,). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt
fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler.
Søknadsfrist
Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs
at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er
tilgjengelige.
Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du
ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av
våre regionkontorer.
studiestart
Se www.treider.no for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer.
Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å
kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før
opprinnelig planlagt oppstart.
Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.
fremmøte ved skolestart
I opptaksbrevet får studenten beskjed om tid
og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studistart, må gi beskjed om dette til
skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder
skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.
avmelding etter studiestart
Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må skje skriftlig og skal
undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.
studieavgift
Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk
til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke
finnes vedlagt finner du priser på www.treider.no
STUDIEFINANSIERING
Stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning
ytes etter bestemte regler. Studenter søker lån og
stipend etter at de er blitt opptatt ved skolen. Alle
studier omtalt i denne katalogen er godkjent for lån
og stipend hos Lånekassen. Nærmere opplysninger
om rett til studielån kan fås ved henvendelse til:
Statens lånekasse for utdanning
Kundetelefon: 04545
www.lanekassen.no
65
Søknadsskjema
Etternavn:
Kolonne reservert
for skolen:
Fornavn:
Dato mottatt:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Tlf. privat:
Tlf. jobb:
Fødselsdato:
E-post:
Studentnummer:
Tlf. mobil:
Opptak godkjent dato:
Jeg søker opptak ved følgende utdanning:
Studiested: (Se www.treider.no for oppstartssteder og -datoer)
Førstevalg:
Studiested:
Andrevalg:
Studiestart: (kryss av i riktig rute, både for ønsket oppstartssemester og dag/kveld)
Høst
Vår
Dag
Utdanning utover grunnskole (legg ved kopi av vitnemål):
Kveld (2 ganger i uken)
Vedlagt:
Ettersendes:
Yrkespraksis (må dokumenteres dersom du ikke har gjennomført
videregående opplæring):
Vedlagt:
Ettersendes:
Hvis andre enn deg selv skal betale utdanningen (eks. NAV eller arbeidsgiver), legg ved bekreftelse
med navn på kontaktperson. Husk telefonnummer, e-post og adresse til betaler.
Jeg har gjort meg kjent med informasjonen beskrevet i studiekatalogen og søknadsvilkårene (se
baksiden av søknadsskjemaet)
Sted og dato:
Underskrift:
Bekreftelse sendt dato:
Skolens kopi
innmelding
• Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen.
• Legg ved/ettersend kopi av vitnemål eller siste
terminkarakterer, samt eventuelle attester.
Dersom søkeren blir vurdert som godkjent for opptak vil søkeren motta en studiekontrakt i posten
sammen med giro for registreringsavgift (kr 1500,). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt
fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler.
Søknadsfrist
Treider Fagskoler praktiserer rullerende opptak, dvs
at studieplasser tildeles fortløpende så langt de er
tilgjengelige.
Frist for levering av søknad er 7 dager før studiestart. For eventuell påmelding etter fristen må du
ta kontakt med oss per telefon eller møte på et av
våre regionkontorer.
studiestart
Se www.treider.no for oppdatert oversikt over oppstartssteder og -datoer.
Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å
kansellere utdanningsløpet, men senest 7 dager før
opprinnelig planlagt oppstart.
Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.
fremmøte ved skolestart
I opptaksbrevet får studenten beskjed om tid
og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden ved studistart, må gi beskjed om dette til
skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder
skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.
avmelding etter studiestart
Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må skje skriftlig og skal
undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.
studieavgift
Spesifisering av studieavgift er vedlagt i et innstikk
til denne brosjyren. Dersom innstikket likevel ikke
finnes vedlagt finner du priser på www.treider.no
STUDIEFINANSIERING
Stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning
ytes etter bestemte regler. Studenter søker lån og
stipend etter at de er blitt opptatt ved skolen. Alle
studier omtalt i denne katalogen er godkjent for lån
og stipend hos Lånekassen. Nærmere opplysninger
om rett til studielån kan fås ved henvendelse til:
Statens lånekasse for utdanning
Kundetelefon: 04545
www.lanekassen.no
Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte
og direkte jobbrelevante utdanninger.
Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og
skolen har en lang og stolt historie innen utdanning i Norge. Skolen er med sine 130 år i bransjen
Norges eldste privateide skole.
Vi ønsker med våre utdanninger å tilby spennende
studier som kvalifiserer deg til en rekke forskjellige jobber i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med er å videreutvikle og tilpasse dagens og
morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller
arbeidslivets krav. Målet vårt er å gi en mest mulig
effektiv vei til arbeidslivet.
Alle våre utdanninger er avsluttende i seg selv,
men mange studenter velger likevel å ta to utdanningsløp for å oppnå spesiell kompetanse.
Alle våre utdanningstilbud har en kombinasjon
av teoretisk og praktisk opplæring samt caseoppgaver.
Våre studier har varighet på enten et halvt år (ett
semester) eller ett år (to semester). Våre halvårige
utdanninger tilbys også som kveldsstudier, da over
to semestre, med undervisning to kvelder i uken.
Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), som er
blant Skandinavias største private leverandører av
utdanning og kursvirksomhet. Gjennom konsernets
utdanningsinstitusjoner tilbys det masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanning og
voksenopplæring innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag,
salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale
studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp.
Utdanningene og kursene er karriereorienterte og
gir studentene den kunnskap og fagkompetanse
de trenger for å konkurrere med suksess i dagens
arbeidsmarked.
Følgende institusjoner inngår i ABNU:
Berghs School of Communication (Stockholm)
Bilder Nordic School of Photography
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Privatskole
NKI Forlaget
NKI Junglemap
NKI Nettstudier
NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Otto Treider Private Gymnas
Reaktorskolen
Scandinavian Safety Training Centre
SoFI - School of Fashion Industry
Treider Fagskoler
Treider Jus
Westerdals School of Communication
ABNU inngår i konsernet Anthon B Nilsen AS.
Treider Fagskoler, Region Øst
Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like
ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar
nærhet.
Kontaktinformasjon:
Nedre Vollgate 8
0158 OSLO
Telefon: 24 14 99 40
Telefaks: 24 14 99 41
[email protected]
Avdelinger:
Oslo, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand,
og Sandefjord.
Treider Fagskoler, Region Vest
Undervisningslokaler i Bergen sentrum, ved
Danmarksplass. Kort avstand til buss og bybane!
Kontaktinformasjon:
Bøhmergaten 42
5057 Bergen
Telefon: 55 20 70 60
Telefaks: 55 20 70 59
[email protected]
Avdelinger:
Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger.
Treider Fagskoler, Region midt-norge
Undervisningslokaler midt i sentrum av
Trondheim med inngang på Bakke Bru. Kort vei til
buss, tog og båt.
Kontaktinformasjon:
Kjøpmannsgata 65
Postboks 2078
7411 TRONDHEIM
Telefon: 73 88 40 15
Telefaks: 73 88 40 66
[email protected]
Avdelinger:
Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund.
Treider FagskoleR tar forbehold om feil i
katalogen.